☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Sobota 06.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wiadomości

Strzegom, dnia 04.03.2021r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Strzegom przystąpiła do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzegom, utworzenia bazy danych do oceny gospodarki energią oraz inwentaryzacji źródeł niskiej emisji.

Więcej szczegółów w zakładce Ochrona środowiska -> Obwieszczenia 2021


Strzegom, dnia 28.01.2021r.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jaroszów, w gminie Strzegom

Zmiany mpzp obszaru wsi Jaroszów.PDF
Uchwała mpzp obszaru wsi Jaroszów.PDF
Uzasadnienie mpzp obszaru wsi Jaroszów.PDF
Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp obszaru wsi Jaroszów.PDF
Załącznik do prognozy mpzp obszaru wsi Jaroszów.PDF
Rysunek mpzp obszaru wsi Jaroszów.JPG


Strzegom, dnia 19.11.2020r.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Goczałków Górny, w gminie Strzegom oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Żółkiewka, w gminie Strzegom - DOC


Strzegom, dnia 13.10.2020r.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom - DOC


Strzegom, dnia 13.10.2020r.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom oraz obszaru położonego w obrębie 3 oraz w obrębie 5 miasta Strzegom - DOC


Strzegom, dnia 18.09.2020r.

OBWIESZCZENIE

Ogłoszenie Starosty Świdnickiego w związku z realizacją zagospodarowania poscaleniowego we wsiach Godzieszówek, Granica, Tomkowice w zakresie uzgodnienia lokalizacji zjazdów na działki przyległe do pasów drogowych dla mieszkańców miejscowości Godzieszówek, Tomkowice oraz Granica oraz właścicieli gruntów położonych w tych miejscowościach, do zapoznania się z dokumentacją projektową zagospodarowania terenu dla dróg transportu rolniczego - PDF


Strzegom, dnia 31.08.2020r.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom oraz obszaru położonego w obrębie 5 miasta Strzegom - DOC


Strzegom, dnia 29.06.2020r.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom - DOC


Strzegom, dnia 22.06.2020r.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom - DOC


Strzegom, dnia 10.06.2020r.

INFORMACJA

Informacja o rozpoczęciu projektu: "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" - PDF


Strzegom, dnia 05.06.2020r.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 1 miasta Strzegom, w gminie Strzegom - DOC


Strzegom, dnia 05.06.2020r.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego położonego w obrębach Rogoźnica, Goczałków, Żółkiewka i Żelazów - DOC


Strzegom, dnia 22.05.2020r.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - PDF


Strzegom, dnia 20.04.2020r.

INFORMACJA

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - PGW Wody Polskie - PDF


Strzegom, dnia 21.04.2020r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 19/19 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Granica, w gminie Strzegom, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu zmiany planu, w dniach od 30 kwietnia 2020 r. do 20 maja 2020 r w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się dnia 12 maja 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu o godz. 12:00. - PDF


Strzegom, dnia 03.03.2020r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 64 z późn. zm.) Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzegomiu informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczone do oddania w najem zgodnie z uchwałą   nr 01/04/2020 Zarządu OSiR sp. z o.o. w Strzegomiu z dnia 23 kwietnia 2020 r. na cele  związane z działalnością handlową, gastronomiczną, rozrywkową prowadzoną na terenie OSiR sp. z o.o. w Strzegomiu.


Strzegom, dnia 03.03.2020r.

INFORMACJA

Informacja wo wszczęciu postępowania administracyjnego - PGW Wody Polskie - PDF


Strzegom, dnia 26.02.2020r.

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA  STRZEGOMIA

Na podstawie art. 17 pkt  9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 19/19 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Granica, w gminie Strzegom, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu zmiany planu, w dniach od 6 marca 2020 r. do 30 marca 2020 r w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami - PDF


Strzegom, dnia 23.01.2020r.

INFORMACJA

Informacja wo wszczęciu postępowania administracyjnego - PGW Wody Polskie - PDF


Strzegom, dnia 31.01.2020 r.

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA STRZEGOMIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Rusko (obejmującej tereny planowanej elektrowni fotowoltaicznej), w gminie Strzegom - PDF


Strzegom, dnia 31.01.2020 r.

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA STRZEGOMIA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jaroszów, w gminie Strzegom - PDF


Strzegom, dnia 23.01.2020r.

INFORMACJA

Informacja wo wszczęciu postępowania administracyjnego - PGW Wody Polskie - PDF

 


Strzegom, dnia 11.09.2019r.

