☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2015

Nieruchomości 2015

data publikacji -31.12.2015 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania obszaru położonego 
w obrębie wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) art. 39 ust 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 67/14 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 stycznia 2016 r. do 1 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, w godzinach pracy urzędu, pokój 35 II piętro.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się dnia 27 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu o godz. 1200, pokój 35, II piętro.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie, w sposób określony w art. 18 ust. 2 i 3, do Burmistrza Strzegomia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2016 r.

 

data publikacji - 30.12.2015 r.

O g ł o s z e n i e
 
Burmistrz Strzegomia w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)
 
o d w o ł u j e
 
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Rusko 63/4 nr  156, AM-1, Obr. Rusko ogłoszony na dzień 21 stycznia 2016 r.  na godz. 1230.
Przetarg zostaje odwołany w związku omyłką pisarską, która nastąpiła przy publikacji 80 numeru Gminnych Wiadomości Strzegom ogłoszenia o w/w przetargu. Omyłka pisarska polegała na błędnym podaniu przez prasę ceny wywoławczej nieruchomości. W ogłoszeniu zamieszczonym w gazecie było 1.520,00 zł winno być 11.520,00 zł
 

 


 

data publikacji - 30.12.2015 r. 

O g ł o s z e n i e
 
Burmistrz Strzegomia w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)
 
o d w o ł u j e
 
przetarg ustny ograniczony na sprzedaż pomieszczeń gospodarczych położonych w Strzegomiu przy ul. Legnickiej 10, działki nr  942, 943, AM-4, Obr.1 ogłoszony na dzień  14 stycznia 2016 r.  na godz. 1030.
Przetarg zostaje odwołany w związku z koniecznością odpisania pomieszczenia przynależnego – piwnicy, która była przypisana  do przedmiotowych pomieszczeń gospodarczych. 
 

 

 


 

data publikacji - 21.12.2015 r. 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY OGRANICZONY
 
 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
 
Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana
nr 995, AM – 1, Obr. Olszany, położona 
w Olszanach
o powierzchni 0,13 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00032892/8. 
 
Ze względu na warunki usytuowania przedmiotowej nieruchomości przetarg ogranicza się do właścicieli przyległych nieruchomości - działek nr 52,  53,  AM-1, Obr. Olszany
 

Cena wywoławcza nieruchomości  6.006,00 zł
Wadium  - 610,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
 
Przetarg odbędzie się w dniu 21.01.2016 r.
o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 80/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części południowo-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Stanowice, Grochotów, Olszany, Modlęcin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godzieszówek przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem – 1R10 uprawy polowe.
 
W momencie podpisania aktu notarialnego sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zostanie ustanowiona bezterminowa i nieodpłatna służebność przejścia i przejazdu do sąsiednich nieruchomości gruntowych. 
 
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 18.01.2016 r. zgłosić się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego tut. Urzędu pok. 34, II p. w celu pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w przetargu i złożenia dowodów potwierdzających spełnienie warunków przetargu ograniczonego.
W terminie do dnia 19.01.2015 r. Komisja Przetargowa zakwalifikuje osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu, wywieszając na tablicy ogłoszeń listę osób zakwalifikowanych do przetargu.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18.01.2016 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. 
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 

 

data publikacji - 21.12.2015 r. 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY OGRANICZONY
 
 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
 
Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana
nr 994, AM – 1, Obr. Olszany, położona 
w Olszanach
o powierzchni 0,22 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00032892/8. 
 
Ze względu na warunki usytuowania przedmiotowej nieruchomości przetarg ogranicza się do właścicieli przyległych nieruchomości - działek nr 47,  50,  AM-1, Obr. Olszany
 
 
Cena wywoławcza nieruchomości  10.164,00 zł
Wadium  - 1.020,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
 
Przetarg odbędzie się w dniu 21.01.2016 r.
o godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 80/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części południowo-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Stanowice, Grochotów, Olszany, Modlęcin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godzieszówek przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem – 1R10 uprawy polowe.
 
W momencie podpisania aktu notarialnego sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zostanie ustanowiona bezterminowa i nieodpłatna służebność przejścia i przejazdu do sąsiednich nieruchomości gruntowych. 
 
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 18.01.2016 r. zgłosić się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego tut. Urzędu pok. 34, II p. w celu pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w przetargu i złożenia dowodów potwierdzających spełnienie warunków przetargu ograniczonego.
W terminie do dnia 19.01.2015 r. Komisja Przetargowa zakwalifikuje osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu, wywieszając na tablicy ogłoszeń listę osób zakwalifikowanych do przetargu.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18.01.2016 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. 
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 

 

data publikacji - 21.12.2015 r. 

 BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY OGRANICZONY
 
 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
 
Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana
nr 993, AM – 1, Obr. Olszany, położona w Olszanach
o powierzchni 0,09 ha,

dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00032892/8. 
 
Ze względu na warunki usytuowania przedmiotowej nieruchomości przetarg ogranicza się do właścicieli przyległych nieruchomości - działek nr 51,  58,  AM-1, Obr. Olszany
 

Cena wywoławcza nieruchomości  4.158,00 zł
Wadium  - 420,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
 
Przetarg odbędzie się w dniu 21.01.2016 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 80/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części południowo-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Stanowice, Grochotów, Olszany, Modlęcin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godzieszówek przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem – 1R10 uprawy polowe.
W momencie podpisania aktu notarialnego sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zostanie ustanowiona bezterminowa i nieodpłatna służebność przejścia i przejazdu do sąsiednich nieruchomości gruntowych. 
 
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 18.01.2016 r. zgłosić się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego tut. Urzędu pok. 34, II p. w celu pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w przetargu i złożenia dowodów potwierdzających spełnienie warunków przetargu ograniczonego.
W terminie do dnia 19.01.2015 r. Komisja Przetargowa zakwalifikuje osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu, wywieszając na tablicy ogłoszeń listę osób zakwalifikowanych do przetargu.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18.01.2016 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. 
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 
 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
 
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
 
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 

 

data publikacji -21.12.2015 r. 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY OGRANICZONY
 
 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
 
Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana
nr 992, AM – 1, Obr. Olszany, położona w Olszanach
o powierzchni 0,15 ha,

dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00032892/8. 
 
Ze względu na warunki usytuowania przedmiotowej nieruchomości przetarg ogranicza się do właścicieli przyległych nieruchomości - działek nr 53, 55,  AM-1, Obr. Olszany
 
 
Cena wywoławcza nieruchomości  6.930,00 zł
Wadium  - 700,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
 
Przetarg odbędzie się w dniu 21.01.2016 r.
o godz. 1130
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 80/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części południowo-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Stanowice, Grochotów, Olszany, Modlęcin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godzieszówek przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem – 1R10 uprawy polowe.
W momencie podpisania aktu notarialnego sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zostanie ustanowiona bezterminowa i nieodpłatna służebność przejścia i przejazdu do sąsiednich nieruchomości gruntowych. 
 
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 18.01.2016 r. zgłosić się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego tut. Urzędu pok. 34, II p. w celu pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w przetargu i złożenia dowodów potwierdzających spełnienie warunków przetargu ograniczonego.
W terminie do dnia 19.01.2015 r. Komisja Przetargowa zakwalifikuje osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu, wywieszając na tablicy ogłoszeń listę osób zakwalifikowanych do przetargu.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18.01.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. 
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 

 

data publikacji - 21.12.2015 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY OGRANICZONY
 
 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
 
Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana
nr 90, AM – 1, Obr. Stawiska, położona w Stawiskach
o powierzchni 0,07 ha,

dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00077008/2. 
 
Ze względu na warunki usytuowania przedmiotowej nieruchomości przetarg ogranicza się do właścicieli przyległych nieruchomości - działek nr 72, 73/1, 74/3,  AM-1, Obr. Stawiska.
 
 
Cena wywoławcza nieruchomości  3.234,00 zł
Wadium  - 330,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
 
Przetarg odbędzie się w dniu 21.01.2016 r.
o godz. 1200
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 80/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części południowo-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Stanowice, Grochotów, Olszany, Modlęcin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godzieszówek przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem – 1R10 uprawy polowe.
 
W momencie podpisania aktu notarialnego sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zostanie ustanowiona bezterminowa i nieodpłatna służebność przejścia i przejazdu do sąsiednich nieruchomości gruntowych. 
 
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 18.01.2016 r. zgłosić się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego tut. Urzędu pok. 34, II p. w celu pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w przetargu i złożenia dowodów potwierdzających spełnienie warunków przetargu ograniczonego.
W terminie do dnia 19.01.2015 r. Komisja Przetargowa zakwalifikuje osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu, wywieszając na tablicy ogłoszeń listę osób zakwalifikowanych do przetargu.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18.01.2016 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. 
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 

 

data publikacji - 21.12.2015 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
 
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr  4
o powierzchni użytkowej 27,40 m² 
położony w budynku Rusko 63
wraz z udziałem 1527/10000  w częściach wspólnych budynku i prawie własności 
działki nr 156, AM - 1, Obr. Rusko  o powierzchni 300 m2
Lokal mieszkalny nr 4 składa się z:
- pokoju o pow.         16,40 m2
- kuchni o pow.         11,00 m2
oraz pomieszczeń przynależnych:
 – dwóch piwnic o pow. 4,90 m2, 3,70 m2 
 
Cena wywoławcza nieruchomości          11.520,00 zł
Wadium  - 1.200,00 zł
 
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
 
Przetarg odbędzie się w dniu 21.01.2016 r. 
o godz. 1230 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
 
Dla budynku urządzona jest księga wieczysta SW1S/00047354/3,
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
 
Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 05.11.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 81/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części gminy Strzegom, obejmującej obręby: Bartoszówek, Jaroszów, Rusko, Skarżyce, Morawa i Międzyrzecze  przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w strefie „ow” obserwacji archeologicznej.
Dla osób zainteresowanych, lokal udostępniony będzie do oglądania w dniu 15.01.2016 r. w godzinach od 1000 do 1015.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom, nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18.01.2016 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74/85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 

 
data publikacji - 18.12.2015 r. 
 
BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 
Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w  najem   (dzierżawę)   zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 415/B/2015, Nr  416/B/2015, Nr 417/B/2015, Nr 418/B/2015, Nr 419/B/2015, Nr 420/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 15 grudnia  2015 roku.  

 


 data publikacji - 14.12.2015 r. 


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Strzegomia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego
obszarów położonych w obrębie 2 miasta Strzegom
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 2 miasta Strzegom wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 grudnia 2015 r. do dnia 18 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom, w pok. nr 35 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 14 stycznia 2016 r. w siedzibie urzędu, sala posiedzeń nr 29, I piętro o godz. 14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego lub prognozy oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzegomia, na adres urzędu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2016 r.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Strzegomia.
 


 

 data publikacji - 04.12.2015 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 
 
Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 390/B/2015, Nr 391/B/2015, Nr 392/B/2015, Nr 393/B/2015, Nr 394/B/2015  Burmistrza Strzegomia  z dnia 18 listopada 2015 r. 
 
 

 

data publikacji - 04.12.2015 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
 
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość  
stanowiąca działkę nr 147/6, AM-2, Obr. Jaroszów o powierzchni 0,03 ha
zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 59,50 m2
oraz budynkiem gospodarczym o pow.15,70 m2
 
Ze względu na zły stan techniczny obu budynków przeznaczone są one do rozbiórki. 
 
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00019588/7. 
 
Cena nieruchomości zgodnie z wyceną rzeczoznawcy 520,00 zł
(Wartość nieruchomości  9.108,00 zł
koszt robót rozbiórkowych i wywozu 8.588,00 zł)
 
Cena wywoławcza nieruchomości  520,00 zł
Wadium  - 60,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
 
Przetarg odbędzie się w dniu 14.01.2016 r. 
o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części gminy Strzegom, obejmującej obręby: Bartoszówek, Jaroszów, Rusko, Skarżyce, Morawa i Międzyrzecze zatwierdzonym Uchwałą Nr 81/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004 r. Strzegom przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem – MR zabudowa zagrodowa.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2016 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr z 2014 r. poz. 1490).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 

 

data publikacji - 04.12.2015 r.

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY OGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
 
Przedmiotem przetargu są pomieszczenia gospodarcze
o pow. 9,60 m2 i 2,30 m2
znajdujące się na III piętrze budynku 
oraz pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 0,70 m2
położone w budynku w Strzegomiu przy ul. Legnickiej 10
wraz z udziałem 402/10000  
w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego
działki nr 942, 943, AM - 4, Obr. 1  o łącznej powierzchni 377 m2
 
Przetarg ogranicza się do właścicieli lokali mieszkalnych
w budynku położonym 
w  Strzegomiu przy  ulicy Legnicka 10.
 
Cena wywoławcza nieruchomości          1.500,00 zł
Wadium  - 150,00 zł
 
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
 
Przetarg odbędzie się w dniu 14.01.2016 r. 
o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
 
Dla nieruchomości  urządzona jest księga wieczysta SW1S/00039434/9,
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom nieruchomość oznaczona jest symbolem MW zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
 
Dla osób zainteresowanych pomieszczenia gospodarcze udostępnione będzie do oglądania w dniu 18.12.2015 r. w godzinach od 1000 do 1015.
 
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 11.01.2016 r. zgłosić się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego tut. Urzędu pok. 34, II p. w celu pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w przetargu i złożenia dowodów potwierdzających spełnienie warunków przetargu ograniczonego.
W terminie do dnia 12.01.2016 r. Komisja Przetargowa zakwalifikuje osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu, wywieszając na tablicy ogłoszeń listę osób zakwalifikowanych do przetargu.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom, nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  11.01.2016 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74/85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 

 


 

data publikacji - 03.12.2015 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 
Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w  najem   (dzierżawę)   zgodnie  z  Zarządzeniem Nr 403/B/2015, Nr 404/B/2015, Nr 405/B/2015,  Nr 406/B/2015, Nr 407/B/2015 Burmistrza Strzegomia  z dnia 30 listopada  2015 roku.  
 

 

 data publikacji - 17.11.2015 r.

 
BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 
Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 782  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w  najem   (dzierżawę)   zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 388/B/2015,  Nr 389/B/2015  Burmistrza Strzegomia z dnia 17 listopada  2015 roku.  
 
 
 

 

 data publikacji - 09.11.2015 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
 
Przedmiotem przetargu jest działka położona na terenie gminy Strzegom
 
Działka niezabudowana nr 1028, AM – 25, Obr. 3,
położona w Strzegomiu przy ulicy Szarych Szeregów

o powierzchni 0,6921 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00019547/8. 
 
Cena wywoławcza nieruchomości  373.983,30 zł
Wadium  - 38.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
 
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 17.12.2015 r.
o godz. 1000

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
 
Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 15.10.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom  zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
30 stycznia 2013 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem E.19.MW/MN – tereny pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną.
 
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  14.12.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. 
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
 
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
 
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
 
 
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
 
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 

 data publikacji - 09.11.2015 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 
 
Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 379/B/2015, Nr 380/B/2015 Burmistrza Strzegomia  z dnia 2 listopada 2015 r. 
 

 

data publikacji - 02.11.2015 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 
Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 782  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w  najem   (dzierżawę)   zgodnie  z  Zarządzeniem Nr 381/B/2015, Nr 382/B/2015, Nr 383/B/2015, Nr 384/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 2 listopada  2015 roku  
 

data publikacji - 22.10.2015 r. 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 
 
Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 368/B/2015, Nr 369/B/2015, Nr 370/B/2015, Nr 371/B/2015 Burmistrza Strzegomia  z dnia 19 października 2015 r. 
 

 

data publikacji - 12.10.2015 r.

 BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
 
Przedmiotem przetargu jest działka  niezabudowana
nr 254/11, AM–2, Obr. Rogoźnica,
położona w Rogoźnicy przy ul. Kolonijnej

o powierzchni 0,1024 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020689/5.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
 
Cena wywoławcza nieruchomości  - 33.034,40 zł
Wadium  - 3.400,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 19.11.2015 r.
o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
 
Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 05.06.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 18.06.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 03.09.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem 6MN15 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza. 
 
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  16.11.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. 
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
 
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
 
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
 
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
 
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 

 

data publikacji - 12.10.2015 r. 

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
 
Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy nr  3
o powierzchni użytkowej 28,00 m² 
położony w budynku przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 1 w Strzegomiu 
 
wraz z udziałem 513/10000  w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania
wieczystego działki nr 1238, AM - 14, Obr. 3  o powierzchni 231 m².
Lokal użytkowy nr 3 składa się z:
- pomieszczenie nr 1 o pow.       15,60 m2
- pomieszczenie nr 2 o  pow.      12,40 m2
 
Cena wywoławcza nieruchomości          26.000,00 zł
Wadium  - 2.600,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
 
Przetarg odbędzie się w dniu 19.11.2015 r. 
o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
 
Dla budynku urządzona jest księga wieczysta SW1S/00023994/7,
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 116/2001 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Strzegom, obejmującej obszar staromiejski, w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 2 MW - zabudowa mieszkaniowa z usługami 
w parterach.
 
Dla osób zainteresowanych, lokal udostępniony będzie do oglądania w dniu 28.10.2015 r. w godzinach od 900 do 915.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom, nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  16.11.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74/85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

 

data publikacji - 12.10.2015 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 
 
Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 350/B/2015, Nr 351/B/2015, Nr 352/B/2015, Nr 353/B/2015, Nr 354/B/2015, Nr 355/B/2015, Nr 356/B/201 Burmistrza Strzegomia  z dnia 7 października 2015 r. 
 

 

data publikacji - 12.10.2015 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:

-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 341/B/2015, Nr 342/B/2015, Nr 343/B/2015, Nr 344/B/2015, Nr 345/B/2015 , Nr 346/B/2015, Nr 347/B/2015, Nr 348/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 2 października 2015 r.,  

 

 

data publikacji - 08.10.2015 r.

 BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 
Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 782  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,  Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w  najem   (dzierżawę)   zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 357/B/2015, Nr 358/B/2015, Nr 359/B/2015, Nr 360/B/2015, Nr 361/B/2015, Nr 362/B/2015 Burmistrza Strzegomia   z dnia 8 października  2015 roku  
 

data publikacji - 05.10.2015 r.

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
CZWARTY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
 
Przedmiotem przetargu jest działka położona na terenie gminy Strzegom:
 
Działka niezabudowana nr 363, AM – 35, Obr. 5,
położona w Strzegomiu przy ulicy Wałbrzyskiej
o powierzchni 0,5545 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00079881/9. 
 
Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest umową najmu nr WNZ/20/2014  z dnia 24 marca 2014 r. (reklama dwustronna, powierzchnia 32 m2) zgodnie z art. 678§1 Kodeksu cywilnego nabywca nieruchomości wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy nieruchomości.
 
Cena wywoławcza nieruchomości  245.430,00 zł
Wadium  - 25.000,00 zł
 
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.11.2015 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
 
Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 26.03.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 18.06.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 03.09.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 5 miasta Strzegom  zatwierdzonym Uchwałą Nr 65/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 września 2014 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem 2 KS – tereny obsługi komunikacji na części działki znajduje się granica strefy ochronnej sanitarnej od cmentarza.
 
 
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  16.11.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. 
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
 
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
 
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 

 

data publikacji - 29.09.2015 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 
Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 782  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w  najem   (dzierżawę)   zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 317/B/2015, Nr  318/B/2015 Burmistrza Strzegomia  z dnia 23 września  2015 roku,  Zarządzenie Nr 320/B/2015,  Nr 321/B/2015,  Nr 322/B/2015,  Nr 323/B/2015,  Nr 324/B/2015, Nr 325/B/2015, Nr  326/B/2015, Nr 327/B/2015, Nr 328/B/2015, Nr 329/B/2015, Nr 330/B/2015, Nr  331/B/2015,  Nr 332/B/2015,  Nr 333/B/2015, Nr  344/B/2015,  Nr 335/B/2015, Nr  336/B/2015, Nr 337/B/2015  Burmistrza Strzegomia  z dnia 24 września  2015 roku.
 
 

 


data publikacji - 29.09.2015 r.

 BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 
 
 
 
Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 308/B/2015, Nr 309/B/2015, Nr 310/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 15 września 2015 r.
 
 
 

 

data publikacji - 29.09.2015 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
 
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr  4
o powierzchni użytkowej 24,86 m² 
położony w budynku w Stanowicach przy ul. Świebodzkiej 12
wraz z udziałem 1151/10000  w częściach wspólnych budynku i prawie własności 
działki nr 226/1, AM - 1, Obr. Stanowice  o powierzchni 354 m2
Lokal mieszkalny nr 4 składa się z:
- pokoju o pow.         11,15 m2
- kuchni o pow.           8,80 m2
- pomieszczenia gospodarczego o pow. 4,91  m
 
Cena wywoławcza nieruchomości          4.900,00 zł
Wadium  - 500,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 05.11.2015 r. 
o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
 
Dla budynku urządzona jest księga wieczysta SW1S/00026543/2,
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 80/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części południowo – zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Stanowice, Grochotów, Olszany, Modlęcin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godzieszówek, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 8 MU 17 zabudowa mieszkaniowo-usługowa, strefa „ow” obserwacji archeologicznej.
Dla osób zainteresowanych, lokal udostępniony będzie do oglądania w dniu 28.10.2015 r. w godzinach od 1040 do 1055.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom, nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  02.11.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74/85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
 

 

 data publikacji - 29.09.2015 r. 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
 
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr  4
o powierzchni użytkowej 27,40 m² 
położony w budynku Rusko 63
wraz z udziałem 1527/10000  w częściach wspólnych budynku i prawie własności 
działki nr 156, AM - 1, Obr. Rusko  o powierzchni 300 m2
Lokal mieszkalny nr 4 składa się z:
- pokoju o pow.         16,40 m2
- kuchni o pow.         11,00 m2
oraz pomieszczeń przynależnych:
 – dwóch piwnic o pow. 4,90 m2, 3,70 m2 
 
Cena wywoławcza nieruchomości          14.400,00 zł
Wadium  - 1.500,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
 
Przetarg odbędzie się w dniu 05.11.2015 r. 
o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
 
 
Dla budynku urządzona jest księga wieczysta SW1S/00047354/3,
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 81/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części gminy Strzegom, obejmującej obręby: Bartoszówek, Jaroszów, Rusko, Skarżyce, Morawa i Międzyrzecze  przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w strefie „ow” obserwacji archeologicznej.
Dla osób zainteresowanych, lokal udostępniony będzie do oglądania w dniu 28.10.2015 r. w godzinach od 1000 do 1015.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom, nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  02.11.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74/85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
 

data publikacji - 28.09.215 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
 
Przedmiotem przetargu jest działka położona na terenie gminy Strzegom:
 
Działka niezabudowana nr 237, AM – 9, Obr. 2,
położona w Strzegomiu przy ulicy Aleja Wojska Polskiego
o powierzchni 1,4836 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00051372/6. 
 
 
Cena wywoławcza nieruchomości  732.424,00 zł
Wadium  - 74.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 24.11.2015 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  miasta Strzegom  zatwierdzonym Uchwałą Nr 91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 listopada 2004 r. przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem UR 1– tereny rzemiosła produkcyjnego.
 
Zgodnie z opinią Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu na nieruchomości działce Nr 237, AM-9, Obr. 2 przebiega nieczynna, wyłączona z eksploatacji sieć kanalizacji sanitarnej. 
 
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
 
Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 05.03.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 14.05.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  19.11.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. 
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
 
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
 
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
 
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
 

 

data publikacji - 14.09.2015 r.

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
 
Przedmiotem przetargu jest działka położona na terenie gminy Strzegom
 
Działka niezabudowana nr 1028, AM – 25, Obr. 3,
położona w Strzegomiu przy ulicy Szarych Szeregów
o powierzchni 0,6921 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00019547/8. 
 
 
Cena wywoławcza nieruchomości  415.537,00 zł
Wadium  - 41.600,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.10.2015 r.
o godz. 1000

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom  zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem E.19.MW/MN – tereny pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną.
 
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12.10.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. 
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
 
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
 
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
 
 
 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
 
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

 

 

data publikacji - 18.08.2015r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 782)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
- oddania w najem  (dzierżawę)  zgodnie z Zarządzeniem Nr 268/B/2015, Nr 269/B/2015, Nr 270/B/2015, Nr 271/B/2015, Nr 272/B/2015, Nr 273/B/2015   Burmistrza Strzegomia z dnia 13 sierpnia  2015 roku,
- zniesienia współwłasności nieruchomości zgodnie z Zarządzeniem Nr  264/B/2015 Burmistrza Strzegomia   z dnia 10 sierpnia  2015 roku,
- sprzedaży nieruchomości  w trybie bezprzetargowym zgodnie z Zarządzeniem Nr 265/B/2015 Burmistrza Strzegomia  z dnia 10 sierpnia  2015 roku.
 


data publikacji - 14.08.2015 r. 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 23 lipca 2015 r.
 
o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego
 
Na podstawie art. 41 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ocenie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego:
 
Uchwały Nr IX/118/15 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa
dolnośląskiego
 
zawierającego również część dotyczącą Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Wrocławia. Jednocześnie informuję, iż Plan zostanie sporządzony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Uwagi i wnioski do sporządzanego dokumentu w formie pisemnej i graficznej, ustnie do protokołu lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) należy składać do:
 
Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu ul. Świdnicka 12/16 50 - 068 Wrocław lub na adres e-mail: plan@irt.wroc.pl w terminie do 30 listopada 2015r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię bądź nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
 

 


data publikacji - 14.08.2015 r. 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Cezary Przybylski
 
PR.4100-1/2195/15
 
Wrocław, JAI.L..201S
 
 
 
Burmistrz Strzegomia
 
 
ZAWIADOMIENIE
o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego
województwa dolnośląskiego
 
Na podstawie art. 41 ust 1 pkt 2 w związku z art. 41 ust.l pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego:
Uchwały Nr IX/118/15 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennegowojewództwa dolnośląskiego
Jednocześnie informuję, iż integralną częścią ww. planu będzie plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Wrocławia. Wnioski do sporządzanego dokumentu należy składać do:
Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu ul. Świdnicka 12/16 50 - 068 Wrocławlub na adres e-mail:plan(S)irt.wroc.plw terminie do 30 listopada 2015r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Załącznik:
1.   Uchwała Nr IX/118/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zadnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego
 
)OLNY JLĄSK
 
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14 50 411 Wrocław
 
www.umwd.dolnyslask.pl
umwd^doinyłld\k pl
www.blp.dolnyslask.pl
 

 


 

 data publikacji - 13.08.2015 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 782) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem Nr 268/B/2015, Nt 269/B/2015, Nr 270/B/2015, Nr 271/B/2015,  Nr 272/B/2015, Nr 273/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 13 sierpnia  2015 roku.

 


 data publikacji - 31.07.2015 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 
Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 782)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania w najem  (dzierżawę)  zgodnie z Zarządzeniem Nr  250/B/2015, Nr 251/B/2015, Nr 252/B/2015, Nr 253/B/2015, Nr 254/B/2015, Nr 255/B/2015, Nr 256/B/2015, Nr 257/B/2015, Nr   258/B/2015, Nr 259/B/2015   Burmistrza Strzegomia z dnia 30 lipca 2015 roku.
 

 


 

data publikacji - 31.07.2015 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 
 
 
 
Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 244/B/2015, Nr 245/B/2015, Nr 246/B/2015, Nr 247/B/2015, Nr 248/B/2015, Nr 249/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 30 lipca 2015 r.
 
