☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2014

Nieruchomości 2014

 data publikacji - 16.12.2014 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest działka położona na terenie gminy Strzegom:

Działka niezabudowana nr 147, AM – 1, Obr. Stanowice,
położona w Stanowicach
o powierzchni 0,02 ha,

dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020686/4.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  7.320,00 zł
Wadium  - 740,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 22.01.2015 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części południowo - zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Stanowice, Grochotów, Olszany, Modlęcin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godzieszówek zatwierdzonym Uchwałą Nr 80/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004 r. nieruchomości oznaczone są symbolem 8P/U2 tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej.

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kasie tut. Urzędu lub  na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  19.01.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja
o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia
o przetargu.
 


 

data publikacji - 16.12.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 295/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 12 listopada 2014 r., Zarządzeniem Nr 298/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 17 listopada 2014 r., Zarządzeniem Nr 311/B/2014, Nr 312/B/2014, 313/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 1 grudnia 2014 r.
 


 

 data publikacji - 15.12.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do oddania w użytkowanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 314/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 4  grudnia  2014 roku.
 


 

data publikacji - 15.12.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania w najem  (dzierżawę)  zgodnie z Zarządzeniem Nr 317/B/2014, Nr 318/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 8 grudnia 2014 roku.
 


 

 data publikacji - 15.12.2014 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest działka położona na terenie gminy Strzegom:

Działka niezabudowana nr 372, AM – 35, Obr. 5,
położona w Strzegomiu przy ulicy Piekarniczej
o powierzchni 0,4474 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020412/3.

Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest umową najmu nr WNZ/74/2013 z dnia 17 października 2013 r., zgodnie z  art. 678§1 Kodeksu cywilnego nabywca nieruchomości wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości  246.830,00 zł
Wadium  - 25.000,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 16.01.2015 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 5 miasta Strzegom  zatwierdzonym Uchwałą Nr 65/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 września 2014 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem 2 KDGP – tereny drogi głównej ruchu przyśpieszonego.

Zgodnie z opinią Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu na nieruchomości działce Nr 372, AM-35, Obr. 5 znajdują się urządzenia wodociągowe, tj.:
- przesyłowa, czynna sieć wodociągowa Ø 250 PE. Na ww. sieci zamontowane są trzy hydranty nadziemne DN 80, ww. sieć znajduje się w dzierżawie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu i służy obecnie do zaopatrzenia w wodę istniejącego zakładu zlokalizowanego na terenie sąsiedniej nieruchomości.
- wyłączona z eksploatacji (nieczynna) przesyłowa sieć wodociągowa Ø 160 PE.

W związku z koniecznością zachowania podstawowych  wymagań dotyczących między innymi warunków użytkowania ww. sieci wodociągowej Ø 250 PE oraz trzech hydrantów w tym utrzymania właściwego stanu technicznego tych urządzeń, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, a także bezpieczeństwa konstrukcji należy pozostawić pas ochronny o szerokości 3,00 m po obu stronach sieci (licząc od skrajni przewodu), stanowiący niezbędne minimum dla prawidłowej eksploatacji sieci i hydrantów.
W związku z powyższym opinia WIK Sp. z o.o. w Strzegomiu pod kątem zabudowy obiektami budowlanymi zaopiniowana została negatywnie.

W momencie podpisania aktu notarialnego sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ustanowiona będzie służebność przesyłu, w związku z  przebiegającą przez tą nieruchomość siecią wodociągową Ø 250 PE. W umowie sprzedaży zawarte będą następujące warunki:
1. Ustanowienie prawa do utrzymania i eksploatacji przez WIK Sp. z o,.o. w Strzegomiu istniejącej sieci wodociągowej Ø 250- PE oraz trzech hydrantów, a w tym prawa dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu (w tym sprzętem ciężkim) osób upoważnionych przez Spółkę WIK w Strzegomiu w celu dokonywania czynności związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową, usuwaniem awarii sieci wodociągowej, w tym dokonania wymiany tej sieci lub innych niezbędnych elementów sieci.
2. Wydzielanie pasa ochronnego o szerokości 3,0 m po obu stronach przewodu wodociągowego (licząc od skrajni przewodu) stanowiącego niezbędne minimum dla prawidłowej eksploatacji sieci wodociągowej.
3. Obowiązku znoszenia przez każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonej, ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia pasa ochronnego w tym zakaz wznoszenia w pasie ochronnych budynków mieszkalnych, budowli, dokonywania trwałych nasadzeń (drzewa, wieloletnie krzewy ozdobne), magazynowania towarów
i urządzeń, prowadzenie robót ziemnych mogących spowodować wypłycenie sieci wodociągowej, a także korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny
z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi sieci wodociągowej, ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska.


Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kasie tut. Urzędu lub  na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  13.01.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


 data publikacji - 25.11.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem  Nr  301/B/2014,  Nr 302/B/2014, Nr 303/B/2014, Nr 304/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 24  listopada  2014 roku.

 


data publikacji - 12.11.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA INFORMUJE


Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzegom przeznaczonej do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem nr 293/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 6 listopada 2014 r.

 


data publikacji - 12.11.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 281/B/2014, Nr 282/B/2014  Burmistrza Strzegomia z dnia 3 listopada 2014 r., Zarządzeniem Nr 294/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 6 listopada 2014 r.

 


 

 data publikacji - 06.11.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem  Nr  283/B/2014,  Nr 284/B/2014, Nr 285/B/2014, Nr 286/B/2014, Nr 287/B/2014, Nr 288/B/2014, Nr 289/B/2014, Nr 290/B/2014,Nr 291/B/2014, Nr 292/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 5 listopada  2014 roku.
 


data publikacji - 23.10.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania najem (dzierżawę)  zgodnie z Zarządzeniem  Nr 262/B/2014, Nr 263/B/2014, Nr 264/B/2014, Nr 265/B/2014,  Nr 266/B/2014, Nr 267/B/2014, Nr 268/B/2014, Nr 269/B/2014, Nr 270/B/2014, Nr 271/B/2014, Nr 272/B/2014,     Nr 273/B/2014, Nr 274/B/2014, Nr 275/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 23 października 2014 roku.
 


data publikacji - 23.10.2014 r. 

 
 
BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 
 
Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 261/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 20 października 2014 r.
 

 

 data publikacji - 14.10.2014 r.

 BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości
stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom


Przedmiotem przetargu są działki położone w Strzegomiu:


1. działka niezabudowana nr 1866/2, AM -15, Obr. 3
 o powierzchni 796 m2,
położona w Strzegomiu przy ul. Krótkiej.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00019516/2.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  72.900,00 zł
Wadium  -  8.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.11.2014 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


2. działka niezabudowana nr 1866/3, AM -15, Obr. 3
 o powierzchni 783 m2,
położona w Strzegomiu przy ul. Krótkiej.


Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00019516/2.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  71.640,00 zł
Wadium  -  7.500,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.11.2014 r.
o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


Na terenie obu działek przebiega odcinek sieci kanalizacji sanitarnej Ø 160 PVC zakończony studnią DN 1000 bet. Urządzenie kanalizacji sanitarnej znajduje się w posiadaniu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu. W związku z lokalizacją ww. urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie przedmiotowych działki  w momencie sprzedaży zostanie ustanowiona służebność dotycząca:
1. Zachowania normatywnych odległości tj. minimalnych odległość 1,50 m wszelkich nowo powstających obiektów od skrajni urządzeń kanalizacji sanitarnej.
2. Udostępnianie Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu terenu przedmiotowej działki w celu konieczności przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych lub usunięcie awarii na urządzenia kanalizacji sanitarnej.
3. Pozostawienia nad istniejącymi urządzeniami kanalizacji sanitarnej pasów ochronnych o szerokości 1,50 m po obu stronach, licząc od skrajni przewodu i krawędzi studni, w których zabronione jest:
- wykonywanie szczelnej nawierzchni betonowej i asfaltowej za wyjątkiem nawierzchni łatwo rozbieralnej np. z kostki betonowej,
- dokonywania zabudowy trwałych nasadzeń (drzewa, wieloletnie krzewy ozdobne)
- magazynowanie towarów i urządzeń,
- prowadzenie robót ziemnych mogących spowodować wypłycenie sieci wodociągowych.

W związku z powyższym przyszły nabywca nieruchomości nie będzie rościł z tego tytułu żadnych pretensji w stosunku do Gminy Strzegom.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/2013 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom, przedmiotowe nieruchomość oznaczone są symbolem K.25.MW/MN - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej.

 

Dostęp działek nr 1866/2, 1866/3, AM -15, Obr. 3 do drogi publicznej odbywać się będzie poprzez działkę nr 1869, AM – 15, Obr. 3 i działkę nr 1867, AM – 15, Obr. 3, na których ustanowiona będzie służebność przejścia i przejazdu  na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 1866/2, 1866/3, AM -15, Obr. 3.

Pierwszy przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 28.08.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kwocie wymienionej przy odpowiedniej działce na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2014 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

 


data publikacji - 14.10.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 255/B/2014, Nr 256/B/2014, Nr 257/B/2014, Nr 258/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 6 października 2014 r.


data publikacji - 14.10.2014 r.
 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 260/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 10 października 2014 r.   


 

data publikacji - 01.10.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art.35  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
zbycia w drodze zamiany nieruchomości  zgodnie z Zarządzeniem Nr 245/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 22 września 2014 r.
 