INFORMACJA

Informacja wo wszczęciu postępowania administracyjnego - PGW Wody Polskie - PDF


Strzegom, dnia 10.09.2019r.

OGŁOSZENIE

Gmina Strzegom, działając na podstawie zapisu § 28 i § 29 Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 83/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, przeznacza niżej wymienione lokale mieszkalne do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy - PDF


Strzegom, dnia 09.09.2019r.

OGŁOSZENIE

Gmina Strzegom, działając na podstawie zapisu § 28 i § 29 Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 83/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, przeznacza niżej wymienione lokale mieszkalne do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy - PDF


Strzegom, dnia 25.06.2019r.

OGŁOSZENIE

PKP S.A Odział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa wieczystego nieruchomości położonej w Rogoźnicy przy ul. Długiej 1 - PDF


Strzegom, dnia 10.05.2019r.

OGŁOSZENIE

Gmina Strzegom, działając na podstawie zapisu § 28 i § 29 Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 83/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, przeznacza niżej wymienione lokale mieszkalne do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy - PDF


Strzegom, dnia  21.01.2019r.

OGŁOSZENIE

Gmina Strzegom, działając na podstawie zapisu § 28 i § 29 Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 83/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, przeznacza niżej wymienione lokale mieszkalne do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy - PDF


Strzegom, dnia  03.09.2018r.

OGŁOSZENIE

Gmina Strzegom, działając na podstawie zapisu § 28 i § 29 Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 83/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, przeznacza niżej wymienione lokale mieszkalne do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy - PDF


Strzegom, dnia 20.04.2018r.

OGŁOSZENIE

Gmina Strzegom, działając na podstawie zapisu § 28 i § 29 Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 83/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, przeznacza niżej wymienione lokale mieszkalne do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy - PDF


Strzegom, dnia 13.11.2017r

Ankieta Programu Mieszkanie PLUS - docx


Strzegom, dnia 17.10.2017r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIDNICKIEGO

o zebraniu uczestników scalania gruntów wsi Godzieszówek, Granica, Tomkowice - PDF


Strzegom, dnia 07.09.2017r.

OGŁOSZENIE

Gmina Strzegom, działając na podstawie zapisu § 28 i § 29 Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 83/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, przeznacza niżej wymienione lokale mieszkalne do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy - PDF


Strzegom, dnia 29.06.2017r.

OGŁOSZENIE
WYMIANA PIECÓW

Burmistrz Strzegomia zaprasza chętnych mieszkańców Gminy Strzegom oraz wspólnoty mieszkaniowe do udziału w projekcie planowanym do złożenia przez Gminę Strzegom w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze woj. dolnośląskiego”.......

Ogłoszenie - PDF
Projekt uchwały - PDF
Ankieta uczestnika projektu - PDF, DOC


Strzegom, dnia 09.12.2016r.

OGŁOSZENIE

Gmina Strzegom, działając na podstawie zapisu § 28 i § 29 Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 83/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, przeznacza niżej wymienione lokale mieszkalne do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy - PDF


Strzegom, dnia 25.10.2016r.

OGŁOSZENIE

Gmina Strzegom, działając na podstawie zapisu § 28 i § 29 Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 83/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, przeznacza niżej wymienione lokale mieszkalne do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy - PDF


Strzegom, dnia 01.09.2016r.

OGŁOSZENIE

Gmina Strzegom, działając na podstawie zapisu § 28 i § 29 Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 83/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, przeznacza niżej wymienione lokale mieszkalne do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy - PDF


Strzegom, dnia 19.07.2016r.

OGŁOSZENIE

Gmina Strzegom, działając na podstawie zapisu § 28 i § 29 Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 83/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, przeznacza niżej wymienione lokale mieszkalne do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy - PDF


Strzegom, dnia 12.05.2016r.

OGŁOSZENIE

Gmina Strzegom, działając na podstawie zapisu § 28 i § 29 Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 83/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, przeznacza niżej wymienione lokale mieszkalne do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy - PDF


Strzegom, dnia 04.05.2016r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzegom za rok 2015 - PDF


Strzegom, dnia 23.03.2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

Treść ogłoszenia Starostwa Powiatowego w Świdnicy - PDF


Strzegom, dnia 11.01.2016r.

OGŁOSZENIE

Gmina Strzegom, działając na podstawie zapisu § 28 i § 29 Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 83/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, przeznacza niżej wymienione lokale mieszkalne do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy - PDF

Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-04-25 08:50:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Bubula
(2021-03-04 13:47:41)
 
 
liczba odwiedzin: 5435665

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X