☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Urząd Miejski w Strzegomiu

Piątek 19.07.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzje środowiskowe

Ochrona środowiska
Ogłoszenia 2014

 O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 12.12.2014r

Obwieszczenie
o rozprawie administracyjnej


Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235, z póź. zm.) w związku z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) Burmistrz Strzegomia zawiadamia, że w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne, pochodzących z selektywnej zbiórki w tym odpadów surowcowych, odpadów opakowaniowych i budowlanych” zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, która odbędzie się w dniu 20 stycznia 2015 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, w Sali Posiedzeń, pokój nr 29a.

Przedmiotem rozprawy będą aspekty oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Z dokumentacją oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach od 8.00 do 16.00, w piątki od 8.00 do 14.30.
 Ponadto dokumentacja ta zostanie wyłożona do wglądu na rozprawie administracyjnej.

Zgodnie z art. 95 § 1 kpa na rozprawie można zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Ponadto istnieje możliwość wypowiedzenia się co do wyników postępowania dowodowego.


Obwieszczenie, umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Rusko i Jaroszów oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 11.12.2014r

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4,  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 24 listopada 2014r. ( data wpływu do tut. Urzędu 26.12.2014r.)  przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „PROGRESS”, mgr inż. Mariusz Szyrner, ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka działającego jako pełnomocnik Gminy Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację pn „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rogoźnicy ”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji                            o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego   w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Urzędu w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rogoźnicy ” jest Burmistrz Strzegomia. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  o opinię przedsięwzięcia pn „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rogoźnicy ” do:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
             plac Powstańców Warszawy 1
             50-951 Wrocław
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowej opinii Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
 Obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Rogoźnica oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 12.11.2014r

 Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4,  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 26 października 2014r. przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „PROGRESS”, mgr inż. Mariusz Szyrner, ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka działającego jako pełnomocnik Gminy Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację pn „Przebudowa ul. Olszowej w Strzegomiu”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku   w godzinach urzędowania Urzędu w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa ul. Olszowej w Strzegomiu” jest Burmistrz Strzegomia. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  o opinię przedsięwzięcia pn „Przebudowa ul. Olszowej w Strzegomiu” do:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
             plac Powstańców Warszawy 1
             50-951 Wrocław
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowej opinii Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
 Obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 28.10.2014r

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.  U. z 2013r. poz. 267 ) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Odzysk (przetwarzanie) odpadów innych niż niebezpieczne poprzez ich zagęszczenie zlokalizowanego na działce nr 596/2 przy ul. Świebodzkiej 33A obręb Stanowice, gmina Strzegom poczta Stanowice na  wniosek złożony pismem z dnia 16.07.2014r przez  Nowe Technologie Polska Sp. z o.o., ul. Świebodzka 33A, 58-150 Strzegom, poczta Stanowice Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 6/2014 z dnia 28 pażdziernika 2014r. znak: WKSiW.6220.20.2014.WWs w o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Odzysk (przetwarzanie) odpadów innych niż niebezpieczne poprzez ich zagęszczenie zlokalizowanego na działce nr 596/2 przy ul. Świebodzkiej 33A obręb Stanowice, gmina Strzegom poczta Stanowice.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie umieszcza na się na okres 21 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Stanowice oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
 
 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 28.10.2014r

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 20 października 2014r. do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na  środowisko pn. „Wydobywanie granitu ze złoża Żółkiewka III” realizowanego w granicach działek nr 7 i 8, obręb Żółkiewka.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z treścią raportu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania  w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  29 października 2014r. do dnia 18 listopada 2014r.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.),  wystąpiono z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn „Wydobywanie granitu ze złoża Żółkiewka III” realizowanego w granicach działek nr 7 i 8, obręb Żółkiewka do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

 Po uzyskaniu przedmiotowego uzgodnienia zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia   3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.) Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Obwieszczenie, umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Żółkiewka oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 27.10.2014r

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Wydobywanie granitu ze złoża Żółkiewka I” realizowanego w granicach działek nr 5/2 i 5/4, obręb Żółkiewka  Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o:
podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywanie granitu ze złoża Żółkiewka I” realizowanego w granicach działek nr 5/2 i 5/4, obręb Żółkiewka.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Informację o postanowieniu umieszcza się na okres 14 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Żółkiewka  oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.  


