☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Urząd Miejski w Strzegomiu

Czwartek 20.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzje środowiskowe

Ochrona środowiska
Ogłoszenia 2013

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 31.12.2013

Obwieszczenie z dnia 31-12-2013 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn ?Eksploatacja granitu ze złoża ?Borów I ? Kamieniołom nr 49?. Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn ?Eksploatacja granitu ze złoża ?Borów I ? Kamieniołom nr 49? jest Burmistrz Strzegomia. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn ?Eksploatacja granitu ze złoża ?Borów I ? Kamieniołom nr 49? oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław. Po uzyskaniu przedmiotowej opinii zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko bądź odstępującego od jego przeprowadzenia. Obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu we wsi Kostrza oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 14.11.2013

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA STRZEGOMIA
o przystąpieniu do opracowania projektów dokumentów: Projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzegom na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021, oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko Projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzegom
 Działając zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 11, art. 29, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), podaje się do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektów dokumentów:
• Projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzegom na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021
• Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzegom na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021
Z w/w projektami dokumentów jak i pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w  Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
 Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do w/w projektów dokumentów mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).
Uwagi i wnioski należy składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Gmina Strzegom Rynek 38, 58-150 Strzegom w terminie 21 dni tj. od dnia 15.11.2013r. do dnia 06.12.2013r.
 Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Strzegom

Ogłoszenie umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsiach: Bartoszówek, Goczałków, Goczałków Grn., Godzieszówek, Granica, Graniczna, Grochotów, Jaroszów, Kostrza, Międzyrzecze, Modlęcin, Morawa, Olszany, Rogoźnica, Rusko, Skarżyce, Stanowice, Stawiska, Tomkowice, Wieśnica, Żelazów, Żółkiewka oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 30.10.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem przez firmę Radosław Leśniewski, Cybernet, ul. Piotra Skargi 34 lok. 7, 58-100 Świdnica, działającemu jako pełnomocnik Gminy Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Rozbudowa monitoringu miasta Strzegomia”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej,  Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji                            o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej,  Ochrony Środowiska i Wsi  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8,00 do 16,00 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa monitoringu miasta Strzegomia” jest Burmistrz Strzegomia. 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o uzgodnienie realizacji i wydanie opinii dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa monitoringu miasta Strzegomia”do następujących organów:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
             plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
             ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 77  ustawy  z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 Obwieszczenie  umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 14.10.2013

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa instalacji technologicznej prażenia słodu” realizowanego w Strzegomiu, na terenie działki nr 642, obręb 0003 Śródmieście Burmistrz Strzegomia w  dniu 14 października 2013r. wydał Decyzję Nr 10/2013 znak: WKS.6220.13.2013.WWs o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa instalacji technologicznej prażenia słodu” realizowanego w Strzegomiu, na terenie działki nr 642, obręb 0003 Śródmieście.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości .
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Ogłoszenie  umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 07.10.2013

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: : „Budowa wolnostojącego budynku obory na działce nr 222 i 221/5, obręb Modlęcin, gmina Strzegom” Burmistrz Strzegomia w  dniu 07 października 2013r. wydał Decyzję Nr 11/2013 znak: WKS.6220.12.2013.WWs o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: : „Budowa wolnostojącego budynku obory na działce nr 222 i 221/5, obręb Modlęcin, gmina Strzegom”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości .
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Ogłoszenie wraz z treścią Decyzji Nr 11/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 07 października  2013r. znak: WKS.6220.120.2013.WWs umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Modlęcin oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 06.09.2013

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 27.08. 2013r. uzupełniony w dniu 29.08.2013r. przez Pre-Oil Sp. z o.o., Aleja Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Przetwarzanie ustabilizowanych osadów komunalnych w miejscowości Rusko na działce nr 377”
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej,  Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej,  Ochrony Środowiska i Wsi  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8,00 do 16,00 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Przetwarzanie ustabilizowanych osadów komunalnych w miejscowości Rusko na działce nr 377” jest Burmistrz Strzegomia. 


 

 O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 16.08.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 


 

 

 Obwieszczenie
o rozprawie administracyjnej


Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) w związku z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2013 r., poz. 267) Burmistrz Strzegomia zawiadamia, że w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego p.n. „Rozbudowa instalacji technologicznej prażenia słodu” zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, która odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2013 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, w Sali Posiedzeń, pokój nr 29a.

Przedmiotem rozprawy będą aspekty oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Z dokumentacją oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach od 7.00 do 15.00, w piątki od 7.00 do 13.30.
 Ponadto dokumentacja ta zostanie wyłożona do wglądu na rozprawie administracyjnej.

Zgodnie z art. 95 § 1 kpa na rozprawie można zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Ponadto istnieje możliwość wypowiedzenia się co do wyników postępowania dowodowego.

Obwieszczenie, umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
 
 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 11.07.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych” Burmistrz Strzegomia w  dniu 04 lipca 2013r. wydał Decyzję Nr 8/2013 znak: WKS.6220.30.2012.WWs o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości .
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Ogłoszenie wraz z treścią Decyzji Nr 8/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 04 lipca  2013r. znak: WKS.6220.30.2012.WWs umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Jaroszów i Rusko oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 

  


 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 11.07.2013

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 09 lipca 2013r. do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego „Rozbudowa instalacji technologicznej prażenia słodu” , na  środowisko. 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z treścią raportu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00  w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa instalacji technologicznej prażenia słodu” do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy.