 

 


 

data publikacji - 28.07.2015 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 
 
Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 241/B/2015, Nr 242/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 27 lipca 2015 r.
 

 

data publikacji - 27.07.2015 r.

   BURMISTRZ STRZEGOMIA

o g ł a s z a
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
 
Przedmiotem przetargu jest działka  niezabudowana
nr 254/11, AM–2, Obr. Rogoźnica,
położona w Rogoźnicy przy ul. Kolonijnej
o powierzchni 0,1024 ha,

dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020689/5.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
 
Cena wywoławcza nieruchomości  - 37.163,70 zł
Wadium  - 3.800,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 03.09.2015 r.
o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
 
Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 05.06.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 18.06.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem 6MN15 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza. 
 
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31.08.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. 
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
 
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
 
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
 
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
 
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 
 

 

data publikacji - 27.07.2015 r.

 BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY OGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
 
Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana
nr 316, AM – 9, Obr. 2,
położona w Strzegomiu przy ulicy Armii Krajowej
o powierzchni 0,1054 ha,

dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020750/4. 
 
Ze względu na warunki usytuowania przedmiotowej nieruchomości przetarg ogranicza się do właścicieli przyległych nieruchomości - działek nr 308,  310, 315, 317, 320, AM-9, Obr.2
 
Cena wywoławcza nieruchomości  33.500,00 zł
Wadium  - 3.400,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 03.09.2015 r.
o godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem - UR tereny rzemiosła produkcyjnego.
 
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
 
Na powyższej nieruchomości znajdują się urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej należącej do Tauron Dystrybucja S.A. (TD S.A.) – stacja słupowa R 521-40, słup linii SN o nr 1/L 521-40, kable nN K-2 i K-4 oraz kabel nN k-4. W momencie podpisania aktu notarialnego sprzedaży przedmiotowej nieruchomości przyszły nabywca ustanawia na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu i jej następców prawnych nieodpłatną służebność przesyłu polegającą na nieograniczonym w czasie dostępie i dojeździe do posadowionej na nieruchomości nr 316, AM-9, Obr.2  położonej w Strzegomiu, księga wieczysta nr SW1S/00020750/4  infrastruktury elektroenergetycznej tj. dla sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (w skład której wchodzi Stacja transformatorowa R-521-40 i słup linii SN o nr 1/L 521-40) w pasie gruntu o szerokości 3,2 m wzdłuż przebiegu przedmiotowej sieci elektroenergetycznej oraz dla linii kablowej nN w pasie gruntu o szerokości 1m wzdłuż przebiegu przedmiotowej sieci elektroenergetycznej, w celu wykonywania czynności eksploatacyjnych w pełnym zakresie wynikającym z przepisów prawa napraw, prac remontowych oraz niezbędnych prac modernizacyjnych i rozwojowych sieci dystrybucyjnej z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na koszt właściciela urządzeń lub jego wykonawców. Wzdłuż przebiegającej sieci dystrybucyjnej nie należy lokalizować obiektów budowlanych oraz nasadzeń drzew i krzewów. 
 
Przez przedmiotową nieruchomość przebiegają przyłącza wodno-kanalizacyjne i instalacja kanalizacji sanitarnej poprzez które odbywa się zasilanie w wodę oraz odbiór ścieków 
z obiektów zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Armii Krajowej (dz. nr 310, 308, 304) będące własnością Odbiorcy usług tych obiektów. W związku z powyższym ewentualna  zabudowa przedmiotowej działki jest możliwa po spełnieniu warunków określonych  poniżej:
 
 
1. Zachowania normatywnych odległości tj. minimalnych odległość 1,50 m wszelkich nowo powstających obiektów od skrajni urządzeń kanalizacji sanitarnej.
2. Udostępnianie Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu terenu przedmiotowej działki w celu konieczności przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych lub usunięcie awarii na urządzenia kanalizacji sanitarnej. 
3. Pozostawienia nad istniejącymi urządzeniami kanalizacji sanitarnej pasów ochronnych o szerokości 1,50 m po obu stronach, licząc od skrajni przewodu i krawędzi studni, w których zabronione jest:
- wykonywanie szczelnej nawierzchni betonowej i asfaltowej za wyjątkiem nawierzchni łatwo rozbieralnej np. z kostki betonowej,
- dokonywania zabudowy trwałych nasadzeń (drzewa, wieloletnie krzewy ozdobne)
- magazynowanie towarów i urządzeń,
- prowadzenie robót ziemnych mogących spowodować wypłycenie sieci wodociągowych.
 
W związku z powyższym przyszły nabywca nieruchomości nie będzie rościł z tego tytułu żadnych pretensji w stosunku do Gminy Strzegom.
 
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 31.08.2015 r. zgłosić się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego tut. Urzędu pok. 34, II p. w celu pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w przetargu i złożenia dowodów potwierdzających spełnienie warunków przetargu ograniczonego.
W terminie do dnia 01.09.2015 r. Komisja Przetargowa zakwalifikuje osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu, wywieszając na tablicy ogłoszeń listę osób zakwalifikowanych do przetargu.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. 
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 
 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
 
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
 
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
 
 
 

 

 data publikacji - 27.07.2015 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
TRZECI  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
 
Przedmiotem przetargu jest działka położona na terenie gminy Strzegom:
 
Działka niezabudowana nr 363, AM – 35, Obr. 5,
położona w Strzegomiu przy ulicy Wałbrzyskiej

o powierzchni 0,5545 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00079881/9. 
 
Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest umową najmu nr WNZ/20/2014  z dnia 24 marca 2014 r. (reklama dwustronna, powierzchnia 32 m2) zgodnie z art. 678§1 Kodeksu cywilnego nabywca nieruchomości wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy nieruchomości.
 
Cena wywoławcza nieruchomości  245.430,00 zł
Wadium  - 25.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 03.09.2015 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
 
Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 26.03.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 18.06.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 5 miasta Strzegom  zatwierdzonym Uchwałą Nr 65/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 września 2014 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem 2 KS – tereny obsługi komunikacji na części działki znajduje się granica strefy ochronnej sanitarnej od cmentarza.
 
 
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31.08.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. 
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
 
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
 
 
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
 
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 

 

data publikacji - 17.07.2015 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 
 
 
Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 235/B/2015, Nr 236/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 13 lipca 2015 r.
 
  

 


 

data publikacji - 07.07.2015 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 
Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 223/B/2015, Nr 224/B/2015, Nr 225/B/2015, Nr 226/B/2015,  Nr 227/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 29 czerwca 2015 r.
 
 

 

data publikacji - 07.07.2015 r.

 BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
 
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana
położona na terenie gminy Strzegom

składająca się z działek nr 1866/4, nr 1866/5, AM – 15, Obr. 3,
położona w Strzegomiu przy ulicy Krótkiej

o łącznej powierzchni 0,1863 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00081653/9. 
 
Cena wywoławcza nieruchomości  105.000,00 zł
Wadium  - 10.500,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 06.08.2015 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom  zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem K.25.MW/MN tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej.
 
 
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
 
Na terenie powyższych działek przebiega odcinek sieci kanalizacji sanitarnej Ø 160 PVC zakończony studnią DN 1000 bet. Urządzenie kanalizacji sanitarnej znajduje się w posiadaniu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu. W związku z lokalizacją ww. urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie przedmiotowych działki  w momencie sprzedaży zostanie ustanowiona służebność dotycząca:
Zachowania normatywnych odległości tj. minimalnych odległość 1,50 m wszelkich nowo powstających obiektów od skrajni urządzeń kanalizacji sanitarnej.
1. Udostępnianie Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu terenu przedmiotowej działki w celu konieczności przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych lub usunięcie awarii na urządzenia kanalizacji sanitarnej. 
2. Pozostawienia nad istniejącymi urządzeniami kanalizacji sanitarnej pasów ochronnych o szerokości 1,50 m po obu stronach, licząc od skrajni przewodu i krawędzi studni, w których zabronione jest:
- wykonywanie szczelnej nawierzchni betonowej i asfaltowej za wyjątkiem nawierzchni łatwo rozbieralnej np. z kostki betonowej,
- dokonywania zabudowy trwałych nasadzeń (drzewa, wieloletnie krzewy ozdobne)
- magazynowanie towarów i urządzeń,
- prowadzenie robót ziemnych mogących spowodować wypłycenie sieci wodociągowych.
W związku z powyższym przyszły nabywca nieruchomości nie będzie rościł z tego tytułu żadnych pretensji w stosunku do Gminy Strzegom.
 
 
Powyższa nieruchomość obciążona jest bezterminową i nieodpłatną służebnością przesyłu polegającej na umożliwieniu prowadzenia działalności statutowej w związku z przesyłem energii elektrycznej za pośrednictwem linii kablowej średniego napięcia 20 KV, powstrzymywaniu się w pasie o szerokości 2 metrów wzdłuż przebiegu linii kablowej średniego napięcia 20 KV (po 1 m po obu stronach linii) od budowy budynków i budowli trwale związanych z gruntem oraz od dokonywania nasadzeń i krzewów, korzystaniu z gruntu o szerokości 2 metrów wzdłuż przebiegu linii kablowej średniego napięcia 20 KV (po 1 m po obu stronach linii) wraz z prawem całodobowego, nieutrudnionego dojazdu do urządzeń elektroenergetycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia eksploatacji , usuwania awarii, napraw, konserwacji, modernizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na koszt własny właściciela sieci (przedsiębiorcy) Tauron Dystrybucja S.A.
 