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 27.10.2014r. 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 20 października 2014r. do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na  środowisko pn „Wydobywanie granitu ze złoża Żółkiewka I” realizowanego w granicach działek nr 5/2 i 5/4, obręb Żółkiewka.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z treścią raportu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania  w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia    28 października 2014r. do dnia 17 listopada 2014r.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.),  wystąpiono z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn „Wydobywanie granitu ze złoża Żółkiewka I” realizowanego w granicach działek nr 5/2 i 5/4, obręb Żółkiewka do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Po uzyskaniu przedmiotowego uzgodnienia zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.) Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Obwieszczenie, umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Żółkiewka oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 08.10.2014r.

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony przez firmę Zakład Wyprawy Skór INTERLEDER, Olszany 36a, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.  „Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku   w godzinach urzędowania Urzędu w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.  „Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne” jest Burmistrz Strzegomia. 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji                           o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  o opinię przedsięwzięcia p.n.  „Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne” do:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
             plac Powstańców Warszawy 1
             50-951 Wrocław
Po uzyskaniu przedmiotowej opinii Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
 Obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


 O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 08.10.2014r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.  U. z 2013r. poz. 267 ) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu” na  wniosek złożony pismem z dnia 18.08.2014r Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 8 października 2014r. znak: WKSiW.6220.23.2014.WWs umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 30.09.2014r

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Odzysk (przetwarzanie) odpadów innych niż niebezpieczne poprzez ich zagęszczenie zlokalizowanego na działce nr 596/2 przy ul. Świebodzkiej 33A obręb Stanowice, gmina Strzegom poczta Stanowice Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. Odzysk (przetwarzanie) odpadów innych niż niebezpieczne poprzez ich zagęszczenie zlokalizowanego na działce nr 596/2 przy ul. Świebodzkiej 33A obręb Stanowice, gmina Strzegom poczta Stanowice
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia p.n. Odzysk (przetwarzanie) odpadów innych niż niebezpieczne poprzez ich zagęszczenie zlokalizowanego na działce nr 596/2 przy ul. Świebodzkiej 33A obręb Stanowice, gmina Strzegom poczta Stanowice na środowisko.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Jednocześnie informuję, że:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 18 września 2014r. znak:WOOŚ.4240.462.2014.MN.3  wyraził opinię, że dla inwestycji p.n. Odzysk (przetwarzanie) odpadów innych niż niebezpieczne poprzez ich zagęszczenie zlokalizowanego na działce nr 596/2 przy ul. Świebodzkiej 33A obręb Stanowice, gmina Strzegom poczta Stanowice nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ogłoszenie o postanowieniu Burmistrza Strzegomia z dnia  30 września 2014r. znak: WKSiW.6220.20.2014.WWs umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Stanowice oraz  na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 25.09.2014r

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Eksploatacja granitu ze złoża BORÓW I – Kamieniołom nr 49” realizowanego w granicach działek nr 324, 325, 342, 343, 289/2, obręb Kostrza  Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o:
podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacja granitu ze złoża BORÓW I – Kamieniołom nr 49” realizowanego w granicach działek nr 324, 325, 342, 343, 289/2, obręb Kostrza.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Informację o postanowieniu umieszcza się na okres 14 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Kostrza  oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.  


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 25.09.2014r

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 23 września 2014r. do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na  środowisko pn „Eksploatacja granitu ze złoża BORÓW I – Kamieniołom nr 49”. 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z treścią raportu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00  w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.),  wystąpiono z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn „Eksploatacja granitu ze złoża BORÓW I – Kamieniołom nr 49” do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Po uzyskaniu przedmiotowego uzgodnienia zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia   3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.) Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Obwieszczenie, umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Kostrza oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 22.09.2014r