 

 data publikacji - 29.09.2014 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiących
mienie komunalne Gminy Strzegom


Przedmiotem przetargu są działki położone w Strzegomiu:


1. działka niezabudowana nr 777, AM - 9, Obr. 2
o powierzchni 0,1119 ha,
położona w Strzegomiu przy ul. Jagodowej.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020750/4.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  70.000,00 zł

Wadium  -  7.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.11.2014 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


2. działka niezabudowana nr 778, AM -  9, Obr. 2
o powierzchni 0,1128 ha
położona w Strzegomiu przy ul. Jagodowej.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020750/4.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  71.000,00 zł

Wadium  -  7.100,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.11.2014 r.
o godz. 10
30
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


3. działka niezabudowana nr 779, AM - 9, Obr. 2
 o powierzchni 0,1152 ha,
położona w Strzegomiu przy ul. Jagodowej.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020750/4.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  73.000,00 zł

Wadium  -  7.300,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.11.2014 r.
o godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 46/09 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w mieście Strzegom w rejonie ulic: Brzegowej, Mickiewicza, Gronowskiej - Armii Krajowej powyższe działki przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 1 MN.


Dostęp działek nr 777, 778, 779, AM - 9, Obr. 2 do drogi publicznej odbywać się będzie poprzez działkę nr 445, AM – 9, Obr. 2 na której ustanowiona będzie służebność przejścia i przejazdu  na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 777, 778, 779, AM -9, Obr. 2.


Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kwocie wymienionej przy odpowiedniej działce na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.11.2014 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).


Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

 


 

data publikacji - 29.09.2014 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr  3
o powierzchni użytkowej 40,10 m²
położony w budynku przy ul. Kwiatowej 6 w Strzegomiu
wraz z udziałem 2168/10000  w częściach wspólnych budynku i prawie własności
działki nr 2558, AM - 33, Obr. 3  o powierzchni 110 m².

Lokal mieszkalny nr 3 składa się z:
- pokoju o pow.       12,20 m2
- pokoju o pow.          9,40 m2
- kuchni o pow.        12,30 m2
- przedpokoju o pow. 4,50 m2
- łazienki o pow.        1,40 m2
- pomieszczenie gospodarczego o pow. 0,30 m2
oraz pomieszczenia przynależnego – piwnica o pow. 3,60 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości          76.700,00 zł, w tym:
wartość lokalu mieszkalnego                   74.500,00 zł,
wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego działki       2.200,00 zł.

Wadium  - 8.000,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się w dniu 06.11.2014 r.
o godz. 1130
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Dla budynku urządzona jest księga wieczysta SW1S/00078531/4,
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą
Nr 10/2013 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem I.10.MW/MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna oraz  usługowa.

Dla osób zainteresowanych, lokal udostępniony będzie do oglądania w dniu 30.10.2014 r. w godzinach od 1000 do 1020.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom, nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  03.11.2014 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74/85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

 


data publikacji - 29.09.2014 r.

 O g ł o s z e n i e


 Burmistrz Strzegomia w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)
o d w o ł u j e
przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki
nr  2265, AM-30, Obr.3 położonej w Strzegomiu przy ul. 3 Maja do właścicieli przyległych nieruchomości działek nr 2260/1, AM -30, Obr. 3, nr 2260/2, AM – 30,
Obr. 3, nr 2267/1, AM – 30, Obr. 3, nr 2267/2, AM – 30, Obr. 3, nr 2261/1, AM-30,
Obr. 3, nr 2261/2, AM -14, Obr. 3, 2264, AM-30, Obr.3, nr 2262/4, AM-30, Obr.3, 2262/3, AM-30, Obr.3, dz. nr 2262/1, AM-30, Obr.3, dz. nr 2266/2, AM-30, Obr.3,
dz. 2258/4, AM-30, Obr.3, dz. nr 2258/2, AM-30, Obr.3 ogłoszony na dzień
3 października 2014 r.  na godz. 900.
Przetarg zostaje odwołany w związku z koniecznością wydzielenia części działki pod rów
i pozostawienie jej w Gminnym zasobie nieruchomości.

 

 

 


 

data publikacji  - 25.09.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem  Nr  246/B/2014,  Nr 247/B/2014, Nr 248/B/2014,   Nr  249/B/2014, Nr    250/B/2014    Burmistrza Strzegomia  z dnia 25 września  2014 roku.

 


 

 data publikacji - 22.09.2014 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiących
mienie komunalne Gminy Strzegom


Przedmiotem przetargu jest działka nr 1134/1, AM -14, Obr. 3
o powierzchni 231 m2,
zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 51,86 m2
położona w Strzegomiu przy ul. Tadeusza Kościuszki.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00019535/1.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  40.390,00 zł
Wadium  -  4.300,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.10.2014 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Dostęp działki nr 1134/1, AM -14, Obr. 3 do drogi publicznej odbywać się będzie poprzez działkę nr 1127, AM – 13, Obr. 3, na której ustanowiona będzie służebność przejścia i przejazdu  na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1134/1, AM -14, Obr. 3.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/2013 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom, nieruchomość oznaczona jest symbolem K.2.MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 19.09.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg ogłoszony na dzień 07.05.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kwocie wymienionej przy odpowiedniej działce na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2014 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 35, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-572, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

 


 


data publikacji - 18.09.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem  Nr  240/B/2014, Nr  241/B/2014,  Nr 242/B/2014,  Nr    243/B/2014    Burmistrza Strzegomia,  z dnia 18 września  2014 roku.
 


 

 data publikacji - 18.09.2014 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Działka niezabudowana nr 138/11, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom
o powierzchni 27 m²
(działka pod zabudowę garażową)

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części gminy Strzegom obejmującej obręby: Bartoszówek, Jaroszów, Rusko, Skarżyce, Morawa i Międzyrzecze zatwierdzonym Uchwałą Nr 81/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18.10.2004 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości  1.700,00 zł
Wadium  -  200,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.10.2014 r.
o godz. 10
30
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.

 

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2014 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.


Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).


Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


 

data publikacji - 11.09.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem  Nr  236/B/2014,  Nr 237/B/2014,  Nr 238/B/2014   Burmistrza Strzegomia z dnia 11 września  2014 roku.
 


 

data publikacji - 02.09.2014 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STRZEGOMIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek, w gminie Strzegom dla obszaru obejmującego granice zasięgu stref ochronnych od terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminie Udanin

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz w związku z uchwała Nr 96/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek, w gminie Strzegom zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek, w gminie Strzegom dla obszaru obejmującego granice zasięgu stref ochronnych od terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminie Udanin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 września 2014 r. do 3 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 35, II piętro.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 30 września 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, sala posiedzeń nr 29, I piętro, godz.1500.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzegomia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2014 r.


Jednocześnie na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2, 7, art. 39 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.). zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do dnia 20 października 2014 r.:
1. na piśmie do Burmistrza Strzegomia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy
2. drogą elektroniczną na adres: strzegom@strzegom.pl
3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, w pokoju nr 35, II piętro.
Z dokumentacją w sprawie można się zapoznać w dniach od 11 września 2014 r. do 3 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 35. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strzegomia.
 


 

 data publikacji - 02.09.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA INFORMUJE


Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
- oddania w użytkowanie wieczyste zgodnie z Zarządzeniem nr 223/B/2014, nr 224/B/2014, nr 225/B/2014  Burmistrza Strzegomia z dnia 29 sierpnia 2014 r.

 

 


 

data publikacji 02.09.2014 r.

 BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
  DRUGIE ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom


Przedmiotem rokowań jest lokal mieszkalny nr 11
o powierzchni użytkowej  15,60 m²
wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni  2,50 m²,
położony w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 3 w Kostrzy,


gmina Strzegom wraz z udziałem  1,94 %w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki
nr 280/4, AM - 1, Obr. Kostrza o powierzchni  2.302 m².

Dla przedmiotowej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00018259/9.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetargi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w terminach:
pierwszy – w dniu 03.10.2013 r., drugi – w dniu 20.02.2014 r.
Pierwsze rokowania ogłoszone na dzień 31.07.2014 na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem 5MU4- tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 10.520,00 zł
Wysokość zaliczki wynosi 1.050,00 zł

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne jeżeli w terminie złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach i wpłacą zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „Drugie rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11, położonego w Kostrzy przy ul. T. Kościuszki 3” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu - Wydział Obsługi Interesantów, parter, pokój nr 15, najpóźniej do dniu 30.09.2014 r.
do godz. 1400.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Zaliczkę
w kwocie 1.050,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2014 r. (za dzień wpłaty zaliczki uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom rokowań zaliczkę zwraca sie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

Otwarcie ofert odbędzie się w obecności uczestników dnia 3 października 2014 r.
o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić Komisji dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne  aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) oraz stosowne pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej dany podmiot.
Rokowania zostaną przeprowadzone, chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał rokowania, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który wygra rokowania.

Rokowania zostaną przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z rokowaniami można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 35, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-572.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości, oraz odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu rokowań do publicznej wiadomości.

 

 


 

data publikacji - 02.09.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA
OGŁASZA 
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na oddanie w dzierżawę części działki rolnej nr 391, AM-4, Obr.Goczałków
o powierzchni 0,0500 ha (R IIIa-0,0500 ha)
położonej w Goczałkowie.     
Oddanie w dzierżawę nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się 3 października 2014 roku,
o godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.

Stawka wywoławcza czynszu za dzierżawę gruntu wynosi - wartość 0,2950 q żyta w skali roku.                                             
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  0,10 q żyta.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 30 zł w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A. O/Strzegom Nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2014 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.

Szczegółowe informacje związanych z przetargiem  można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pokój nr 34 - II piętro lub telefonicznie pod nr 74/8560-544.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.


 


 

 data publikacji - 02.09.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA
OGŁASZA 
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na oddanie w dzierżawę części działki rolnej nr 21/2, AM-1, Obr.Goczałków
o powierzchni0,0450 ha (R IIIa-0,0450 ha)
położonej w Goczałkowie.     