Po uzyskaniu przedmiotowej opinii zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Obwieszczenie, umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 02.07.2013

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o zmianę  prawomocnej decyzji Burmistrza Strzegomia o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Eksploatacja i przeróbka kopaliny ze złoża granitu Grabina Śląska kam. 15/27”, Nr 1/2011 z dnia 19.01.2013r.  Burmistrz Strzegomia w  dniu 02 lipca 2013r. wydał decyzję zmieniającą prawomocną decyzję Burmistrza Strzegomia o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Eksploatacja i przeróbka kopaliny ze złoża granitu Grabina Śląska kam. 15/27”, Nr 1/2011 z dnia 19.01.2013r.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości .
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Ogłoszenie wraz z treścią decyzji zmieniającej prawomocną decyzję Burmistrza Strzegomia o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Eksploatacja i przeróbka kopaliny ze złoża granitu Grabina Śląska kam. 15/27”, Nr 1/2011 z dnia 19.01.2013r. umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
Zał. Nr 1


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 01.07.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 21 ust. 1 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Rozbudowa instalacji technologicznej prażenia słodu” realizowanego w Strzegomiu, na terenie działki nr 642, obręb 0003 Śródmieście. Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Rozbudowa instalacji technologicznej prażenia słodu” realizowanego w Strzegomiu, na terenie działki nr 642, obręb 0003 Śródmieście.
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, pn „Rozbudowa instalacji technologicznej prażenia słodu” realizowanego w Strzegomiu, na terenie działki nr 642, obręb 0003 Śródmieście oraz określił zakres raportu.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Jednocześnie informuję, że:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem z dnia 18 czerwca 2013r. znak: ZNS.620.34.2013.EK wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia „Rozbudowa instalacji technologicznej prażenia słodu” realizowanego w Strzegomiu, na terenie działki nr 642, obręb 0003 Śródmieście istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Powyższym pismem Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy określił również zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 20 czerwca 2013r. znak:  WOOŚ.4240.450.2013.MSK wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn „Rozbudowa instalacji technologicznej prażenia słodu” realizowanego w Strzegomiu, na terenie działki nr 642, obręb 0003 Śródmieście istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu określił również zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Obwieszczenie wraz z treścią postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, „Rozbudowa instalacji technologicznej prażenia słodu” realizowanego w Strzegomiu, na terenie działki nr 642, obręb 0003 Śródmieście umieszcza się na okres 14 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 18.06.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Rozbudowa Piekarni PL2 w Strzegomiu”  na  wniosek złożony pismem z dnia 10.12.2012r. ( z późn. uzupełnieniami)   przez FSB Piekarnie Sp. z o.o., Michałów Reginów, ul. Leśna, 905-119 Legionowo Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 7/2013 z dnia 18 czerwca 2013r. znak: WKSiW.6220.29.2012.WWs w o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Rozbudowa Piekarni PL2 w Strzegomiu”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie wraz z treścią decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  18 czerwca 2013r. znak: WKSiW.6220.29.2012.WWs  umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na stronie internetowej www.strzegom.pl. 
Załącznik Nr 1 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 17.06.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz.267)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn zbieraniu odpadów w celach przeładunkowych na działkach nr 93,94 w obrębie 0002, osiedle Wschód nr2( AM6) na  wniosek złożony pismem z dnia 9 kwietnia 2013r. przez TKM Recykling Polska Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241/411, 53-234 Wrocław Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 12 czerwca 2013r. znak: WKSiW.6220.11.2013.WWs umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn zbieraniu odpadów w celach przeładunkowych na działkach nr 93,94 w obrębie 0002, osiedle Wschód nr2( AM6).

 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie wraz z treścią decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  12 czerwca 2013r. znak: WKSiW.6220.11.2013.WWs  umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu i na stronie internetowej www.strzegom.pl. 
 

 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 03.06.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa Piekarni PL2 w Strzegomiu”  Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Rozbudowa Piekarni PL2 w Strzegomiu”,
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, pn „Rozbudowa Piekarni PL2 w Strzegomiu” , na środowisko.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Jednocześnie informuję, że:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 28 stycznia 2013r. znak:WOOŚ.4240.28.2013.JS.1  wyraził opinię, że dla inwestycji pn„Rozbudowa Piekarni PL2 w Strzegomiu”  nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy  postanowieniem z dnia 28 maja 2013r. znak:ZNS.620.4.2013.EK wyraził opinię, że dla inwestycji pn.: „Rozbudowa Piekarni PL2 w Strzegomiu” jest brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.   

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  03 czerwca 2013r. znak: WKSiW.6220.29.2012.WWs umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 29.05.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Budowa zakładu wytwarzającego woski polimerowe z poużytkowych tworzyw poliolefinowych”   Burmistrz Strzegomia w  dniu 29 maja 2013r. wydał Decyzję Nr 6/2013 znak: WKS.6220.13.2012.EKa o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Budowa zakładu wytwarzającego woski polimerowe z poużytkowych tworzyw poliolefinowych”
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości .
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Ogłoszenie wraz z treścią Decyzji Nr 6/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 29 maja 2013r. znak: WKS.6220.13.2011.EKa umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Stanowice oraz na stronie internetowej

www.strzegom.pl.
Załącznik nr 1


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 28.05.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 20 maja 2013r. przez Słodownię Strzegom Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 70, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Rozbudowa instalacji technologicznej prażenia słodu”.
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej,  Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej,  Ochrony Środowiska i Wsi  Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8,00 do 16,00 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa instalacji technologicznej prażenia słodu” jest Burmistrz Strzegomia. 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o uzgodnienie realizacji i wydanie opinii dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa instalacji technologicznej prażenia słodu” do następujących organów:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
             plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
             ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 77  ustawy  z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.  
Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego pn „Rozbudowa instalacji technologicznej prażenia słodu” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.  