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.  U. z 2013r. poz. 267 ) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Kostrza przy użyciu materiałów wybuchowych” na  wniosek złożony pismem w dniu 24 lipca 2014r. przez  Kopalnię Granitu „Wekom II” Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 70, 58-150 Kostrza Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 5/2014 z dnia 22 września 2014r. znak: WKSiW.6220.21.2014.WWs w o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Kostrza przy użyciu materiałów wybuchowych”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie umieszcza na się na okres 21 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu i na stronie internetowej www.strzegom.pl


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 15.09.2014r

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.  U. z 2013r. poz. 267 ) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Realizacja punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych na działkach o nr 696 i 700, obręb Śródmieście nr 3, ul. Koszarowa 5 w Strzegomiu” na  wniosek złożony pismem z dnia 26.06.2014r. ( z późn. uzupełnieniami) przez  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ADAX” Adam Sołtys, ul. Jaśminowa 28, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 4/2014 z dnia 15 września 2014r. znak: WKSiW.6220.16.2014.WWs w o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Realizacja punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych na działkach o nr 696 i 700, obręb Śródmieście nr 3, ul. Koszarowa 5 w Strzegomiu”.

 Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie umieszcza na się na okres 21 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu i na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 05.09.2014r

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Wydobywanie granitu ze złoża Żółkiewka I” realizowanego w granicach działek nr 5/2 i 5/4, obręb Żółkiewka Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o:
zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Wydobywanie granitu ze złoża Żółkiewka I” realizowanego w granicach działek nr 5/2 i 5/4, obręb Żółkiewka do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Informację o postanowieniu umieszcza się na okres 14 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Żółkiewka oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.  


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 05.09.2014r

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Wydobywanie granitu ze złoża Żółkiewka III” ” realizowanego w granicach działek nr 7 i 8, obręb Żółkiewka Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o:
zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Wydobywanie granitu ze złoża Żółkiewka III” ” realizowanego w granicach działek nr 7 i 8, obręb Żółkiewka do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Informację o postanowieniu umieszcza się na okres 14 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Żółkiewka oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.  
 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 05.09.2014r

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Wydobywanie granitu ze złoża Strzegom – Kamieniołom 18” realizowanego w granicach działki nr 131, obręb Grabina Pn Nr 4 w Strzegomiu Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o:
zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Wydobywanie granitu ze złoża Strzegom – Kamieniołom 18” realizowanego w granicach działki nr 131, obręb Grabina Pn Nr 4 w Strzegomiu do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Informację o postanowieniu umieszcza się na okres 14 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 02.09.2014r

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Kostrza przy użyciu materiałów wybuchowych” Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Kostrza przy użyciu materiałów wybuchowych”.
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia p.n. „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Kostrza przy użyciu materiałów wybuchowych” na środowisko.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Jednocześnie informuję, że:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2014r. znak:WOOŚ.4240.461.2014.AN  wyraził opinię, że dla inwestycji pn.: „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Kostrza przy użyciu materiałów wybuchowych” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ogłoszenie o postanowieniu Burmistrza Strzegomia z dnia  2 września 2014r. znak: WKSiW.6220.21.2014.WWs umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Kostrza oraz  na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 25.08.2014r

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Realizacja punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych na działkach o nr 696 i 700, obręb Śródmieście nr 3, ul. Koszarowa 5 w Strzegomiu” Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Realizacja punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych na działkach o nr 696 i 700, obręb Śródmieście nr 3, ul. Koszarowa 5 w Strzegomiu”
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia p.n. „Realizacja punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych na działkach o nr 696 i 700, obręb Śródmieście nr 3, ul. Koszarowa 5 w Strzegomiu” na środowisko.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Jednocześnie informuję, że:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2014r. znak:WOOŚ.4240.463.2014.MB  wyraził opinię, że dla inwestycji p.n. „Realizacja punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych na działkach o nr 696 i 700, obręb Śródmieście nr 3, ul. Koszarowa 5 w Strzegomiu” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ogłoszenie o postanowieniu Burmistrza Strzegomia z dnia  25 sierpnia 2014r. znak: WKSiW.6220.16.2014.WWs umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.