Oddanie w dzierżawę nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się 3 października 2014 roku,
o godz. 1130
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.

Stawka wywoławcza czynszu za dzierżawę gruntu wynosi - wartość 0,2655 q żyta w skali roku.           
                                  
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  0,10 q żyta.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 40 zł w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A. O/StrzegomNr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2014 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.

Szczegółowe informacje związanych z przetargiem  można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pokój nr 34 - II piętro lub telefonicznie pod nr 74/8560-544.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.

 


 

data publikacji  - 02.09.2014 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiących
mienie komunalne Gminy Strzegom


Przedmiotem przetargu są działki położone w Strzegomiu:


1) działka niezabudowana nr 230/1, AM -9, Obr. 2
o powierzchni 23 m2,
położona w Strzegomiu przy ul. Aleja Wojska Polskiego.


Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00035522/5.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  3.100,00 zł

Wadium  -  450,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.10.2014 r.
o godz. 930
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


2) działka niezabudowana nr 230/2, AM -9, Obr. 2
o powierzchni 23 m2,
położona w Strzegomiu przy ul. Aleja Wojska Polskiego.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00035522/5.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  3.100,00 zł

Wadium  -  450,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.10.2014 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29
.

Dostęp działek nr 230/1 i nr 230/2, AM -9, Obr. 2 do drogi publicznej odbywać się będzie poprzez działkę nr 230/3, AM – 9,  Obr. 2, na której ustanowiona będzie służebność przejścia i przejazdu  na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 230/1 i nr 230/2, AM -9, Obr. 2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom zatwierdzonym Uchwałą Nr 91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10.11.2004 r. nieruchomości oznaczone są symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem m.in. zabudowy garażowej.


Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kwocie wymienionej przy odpowiedniej działce, w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.09.2014 r.  (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
 


 

 data publikacji 02.09.2014 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana nr 297, AM – 1, Obr. Graniczna,
położona w Granicznej
o powierzchni 200 m2,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00026488/8.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Ze względu na warunki usytuowania przedmiotowej nieruchomości przetarg ogranicza się do właścicieli przyległych nieruchomości - działek nr 181/4, AM -1, Obr. Graniczna, nr 182/7, AM – 1, Obr. Graniczna, nr 354/2, AM – 1, Obr. Graniczna

Cena wywoławcza nieruchomości  530,00 zł


Wadium  - 70,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.10.2014 r.
o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów. Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 4 R 2 – tereny użytków rolnych.

Nieruchomości podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 29.09.2014 r. zgłosić się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego tut. Urzędu pok. 34, II p. w celu pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w przetargu i złożenia dowodów potwierdzających spełnienie warunków przetargu ograniczonego.
W terminie do dnia 30.09.2014 r. Komisja Przetargowa zakwalifikuje osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu, wywieszając na tablicy ogłoszeń listę osób zakwalifikowanych do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  29.09.2014 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom).
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


data publikacji - 02.09.2014 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana nr 2265, AM – 30, Obr. 3, położona
w Strzegomiu przy ul. 3 Maja
o powierzchni 329 m2,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00019524/1.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Ze względu na warunki usytuowania przedmiotowej nieruchomości przetarg ogranicza się do właścicieli przyległych nieruchomości - działek nr 2260/1, AM -30, Obr. 3, nr 2260/2, AM – 30, Obr. 3, nr 2267/1, AM – 30, Obr. 3, nr 2267/2, AM – 30, Obr. 3, nr 2261/1, AM-30, Obr. 3, nr 2261/2, AM -14, Obr. 3, 2264, AM-30, Obr.3, nr 2262/4, AM-30, Obr.3, 2262/3, AM-30, Obr.3, dz. nr 2262/1, AM-30, Obr.3, dz. nr 2266/2, AM-30, Obr.3, dz. 2258/4, AM-30, Obr.3, dz. nr 2258/2, AM-30, Obr.3

Cena wywoławcza nieruchomości  21.800,00 zł

Wadium  - 3.000,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.10.2014 r.
o godz. 900
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.

Przez w/w działkę przebiegają instalacje wodno-kanalizacyjne poprzez które odbywa się zasilanie w wodę oraz odbiór ścieków z budynku nr 2A przy ul. 3 Maja w Strzegomiu będące własnością Odbiorcy usług tego budynku. W związku z powyższym zabudowa przedmiotowej działki możliwa będzie po spełnieniu warunków:
1. Zachowania normatywnych odległości tj. minimalnych odległość 2,00 m wszelkich nowo powstających obiektów od skrajni przewodów wodno-kanalizacyjnych.
2. Pozostawienia nad istniejącymi przewodami wodno-kanalizacyjnych  pasów ochronnych o szerokości 1,50 m po obu stronach, licząc od skrajni przewodów wodno-kanalizacyjnych, w których zabronione jest:
- wykonywanie szczelnej nawierzchni betonowej i asfaltowej za wyjątkiem nawierzchni łatwo rozbieralnej np. z kostki betonowej,
- dokonywania zabudowy trwałych nasadzeń (drzewa, wieloletnie krzewy ozdobne)
- magazynowanie towarów i urządzeń,
- prowadzenie robót ziemnych mogących spowodować wypłycenie instalacji wodno-kanalizacyjnej.

W związku z powyższym przyszły nabywca nieruchomości nie będzie rościł z tego tytułu żadnych pretensji w stosunku do Gminy Strzegom.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/2013 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem G.21.MN/U - zabudowa mieszkaniowa i usługowa.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 29.09.2014 r. zgłosić się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego tut. Urzędu pok. 34, II p. w celu pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w przetargu i złożenia dowodów potwierdzających spełnienie warunków przetargu ograniczonego.
W terminie do dnia 30.09.2014 r. Komisja Przetargowa zakwalifikuje osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu, wywieszając na tablicy ogłoszeń listę osób zakwalifikowanych do przetargu.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  29.09.2014 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


data publikacji - 02.09.2014 r.

 BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
  CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana
nr 627/4, AM -28, Obr. 2
o powierzchni 2.465 m²,
położona w Strzegomiu przy ul. Anielewicza.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00078336/7.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  132.480,00 zł

Wadium  -  14.000,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.09.2014 r.
o godz. 1000

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom zatwierdzonym Uchwałą Nr 91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10.11.2004 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze willowym (rezydencyjnym).Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości ogłoszony na dzień 09.01.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości ogłoszony na dzień 13.03.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości ogłoszony na dzień 17.07.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.09.2014 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 35, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-572, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

 


 

 data publikacji - 19.08.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm. )  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
oddania najem ( dzierżawę ) zgodnie z Zarządzeniem nr: 217/B/2014,   Burmistrza Strzegomia,  z dnia  13 sierpnia 2014 roku.


data publikacji - 19.08.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
oddania najem ( dzierżawę ) zgodnie z Zarządzeniem  nr:  212/B/2014,  213/B/2014,  214/B/2014,     215/B/2014,   216/B/2014,    Burmistrza Strzegomia,  z dnia 8 sierpnia  2014 roku.


data publikacji - 31.07.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
- oddania w dzierżawę  zgodnie z Zarządzeniem Nr 187/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 2 lipca 2014 r.
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 199/B/2014, Nr 200/B/2014, Nr 201/B/2014, Nr 202/B/2014, Nr 203/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 24 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 204/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 25 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 205/B/2014, Nr 206/B/2014, Nr 207/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 lipca 2014 r.
 


 data publikacji - 25.07.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem  Nr  194/B/2014, Nr 195/B/2014, Nr 196/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 22 lipca  2014 roku.

 


 data publikacji - 22.07.2014 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy nr 1
o powierzchni użytkowej 129,75 m²
położony w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 8 w Kostrzy,
gmina Strzegom wraz z udziałem 29 %
w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 244, AM - 1, Obr. Kostrza
o powierzchni 700 m².

Cena wywoławcza nieruchomości   100.000,00 zł, w tym:
wartość lokalu mieszkalnego        96.740,00 zł,
wartość udziału w prawie własności działki            3.260,00 zł.

Wadium  - 10.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się w dniu 28.08.2014 r.
o godz. 930
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Dla przedmiotowej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020712/6.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 03.10.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.
Drugi przetarg ogłoszony na dzień 20.02.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.
Trzeci przetarg ogłoszony na dzień 07.05.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Istnieje możliwość zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny, jednakże wymaga to zgody Starosty Powiatowego w Świdnicy.
Szczegółowe informacje w sprawie zmiany sposobu użytkowania uzyskać można w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świdnicy, Świdnica ul. M. Skłodowskie-Curie 7, tel. 74/850-04-20

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem 5MN/RM2 – zabudowa mieszkaniowo – usługowa, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom, nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  25.08.2014 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 35, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


data publikacji - 22.07.2014 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
 CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana
nr 1856/2, AM -15, Obr. 3
o powierzchni 2.709 m2,
położona w Strzegomiu przy ul. Krótkiej.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00019516/2.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  253.890,00 zł
Wadium  -  25.400,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.08.2014 r.
o godz. 900
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/2013 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom, nieruchomość oznaczona jest symbolem K.24.MW/MN - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej i usługowej.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości ogłoszony na dzień 30.10.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości ogłoszony na dzień 09.01.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości ogłoszony na dzień 13.03.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Dostęp działki nr 1856/2, AM -15, Obr. 3 do drogi publicznej odbywać się będzie poprzez działkę nr 1869, AM – 15, Obr. 3 i działkę nr 1867, AM – 15, Obr. 3, na których ustanowiona będzie służebność przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1856/2, AM -15, Obr. 3.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kwocie wymienionej przy odpowiedniej działce na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.08.2014 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom).
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 35, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-572, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