Dostęp działek nr 1866/4, 1866/5, AM - 15, Obr. 3 do drogi publicznej odbywać się będzie poprzez działkę nr 1869, AM – 15, Obr. 3 i działkę nr 1867, AM – 15, Obr. 3, na których ustanowiona będzie służebność przejścia i przejazdu  na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 1866/4, 1866/5, AM -15, Obr. 3.
 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  03.08.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. 
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
 
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
 
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
 
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
 

 

 data publikacji - 03.07.2015 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 
Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 782)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania w najem  (dzierżawę)  zgodnie z Zarządzeniem Nr 229/B/2015,  Nr 230/B/2015, Nr 231/B/2015, Nr 232/B/2015 Burmistrza Strzegomia  z dnia 1 lipca 2015 roku.
 

 

data publikacji - 25.06.2015 r.

 OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA STRZEGOMIA
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek,
w gminie Strzegom
(dot.: części obszarów  w obrębie Bartoszówek oraz części obszaru  w obrębie Jaroszów)
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm. ) oraz w związku z uchwała uchwałą Nr 96/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek, w gminie Strzegom, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek, w gminie Strzegom (dot.: części obszarów  w obrębie Bartoszówek oraz części obszaru   w obrębie Jaroszów) , wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od dnia 3 lipca 2015 r. do dnia 24 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom   w godzinach pracy urzędu, pok. Nr 35 II piętro.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 24 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 (pok. Nr 29 I piętro.-sala konferencyjna)  o godz.14.00.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzegomia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10  sierpnia 2015 r.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r poz. 1235 z późn. zm.). zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do dnia 10 sierpnia 2015r.: na piśmie do Burmistrza Strzegomia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub drogą elektroniczną na adres: strzegom@strzegom.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pok. Nr 35 II piętro. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strzegomia.
 

 

 data publikacji - 25.06.2015 r.

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA STRZEGOMIA
 
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego 
 obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.), art. 39, art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) oraz uchwały Nr 14/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach  od 03.07.2015 r. do 24.07.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu  miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.07.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Strzegomiu, o godz. 1200- sala konferencyjna, I piętro, pokój 29.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzegomia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2015 r.
 

 

data publikacji - 19.06.2015 r.

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
 
Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana nr 779, AM - 9, Obr. 2 
o powierzchni 0,1152 ha,
położona w Strzegomiu przy ul. Jagodowej. 
 
Cena wywoławcza nieruchomości  58.400,00 zł
Wadium  -  5.800,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.07.2015 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 46/09 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w mieście Strzegom w rejonie ulic: Brzegowej, Mickiewicza, Gronowskiej - Armii Krajowej powyższa działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 1 MN. 
 
 
Dostęp działki nr 779, AM - 9, Obr. 2 do drogi publicznej odbywać się będzie poprzez działkę nr 445, AM – 9, Obr. 2 na której ustanowiona będzie służebność przejścia i przejazdu  na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 779, AM -9, Obr. 2.
 
Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 06.11.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 05.03.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Trzeci przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 14.05.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
 
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
 
 
Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 
 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
 
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
 
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
 
 
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 

 

data publikacji 19.06.2015 r.

 

 BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
 
Przedmiotem przetargu jest działka położona na terenie gminy Strzegom:
 
Działka niezabudowana nr 997/1, AM – 1, Obr. Olszany,
położona w Olszanach o powierzchni 0,0120 ha,

dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00032892/8.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
 
Cena wywoławcza nieruchomości  1.100,00 zł
Wadium  - 110,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
 
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 30.07.2015 r.
o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
 
Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 30.04.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 60/96 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 22 listopada 1996 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Strzegom, obejmującej działkę nr 267 w obrębie Granica i działek nr 28, 29/3, 29/4, 295 i 997 w obrębie Olszany powyższa nieruchomość oznaczona symbolem 2 UR tereny rzemiosła produkcyjnego.  
 
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
 
W momencie podpisania aktu notarialnego sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zostanie ustanowiona bezterminowa i nieodpłatna służebność polegająca na całodobowym nieutrudnionym dojazdem do znajdującego się na powyższej nieruchomości transformatora, w zakresie niezbędnym do prowadzenia eksploatacji, usuwania awarii, napraw, konserwacji i modernizacji. 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kasie tut. Urzędu lub  na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  27.07.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. 
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
 
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
 
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku
ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
 
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
 

 


 

data publikacji - 19.06.2015 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 
Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania w najem  (dzierżawę)  zgodnie z Zarządzeniem Nr  200/B/2015, Nr 201/B/2015, Nr 202/B/2015, Nr 203/B/2015, Nr 204/B/2015, Nr 205/B/2015, Nr 206/B/2015, Nr 207/B/2015, Nr 208/B/2015, Nr 209/B/2015, Nr 210/B/2015, Nr 211/B/2015, Nr 212/B/2015, Nr 213/B/2015, Nr 214/B/2015, Nr 215/B/2015  Burmistrza Strzegomia z dnia           17 czerwca 2015 roku.
 

 

 


 

data publikacji - 9.06.2015 r.
 
BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 
Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 193/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 25 maja 2015 r.
 

 


 

data publikacji - 20.05.2015 r.

 BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 
Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania w najem  (dzierżawę)  zgodnie z Zarządzeniem Nr 185/B/2015, Nr 186/B/2015, Nr 187/B/2015, Nr 188/B/2015, Nr 189/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 20 maja 2015 roku.
 

 

 

data publikacji - 12.05.2015 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 
 
 
 
Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 169/B/2015, Nr 170/B/2015, Nr 171/B/2015, Nr 172/B/2015, Nr 174/B/2015  Burmistrza Strzegomia z dnia 6 maja 2015 r.
 

 


 

data publikacji - 11.05.2015 r.

 

  BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
 
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana
położona na terenie gminy Strzegom
składająca się z działek nr 231/2, nr 230/2, AM – 13, Obr. 3,
położona w Strzegomiu przy ulicy Bankowej
o łącznej powierzchni 0,1637 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020747/0. 
 
Cena wywoławcza nieruchomości  182.000,00 zł
Wadium  - 18.200,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 18.06.2015 r.
o godz. 1200
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom  zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem B.9MW/U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa.
 
 
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  15.06.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. 
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
 
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
 
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
 
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 

 


 

data publikacji - 11.05.2015 r.

 

   BURMISTRZ STRZEGOMIA

o g ł a s z a
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
 
Przedmiotem przetargu jest działka  niezabudowana
nr 254/11, AM–2, Obr. Rogoźnica,
położona w Rogoźnicy przy ul. Kolonijnej
o powierzchni 0,1024 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020689/5.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
 
Cena wywoławcza nieruchomości  - 37.163,70 zł
Wadium  - 3.800,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.06.2015 r.
o godz. 1130
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
 
Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 05.06.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem 6MN15 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza. 
 
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  15.06.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. 
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
 
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
 
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
 
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
 
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 

 

data publikacji - 11.05.2015 r.

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
  DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
 
na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
 
Nieruchomość zabudowana garażem
działka nr 1661, AM – 15, Obr. 3, 
o powierzchni 19 m² 
położona w Strzegomiu, przy ulicy Parkowej gmina Strzegom 
 
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00019512/4.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/2013 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem K22KS – tereny obsługi komunikacji (parkingi, garaże).
 
Cena wywoławcza nieruchomości  11.880,00 zł
Wadium  -  1.200,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.06.2015 r.
o godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
 
Dla osób zainteresowanych, garaż udostępniony będzie do oglądania w dniu 10.06.2015 r. w godzinach od 1000 do 1015.
Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 26.03.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 
 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.  
 
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób 
 
 
 
reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
 
 
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia 

 


 

 data publikacji - 11.05.2015 r. 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
 
Przedmiotem przetargu jest działka położona na terenie gminy Strzegom:
 
Działka niezabudowana nr 363, AM – 35, Obr. 5,
położona w Strzegomiu przy ulicy Wałbrzyskiej
o powierzchni 0,5545 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00079881/9. 
 
Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest umową najmu nr WNZ/20/2014 z dnia 24 marca 2014 r. (reklama dwustronna, powierzchnia 32 m2) zgodnie z art. 678§1 Kodeksu cywilnego nabywca nieruchomości wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy nieruchomości.
 
Cena wywoławcza nieruchomości  245.430,00 zł
Wadium  - 25.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.06.2015 r.
o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
 
Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 26.03.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 5 miasta Strzegom  zatwierdzonym Uchwałą Nr 65/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 września 2014 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem 2 KS – tereny obsługi komunikacji na części działki znajduje się granica strefy ochronnej sanitarnej od cmentarza.
 
 
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  15.06.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. 
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
 
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
 
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
 
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 

  

data publikacji - 11.05.2015 r. 

 

 BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
 
Przedmiotem przetargu jest działka położona na terenie gminy Strzegom:
 
Działka niezabudowana nr 147, AM – 1, Obr. Stanowice,
położona w Stanowicach 
o powierzchni 0,02 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020686/4.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
 
Cena wywoławcza nieruchomości  5.856,00 zł
Wadium  - 590,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 18.06.2015 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
 
 
Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 22.01.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 26.03.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części południowo - zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Stanowice, Grochotów, Olszany, Modlęcin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godzieszówek zatwierdzonym Uchwałą Nr 80/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004 r. nieruchomości oznaczone są symbolem 8P/U2 tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej.
 