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 21.05.2013

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 16 maja 2013r. do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne, pochodzących z selektywnej zbiórki w tym odpadów surowcowych, odpadów opakowaniowych i budowlanych”, na  środowisko. 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z treścią raportu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00  w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne, pochodzących z selektywnej zbiórki w tym odpadów surowcowych, odpadów opakowaniowych i budowlanych” do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy.

Po uzyskaniu przedmiotowej opinii zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Obwieszczenie, umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Rusko, we wsi Jaroszów oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 17.05.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Projektowana eksploatacja i przeróbka kopaliny ze złoża granitu „Rogoźnica-Północ” Burmistrz Strzegomia w dniu 17 maja 2013r. wydał Decyzję Nr 5/2013 znak: WKS.6220.5.2013.WWs o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Projektowana eksploatacja i przeróbka kopaliny ze złoża granitu „Rogoźnica-Północ”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości .

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Ogłoszenie wraz z treścią Decyzji Nr 5/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 17 maja 2013r. znak: WKS.6220.5.2013.WWs umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, w Urzędzie Gminy Mściwojów we wsi Rogoźnica oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Załącznik Nr1


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 14.05.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Budowa instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych” wpłynął protest Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Jaroszów i Rusko oraz mieszkańców wsi: Jaroszów, Rusko, Lasek, Dźwigórz, Dębica przeciwko budowie instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na działce 1/29 obręb Rusko.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. protestem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Rusko, we wsi Jaroszów oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Protest 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 14.05.2013

 O B W I E S Z C Z E N I E

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 9 kwietnia 2013r. z późn. uzupełnieniami  przez TKM Recykling Polska Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241/411, 53-234 Wrocław zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn zbieraniu odpadów w celach przeładunkowych na działkach nr 93,94 w obrębie 0002, osiedle Wschód nr2( AM6).
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej,  Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej,  Ochrony Środowiska i Wsi  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów w celach przeładunkowych na działkach nr 93,94 w obrębie 0002, osiedle Wschód nr2( AM6)  jest Burmistrz Strzegomia. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na pn zbieraniu odpadów w celach przeładunkowych na działkach nr 93,94 w obrębie 0002, osiedle Wschód nr2( AM6)  oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
             plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
             ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 64  ustawy  z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące   przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko bądź odstępującego od jego przeprowadzenia.  
Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na pn zbieraniu odpadów w celach przeładunkowych na działkach nr 93,94 w obrębie 0002, osiedle Wschód nr2( AM6) umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl. 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 13.05.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn „Budowa instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych”   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 15 kwietnia  2013r. znak:WOOŚ.4242.30.2013.KS  uzgodnił realizację przedsięwzięcia pn „Budowa instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych” – planowanego na działce nr 1/29 obręb 0015 Rusko, gmina Strzegom, oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia  15 kwietnia 2013r. znak: WOOŚ.4242.30.2013.KS  umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Rusko, we wsi Jaroszów oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 02.05.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do Cmentarza w Jaroszowie wraz z odwodnieniem” na  wniosek złożony pismem z dnia 11.03.2013r przez Zakład Projektowania PROJEKT, Wojciech Specylak, ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych działając jako pełnomocnik Gminy Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 02 maja 2013r. znak: WKSiW.6220.8.2013.WWs umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do Cmentarza w Jaroszowie wraz z odwodnieniem”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie wraz z treścią decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  2 maja 2013r. znak: WKSiW.6220.8.2013.WWs  umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Jaroszów na stronie internetowej www.strzegom.pl


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 02.05.2013 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa stacji paliw płynnych zlokalizowanej w Strzegomiu przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego i Gronowskiej na działkach o nr ewid. 375 i 377” na  wniosek złożony pismem z dnia 28.01.2013r. z późniejszymi uzupełnieniami  przez  Osiem Zero, Łukasz Frelich, ul. Rudzka 227c, 44-200 Rybnik działającego jako pełnomocnik firmy PPHU s.c. Roman Wedmański Kazimiera Wedmańska Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 4/2013 z dnia 02 maja 2013r. znak: WKSiW.6220.4.2013.WWs w o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa stacji paliw płynnych zlokalizowanej w Strzegomiu przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego i Gronowskiej na działkach o nr ewid. 375 i 377”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie wraz z treścią decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  02 maja 2013r. znak: WKSiW.6220.4.2013.WWs  umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na stronie internetowej www.strzegom.pl. 
 

Załącznik Nr 1


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 29.04.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 18 kwietnia 2013r. przez pana Rafała Sikorę zam. Modlęcin 54, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Rozbudowa istniejącego budynku obory na działce nr 222, obręb Modlęcin, gmina Strzegom”.
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej,  Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej,  Ochrony Środowiska i Wsi  Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa istniejącego budynku obory na działce nr 222, obręb Modlęcin, gmina Strzegom” jest Burmistrz Strzegomia. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na pn „Rozbudowa istniejącego budynku obory na działce nr 222, obręb Modlęcin, gmina Strzegom” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
             plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
             ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 64  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące   przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko bądź odstępującego od jego przeprowadzenia.  
Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na pn „Rozbudowa istniejącego budynku obory na działce nr 222, obręb Modlęcin, gmina Strzegom” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Modlęcin oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl. 