 


 data publikacji - 22.07.2014 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom


Przedmiotem przetargu są działki położone w Strzegomiu:


1. działka niezabudowana nr 1866/1, AM -15, Obr. 3
o powierzchni 925 m2,
położona w Strzegomiu przy ul. Krótkiej.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00019516/2.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  94.000,00 zł
Wadium  -  10.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.08.2014 r.
o godz. 1130
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

 


2. działka niezabudowana nr 1866/2, AM -15, Obr. 3
o powierzchni 796 m2,
położona w Strzegomiu przy ul. Krótkiej.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00019516/2.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  81.000,00 zł
Wadium  -  9.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.08.2014 r.
o godz. 1200
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

 


3. działka niezabudowana nr 1866/3, AM -15, Obr. 3
o powierzchni 783 m2,
położona w Strzegomiu przy ul. Krótkiej.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00019516/2.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  79.600,00 zł
Wadium  -  8.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.08.2014 r.
o godz. 1230
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

 


4. działka niezabudowana nr 1866/4, AM -15, Obr. 3
o powierzchni 784 m2,
 położona w Strzegomiu przy ul. Krótkiej.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00019516/2.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  79.700,00 zł
Wadium  -  8.100,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.08.2014 r.
o godz. 1300
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Na terenie każdej z wyżej wymienionych działek przebiega odcinek sieci kanalizacji sanitarnej Ø 160 PVC zakończony studnią DN 1000 bet. Urządzenie kanalizacji sanitarnej znajduje się w posiadaniu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu. W związku z lokalizacją ww. urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie przedmiotowych działki  w momencie sprzedaży zostanie ustanowiona służebność dotycząca:
1. Zachowania normatywnych odległości tj. minimalnych odległość 1,50 m wszelkich nowo powstających obiektów od skrajni urządzeń kanalizacji sanitarnej.
2. Udostępnianie Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu terenu przedmiotowej działki w celu konieczności przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych lub usunięcie awarii na urządzenia kanalizacji sanitarnej.
3. Pozostawienia nad istniejącymi urządzeniami kanalizacji sanitarnej pasów ochronnych o szerokości 1,50 m po obu stronach, licząc od skrajni przewodu i krawędzi studni, w których zabronione jest:
- wykonywanie szczelnej nawierzchni betonowej i asfaltowej za wyjątkiem nawierzchni łatwo rozbieralnej np. z kostki betonowej,
- dokonywania zabudowy trwałych nasadzeń (drzewa, wieloletnie krzewy ozdobne)
- magazynowanie towarów i urządzeń,
- prowadzenie robót ziemnych mogących spowodować wypłycenie sieci wodociągowych.
W związku z powyższym przyszły nabywca nieruchomości nie będzie rościł z tego tytułu żadnych pretensji w stosunku do Gminy Strzegom.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/2013 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom, przedmiotowe nieruchomość oznaczone są symbolem K.25.MW/MN - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej.

Dostęp działek nr 1866/1, 1866/2, 1866/3, 1866/4, AM -15, Obr. 3 do drogi publicznej odbywać się będzie poprzez działkę nr 1869, AM – 15, Obr. 3 i działkę nr 1867, AM – 15, Obr. 3, na których ustanowiona będzie służebność przejścia i przejazdu  na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 1866/1, 1866/2, 1866/3, 1866/4, AM -15, Obr. 3.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kwocie wymienionej przy odpowiedniej działce na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.08.2014 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

 Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

 


data publikacji - 22.07.2014 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest udział 1/3 w nieruchomości położonej w Strzegomiu:


1. nieruchomość zabudowana w udziale wynoszącym 1/3
w skład w której wchodzą dwa lokale mieszkalne – lokal nr 3 i 4
dz.  nr 180, AM -22, Obr. 5
o powierzchni 1.159 m2,
położona w Strzegomiu przy ul. Brzegowej 71 .

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00012857/5.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 86,84 m2 położony na I piętrze budynku, składa się z:
- pokoju o pow. 29,36 m2
- pokoju o pow. 23,39 m2
- przedpokoju o pow. 6,60 m2
- kuchni o pow. 17,68 m2
- łazienki o pow. 9,81 m2

Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 26,18 m2 położony na poddaszu, składa się z:
- pokoju o pow. 6,71 m2
- pokoju o pow. 6,87 m2
- przedpokoju o pow. 2,37 m2
- kuchni o pow. 10,23 m2
oraz pomieszczenia przynależnego – komórki znajdującej się w budynku o pow. 0,94 m2

Cena wywoławcza nieruchomości  152.469,00 zł
Wadium  -  15.000,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.08.2014 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 91/2004 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem MR tereny zabudowy zagrodowej.

Dla osób zainteresowanych, lokale udostępnione będą do oglądania w dniu 21.08.2014 r. w godzinach od 1000 do 1030.


Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.08.2014 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom) Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.


 data publikacji - 22.07.2014 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu są działki położone na terenie gminy Strzegom:

1. działka niezabudowana nr 260/1, AM – 1, Obr. Stanowice,
położona w Stanowicach przy ul. Olszańskiej
o powierzchni 1.145 m2,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00071783/6.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  31.000,00 zł
Wadium  - 4.600,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.08.2014 r.
o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Przez w/w działkę przebiega sieć wodociągowa Ø110 PVC i Ø 160 PVC, połączone ze sobą węzłem zasuw (WZ). Urządzenia wodociągowe znajdują się w posiadaniu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu. W związku z przebiegiem przedmiotowych sieci przez działkę nr 260/1, AM-1, Obr. Stanowice w momencie sprzedaży zostanie ustanowiona służebność dotycząca:
1. Zachowania normatywnych odległości tj. minimalnych odległość 3,00 m wszelkich nowo powstających obiektów od skrajni sieci wodociągowych.
2. Udostępnianie Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu terenu przedmiotowej działki w celu konieczności przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych lub usunięcie awarii na sieciach wodociągowych.
3. Pozostawienie nad istniejącymi przewodami wodociągowymi pasów ochronnych o szerokości 1,50 m po obu stronach, licząc od skrajni przewodów wodociągowych, w których zabronione jest:
- wykonywanie szczelnej nawierzchni betonowej i asfaltowej za wyjątkiem nawierzchni łatwo rozbieralnej np. z kostki betonowej,
- dokonywania zabudowy trwałych nasadzeń (drzewa, wieloletnie krzewy ozdobne)
- magazynowanie towarów i urządzeń,
- prowadzenie robót ziemnych mogących spowodować wypłycenie sieci wodociągowych.
W związku z powyższym przyszły nabywca nieruchomości nie będzie rościł z tego tytułu żadnych pretensji w stosunku do Gminy Strzegom.

2. działka niezabudowana nr 260/2, AM – 1, Obr. Stanowice,
położona w Stanowicach przy ul. Olszańskiej
o powierzchni 1.251 m2,
 dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00071783/6.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  34.000,00 zł
Wadium  - 5.100,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.08.2014 r.
o godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Przez w/w działkę przebiega sieć wodociągowa Ø110 PVC. Urządzenie wodociągowe znajduje się w posiadaniu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu. W związku z przebiegiem  sieci przez działkę nr 260/2, AM-1, Obr. Stanowice w momencie sprzedaży zostanie ustanowiona służebność dotycząca:
1. Zachowania normatywnych odległości tj. minimalnych odległość 3,00 m wszelkich nowo powstających obiektów od skrajni sieci wodociągowych.
2. Udostępnianie Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu terenu przedmiotowej działki w celu konieczności przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych lub usunięcie awarii na sieciach wodociągowych.
3. Pozostawienie nad istniejącymi przewodami wodociągowymi pasów ochronnych o szerokości 1,50 m po obu stronach, licząc od skrajni przewodów wodociągowych, w których zabronione jest:
- wykonywanie szczelnej nawierzchni betonowej i asfaltowej za wyjątkiem nawierzchni łatwo rozbieralnej np. z kostki betonowej,- dokonywania zabudowy trwałych nasadzeń (drzewa, wieloletnie krzewy ozdobne)
- magazynowanie towarów i urządzeń,
- prowadzenie robót ziemnych mogących spowodować wypłycenie sieci wodociągowych.
W związku z powyższym przyszły nabywca nieruchomości nie będzie rościł z tego tytułu żadnych pretensji w stosunku do Gminy Strzegom.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części południowo - zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Stanowice, Grochotów, Olszany, Modlęcin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godzieszówek zatwierdzonym Uchwałą Nr 80/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004 r. nieruchomości oznaczone są symbolem 8RM/MN6 – zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych hodowlanych
i ogrodniczych.

Nieruchomości podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kwocie wymienionej przy odpowiednich działkach na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  25.08.2014 r.  (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


 data publikacji - 14.07.2014 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 190/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 10 lipca 2014 r.


data publikacji -08.07.2014 r.

OBWIESZCZENIE
  BURMISTRZA  STRZEGOMIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rusko, w gminie Strzegom


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 46/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 maja 2013 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rusko, w gminie Strzegom wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 17 lipca 2014 r. do dnia 7 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu  ul. Rynek 38 (Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego-pokój nr 35, II piętro),  w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się: w dniu 5 sierpnia 2014 r. o godz. 14.00  w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, pokój nr 29  (I piętro – sala posiedzeń) w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu

Jednocześnie działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2, 7 i 23 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, danych o: projekcie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rusko, w gminie Strzegom, prognozie oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w zmiany planu miejscowego, opracowaniu ekofizjograficznym oraz opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi do projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzegomia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2014 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wyżej określonym terminie, mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 


 data publikacji - 08.07.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 184/B/2014, 185/B/2014, 186/B/2014  Burmistrza Strzegomia z dnia 1 lipca 2014 r.