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kasie tut. Urzędu lub  na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  15.06.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
 
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
 

 


 

data publikacji - 06.05.2015 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 
Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania w najem  (dzierżawę)  zgodnie z Zarządzeniem Nr 175/B/2015, Nr 176/B/2015, Nr 177/B/2015, Nr 178/B/2015, Nr 179/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 6 maja 2015 roku.
 

 


 

data publikacji - 06.05.2015 r.

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W STRZEGOMIU
OGŁASZA  PRZETARG  USTNY,  NIEOGRANICZONY
 
na oddanie w najem gruntów
stanowiących mienie komunalne
Gminy Strzegom.
 
Przedmiotem przetargu są grunty :
 
1. część działki niezabudowanej nr 630/2, AM-5, obr-1, o pow. 33 m2,
położonej  w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2,
z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową, oznaczonej na szkicu jako nr 1.
Możliwość podłączenia energii elektrycznej   400 V i wody z podlicznikami  (opłata zgodnie z obowiązującymi cenami na dany miesiąc)
Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 15 czerwca do 31 sierpnia 2015 roku.
Przetarg odbędzie się  08 czerwca 2015 roku, o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę  13,00 zł/m2 miesięcznie.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 200 zł
 
2. część działki niezabudowanej nr 630/2, AM-5, obr-1, o pow. 25 m2,
położonej w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2,
z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczonej na szkicu jako nr 2.
Możliwość podłączenia energii elektrycznej 230V (do 3000W), opłata ryczałtowa naliczana od zdeklarowanej mocy urządzeń odbiorczych i cen energii elektrycznej w danym miesiącu .
Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 15 czerwca do 31 sierpnia 2015 roku.
Przetarg odbędzie się  08 czerwca 2015 roku, o godz. 930 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę  13,00 zł/m2 miesięcznie.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 200 zł
 
3. część działki niezabudowanej nr 630/2, AM-5, obr-1, o pow. 12 m2,
położonej w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2,
z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczonej na szkicu jako nr 3.
Możliwość podłączenia energii elektrycznej 230V (do 3000W), opłata ryczałtowa naliczana od zdeklarowanej mocy urządzeń odbiorczych i cen energii elektrycznej w danym miesiącu.
Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 15 czerwca do 31 sierpnia 2015 roku.
Przetarg odbędzie się  08 czerwca 2015 roku, o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę  13,00 zł/m2 miesięcznie.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 100 zł
 
4. część działki niezabudowanej nr 630/2, AM-5, obr-1, o pow. 12 m2,
położonej w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2,
z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczonej na szkicu jako nr 4 .
Możliwość podłączenia energii elektrycznej 230V (do 2000W), opłata ryczałtowa naliczana od zdeklarowanej mocy urządzeń odbiorczych i cen energii elektrycznej w danym miesiącu .
Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 15 czerwca do 31 sierpnia 2015 roku.
Przetarg odbędzie się  08 czerwca 2015 roku, o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę  13,00 zł/m2 miesięcznie.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 100 zł
 
5. część działki niezabudowanej nr 630/2, AM-5, obr-1, o pow. 2 m2,
położonej w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2,
z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczonej na szkicu jako nr 5.
Możliwość podłączenia energii elektrycznej 230V (do 1200W), opłata ryczałtowa naliczana od zdeklarowanej mocy urządzeń odbiorczych i cen energii elektrycznej w danym miesiącu .
Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 15 czerwca do 31 sierpnia 2015 roku.
Przetarg odbędzie się  08 czerwca 2015 roku, o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę  13,00 zł/m2 miesięcznie.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 40 zł
 
6. część działki niezabudowanej nr 630/2, AM-5, obr-1, o pow. 6 m2,
położonej w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2,
z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczonej na szkicu jako nr 6 bez możliwości podłączenia mediów.
Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 15 czerwca do 31 sierpnia 2015 roku.
Przetarg odbędzie się  08 czerwca 2015 roku, o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę  13,00 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 60 zł
 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, ul. Mickiewicza 2, lub na konto: Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 48 1090 2343 0000 0005 9800 0144 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  03 czerwca 2015 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto OSiR w Strzegomiu. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem gruntów, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie do 16.06.2015 r.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.
Grunty będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.
Grunty przeznaczone do oddania w najem udostępnione będą dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 01 czerwca 2015 roku,  w godzinach od 1000  do 1100
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem oraz szkic mapy  można uzyskać w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, ul. Mickiewicza 2  lub telefonicznie dzwoniąc pod nr  74 8551696.
W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.
 

 

data publikacji - 28.04.2015 r.

 BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 
Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 124/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 21 kwietnia 2015 r.
- oddania w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 127/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 21 kwietnia 2015 r.
 
 

 


 

 data publikacji - 24.04.2015 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 
Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania w najem  (dzierżawę )  zgodnie z Zarządzeniem Nr  129/B/2015, Nr 130/B/2015, Nr 131/B/2015, Nr 132/B/2015, Nr 133/B/2015, Nr  134/B/2015, Nr 135/B/2015, Nr 136/B/2015, Nr 137/B/2015, Nr 138/B/2015, Nr 139/B/2015, Nr 140/B/2015, Nr 141/B/2015, Nr 142/B/2015, Nr 143/B/2015, Nr 144/B/2015, Nr 145/B/2015,  Nr 146/B/2015,   Nr 147/B/2015, Nr 148/B/2015, Nr 149/B/2015, Nr 150/B/2015, Nr 151/B/2015, Nr 152/B/2015, Nr 153/B/2015, Nr 154/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
 
 

 


data publikacji - 15.04.2015 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STRZEGOMIA


o przystąpieniu opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Rogoźnica,
w gminie Strzegom

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzegomiu uchwały nr 50/08 z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom.
Granicę opracowania stanowi teren zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały.


Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do dnia 8 maja 2015 r. na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam jednocześnie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww projektu.
Wnioski i uwagi do wyżej wymienionej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 8 maja 2015 r. na piśmie na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom lub drogą elektroniczną na adres: strzegom@strzegom.pl lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strzegomia.
 


 

 data publikacji - 15.04.2015 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STRZEGOMIA

o przystąpieniu opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Kostrza,
w gminie Strzegom

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzegomiu uchwały nr 66/14 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kostrza, w gminie Strzegom.
Granicę opracowania stanowi działka nr 349 w obrębie wsi Kostrza.


Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do dnia 8 maja 2015 r. na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam jednocześnie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww projektu.
Wnioski i uwagi do wyżej wymienionej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 8 maja 2015 r. na piśmie, na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom lub drogą elektroniczną na adres: strzegom@strzegom.pl lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strzegomia.

 


data publiakcji - 13.04.2015 r.

DYREKTOR OSIR INFORMUJE

 


Na podstawie art.35,ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
- oddania w najem zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2015 Dyrektora OSIR z dnia 25 marca 2015 r.

 


 

data publikacji - 13.04.2015 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu są działki położone w Strzegomiu:


1. działka niezabudowana nr 777, AM - 9, Obr. 2
o powierzchni 0,1119 ha,
położona w Strzegomiu przy ul. Jagodowej.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020750/4.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  56.000,00 zł
Wadium  -  5.600,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 14.05.2015 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

 


2. działka niezabudowana nr 779, AM - 9, Obr. 2
o powierzchni 0,1152 ha,
położona w Strzegomiu przy ul. Jagodowej.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020750/4.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  58.400,00 zł
Wadium  -  5.800,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 14.05.2015 r.
o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 46/09 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w mieście Strzegom w rejonie ulic: Brzegowej, Mickiewicza, Gronowskiej - Armii Krajowej powyższe działki przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 1 MN.


Dostęp działek nr 777, 779, AM - 9, Obr. 2 do drogi publicznej odbywać się będzie poprzez działkę nr 445, AM – 9, Obr. 2 na której ustanowiona będzie służebność przejścia i przejazdu  na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 777, 779, AM -9, Obr. 2.

Pierwszy przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 06.11.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Drugi przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 05.03.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.


Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kwocie wymienionej przy odpowiedniej działce na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).


Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

 


 

 data publikacji - 13.04.22015 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr  3
o powierzchni użytkowej 40,10 m²
położony w budynku przy ul. Kwiatowej 6 w Strzegomiu


wraz z udziałem 2168/10000  w częściach wspólnych budynku i prawie własności
działki nr 2558, AM - 33, Obr. 3  o powierzchni 110 m².


Lokal mieszkalny nr 3 składa się z:
- pokoju o pow.       12,20 m2
- pokoju o pow.          9,40 m2
- kuchni o pow.        12,30 m2
- przedpokoju o pow. 4,50 m2
- wc o pow.        1,40 m2
- pomieszczenie gospodarczego o pow. 0,30 m2
oraz pomieszczenia przynależnego – piwnica o pow. 3,60 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości          53.690,00 zł
Wadium  - 5.400,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
 

Przetarg odbędzie się w dniu 21.05.2015 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


Dla budynku urządzona jest księga wieczysta SW1S/00078531/4,
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.


Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowego lokalu mieszkalnego ogłoszony na dzień 06.11.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg na zbycie przedmiotowego lokalu mieszkalnego ogłoszony na dzień 05.03.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/2013 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem I.10.MW/MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna oraz  usługowa.