Karta Informacyjna


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 11.04.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 11 marca 2013r. z późniejszymi uzupełnieniami przez Zakład Projektowania PROJEKT, Wojciech Specylak, ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych działającego jako pełnomocnik Gminy Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do Cmentarza w Jaroszowie wraz z odwodnieniem”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej,  Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej,  Ochrony Środowiska i Wsi  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do Cmentarza w Jaroszowie wraz z odwodnieniem” jest Burmistrz Strzegomia. 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na pn „Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do Cmentarza w Jaroszowie wraz z odwodnieniem” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
             plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
             ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 64  ustawy  z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące   przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko bądź odstępującego od jego przeprowadzenia.  
 Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na pn „Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do Cmentarza w Jaroszowie wraz z odwodnieniem”  umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Jaroszów oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 10.04.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Przebudowa stacji paliw płynnych zlokalizowanej w Strzegomiu przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego i Gronowskiej na działkach o nr ewid. 375 i 377” Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Przebudowa stacji paliw płynnych zlokalizowanej w Strzegomiu przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego i Gronowskiej na działkach o nr ewid. 375 i 377”
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, pn „Przebudowa stacji paliw płynnych zlokalizowanej w Strzegomiu przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego i Gronowskiej na działkach o nr ewid. 375 i 377”, na środowisko.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Jednocześnie informuję, że:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 29 marca 2013r. znak:WOOŚ.4240.196.2013.MSK  wyraził opinię, że dla inwestycji pn.: „Przebudowa stacji paliw płynnych zlokalizowanej w Strzegomiu przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego i Gronowskiej na działkach o nr ewid. 375 i 377”  nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem z dnia 28 marca 2013r. znak:ZNS.620.16.2012.US  wyraził opinię, że dla inwestycji pn.: „Przebudowa stacji paliw płynnych zlokalizowanej w Strzegomiu przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego i Gronowskiej na działkach o nr ewid. 375 i 377”  jest brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  10 kwietnia 2013r. znak: WKSiW.6220.4.2013.WWs umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 22.03.2013

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 19 lutego 2013r. do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami z dnia 1 marca 2013r. i 22 marca 2013r., polegającego na  „Eksploatacja i przeróbka kopaliny ze złoża granitu Grabina Śląska kam. 15/27”  , na  środowisko. 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z treścią raportu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00  w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na  „Eksploatacja i przeróbka kopaliny ze złoża granitu Grabina Śląska kam. 15/27” do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Po uzyskaniu przedmiotowej opinii zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Postanowieniem  z dnia 22 marca 2013r. Burmistrz Strzegomia odwiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Eksploatacja i przeróbka kopaliny ze złoża granitu Grabina Śląska kam. 15/27”.

Obwieszczenie wraz z treścią postanowienia, umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 19.03.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Graniczna II w nowych granicach z użyciem materiałów wybuchowych ” Burmistrz Strzegomia w  dniu 19 marca 2013r. wydał Decyzję Nr 3/2013 znak: WKS.6220.12.2012.EKa o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Graniczna II w nowych granicach z użyciem materiałów wybuchowych ”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości .
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Ogłoszenie wraz z treścią Decyzji Nr 3/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 marca 2013r. znak: WKS.6220.12.2011.EKa umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Załącznik nr1


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 19.03.2013 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 28 stycznia 2013r. przez Osiem Zero, Łukasz Frelich, ul. Rudzka 227c, 44-200 Rybnik działającego jako pełnomocnik PPHU S.C. Roman Wedmański Kazimiera Wedmańska, ul. Gronowska 2, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa stacji paliw płynnych zlokalizowanej w Strzegomiu przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego i Gronowskiej na działkach o nr ewid. 375 i 377”.
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku   w godzinach od 8,00 do 16,00 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na pn „Przebudowa stacji paliw płynnych zlokalizowanej w Strzegomiu przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego i Gronowskiej na działkach o nr ewid. 375 i 377” jest Burmistrz Strzegomia. 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na pn „Przebudowa stacji paliw płynnych zlokalizowanej w Strzegomiu przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego i Gronowskiej na działkach o nr ewid. 375 i 377” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
             plac Powstańców Warszawy 1
             50-951 Wrocław
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
             ul. Wałbrzyska 15
             58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 64  ustawy  z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące   przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko bądź odstępującego od jego przeprowadzenia.  

Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na pn „Przebudowa stacji paliw płynnych zlokalizowanej w Strzegomiu przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego i Gronowskiej na działkach o nr ewid. 375 i 377”  umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 12.03.2013 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 21 ust. 1 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne, pochodzących z selektywnej zbiórki w tym odpadów surowcowych, odpadów opakowaniowych i budowlanych” Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.  „Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne, pochodzących z selektywnej zbiórki w tym odpadów surowcowych, odpadów opakowaniowych i budowlanych”.
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, pn. „Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne, pochodzących z selektywnej zbiórki w tym odpadów surowcowych, odpadów opakowaniowych i budowlanych” oraz określił zakres raportu.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Jednocześnie informuję, że:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem z dnia 01 marca 2013r. znak: ZNS.620.5.2013.EK wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn na „Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne, pochodzących z selektywnej zbiórki w tym odpadów surowcowych, odpadów opakowaniowych i budowlanych” istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Powyższym pismem Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy określił również zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 22 lutego 2013r. znak:  WOOŚ.4240.35.2013.KS wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn „Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne, pochodzących z selektywnej zbiórki w tym odpadów surowcowych, odpadów opakowaniowych i budowlanych” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 63 ust.5 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) oraz art. 123 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) Burmistrz Strzegomia zawiesza postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne, pochodzących z selektywnej zbiórki w tym odpadów surowcowych, odpadów opakowaniowych i budowlanych” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie wraz z treścią postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, pn „Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne, pochodzących z selektywnej zbiórki w tym odpadów surowcowych, odpadów opakowaniowych i budowlanych” umieszcza się na okres 14 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Jaroszów, we wsi Rusko oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 08.03.2013 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Budowa instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych”  Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o:
dopuszczeniu organizacji „Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Jaroszów i Rusko” do udziału w postępowaniu w sprawie przedsięwzięcia pn „Budowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych”

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Informację wraz z treścią postanowienia umieszcza się na okres 14 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Jaroszów, we wsi Rusko  oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.  


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 06.03.2013 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Graniczna II w nowych granicach z użyciem materiałów wybuchowych ”  Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Graniczna II w nowych granicach z użyciem materiałów wybuchowych ”,
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, pn „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Graniczna II w nowych granicach z użyciem materiałów wybuchowych ”, na środowisko.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Jednocześnie informuję, że:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 22 lutego 2013r. znak:WOOŚ.4240.799.2012.MC.4  wyraził opinię, że dla inwestycji pn.: „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Graniczna II w nowych granicach z użyciem materiałów wybuchowych ”.  nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 

Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  06 marca 2013r. znak: WKSiW.6220.12.2012.EKa umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 05.03.2013 r.

OBWIESZCZENIE

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że na wniosek Colas Kruszywa, Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.”Projektowana eksploatacja i przeróbka kopaliny ze złoża granitu Rogoźnica-Północ”. 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku  w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania Obwieszczenia do publicznej wiadomości Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. .”Projektowana eksploatacja i przeróbka kopaliny ze złoża granitu Rogoźnica-Północ”  jest Burmistrz Strzegomia. 
Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) Burmistrz Strzegomia wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
             plac Powstańców Warszawy 1
             50-153 Wrocław
Po uzyskaniu przedmiotowej opinii Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn .”Projektowana eksploatacja i przeróbka kopaliny ze złoża granitu Rogoźnica-Północ” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Rogoźnica  oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mściwojów.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 05.03.2013 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Szymanowski Potok-odbudowa koryta potoku gm. Strzegom i Dobromierz”  Burmistrz Strzegomia w  dniu 05 marca 2013r. wydał Decyzję Nr 2/2013 znak: WKS.6220.1.2012.EKa o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Szymanowski Potok-odbudowa koryta potoku gm. Strzegom i Dobromierz”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości .
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
 

Ogłoszenie wraz z treścią Decyzji Nr 2/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 05 marca 2013r. znak: WKS.6220.1.2012.EKa umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Urzędu Miejskiego w Dobromierzu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Załącznik nr1


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 05.03.2013 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 27 lutego 2013r. do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na  „Budowa instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych”, na  środowisko. 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z treścią raportu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00  w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 05 marca 2013r.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowa instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych” do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy.

 Po uzyskaniu przedmiotowej opinii zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Obwieszczenie, umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Rusko, we wsi Jaroszów oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 08.02.2013 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Remont drogi gminnej nr 110769D ul. Św. Tomasza w Strzegomiu” na  wniosek złożony pismem z dnia 14.01.2013r Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 08 lutego 2013r. znak: WKSiW.6220.2.2013.WWs umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Remont drogi gminnej nr 110769D ul. Św. Tomasza w Strzegomiu”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie wraz z treścią decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  08 lutego 2013r. znak: WKSiW.6220.3.2013.WWs  umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na stronie internetowej www.strzegom.pl. 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 08.02.2013 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Remont ulicy Krótkiej w Strzegomiu droga nr 110776D na odcinku od ul. Kamiennej do ul. Rynek” na  wniosek złożony pismem z dnia 14.01.2013r Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 08 lutego 2013r. znak: WKSiW.6220.2.2013.WWs umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Remont ulicy Krótkiej w Strzegomiu droga nr 110776D na odcinku od ul. Kamiennej do ul. Rynek”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie wraz z treścią decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  08 lutego 2013r. znak: WKSiW.6220.2.2013.WWs  umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na stronie internetowej www.strzegom.pl. 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 08.02.2013 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi gminnej nr 110759D ul. Bohaterów Getta w Strzegomiu” na  wniosek złożony pismem z dnia 14.01.2013r Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 08 lutego 2013r. znak: WKSiW.6220.1.2013.WWs umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi gminnej nr 110759D ul. Bohaterów Getta w Strzegomiu”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie wraz z treścią decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  8 lutego 2013r. znak: WKSiW.6220.1.2013.WWs  umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na stronie internetowej www.strzegom.pl. 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 07.02.2013 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o konsultacjach społecznych

Zgodnie z art. 10 § 1,  art. 11 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2  ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Budowa instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych” w dniu 25 lutego 2013 r. ( poniedziałek) o godz. 12.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (sala 29, I piętro) odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi Jaroszów i wsi Rusko.
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji                            o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8,00 do 16,00 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu we wsi Rusko, Jaroszów oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.  