 


data publikacji - 03.07.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem  Nr 177/B/2014,  178/B/2014,  179/B/2014,  180/B/2014,  181/B/2014,  182/B/2014,  183/B/2014  Burmistrza Strzegomia  z dnia   1 lipca  2014 roku, Nr 188/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 2 lipca 2014 roku.  
 


data publikacji - 01.07.2014 r.

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA STRZEGOMIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 5 miasta Strzegom

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 17/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 lutego 2012 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 5 miasta Strzegom wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 10 lipca 2014 r. do dnia 31 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,  ul. Rynek 38, pokój nr 35, II piętro (Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się: w dniu 29 lipca  2014 r. o godz. 1500 w pokoju nr 29  (I piętro – Sala Posiedzeń) w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.

Jednocześnie działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2, 7 i 23 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, danych o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 5 miasta Strzegom, prognozie oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w zmiany planu miejscowego, opracowaniu ekofizjograficznym oraz opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi do projektu planu.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzegomia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2014 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wyżej określonym terminie, mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
 


 data publikacji - 24.06.2014 r.

  BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
  ROKOWANIA
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom


Przedmiotem rokowań jest lokal mieszkalny nr 11

o powierzchni użytkowej  15,60 m²
wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni  2,50 m²,
położony w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 3 w Kostrzy,
gmina Strzegom wraz z udziałem  1,94 %
w częściach wspólnych budynku i prawie własności
działki nr 280/4, AM - 1, Obr. Kostrza o powierzchni  2.302 m².

Dla przedmiotowej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00018259/9.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetargi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w terminach:
pierwszy – w dniu 03.10.2013 r., drugi – w dniu 20.02.2014 r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem 5MU4- tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 10.520,00 zł
Wysokość zaliczki wynosi 1.050,00 zł

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne jeżeli w terminie złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach i wpłacą zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów
w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11, położonego w Kostrzy przy ul. T. Kościuszki 3” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu - Wydział Obsługi Interesantów, parter, pokój nr 15, najpóźniej do dniu 28.07.2014 r. do godz. 1400.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1.
imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Zaliczkę w kwocie 1.050,00 zł należy wpłacić na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.07.2014 r. (za dzień wpłaty zaliczki uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom rokowań zaliczkę zwraca sie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

Otwarcie ofert odbędzie się w obecności uczestników dnia 31 lipca 2014 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić Komisji dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne  aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) oraz stosowne pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej dany podmiot.
Rokowania zostaną przeprowadzone, chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał rokowania, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który wygra rokowania.

Rokowania zostaną przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z rokowaniami można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 35, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-572.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości, oraz odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu rokowań do publicznej wiadomości.

 


 


 data publikacji - 24.06.2014 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej
mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana
nr 929, AM – 1, Obr. Olszany,
położona w Olszanach
, gmina Strzegom
o powierzchni 0,5000 ha.


Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00080237/0.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  14.839,00 zł
Wadium  - 1.500,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się w dniu 31.07.2014 r.
o godz. 900
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części południowo-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Stanowice, Grochotów, Olszany, Modlęcin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godzieszówek zatwierdzonym Uchwałą Nr 80/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18.10.2004 r. nieruchomości oznaczone są symbolem 7 R14 – tereny użytków rolnych – uprawy polowe, dopuszcza się zabudowę siedliskową.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kwocie wymienionej przy odpowiedniej działce w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku:
97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28.07.2014 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom).
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-572, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


data publikacji - 24.06.2014 r.

  BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
mienie komunalne Gminy Strzegom


Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana nr 89/1, AM- 17,  Obr. 4
o powierzchni 1.042 m2
położona w Strzegomiu,

dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr SW1S/00031787/2.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Ze względu na warunki usytuowania przedmiotowej nieruchomości przetarg ogranicza się do właścicieli oraz użytkowników wieczystych przyległych nieruchomości - działek nr 88, AM -17, Obr. 4, nr 87, AM – 17, Obr. 4, nr 90, AM – 17, Obr. 4 oraz nr 91, AM -17, Obr. 4.

Cena wywoławcza nieruchomości  26.500,00 zł
Wadium  - 2.650,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 31.07.2014 r.
o godz. 930
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom zatwierdzonym Uchwałą Nr 91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10.11.2004 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem PE – tereny związane z eksploatacją kopalin.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 25.07.2014 r. zgłosić się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego tut. Urzędu pok. 34, II p. w celu pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w przetargu i złożenia dowodów potwierdzających spełnienie warunków przetargu ograniczonego.
W terminie do dnia 28.07.2014 r. Komisja Przetargowa zakwalifikuje osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu, wywieszając na tablicy ogłoszeń listę osób zakwalifikowanych do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.07.2014 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-572, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.


 


 data publikacji - 24.06.2014 r.

 BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
DRUGI PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
mienie komunalne Gminy Strzegom


Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana nr 271, AM- 13,  Obr. 3
o powierzchni 2.357 m2
położona w Strzegomiu przy ul. Czerwonego Krzyża,

dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr SW1S/00019591/1.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Ze względu na warunki usytuowania przedmiotowej nieruchomości przetarg ogranicza się do właścicieli oraz użytkowników wieczystych (posiadających 100% udziału w nieruchomości) przyległych nieruchomości - działek nr 275, AM -13, Obr. 3, nr 260, AM – 13, Obr. 3, nr 276, AM – 13, Obr. 3, nr 263, AM – 13, Obr. 3, nr 262, AM -13 oraz nr 270, AM -13, Obr. 3.

Cena wywoławcza nieruchomości  256.900,00 zł
Wadium  - 50.000,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.07.2014 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/2013 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom, nieruchomość oznaczona jest symbolem B.12.MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 15.05.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 25.07.2014 r. zgłosić się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego tut. Urzędu pok. 34, II p. w celu pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w przetargu i złożenia dowodów potwierdzających spełnienie warunków przetargu ograniczonego.
W terminie do dnia 28.07.2014 r. Komisja Przetargowa zakwalifikuje osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu, wywieszając na tablicy ogłoszeń listę osób zakwalifikowanych do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.07.2014 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-572, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.


 


data publikacji - 23.06.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 169/B/2014, 170/B/2014, 171/B/2014  Burmistrza Strzegomia z dnia 13 czerwca 2014 r.
 


data publikacji - 11.06.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 164/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 5 czerwca 2014 r.
 


 data publikacji - 11.06.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA INFORMUJE


Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
- oddania w użytkowanie wieczyste - zgodnie z Zarządzeniem nr 161/B/2014, nr 162/B/2014, nr 163/B/2014  Burmistrza Strzegomia z dnia 5 czerwca 2014 r.,
- zbycia w drodze zamiany - zgodnie z Zarządzeniem nr 165/B/2014, Burmistrza Strzegomia z dnia 5 czerwca 2014 r.

 


data publikacji - 11.06.2014 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
  TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana
 nr 627/4, AM -28, Obr. 2
o powierzchni 2.465 m²,
położona w Strzegomiu przy ul. Anielewicza.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00078336/7.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  140.760,00 zł

Wadium  -  15.000,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.07.2014 r.
o godz. 930
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom zatwierdzonym Uchwałą Nr 91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10.11.2004 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze willowym (rezydencyjnym).

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości ogłoszony na dzień 09.01.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości ogłoszony na dzień 13.03.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2014 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-572, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

 


 data publikacji - 29.05.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.518 )  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem  Nr 155/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 29  maja 2014 roku.
 


 data publikacji - 29.05.2014 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów
położonych w obrębie wsi Graniczna oraz w obrębie 2 miasta Strzegom

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r., poz. 647, ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2,  w związku z art. 46 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz uchwały nr 9/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Graniczna oraz w obrębie 2 miasta Strzegom, obejmującej obszar objęty w granicach terenu górniczego Graniczna II oraz projektowanego terenu górniczego związanego z planowanym poszerzeniem eksploatacji złoża granitu  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Graniczna oraz w obrębie 2 miasta Strzegom wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 czerwca do 30 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, pok. nr 35 II piętro, w godzinach od 800 do 1600.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, w pok. nr 35 II piętro o godzinie 1600.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu ww planu miejscowego mogą być składane na piśmie oraz w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej.
Zainteresowani mogą składać również uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Uwagi należy składać do Burmistrza Strzegomia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2014 r.


data publikacji - 27.05.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 121/B/2014, 122/B/2014,  123/B/2014, 124/B/2014,    125/B/2014,  126/B/2014,  127/B/2014,  128/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 14 maja 2014 r.


 data publikacji - 22.05.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.518 )  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem  Nr 140/B/2014, Nr 141/B/2014, Nr 142/B/2014, Nr 143/B/2014, Nr 144/B/2014, Nr 145/B/2014,  Nr 146/B/2014, Nr  147/B/2014  Burmistrza Strzegomia z dnia 22  maja 2014 roku.
 


data publikacji - 21.05.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.518 )  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem  Nr 130/B/2014, Nr 131/B/2014, Nr 132/B/2014, Nr 133/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 15  maja 2014 roku.
 


 data publikacji - 14.05.2014 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
  TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana
 nr 1871/2, AM -15, Obr. 3
o powierzchni 9.924 m2,
położona w Strzegomiu przy ul. Parkowej.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00019552/6.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  639.680,00 zł
Wadium  -  70.000,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.07.2014 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/2013 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem J.1.MW/MN - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz usługowej.

Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 28.11.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg ogłoszony na dzień 27.03.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2014 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).


Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-572, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

 


 data publikacji - 13.05.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 110/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 5 maja 2014 r.
 


data publikacji - 07.05.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem Nr 113/B/2014, Nr 114/B/2014, Nr 115/B/2014 Burmistrza Strzegomia  z dnia  6  maja 2014 roku.
 


data publikacji - 05.05.2014 r.