Dla osób zainteresowanych, lokal udostępniony będzie do oglądania w dniu 15.05.2015 r. w godzinach od 1000 do 1015.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom, nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18.05.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74/85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

 


 

data publikacji -13.04.2015 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
  DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana
nr 230/2, AM -9, Obr. 2
o powierzchni 23 m2,
położona w Strzegomiu przy ul. Aleja Wojska Polskiego.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00035522/5.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  2.790,00 zł
Wadium  -  300,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 14.05.2015 r.
o godz. 1130
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Dostęp działki nr 230/2, AM - 9, Obr. 2 do drogi publicznej odbywać się będzie poprzez działkę nr 230/3, AM – 9,  Obr. 2, na której ustanowiona będzie służebność przejścia i przejazdu  na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 230/2, AM -9, Obr. 2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom zatwierdzonym Uchwałą Nr 91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10.11.2004 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem m.in. zabudowy garażowej.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Pierwszy przetarg na zbycie  nieruchomości ogłoszony na dzień 03.10.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.


Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 


Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).


Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


 

 data publikacji - 13.04.2015 r.

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest działka położona na terenie gminy Strzegom:

Działka niezabudowana nr 237, AM – 9, Obr. 2,
położona w Strzegomiu przy ulicy Aleja Wojska Polskiego
 o powierzchni 1,4836 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00051372/6.


Cena wywoławcza nieruchomości  823.977,00 zł
Wadium  - 83.000,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 14.05.2015 r.
o godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  miasta Strzegom  zatwierdzonym Uchwałą Nr 91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 listopada 2004 r. przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem UR 1– tereny rzemiosła produkcyjnego.

Zgodnie z opinią Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu na nieruchomości działce Nr 237, AM-9, Obr. 2 przebiega nieczynna, wyłączona z eksploatacji sieć kanalizacji sanitarnej.

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 05.03.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  11.05.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionychdoreprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


 

data publikacji - 08.04.2015 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania w najem  (dzierżawę)  zgodnie z Zarządzeniem Nr 89/B/2015, Nr 90/B/2015, Nr 91/B/2015, Nr 92/B/2015, Nr 93/B/2015, Nr 94/B/2015, Nr 95/B/2015, Nr  96/B/2015, Nr  97/B/2015, Nr  98/B/2015 Burmistrza Strzegomia  z dnia 27 marca  2015 roku oraz Zarządzeniem Nr 104/B/2015, Nr 105/B/2015, Nr 106/B/2015, Nr 107/B/2015, Nr 108/B/2015, Nr 109/B/2015, Nr 110/B/2015, Nr 111/B/2015, Nr 112/B/2015, Nr 113/B/2015, Nr 114/B/2015, Nr 115/B/2015, Nr 116/B/2015, Nr 117/B/2015, Nr 118/B/2015, Nr 119/B/2015, Nr 120/B/2015,  Nr 121/B/2015   Burmistrza Strzegomia z dnia 8 kwietnia 2015 roku.
 


 

 data publikacji -24.03.2015 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr  8
o powierzchni użytkowej 17,50 m²
położony w budynku przy ul. Bocznej 2a w Goczałkowie
wraz z udziałem 200/10000  w częściach wspólnych budynku i prawie własności
działki nr 217, AM - 2, Obr. Goczałków  o powierzchni 0,3500 ha
Lokal mieszkalny nr 8 składa się z:
- pokoju o pow.       10,30 m2
- kuchni o pow.         7,20 m2
oraz pomieszczeń przynależnych – piwnicy o pow. 3,50 m2, pomieszczenia gospodarczego
o pow. 2,00 m2, komórki o pow. 3,30 m2 

Cena wywoławcza nieruchomości  -  8.700,00 zł
Wadium  - 900,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 30.04.2015 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


Dla budynku urządzona jest księga wieczysta SW1S/00051482/0,
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie:  Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów oznaczona jest symbolem 2MW5 -  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, częściowo 2MU12 zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
Dla osób zainteresowanych, lokal udostępniony będzie do oglądania w dniu 23.04.2015 r. w godzinach od 1000 do 1015.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
w kasie urzędu lub na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom, nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  27.04.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74/85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.


 

 data publikacji - 24.03.2015 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest działka położona na terenie gminy Strzegom:

Działka niezabudowana nr 997/1, AM – 1, Obr. Olszany,
położona w Olszanach
o powierzchni 0,0120 ha,
 dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00032892/8.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  1.100,00 zł
Wadium  - 110,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 30.04.2015 r.
o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 60/96 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 22 listopada 1996 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Strzegom, obejmującej działkę nr 267 w obrębie Granica i działek nr 28, 29/3, 29/4, 295 i 997 w obrębie Olszany powyższa nieruchomość oznaczona symbolem 2 UR tereny rzemiosła produkcyjnego. 

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

W momencie podpisania aktu notarialnego sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zostanie ustanowiona bezterminowa i nieodpłatna służebność polegająca na całodobowym nieutrudnionym dojazdem do znajdującego się na powyższej nieruchomości transformatora, w zakresie niezbędnym do prowadzenia eksploatacji, usuwania awarii, napraw, konserwacji i modernizacji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kasie tut. Urzędu lub  na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  27.04.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.


data publikacji - 24.03.2015 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 


Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/B/2015, Nr 74/B/2015, Nr 75/B/2015, Nr 76/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 16 marca 2015 r.


 


data publikacji - 19.03.2015 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania w najem  (dzierżawę)  zgodnie z Zarządzeniem Nr 77/B/2015,  Nr 78/B/2015, Nr 79/B/2015, Nr 80/B/2015, Nr 81/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 18 marca  2015 r., Zarządzeniem Nr 84/B/2015 Burmistrza Strzegomia  z dnia 20 marca 2015 r.

 


 

data publikacji - 10.03.2015 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszarów położonych w obrębie wsi Graniczna
oraz w obrębie 2 miasta Strzegom

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) oraz uchwały nr 9/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Graniczna oraz w obrębie 2 miasta Strzegom, obejmującej obszar objęty w granicach terenu górniczego Graniczna II oraz projektowanego terenu górniczego związanego z planowanym poszerzeniem eksploatacji złoża granitu

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Graniczna oraz w obrębie 2 miasta Strzegom wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 marca 2015 r. do 9 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, pok. nr 35 II piętro, w godzinach od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, w pok. nr 35 II piętro o godzinie 14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu ww planu miejscowego mogą być składane na piśmie oraz w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn.zm.), opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 z późn.zm.) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Zainteresowani mogą składać również uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Uwagi należy składać do Burmistrza Strzegomia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2015 r.


 

 data publikacji - 06.03.2015 r.

 BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do
-  oddania w najem  (dzierżawę)  zgodnie z Zarządzeniem Nr 69/B/2015, Nr 70/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 4 marca  2015 roku.


 


 

data publikacji - 23.02.2015 r.

 BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest działka położona na terenie gminy Strzegom:

Działka niezabudowana nr 147, AM – 1, Obr. Stanowice,
położona w Stanowicach
o powierzchni 0,02 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020686/4.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  5.856,00 zł
Wadium  - 590,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 26.03.2015 r.
o godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 22.01.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części południowo - zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Stanowice, Grochotów, Olszany, Modlęcin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godzieszówek zatwierdzonym Uchwałą Nr 80/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004 r. nieruchomości oznaczone są symbolem 8P/U2 tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej.

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kasie tut. Urzędu lub  na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  23.03.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


 

 data publikacji - 23.02.2015 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
mienie komunalne Gminy Strzegom

Nieruchomość zabudowana garażem
działka nr 1661, AM – 15, Obr. 3,
o powierzchni 19 m²
położona w Strzegomiu, przy ulicy Parkowej gmina Strzegom

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00019512/4.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/2013 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem K22KS – tereny obsługi komunikacji (parkingi, garaże).

Cena wywoławcza nieruchomości  13.200,00 zł
Wadium  -  1.400,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.


Przetarg odbędzie się w dniu 26.03.2015 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Dla osób zainteresowanych, garaż udostępniony będzie do oglądania w dniu 20.03.2015 r. w godzinie od 1000 do 1015.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.03.2015 r.(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.


Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).


Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


 

 data  publikacji - 23.02.2015 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest działka położona na terenie gminy Strzegom:

Działka niezabudowana nr 363, AM – 35, Obr. 5,
położona w Strzegomiu przy ulicy Wałbrzyskiej
o powierzchni 0,5545 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00079881/9.

Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest umową najmu nr WNZ/20/2014 z dnia 24 marca 2014 r. (reklama dwustronna, powierzchnia 32 m2) zgodnie z art. 678§1 Kodeksu cywilnego nabywca nieruchomości wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości  272.600,00 zł
Wadium  - 28.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.03.2015 r.
o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 5 miasta Strzegom  zatwierdzonym Uchwałą Nr 65/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 września 2014 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem 2 KS – tereny obsługi komunikacji na części działki znajduje się granica strefy ochronnej sanitarnej od cmentarza.


Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  23.03.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


 

data publikacji - 23.02.2015 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 53/B/2015, Nr 54/B/2015, Nr 55/B/2015, Nr 56/B/2015, Nr 57/B/2015, Nr 58/B/2015, Nr 59/B/2015  Burmistrza Strzegomia z dnia 18 lutego2015 r.