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 24.01.2013 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi gminnej w Rusku” na  wniosek złożony pismem z dnia 10.10.2012r Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 24 stycznia 2013r. znak: WKSiW.6220.26.2012.WWs umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi gminnej w Rusku”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie wraz z treścią decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  24 stycznia 2013r. znak: WKSiW.6220.26.2012.WWs  umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Rusko, na stronie internetowej www.strzegom.pl. 
 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 16.01.2013 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 14 stycznia 2013r. przez Gminę Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Remont drogi gminnej nr 110769D ul. Św. Tomasza w Strzegomiu”.
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00.

Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na pn „Remont drogi gminnej nr 110769D ul. Św. Tomasza w Strzegomiu”, jest Burmistrz Strzegomia. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na pn „Remont drogi gminnej nr 110769D ul. Św. Tomasza w Strzegomiu” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
             plac Powstańców Warszawy 1
             50-951 Wrocław
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
             ul. Wałbrzyska 15
             58-100 Świdnica

Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 64  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące   przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko bądź odstępującego od jego przeprowadzenia.  

Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na pn „Remont drogi gminnej nr 110769D ul. Św. Tomasza w Strzegomiu” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.  
 

Karta informacyjna


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 16.01.2013 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 14 stycznia 2013r. przez Gminę Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Remont ul. Krótkiej w Strzegomiu droga nr 110776D na odcinku od ul. Kamiennej do ul. Rynek”.
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00.

Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8,00 do 16,00 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na pn „Remont ul. Krótkiej w Strzegomiu droga nr 110776D na odcinku od ul. Kamiennej do ul. Rynek”, jest Burmistrz Strzegomia. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na pn „Remont ul. Krótkiej w Strzegomiu droga nr 110776D na odcinku od ul. Kamiennej do ul. Rynek” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
             plac Powstańców Warszawy 1
             50-951 Wrocław
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
             ul. Wałbrzyska 15
             58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 64  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące   przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko bądź odstępującego od jego przeprowadzenia.  

Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na pn „Remont ul. Krótkiej w Strzegomiu droga nr 110776D na odcinku od ul. Kamiennej do ul. Rynek” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.  

Karta przedsięwzięcia


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 16.01.2013 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 14 stycznia 2013r. przez Gminę Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi gminnej nr 110759D ul. Bohaterów Getta w Strzegomiu”.
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00.

Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na pn „Przebudowa drogi gminnej nr 110759D ul. Bohaterów Getta w Strzegomiu”, jest Burmistrz Strzegomia. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na pn „Przebudowa drogi gminnej nr 110759D ul. Bohaterów Getta w Strzegomiu” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
             plac Powstańców Warszawy 1
             50-951 Wrocław
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
             ul. Wałbrzyska 15
             58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 64  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące   przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko bądź odstępującego od jego przeprowadzenia.  

Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na pn „Przebudowa drogi gminnej nr 110759D ul. Bohaterów Getta w Strzegomiu” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl. 

Karta informacyjna


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 14.01.2013 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi gminnej Kostrza-Borów”  na  wniosek złożony pismem z dnia 12.12.2012r. Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 14 stycznia 2013r. znak: WKSiW.6220.28.2012.WWs umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi gminnej Kostrza-Borów”.
 Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie wraz z treścią decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  14 stycznia 2013r. znak: WKSiW.6220.28.2012.WWs umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu we wsi Kostrza na stronie internetowej www.strzegom.pl. 
  


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 10.01.2013 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Remont chodnika przy ul. Św. Jadwigi w Strzegomiu”  na  wniosek złożony pismem z dnia 10.12.2012r. Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 10 stycznia 2013r. znak: WKSiW.6220.27.2012.WWs umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Remont chodnika przy ul. Św. Jadwigi w Strzegomiu”. 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie wraz z treścią decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  10 stycznia 2013r. znak: WKSiW.6220.27.2012.WWs umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl. 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 10.01.2013 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa ul. 3-Maja w Strzegomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej” na  wniosek złożony pismem z dnia 12.12.2012r. Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 10 stycznia 2013r. znak: WKSiW.6220.25.2012.WWs umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa ul. 3-Maja w Strzegomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie wraz z treścią decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  10 grudnia 2013r. znak: WKSiW.6220.25.2012.WWs umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl. 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 10.01.2013 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Rozbudowa Piekarni PL2 w Strzegomiu”.

 Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00. Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8,00 do 16,00 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Rozbudowa Piekarni PL2 w Strzegomiu”, jest Burmistrz Strzegomia.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Rozbudowa Piekarni PL2 w Strzegomiu”. oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
             plac Powstańców Warszawy 1
             50-951 Wrocław
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
             ul. Wałbrzyska 15
             58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 64  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące   przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko bądź odstępującego od jego przeprowadzenia.  

Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Rozbudowa Piekarni PL2 w Strzegomiu” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl. 

Strona 1 wniosku

Strona 2 wniosku

 Karta informacyjna przedsięwzięcia


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 09.01.2013 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne, pochodzących z selektywnej zbiórki w tym odpadów surowcowych, odpadów opakowaniowych i budowlanych”.
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne, pochodzących z selektywnej zbiórki w tym odpadów surowcowych, odpadów opakowaniowych i budowlanych”, jest Burmistrz Strzegomia.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne, pochodzących z selektywnej zbiórki w tym odpadów surowcowych, odpadów opakowaniowych i budowlanych” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
             plac Powstańców Warszawy 1
             50-951 Wrocław
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
             ul. Wałbrzyska 15
             58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 64  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące   przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko bądź odstępującego od jego przeprowadzenia.  
 
Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne, pochodzących z selektywnej zbiórki w tym odpadów surowcowych, odpadów opakowaniowych i budowlanych” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu we wsi Rusko, Jaroszów oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl. 

Karta informacyjna przedsięwzięcia


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 03.01.2013 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Wykonanie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 1/55 i 1/29 obr. Rusko gm. Strzegom”  Burmistrz Strzegomia w  dniu 03 stycznia 2013r. wydał Decyzję Nr 1/2013 znak: WKS.6220.15.2012.EKa o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Wykonanie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 1/55 i 1/29 obr. Rusko gm. Strzegom”
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości .
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Ogłoszenie wraz z treścią Decyzji Nr 1/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 03 stycznia 2013r. znak: WKS.6220.15.2011.EKa umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Rusko i we wsi Jaroszów oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Zał. Nr 1

ZDJ ĘTO DNIA ………………………………
Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu niezwłocznie na okres 21 dni i odesłanie kserokopii potwierdzenia wywieszenia:
1. Urząd Gminy Mściwojów

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 05.03.2013 r.

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Graniczna II w nowych granicach z użyciem materiałów wybuchowych ” Burmistrz Strzegomia w  dniu 19 marca 2013r. wydał Decyzję Nr 3/2013 znak: WKS.6220.12.2012.EKa o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Graniczna II w nowych granicach z użyciem materiałów wybuchowych ”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości .
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
 

Ogłoszenie wraz z treścią Decyzji Nr 3/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 marca 2013r. znak: WKS.6220.12.2011.EKa umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Załącznik Nr 1


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 12.03.2013 r.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości .
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Ogłoszenie wraz z treścią Decyzji Nr 3/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 marca 2013r. znak: WKS.6220.12.2011.EKa umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Załącznik nr 1


Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Graniczna II w nowych granicach z użyciem materiałów wybuchowych ” Burmistrz Strzegomia w  dniu 19 marca 2013r. wydał Decyzję Nr 3/2013 znak: WKS.6220.12.2012.EKa o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Graniczna II w nowych granicach z użyciem materiałów wybuchowych ”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości .
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Ogłoszenie wraz z treścią Decyzji Nr 3/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 marca 2013r. znak: WKS.6220.12.2011.EKa umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Graniczna II w nowych granicach z użyciem materiałów wybuchowych ” Burmistrz Strzegomia w  dniu 19 marca 2013r. wydał Decyzję Nr 3/2013 znak: WKS.6220.12.2012.EKa o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Graniczna II w nowych granicach z użyciem materiałów wybuchowych ”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości .
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Ogłoszenie wraz z treścią Decyzji Nr 3/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 marca 2013r. znak: WKS.6220.12.2011.EKa umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Przebudowa stacji paliw płynnych zlokalizowanej w Strzegomiu przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego i Gronowskiej na działkach o nr ewid. 375 i 377” Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Przebudowa stacji paliw płynnych zlokalizowanej w Strzegomiu przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego i Gronowskiej na działkach o nr ewid. 375 i 377”
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, pn „Przebudowa stacji paliw płynnych zlokalizowanej w Strzegomiu przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego i Gronowskiej na działkach o nr ewid. 375 i 377”, na środowisko.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Jednocześnie informuję, że:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 29 marca 2013r. znak:WOOŚ.4240.196.2013.MSK  wyraził opinię, że dla inwestycji pn.: „Przebudowa stacji paliw płynnych zlokalizowanej w Strzegomiu przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego i Gronowskiej na działkach o nr ewid. 375 i 377”  nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem z dnia 28 marca 2013r. znak:ZNS.620.16.2012.US  wyraził opinię, że dla inwestycji pn.: „Przebudowa stacji paliw płynnych zlokalizowanej w Strzegomiu przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego i Gronowskiej na działkach o nr ewid. 375 i 377”  jest brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  10 kwietnia 2013r. znak: WKSiW.6220.4.2013.WWs umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa stacji paliw płynnych zlokalizowanej w Strzegomiu przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego i Gronowskiej na działkach o nr ewid. 375 i 377” na  wniosek złożony pismem z dnia 28.01.2013r. z późniejszymi uzupełnieniami  przez  Osiem Zero, Łukasz Frelich, ul. Rudzka 227c, 44-200 Rybnik działającego jako pełnomocnik firmy PPHU s.c. Roman Wedmański Kazimiera Wedmańska Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 4/2013 z dnia 02 maja 2013r. znak: WKSiW.6220.4.2013.WWs w o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa stacji paliw płynnych zlokalizowanej w Strzegomiu przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego i Gronowskiej na działkach o nr ewid. 375 i 377”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie wraz z treścią decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  02 maja 2013r. znak: WKSiW.6220.4.2013.WWs  umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na stronie internetowej www.strzegom.pl. 
 

Załącznik Nr 1


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do Cmentarza w Jaroszowie wraz z odwodnieniem” na  wniosek złożony pismem z dnia 11.03.2013r przez Zakład Projektowania PROJEKT, Wojciech Specylak, ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych działając jako pełnomocnik Gminy Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 02 maja 2013r. znak: WKSiW.6220.8.2013.WWs umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do Cmentarza w Jaroszowie wraz z odwodnieniem”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie wraz z treścią decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  2 maja 2013r. znak: WKSiW.6220.8.2013.WWs  umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Jaroszów na stronie internetowej www.strzegom.pl. 