 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STRZEGOMIA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegomia


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Strzegomiu uchwały Nr 14/14 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim ul. Rynek 38, 58–150 Strzegom w terminie do dnia 30 maja 2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


  data publikacji - 05.05.2014 r.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STRZEGOMIA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegomia

Stosownie do art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, ul. Rynek 38, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, umieszczono informacje o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom, sporządzanej na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 14/14 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom.
Zainteresowani mogą składać wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące ww zmiany planu miejscowego w terminie do dnia 30 maja 2014 r. na piśmie na adres: Burmistrz Miasta Strzegomia ul. Rynek 38, 58 – 150 Strzegom. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 


data publikacji - 25.04.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA INFORMUJE


Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiące własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 102/B/2014, Nr 103/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 23 kwietnia 2014 r.
 


data publikacji - 25.04.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA INFORMUJE


Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiące własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży  zgodnie z Zarządzeniem Nr 91/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 16 kwietnia 2014 r.
 


data publikacji - 25.04.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 88/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 9 kwietnia 2014 r.
- oddania w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 94/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 22 kwietnia 2014 r.


data publikacji - 25.04.2014 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana
nr 254/11, AM–2, Obr. Rogoźnica,
położona w Rogoźnicy przy ul. Kolonijnej
o powierzchni 1.024 m2

dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020689/5.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  - 41.293,00 zł
Wadium  - 5.000,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.06.2014 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem 6MN15 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza.

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  02.06.2014 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.


Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.


data publikacji - 24.04.2014 r.

 BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem  Nr 96/B/2014, Nr 97/B/2014,  Nr 98/B/2014, Nr  99/B/2014, Nr 100/B/2014, Nr 101/B/2014  Burmistrza Strzegomia z dnia  23  kwietnia 2014 roku.
 


 data publikacji - 08.04.2014 r.

  BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom


Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana
nr 271, AM- 13,  Obr. 3
o powierzchni 2.357 m2
położona w Strzegomiu przy ul. Czerwonego Krzyża,

dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr SW1S/00019591/1.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Ze względu na warunki usytuowania przedmiotowej nieruchomości przetarg ogranicza się do właścicieli oraz użytkowników wieczystych (posiadających 100% udziału w nieruchomości) przyległych nieruchomości - działek nr 275, AM -13, Obr. 3, nr 260, AM – 13, Obr. 3, nr 276, AM – 13, Obr. 3, nr 263, AM – 13, Obr. 3, nr 262, AM -13 oraz nr 270, AM -13, Obr. 3.

Cena wywoławcza nieruchomości  256.900,00 zł
Wadium  - 26.000,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.05.2014 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/2013 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom, nieruchomość oznaczona jest symbolem B.12.MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 12.05.2014 r. zgłosić się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
tut. Urzędu
pok. 34, II p. w celu pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w przetargu i złożenia dowodów potwierdzających spełnienie warunków przetargu ograniczonego.
W terminie do dnia 13.05.2014 r. Komisja Przetargowa zakwalifikuje osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu, wywieszając na tablicy ogłoszeń listę osób zakwalifikowanych do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.05.2014 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-572, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.


 


 data publikacji - 08.04.2014 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
TRZECI PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom


Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana
nr 106/2, AM- 1,  Obr. Stanowice
o powierzchni 2.000 m2
położona w Stanowicach gm. Strzegom,

dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr SW1S/00020683/3.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Ze względu na warunki usytuowania przedmiotowej nieruchomości  przetarg ogranicza się do właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych przyległych nieruchomości - działki nr 107/2, AM -1, Obr. Stanowice, działki nr 105/2, AM -1, Obr. Stanowice i działki nr 106/1, AM -1, Obr. Stanowice.

Cena wywoławcza nieruchomości  20.400,00 zł
Wadium  - 2.100,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.05.2014 r.
o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części południowo-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Stanowice, Grochotów, Olszany, Modlęcin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godzieszówek zatwierdzonym Uchwałą Nr 80/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18.10.2004 r. nieruchomości oznaczone są symbolem 8MU6 – zabudowa mieszkaniowo - usługowa.

Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 19.12.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg ogłoszony na dzień 06.03.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 12.05.2014 r. zgłosić się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego tut. Urzędu pok. 34, II p. w celu pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w przetargu i złożenia dowodów potwierdzających spełnienie warunków przetargu ograniczonego.
W terminie do dnia 13.05.2014 r. Komisja Przetargowa zakwalifikuje osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu, wywieszając na tablicy ogłoszeń listę osób zakwalifikowanych do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kwocie wymienionej przy odpowiedniej działce w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku:
97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.05.2014 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-572, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


data publikacji - 07.04.2014 r.

BURMISTRZ   STRZEGOMIA   INFORMUJE

 

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651  z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu wywieszone zostało ogłoszenie o przetargu  na oddanie w najem komórki, o pow. 3,00 m2, położonej w granicach działki nr 1200, AM-14, obr-3 w Strzegomiu przy budynku Rynek 1.


 


data publikacji - 07.04.2014 r.

BURMISTRZ   STRZEGOMIA
OGŁASZA  PRZETARG  USTNY 
NIEOGRANICZONY

na oddanie w najem komórki,
o pow. 3,00 m2,
położonej w granicach działki nr 1200,  AM-14, obr-3, 
w  Strzegomiu
, przy budynku – Rynek 1.     
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się  15 maja 2014 roku, 
o godz. 1100

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.

Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem komórki na kwotę  1,56 zł/m2 miesięcznie.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący podatku VAT.

Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 100 zł  w kasie Urzędu Miejskiego  lub na konto: Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12 maja 2014 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem komórki, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla komórek.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie 30 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.
Komórka będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.

Komórka udostępniona będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 12 maja 2014 roku,  w godzinach od 1000 do 1015 .
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem  można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. Nr 34, II p.  lub telefonicznie pod nr  74  8560542.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.


 data publikacji - 04.04.2014 r.

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA  STRZEGOMIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w obrębie wsi Rusko,
w gminie Strzegom


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 46/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 maja 2013 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rusko,  w gminie Strzegom wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 16 kwietnia 2014 r. do dnia 7 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu  ul. Rynek 38 (Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego-pokój nr 35, II piętro), w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się: w dniu 6 maja 2014 r. o godz. 1600  w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, pokój nr 29  (I piętro – sala posiedzeń) w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.

Jednocześnie działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2, 7 i 23 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, danych o: projekcie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rusko w gminie Strzegom, prognozie oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w zmiany planu miejscowego, opracowaniu ekofizjograficznym oraz opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi do projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzegomia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2014 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wyżej określonym terminie, mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.


data publikacji - 02.04.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem  Nr 81/B/2014, Nr 82/B/2014, Nr 83/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia  2  kwietnia 2014 roku.


 data publikacji - 01.04.2014 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STRZEGOMIA


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszarów położonych w obrębie 5 miasta Strzegom


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.  z dn. 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 17/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 lutego 2010 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 5 miasta Strzegom wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 10 kwietnia 2014 r. do dnia 7 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu  ul. Rynek 38 (Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego), w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06 maja 2014 r. o godz. 1500 w pokoju nr 29  (I piętro – Sala Posiedzień) w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.

Jednocześnie działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2, 7 i 23 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, danych o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 5 miasta Strzegom, prognozie oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w zmiany planu miejscowego, opracowaniu ekofizjograficznym oraz opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi do projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzegomia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2014 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wyżej określonym terminie, mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.


data publikacji - 25.03.2014 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy nr 1
o powierzchni użytkowej 129,75 m²
położony w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 8 w Kostrzy, gmina Strzegom
wraz z udziałem 29 %w częściach wspólnych budynku
i prawie własności działki nr 244,AM - 1, Obr. Kostrza o powierzchni 700 m².

Cena wywoławcza nieruchomości   120.000,00 zł, w tym:
wartość lokalu mieszkalnego        116.090,00 zł,
wartość udziału w prawie własności działki             3.910,00 zł.
Wadium  - 12.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się w dniu 07.05.2014 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.

Dla przedmiotowej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020712/6.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 03.10.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.
Drugi przetarg ogłoszony na dzień 20.02.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Istnieje możliwość zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny, jednakże wymaga to zgody Starosty Powiatowego w Świdnicy.
Szczegółowe informacje w sprawie zmiany sposobu użytkowania uzyskać można w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świdnicy, Świdnica ul. M. Skłodowskie-Curie 7, tel. 74/850-04-20

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem 5MN/RM2 – zabudowa mieszkaniowo – usługowa, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom, nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  02.05.2014 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


data publikacji - 25.03.2014 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
  DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom


Przedmiotem przetargu jest działka nr 1134/1, AM -14, Obr. 3
o powierzchni 231 m2,
zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 51,86 m2
położona w Strzegomiu przy ul. Tadeusza Kościuszki.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00019535/1.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  46.160,00 zł

Wadium  -  5.000,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.05.2014 r.
o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Dostęp działki nr 1134/1, AM -14, Obr. 3 do drogi publicznej odbywać się będzie poprzez działkę nr 1127, AM – 13, Obr. 3, na której ustanowiona będzie służebność przejścia i przejazdu  na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1134/1, AM -14, Obr. 3.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/2013 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom, nieruchomość oznaczona jest symbolem K.2.MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 19.09.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kwocie wymienionej przy odpowiedniej działce na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.05.2014 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.


data publikacji - 25.03.204 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem nr 74/B/2014   Burmistrza Strzegomia  z dnia  19 marca 2014 roku.


data publikacji - 18.03.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem  Nr  62/B/2014,    Nr 63/B/2014,   Nr 64/B/2014,  Nr 65/B/2014,  Nr 66/B/2014,  Nr 67/B/2014, Nr  68/B/2014, Nr  69/B/2014,  Nr 70/B/2014,  Nr 71/B/2014   Burmistrza Strzegomia  z dnia  18 marca 2014 roku


  data publikacji 12.03.2014 r.