 O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 22.08.2014r

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony przez firmę TKM Recykling Polska sp. z o.o. sp. k., ul. Kanonierska 11/3, 58-100 Świdnica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.  „Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, stacja demontażu pojazdów, zbieranie i odzysk odpadów w Strzegomiu przy ul. Wojska Polskiego 75”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego   w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku  w godzinach urzędowania Urzędu w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.  „Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, stacja demontażu pojazdów, zbieranie i odzysk odpadów w Strzegomiu przy ul. Wojska Polskiego 75” jest Burmistrz Strzegomia. 
Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia p.n.  „Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, stacja demontażu pojazdów, zbieranie i odzysk odpadów w Strzegomiu przy ul. Wojska Polskiego 75” do:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
             plac Powstańców Warszawy 1
             50-951 Wrocław
Po uzyskaniu przedmiotowego uzgodnienia Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
 Obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 14.08.2014r

Na podstawie art. 21 ust. 1 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Wydobywanie granitu ze złoża Żółkiewka I” realizowanego w granicach działek  nr 7 i 8, obręb Żółkiewka Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Wydobywanie granitu ze złoża Żółkiewka I”.
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, pn  „Wydobywanie granitu ze złoża Żółkiewka I”  oraz określił zakres raportu.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Jednocześnie informuję, że:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2014r. znak:  WOOŚ.4240.421.2014.MC wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn  „Wydobywanie granitu ze złoża Żółkiewka I” istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu określił również zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Żółkiewka oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 14.08.2014r

Na podstawie art. 21 ust. 1 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Wydobywanie granitu ze złoża Żółkiewka III” realizowanego w granicach działek  nr 7 i 8, obręb Żółkiewka Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Wydobywanie granitu ze złoża Żółkiewka III”.
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, pn  „Wydobywanie granitu ze złoża Żółkiewka III”  oraz określił zakres raportu.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Jednocześnie informuję, że:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2014r. znak:  WOOŚ.4240.420.2014.MC wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn  „Wydobywanie granitu ze złoża Żółkiewka III” istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu określił również zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Żółkiewka oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 14.08.2014r


Na podstawie art. 21 ust. 1 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Wydobywanie granitu ze złoża Strzegom – Kamieniołom 18” realizowanego w granicach działki nr 131, obręb Grabina Pn Nr 4 w Strzegomiu Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Wydobywanie granitu ze złoża Strzegom – Kamieniołom 18”.
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, pn  „Wydobywanie granitu ze złoża Strzegom – Kamieniołom 18”  oraz określił zakres raportu.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Jednocześnie informuję, że:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2014r. znak:  WOOŚ.4240.419.2014.MC wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn  pn „Wydobywanie granitu ze złoża Strzegom – Kamieniołom 18” istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu określił również zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


 O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 22.07.2014r

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.  U. z 2013r. poz. 267 ) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn  Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru powyżej 10 m3/h w nowoodwierconych studniach nr 10c i 6c na ujęciu wód podziemnych miasta Strzegomia w Olszanach użytkowanym przez Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu na  wniosek złożony pismem z dnia 25.02.2014r. ( z późn. uzupełnieniami) przez  Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Wesoła 7, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 3/2014 z dnia 22 lipca 2014r. znak: WKSiW.6220.5.2014.WWs w o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru powyżej 10 m3/h w nowoodwierconych studniach nr 10c i 6c na ujęciu wód podziemnych miasta Strzegomia w Olszanach użytkowanym przez Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu.

 Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie umieszcza na się na okres 21 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Olszany i na stronie internetowej www.strzegom.pl


 O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 15.07.2014r

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony przez Granit Strzegom SA, ul. Górnicza 6, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Wydobywanie granitu ze złoża „Żółkiewka I”.
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego    w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku    w godzinach urzędowania Urzędu w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Wydobywanie granitu ze złoża „Żółkiewka I” jest Burmistrz Strzegomia. 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji       o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie granitu ze złoża „Żółkiewka I” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  do:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
             plac Powstańców Warszawy 1
             50-951 Wrocław
Po uzyskaniu przedmiotowej opinii Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
 Obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu we wsi Żółkiewka  oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