 

data publikacji - 18.02.2015 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania w najem  (dzierżawę)  zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/B/2015,  Nr 61/B/2015, Nr 62/B/2015, Nr 63/B/2015  Burmistrza Strzegomia  z dnia 18  lutego  2015 roku.
 


 

 data publikacji - 09.02.2015 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania w najem  (dzierżawę)  zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/B/2015, Nr  49/B/2015,  Nr 50/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 5  lutego  2015 roku.

 

 


 

data publikacji - 04.02.2015 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom


Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana nr 66/2, AM – 1, Obr. Morawa,
położona w Morawie
o powierzchni 0,28 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020737/7.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.


Cena wywoławcza nieruchomości  5.200,00 zł
Wadium  - 520,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 05.03.2015 r.
o godz. 930
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 81/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części gminy Strzegom, obejmującej obręby: Bartoszówek, Jaroszów, Rusko, Skarżyce, Morawa i Międzyrzecze przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem RP  – uprawy polowe.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  02.03.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.


Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.


Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.


Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543 ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


 

 data publikacji - 27.01.2015 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr  3
o powierzchni użytkowej 40,10 m²
położony w budynku przy ul. Kwiatowej 6 w Strzegomiu
wraz z udziałem 2168/10000  w częściach wspólnych budynku i prawie własności
działki nr 2558, AM - 33, Obr. 3  o powierzchni 110 m².
Lokal mieszkalny nr 3 składa się z:
- pokoju o pow.       12,20 m2
- pokoju o pow.          9,40 m2
- kuchni o pow.        12,30 m2
- przedpokoju o pow. 4,50 m2
- wc o pow.        1,40 m2
- pomieszczenie gospodarczego o pow. 0,30 m2
oraz pomieszczenia przynależnego – piwnica o pow. 3,60 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości          61.360,00 zł
Wadium  - 6.200,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej


Przetarg odbędzie się w dniu 05.03.2015 r.
o godz. 1300
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


Dla budynku urządzona jest księga wieczysta SW1S/00078531/4,
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.


Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowego lokalu mieszkalnego ogłoszony na dzień 06.11.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/2013 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem I.10.MW/MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna oraz  usługowa.


Dla osób zainteresowanych, lokal udostępniony będzie do oglądania w dniu 26.02.2015 r. w godzinach od 1000 do 1015.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom, nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  02.03.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.


Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.


Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74/85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.


data publikacji - 27.01.2015 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
DRUGI  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
mienie komunalne Gminy Strzegom

Działka niezabudowana nr 138/11, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom
o powierzchni 27 m²
(działka pod zabudowę garażową)

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części gminy Strzegom obejmującej obręby: Bartoszówek, Jaroszów, Rusko, Skarżyce, Morawa i Międzyrzecze zatwierdzonym Uchwałą Nr 81/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18.10.2004 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości  1.700,00 zł
Wadium  -  200,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.03.2015 r.
o godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.10.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.03.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.


Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 

 


Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone
pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).


Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


 

 data publikacji - 27.01.2015 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiących
mienie komunalne Gminy Strzegom


Przedmiotem przetargu są działki położone w Strzegomiu:


1. działka niezabudowana nr 777, AM - 9, Obr. 2
o powierzchni 0,1119 ha,
położona w Strzegomiu przy ul. Jagodowej.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020750/4.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  56.000,00 zł
Wadium  -  5.600,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.03.2015 r.
o godz. 1130
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


2. działka niezabudowana nr 778, AM -  9, Obr. 2
 o powierzchni 0,1128 ha
położona w Strzegomiu przy ul. Jagodowej.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020750/4.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  56.800,00 zł
Wadium  -  5.700,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.03.2015 r.
o godz. 1200
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


3. działka niezabudowana nr 779, AM - 9, Obr. 2
o powierzchni 0,1152 ha,
położona w Strzegomiu przy ul. Jagodowej.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020750/4.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  58.400,00 zł
Wadium  -  5.800,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.03.2015 r.
o godz. 1230
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 46/09 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w mieście Strzegom w rejonie ulic: Brzegowej, Mickiewicza, Gronowskiej - Armii Krajowej powyższe działki przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 1 MN.


Dostęp działek nr 777, 778, 779, AM - 9, Obr. 2 do drogi publicznej odbywać się będzie poprzez działkę nr 445, AM – 9, Obr. 2 na której ustanowiona będzie służebność przejścia i przejazdu  na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 777, 778, 779, AM -9, Obr. 2.

Pierwszy przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 06.11.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kwocie wymienionej przy odpowiedniej działce na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.03.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).


Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

 


data publikacji - 27.01.2015 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana nr 7/4, AM – 1, Obr. Grochotów,
położona w Grochotowie
o powierzchni 0,1538 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020739/1.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  4.300,00 zł
Wadium  - 430,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej


Przetarg odbędzie się w dniu 05.03.2015 r.
o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 43/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grochotów w gminie Strzegom przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem A 6 R  – tereny rolnicze, grunty orne, pastwiska.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  02.03.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.


Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.


Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


 

data publikacji - 27.01.2015 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest działka położona na terenie gminy Strzegom:

Działka niezabudowana nr 237, AM – 9, Obr. 2,
położona w Strzegomiu przy ulicy Aleja Wojska Polskiego
o powierzchni 1,4836 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00051372/6.


Cena wywoławcza nieruchomości  915.530,00 zł
Wadium  - 92.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 05.03.2015 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  miasta Strzegom  zatwierdzonym Uchwałą Nr 91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 listopada 2004 r. przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem UR 1– tereny rzemiosła produkcyjnego.

Zgodnie z opinią Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu na nieruchomości działce Nr 237, AM-9, Obr. 2 przebiega nieczynna, wyłączona z eksploatacji sieć kanalizacji sanitarnej.

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  02.03.2015 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone

pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


 

data publikacji - 22.01.2015 r.

 BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem Nr  30/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia  22 stycznia 2015 roku.

 


data publikacji - 22.01.2015 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STRZEGOMIA

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania obszaru położonego   w obrębie wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzegomiu uchwały Nr 67/14 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom, obejmującej teren przedstawiony na załączniku graficznym do uchwały, do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu.


Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, w terminie do dnia 20 lutego 2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, w godzinach pracy urzędu. Do opracowywanego projektu dokumentu mogą być składane wnioski. Wnioski należy składać do Burmistrza Strzegomia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2015 r. Zgodnie z art. 54 ust 3 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Strzegomia.


 

 data publikacji - 22.01.2015 r.

 

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJE

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
- oddania w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 22 stycznia 2015 r.
 


 

data publikacji 22.01.2015 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  oddania w najem  (dzierżawę)  zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/B/2015,  Nr 19/B/2015,  Nr 20/B/2015,  Nr 21/B/2015,   Nr 22/B/2015, Nr 23/B/2015,   Nr 24/B/2015,  Nr 25/B/2015,  Nr 26/B/2015,  Nr 27/B/2015,  Nr 28/B/2015 Burmistrza Strzegomia  z dnia 16  stycznia  2015 roku.

 


data publikacji - 21.01.2015 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 7 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 9/B/2015, Nr 10/B/2015, Nr 11/B/2015   Burmistrza Strzegomia z dnia 12 stycznia 2015 r.

 

 


 

data publikacji - 21.01.2015 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/B/2015, Nr 4/B/2015  Burmistrza Strzegomia z dnia 7 stycznia 2015 r.

 


 

data publikacji - 21.01.2015 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 329/B/2014, Nr 330/B/2014, Nr 331/B/2014, Nr 332/B/2014, Nr 333/B/2014, Nr 334/B/2014, Nr 335/B/2014, Nr 336/B/2014, Nr 337/B/2014, Nr 338/B/2014, Nr 339/B/2014, Nr 340/B/2014, Nr 341/B/2014, Nr 342/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 29 grudnia 2014 r.,

 


 

data publikacji - 19.01.2015 r.

INFORMACJA
BURMISTRZA STRZEGOMIA

 

Na wniosek Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu Burmistrz Strzegomia informuje, że:
- działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r., poz. 613 z późn. zm.), może być wykonywana po uzyskaniu koncesji, z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 4 tej ustawy;
- podpisywanie umów cywilnoprawnych, umożliwiających prowadzenie na nieruchomości działalności polegającej na wydobywaniu kopaliny bez koncesji, jest bezprawne i niesie za sobą ryzyko poniesienia odpowiedzialności prawnej z tytułu niedozwolonego wydobywania kopaliny, nie wyłączając odpowiedzialności karnej.
 


 

 data publikacji - 13.01.2015 r.

 

O g ł o s z e n i e

 Burmistrz Strzegomia w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)


o d w o ł u j e


przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
działki nr  372, AM-35, Obr.5
położonej w Strzegomiu przy ul. Piekarniczej
ogłoszony na dzień 16 stycznia 2015 r.  na godz. 1000.


Przetarg zostaje odwołany w związku z koniecznością wydzielenia części działki – pasa ochronnego o szerokości 3,0 m po obu stronach przewodu wodociągowego (licząc od skrajni przewodu) stanowiącego niezbędne minimum dla prawidłowej eksploatacji sieci wodociągowej i koniecznością pozostawienia wydzielonej działki w gminnym zasobie nieruchomości.

 


 
 
liczba odwiedzin: 5242786

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X