BURMISTRZ   STRZEGOMIA
OGŁASZA  PRZETARG  USTNY, 
NIEOGRANICZONY

na oddanie w najem garażu, o pow. 21,00 m2,
położonego w granicach działki nr 2060, AM-24, obr-3, 
w  Strzegomiu, przy ul. Kasztelańskiej.     
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się  14 kwietnia 2014 roku,
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego        
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.

Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem garażu na kwotę  4,20 zł/m2 miesięcznie.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący podatku VAT.

Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 300 zł  w kasie Urzędu Miejskiego  lub na konto: Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2014 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem garażu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla garaży.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie 30 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem przetargu jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich.

Garaż udostępniony będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 10 kwietnia 2014 roku,  w godzinach od 1000 do 1015.
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem  można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. Nr 34, II p.  lub telefonicznie pod nr  74  8560542.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.


 data publikacji - 12.03.2014 r.

BURMISTRZ   STRZEGOMIA   INFORMUJE

 

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651  z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu wywieszone zostało ogłoszenie o przetargu  na oddanie w najem garażu, o pow. 21,00 m2, położonego w granicach działki nr 2060, AM-24, obr-3 w Strzegomiu przy ul. Kasztelańskiej 3.


 data publikacji - 12.03.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 


Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 5 marca 2014 r.


 data publikacji - 05.03.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem Nr  38/B/2014 Burmistrza Strzegomia  z dnia 28 lutego 2014 roku, Zarządzeniem Nr  40/B/2014 Burmistrza Strzegomia  z dnia 3 marca 2014 roku, Zarądzeniem Nr 43/B/2014, Nr 44/B/2014,   Nr 45/B/2014,   Nr 46/B/2014,  Nr 47/B/2014,   Nr 48/B/2014,  Nr  49/B/2014,   Nr 50/B/2014,   Nr 51/B/2014,  Nr 52/B/2014,  Nr 53/B/2014, Nr  54/B/2014, Nr  55/B/2014,  Nr 56/B/2014 Burmistrza Strzegomia  z dnia 4 marca 2014 roku.

 


data publikacji - 04.03.2014 r.

O g ł o s z e n i e

 Burmistrz Strzegomia w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

o d w o ł u j e

przetarg na sprzedaż działki niezabudowanej nr 271, AM – 13,  Obr. 3
o powierzchni 2.357 m²
 położonej w Strzegomiu przy ul. Czerwonego Krzyża
ogłoszony na dzień 06.03.2014 r. na godz.1230.

Przetarg został odwołany ze względu na zgłoszenie się osoby, która poinformowała organ o nabyciu prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości przyległej do działki nr 271, AM -13, Obr. 3 położonej w Strzegomiu przy ul. Czerwonego Krzyża.

                    
                                                                                                                    BURMISTRZ   
    
                                                                                            mgr Zbigniew Suchyta 


 

data publikacji - 26.02.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 6 lutego 2014 r., Zarządzeniem Nr 27/B/2014, Nr 28/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 12 lutego 2014 r.,


 data publikacji - 24.02.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA INFORMUJE


Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiące własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży  zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/B/2014, Nr 26/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 12 lutego 2014 r.


 data publikacji - 24.02.2014 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA STRZEGOMIA

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi
Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek, w gminie Strzegom

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzegomiu uchwały Nr 96/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek, w gminie Strzegom.
Obszar objęty zmianą planu obejmuje obszary położone w Obr. wsi Jaroszów oraz w Obr. wsi Bartoszówek z wyłączeniem obszarów położonych w granicach zasięgu stref ochronnych od terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminie Udanin.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do dnia  21 marca 2014 roku na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam jednocześnie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej wyżej wymienionego planu.
Wnioski i uwagi do wyżej wymienionej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 21 marca 2014 r.  na adres:
1. na piśmie na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom;
2. drogą elektroniczną na adres: strzegom@strzegom.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym);
3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strzegomia.
 


data publikacji - 24.02.2014 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA STRZEGOMIA

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi
Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek, w gminie Strzegom dla obszaru obejmującego
granice zasięgu stref ochronnych od terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminie Udanin

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzegomiu uchwały Nr 96/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek, w gminie Strzegom.

Obszar objęty zmianą planu położony jest w granicach zasięgu stref ochronnych od terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminie Udanin.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do dnia  21 marca 2014 roku na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamiam jednocześnie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej wyżej wymienionego planu.
Wnioski i uwagi do wyżej wymienionej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 21 marca 2014 r.  na adres:
1. na piśmie na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom;
2. drogą elektroniczną na adres: strzegom@strzegom.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym);
3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strzegomia.
 


data publikacji 24.02.2014 r.

BURMISTRZ   STRZEGOMIA   INFORMUJE

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651  z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu wywieszone zostało ogłoszenie o przetargu  na oddanie w najem lokalu użytkowego, o pow. 40,60 m2, położonego na parterze budynku Przychodni Zdrowia w Strzegomiu przy ul. Armii Krajowej 23, z przeznaczeniem pod usługi medyczne.


data publikacji - 24.02.2014 r.
 

BURMISTRZ   STRZEGOMIA
OGŁASZA  PRZETARG  USTNY
NIEOGRANICZONY

na oddanie w najem lokalu użytkowego,
(pomieszczenia nr: 0.22, 0.25, 0.26)


o powierzchni 40,60 m2,
położonego na parterze budynku Przychodni Zdrowia w Strzegomiu,
przy ul. Armii Krajowej 23, 
w granicach działki  nr 768, AM-11, obr-3, w Strzegomiu
z przeznaczeniem na usługi medyczne.
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się  4 kwietnia 2014 roku,
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala nr 29.

Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem lokalu na kwotę  7,20 zł/m2 miesięcznie.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący podatek VAT.
Stawka przebicia wynosi  0,01 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 500 zł w kasie Urzędu Miejskiego  lub na konto: Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31 marca 2014 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem lokalu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Ustalony czynsz podlegać będzie waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny za każdy kolejny rok w Monitorze Polskim.
Lokal będący przedmiotem przetargu  jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich.
Najemca będzie zobowiązany wnosić opłaty Wynajmującemu oprócz wylicytowanego czynszu za: energię elektryczną,  centralne ogrzewanie, zużycie wody.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.
Dla zainteresowanych osób, lokal udostępniony będzie do oglądania w dniu 31 marca 2014 roku w godzinach od 1000 do 1030.
Szkic rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń lokalu oraz szczegółowe informacje związane z przetargiem  można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 34,  II p.  lub telefonicznie dzwoniąc  pod nr  74  8560542.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


data publikacji - 24.02.2014 r.

BURMISTRZ   STRZEGOMIA   INFORMUJE

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651  z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu wywieszone zostało ogłoszenie o przetargu  na oddanie w najem lokalu użytkowego, o pow. 51,10 m2, położonego na parterze budynku Przychodni Zdrowia w Strzegomiu przy ul. Armii Krajowej 23, z przeznaczeniem pod usługi medyczne.


 data publikacji - 24.02.2014 r.

BURMISTRZ   STRZEGOMIA
OGŁASZA  PRZETARG  USTNY
NIEOGRANICZONY

na oddanie w najem lokalu użytkowego,
(pomieszczenia nr: 0.27, 0.28, 0.29, 0.30,  0.31,  0.32)

 o powierzchni 51,10 m2,
położonego na parterze  budynku Przychodni Zdrowia w Strzegomiu, przy ul. Armii Krajowej 23, 
w granicach działki  nr 768, AM-11, obr-3,  w Strzegomiu 
z przeznaczeniem na usługi medyczne.
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się  4 kwietnia 2014 roku,
o godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala nr 29.

Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem lokalu na kwotę  7,20 zł./m2 miesięcznie.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący podatek VAT.
Stawka przebicia wynosi  0,01 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 500 zł.  w kasie Urzędu Miejskiego  lub na konto: Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31 marca 2014 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem lokalu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Ustalony czynsz podlegać będzie waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny za każdy kolejny rok w Monitorze Polskim.
Lokal będący przedmiotem przetargu  jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich.
Najemca będzie zobowiązany wnosić opłaty Wynajmującemu oprócz wylicytowanego czynszu za: energię elektryczną,  centralne ogrzewanie, zużycie wody.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.
Dla zainteresowanych osób, lokal udostępniony będzie do oglądania w dniu 31 marca 2014 roku,  w godzinach od 1000 do 1030.
Szkic rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń lokalu oraz szczegółowe informacje związane z przetargiem  można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 34,  II p.  lub telefonicznie dzwoniąc  pod nr  74  8560542.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


data publikacji - 24.02.2014 r.

BURMISTRZ   STRZEGOMIA   INFORMUJE

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651  z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu wywieszone zostało ogłoszenie o przetargu  na oddanie w najem lokalu użytkowego, o pow. 60,60 m2, położonego na parterze budynku Przychodni Zdrowia w Strzegomiu przy ul. Armii Krajowej 23, z przeznaczeniem pod usługi medyczne.


data publikacji - 24.02.2014 r.

BURMISTRZ   STRZEGOMIA
OGŁASZA  PRZETARG  USTNY
NIEOGRANICZONY

na oddanie w najem lokalu użytkowego,
(pomieszczenia nr: 0.20, 0.21, 0.23,  0.24) 

o powierzchni 60,60 m2,
położonego na parterze  budynku Przychodni Zdrowia w Strzegomiu,
przy ul. Armii Krajowej 23, 
w granicach działki  nr 768, AM-11, obr-3, w Strzegomiu 
z przeznaczeniem na usługi medyczne.
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się  4 kwietnia 2014 roku,
o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiegow Strzegomiu, Rynek 38 – sala nr 29.

Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem lokalu na kwotę  7,20 zł/m2 miesięcznie.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący podatek VAT.
Stawka przebicia wynosi  0,01 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 500 zł w kasie Urzędu Miejskiego  lub na konto:Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31 marca 2014 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem lokalu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Ustalony czynsz podlegać będzie waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny za każdy kolejny rok w Monitorze Polskim.
Lokal będący przedmiotem przetargu  jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich.
Najemca będzie zobowiązany wnosić opłaty Wynajmującemu oprócz wylicytowanego czynszu za: energię elektryczną,  centralne ogrzewanie, zużycie wody.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.
Dla zainteresowanych osób, lokal udostępniony będzie do oglądania w dniu 31 marca 2014 roku,  w godzinach od 1000 do 1030.
Szkic rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń lokalu oraz szczegółowe informacje związane z przetargiem  można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 34,  II p.  lub telefonicznie dzwoniąc  pod nr  74  8560542.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


 data publikacji - 19.02.2014 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem Nr  29/B/2014,   Nr 30/B/2014,     Nr 31/B/2014,  Nr  32/B/2014,  Nr 33/B/2014, Nr  34/B/2014,  Nr 35/B/2014  Burmistrza Strzegomia  z dnia 18 lutego 2014 roku.


data publikacji - 10.02.2014 r. 

         BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
DRUGI PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
mienie komunalne Gminy Strzegom


Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana
nr 115, AM- 22,  Obr. 5
o powierzchni 486 m2
położona w Strzegomiu
.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr SW1S/00020749/4.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Ze względu na warunki usytuowania przedmiotowej nieruchomości  przetarg ogranicza się do właścicieli i współwłaścicieli przyległych nieruchomości - działki nr 116, AM -22, Obr. 5, działki nr 109, AM -22, Obr. 5, działki nr 114, AM -22, Obr. 5 i działki nr 117, AM -22, Obr. 5.

Cena wywoławcza nieruchomości  25.380,00 zł

Wadium  - 2.600,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.03.2014 r.
o godz. 1130
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom zatwierdzonym Uchwałą Nr 91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10.11.2004 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem MR – tereny zabudowy zagrodowej.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości ogłoszony na dzień 19.12.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 11.03.2014 r. zgłosić się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego tut. Urzędu pok. 34, II p. w celu pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w przetargu i złożenia dowodów potwierdzających spełnienie warunków przetargu ograniczonego.
W terminie do dnia 12.03.2014 r. Komisja Przetargowa zakwalifikuje osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu, wywieszając na tablicy ogłoszeń listę osób zakwalifikowanych do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kwocie wymienionej przy odpowiedniej działce w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku:
97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2014 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-572, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


data publikacji - 10.02.2014 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
  DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana
nr 627/4, AM -28, Obr. 2
o powierzchni 2.465 m²,
położona w Strzegomiu przy ul. Anielewicza.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00078336/7.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  149.040,00 zł

Wadium  -  15.000,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.03.2014 r.
o godz. 1200
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom zatwierdzonym Uchwałą Nr 91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10.11.2004 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze willowym (rezydencyjnym).

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości ogłoszony na dzień 09.01.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2014 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-572, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu. 


 data publikacji - 10.02.2014 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
 TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiących
mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu są działki położone w Strzegomiu:


1. działka niezabudowana nr 1865/2, AM -15, Obr. 3
o powierzchni 891 m2,
położona w Strzegomiu przy ul. Krótkiej.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00019516/2.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  84.550,00 zł

Wadium  -  8.500,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.03.2014 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


2. działka niezabudowana nr 1865/3, AM -15, Obr. 3
o powierzchni 949 m2,
położona w Strzegomiu przy ul. Krótkiej.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00019516/2.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  90.060,00 zł

Wadium  -  9.100,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.03.2014 r.

o godz. 1030

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/2013 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom, przedmiotowe nieruchomość oznaczone są symbolem K.25.MW/MN - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej i usługowej.


3. działka niezabudowana nr 1856/2, AM -15, Obr. 3
o powierzchni 2.709 m2, położona
w Strzegomiu przy ul. Krótkiej.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00019516/2.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  267.995,00 zł

Wadium  -  26.800,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.03.2014 r.

o godz. 1100

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/2013 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom, nieruchomość oznaczona jest symbolem K.24.MW/MN - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej i usługowej.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości ogłoszony na dzień 30.10.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości ogłoszony na dzień 09.01.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.


Dostęp działek nr 1865/2, nr 1865/3 i nr 1856/2, AM -15, Obr. 3 do drogi publicznej odbywać się będzie poprzez działkę nr 1869, AM – 15, Obr. 3 i działkę nr 1867, AM – 15, Obr. 3, na których ustanowiona będzie służebność przejścia i przejazdu  na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 1865/2, nr 1865/3 i nr 1856/2, AM -15, Obr. 3.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kwocie wymienionej przy odpowiedniej działce na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2014 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-572, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

 


publikacja - 04.02.2014 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem nr  17/B/2014,   Nr 18/B/2014,   Nr 19/B/2014,   Nr 20/B/2014,  Nr  21/B/2014,    Nr 22/B/2014    Burmistrza Strzegomia z dnia  4 lutego 2014 roku.

 


 data publikacji - 04.02.2014 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom


Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana
nr 271, AM- 13,  Obr. 3
o powierzchni 2.357 m2
położona w Strzegomiu przy ul. Czerwonego Krzyża,

dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr SW1S/00019591/1.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Ze względu na warunki usytuowania przedmiotowej nieruchomości przetarg ogranicza się do właścicieli oraz użytkowników wieczystych (posiadających 100% udziału w nieruchomości) przyległych nieruchomości - działek nr 275, AM -13, Obr. 3, nr 260, AM – 13, Obr. 3, nr 276, AM – 13, Obr. 3, nr 263, AM – 13, Obr. 3, nr 262, AM -13 oraz nr 270, AM -13, Obr. 3.

Cena wywoławcza nieruchomości  256.900,00 zł

Wadium  - 26.000,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.03.2014 r.
o godz. 1230
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/2013 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom, nieruchomość oznaczona jest symbolem B.12.MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 03.03.2014 r. zgłosić się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego tut. Urzędu pok. 34, II p. w celu pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w przetargu i złożenia dowodów potwierdzających spełnienie warunków przetargu ograniczonego.

W terminie do dnia 04.03.2014 r. Komisja Przetargowa zakwalifikuje osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu, wywieszając na tablicy ogłoszeń listę osób zakwalifikowanych do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.03.2014 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-572, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.


 


data publikacji - 30.01.2014 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA STRZEGOMIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Żółkiewka,
w gminie Strzegom, wraz z możliwością zapoznania się z dokumentacją
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 60/11 z dnia 30 maja 2011 r.,

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Żółkiewka,
w gminie Strzegom wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
,
w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom,
w dniach od 12 lutego 2014 r. do dnia 5 marca 2014 r.,
w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 35, II piętro.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 29,  I piętro (sala posiedzeń), o godz.1500.  Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi dotyczące projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Strzegomia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2014 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39, 40 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu planu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu należy składać do dnia 20 marca 2014 r.:

1. na piśmie do Burmistrza Strzegomia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
2. drogą elektroniczną opatrzone tematem: „Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko – mpzp zolkiewka” na adres: strzegom@strzegom.pl,
3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 35, II piętro w godzinach pracy Urzędu.

Z dokumentacją w sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 35, II piętro od dnia 12 lutego 2014 r. do dnia 5 marca 2014 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strzegomia.
 


data publikacji - 28.01.2014 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJE,

 

że Spółka KOPERNIK POLSKA Sp. z o. o. odstąpiła od warunków protokołu z przetargu ustnego ograniczonego, który odbył się w dniu 28.11.2013 r. na sprzedaż nieruchomości - działki nr 271, AM -13, Obr. 3 położonej w Strzegomiu przy
ul. Czerwonego Krzyża.
W związku z tym nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w ustalonym terminie.
 


data publikacji - 28.01.2014 r. 

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
  DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości
stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana
stanowiąca działkę niezabudowaną nr 102/2, AM -22, Obr. 5
o powierzchni 1,4490 ha,
położona w Strzegomiu przy ul. Marii Konopnickiej.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020749/4.

Nieruchomość obciążona jest umowami dzierżawy na czas nieoznaczony, zgodnie z art. 678§1 Kodeksu cywilnego nabywca nieruchomości wstępuje w stosunek dzierżawy na miejsce zbywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości  269.280,00 zł
Wadium  -  27.000,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.03.2014 r.
o godz. 1200
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom zatwierdzonym Uchwałą Nr 91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10.11.2004 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem UR – rzemiosło produkcyjne.

Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 19.12.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kwocie wymienionej przy odpowiedniej działce na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.03.2014 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom).
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

 


 data publikacji - 28.01.2014 r.

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana
nr 32, AM – 1, Obr. Kostrza,
położona w Kostrzy
, gmina Strzegom
o powierzchni 0,7300 ha.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020683/3.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  13.040,00 zł
Wadium  - 1.340,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się w dniu 06.03.2014 r.
o godz. 1100
 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem 1R32 – tereny użytków rolnych – uprawy polowe, łąki i pastwiska.

Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 19.12.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kwocie wymienionej przy odpowiedniej działce w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku:
97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  03.03.2014 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium


 
 
liczba odwiedzin: 5242816

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X