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do Cmentarza w Jaroszowie wraz z odwodnieniem” na  wniosek złożony pismem z dnia 11.03.2013r przez Zakład Projektowania PROJEKT, Wojciech Specylak, ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych działając jako pełnomocnik Gminy Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 02 maja 2013r. znak: WKSiW.6220.8.2013.WWs umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do Cmentarza w Jaroszowie wraz z odwodnieniem”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie wraz z treścią decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  2 maja 2013r. znak: WKSiW.6220.8.2013.WWs  umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Jaroszów na stronie internetowej www.strzegom.pl. 


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn „Budowa instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych”   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 15 kwietnia  2013r. znak:WOOŚ.4242.30.2013.KS  uzgodnił realizację przedsięwzięcia pn „Budowa instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych” – planowanego na działce nr 1/29 obręb 0015 Rusko, gmina Strzegom, oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia  15 kwietnia 2013r. znak: WOOŚ.4242.30.2013.KS  umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Rusko, we wsi Jaroszów oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 

 

 

 


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn „Budowa instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych”   wpłynął protest Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Jaroszów i Rusko oraz mieszkańców wsi: Jaroszów, Rusko, Lasek, Dźwigórz, Dębica przeciwko budowie instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na działce 1/29 obręb Rusko.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. protestem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Rusko, we wsi Jaroszów oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Protest

 


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Projektowana eksploatacja i przeróbka kopaliny ze złoża granitu „Rogoźnica-Północ”  Burmistrz Strzegomia w  dniu 17 maja 2013r. wydał Decyzję Nr 5/2013 znak: WKS.6220.5.2013.WWs o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Projektowana eksploatacja i przeróbka kopaliny ze złoża granitu „Rogoźnica-Północ”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości .

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Ogłoszenie wraz z treścią Decyzji Nr 5/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 17 maja 2013r. znak: WKS.6220.5.2013.WWs umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, w Urzędzie Gminy Mściwojów we wsi Rogoźnica oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Załącznik Nr1

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 29.05.2013

OBWIESZCZENIE

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 03.06.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 


 


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa Piekarni PL2 w Strzegomiu”  Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Rozbudowa Piekarni PL2 w Strzegomiu”,
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, pn „Rozbudowa Piekarni PL2 w Strzegomiu” , na środowisko.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Jednocześnie informuję, że:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 28 stycznia 2013r. znak:WOOŚ.4240.28.2013.JS.1  wyraził opinię, że dla inwestycji pn„Rozbudowa Piekarni PL2 w Strzegomiu”  nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy  postanowieniem z dnia 28 maja 2013r. znak:ZNS.620.4.2013.EK wyraził opinię, że dla inwestycji pn.: „Rozbudowa Piekarni PL2 w Strzegomiu” jest brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.   

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  03 czerwca 2013r. znak: WKSiW.6220.29.2012.WWs umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa Piekarni PL2 w Strzegomiu”  Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Rozbudowa Piekarni PL2 w Strzegomiu”,
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, pn „Rozbudowa Piekarni PL2 w Strzegomiu” , na środowisko.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Jednocześnie informuję, że:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 28 stycznia 2013r. znak:WOOŚ.4240.28.2013.JS.1  wyraził opinię, że dla inwestycji pn„Rozbudowa Piekarni PL2 w Strzegomiu”  nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy  postanowieniem z dnia 28 maja 2013r. znak:ZNS.620.4.2013.EK wyraził opinię, że dla inwestycji pn.: „Rozbudowa Piekarni PL2 w Strzegomiu” jest brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.   

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  03 czerwca 2013r. znak: WKSiW.6220.29.2012.WWs umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.


  

 

Załącznik Nr 1

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 11.07.2013

OBWIESZCZENIE

 

 

 
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Kostrza przy użyciu materiałów wybuchowych” Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Kostrza przy użyciu materiałów wybuchowych”
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, pn „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Kostrza przy użyciu materiałów wybuchowych”, na środowisko.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Jednocześnie informuję, że:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 07 sierpnia 2013r. znak:WOOŚ.4240.603.2013.AN  wyraził opinię, że dla inwestycji pn „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Kostrza przy użyciu materiałów wybuchowych” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  16 sierpnia 2013r. znak: WKSiW.6220.17.2013.WWs umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Przetwarzanie ustabilizowanych osadów komunalnych w miejscowości Rusko na działce nr 377” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
             plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław
1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
             ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 64  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące   przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko bądź odstępującego od jego przeprowadzenia. 
 Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na pn „Przetwarzanie ustabilizowanych osadów komunalnych w miejscowości Rusko na działce nr 377” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Rusko oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
 

 

 

 


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Kostrza przy użyciu materiałów wybuchowych” Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Kostrza przy użyciu materiałów wybuchowych”
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, pn „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Kostrza przy użyciu materiałów wybuchowych”, na środowisko.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Jednocześnie informuję, że:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 07 sierpnia 2013r. znak:WOOŚ.4240.603.2013.AN  wyraził opinię, że dla inwestycji pn „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Kostrza przy użyciu materiałów wybuchowych” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  16 sierpnia 2013r. znak: WKSiW.6220.17.2013.WWs umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 

Wytworzył:
Ewelina Kowalska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-01-09 15:05:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2014-01-10 08:31:04)
 
 
ilość odwiedzin: 4326587

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X