 O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 04.06.2014r

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  wykonaniu urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych o zdolności poboru powyżej 10 m3/h w nowoodwierconych studniach nr 10c i 6c na ujęciu wód podziemnych miasta Strzegomia w Olszanach użytkowanym przez Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Wykonaniu urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych o zdolności poboru powyżej 10 m3/h w nowoodwierconych studniach nr 10c i 6c na ujęciu wód podziemnych miasta Strzegomia w Olszanach użytkowanym przez Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu”.
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, pn: „Wykonaniu urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych o zdolności poboru powyżej 10 m3/h w nowoodwierconych studniach nr 10c i 6c na ujęciu wód podziemnych miasta Strzegomia w Olszanach użytkowanym przez Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu” na środowisko.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Jednocześnie informuję, że:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2014r. znak:WOOŚ.4240.170.2014.JNK  wyraził opinię, że dla inwestycji pn.:  „Wykonaniu urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych o zdolności poboru powyżej 10 m3/h w nowoodwierconych studniach nr 10c i 6c na ujęciu wód podziemnych miasta Strzegomia w Olszanach użytkowanym przez Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ogłoszenie o postanowieniu Burmistrza Strzegomia z dnia  4 czerwca 2014r. znak: WKSiW.6220.5.2014.WWs umieszcza na się na okres 7 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu we wsi Olszany oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 28.05.2014r


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne, pochodzących z selektywnej zbiórki w tym odpadów surowcowych, odpadów opakowaniowych i budowlanych”  Burmistrz Strzegomia w  dniu 28 maja 2014r. wydał Decyzję Nr 2/2014 znak: WKS.6220.24.2012.WWs o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne, pochodzących z selektywnej zbiórki w tym odpadów surowcowych, odpadów opakowaniowych i budowlanych”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości .
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Ogłoszenie umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Jaroszów i Rusko oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 08.04.2014r

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.  U. z 2013r. poz. 267 ) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn  „Rozbudowa zakładu produkcyjnego” na  wniosek złożony pismem z dnia 19.02.2014r przez  KALENBORN DELMA Sp. z o.o., ul. Olszowa 60, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 1/2014 z dnia 08 kwietnia 2014r. znak: WKSiW.6220.4.2014.WWs w o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Rozbudowa zakładu produkcyjnego”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie umieszcza na się na okres 21 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na stronie internetowej www.strzegom.pl


 O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 28.03.2014r

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Eksploatacja granitu ze złoża BORÓW I – Kamieniołom nr 49” realizowanego w granicach działek nr 324, 325, 342, 343, 289/2, obręb Kostrza  Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o:
zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacja granitu ze złoża BORÓW I – Kamieniołom nr 49” realizowanego w granicach działek nr 324, 325, 342, 343, 289/2, obręb Kostrza do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Informację o postanowieniu umieszcza się na okres 14 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Kostrza  oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.  


 O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 24.02.2014r

Na podstawie art. 21 ust. 1 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn  „Eksploatacja granitu ze złoża BORÓW I – Kamieniołom nr 49” realizowanego w granicach działek nr 324, 325, 342, 343, 289/2, obręb Kostrza Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn  „Eksploatacja granitu ze złoża BORÓW I – Kamieniołom nr 49” realizowanego w granicach działek nr 324, 325, 342, 343, 289/2, obręb Kostrza.
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, pn  „Eksploatacja granitu ze złoża BORÓW I – Kamieniołom nr 49” realizowanego w granicach działek nr 324, 325, 342, 343, 289/2, obręb Kostrza oraz określił zakres raportu.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Jednocześnie informuję, że:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 14 lutego 2014r. znak:  WOOŚ.4240.3.2014.MS wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn  „Eksploatacja granitu ze złoża BORÓW I – Kamieniołom nr 49” realizowanego w granicach działek nr 324, 325, 342, 343, 289/2, obręb Kostrza istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu określił również zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Kostrza oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 

Wytworzył:
Ewelina Kowalska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-12-23 10:29:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2015-01-27 14:23:49)
 
 
ilość odwiedzin: 4381564

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X