☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatki i opłaty lokalne 2016

Podatki i opłaty lokalne 2016

WYDZIAŁ PODATKOWY 
Informacja ogólna
tel. (74) 85-60-509, 85-60-510, 85-60-528, 85-60-515
 

Należności z tytułu:

  • podatków i opłat lokalnych (za wyjątkiem podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, które należy wpłacać na indywidualny nr rachunku bankowego nadany podatnikowi przez Gminę Strzegom),  
  • opłaty eksploatacyjnej,  
  • mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską Gminy Strzegom,  
  • czynszu dzierżawnego,  
  • opłat za wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia komunalnego oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

płatne są w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (czynna: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 8.30-15.00, wtorek w godzinach 8.30-15.45, piątek w godzinach 8.30-13.30) lub na rachunek bankowy:
 
GMINA STRZEGOM
BZ WBK S.A. O/Strzegom
Nr 81 1090 2343 0000 0005 9800 0229
 
W przelewie należy określić NIP podatnika, rodzaj podatku (opłaty) oraz okres, którego wpłata dotyczy.
 
Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r., poz. 613) - zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu (nie dotyczy podatków niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).
Zapłata opłaty skarbowej przez wszystkie podmioty oraz zapłata podatków przez mikroprzedsiębiorców może nastąpić również w gotówce.

PRZY WPŁATACH DOKONYWANYCH PO UPŁYWIE TERMINU PŁATNOŚCI DO KWOTY PODATKU (OPŁATY) NALEŻY DOLICZYĆ ODSETKI ZA ZWŁOKĘ. Istnieje możliwość telefonicznego uzgodnienia wysokości odsetek za zwłokę na dzień wpłaty pod numerami telefonów: (074) 85 60 509, (074) 85 60 510.
 
Skrócone wykazy stawek podatkowych

________________________________________
 
1. Podatek od nieruchomości 
 
UCHWAŁA NR 82/15
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2015r., poz. 5432)

Druk IN - 1  /pdf/  /docx/
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (wypełniają osoby fizyczne) 

Druk ZN – 1/A  /pdf/  /docx/
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI – „DANE O NIERUCHOMOŚCIACH” (wypełniają osoby fizyczne)

Druk DN - 1  /pdf/  /docx/
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (wypełniają osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)

Druk ZN – 1/A  /pdf/  /docx/
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – „DANE O NIERUCHOMOŚCIACH” (wypełniają osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)

UCHWAŁA NR71/14
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 24 września 2014r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2014r., poz. 4066)
________________________________________
  
2. Podatek od środków transportowych  
 
UCHWAŁA NR 84/15
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2015r., poz. 5434)

DEKLARACJA DT-1
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1
________________________________________
  
3. Podatek rolny

Stawka podatku rolnego wynika z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013r., poz. 1381 z późn. zm.), podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- od 1 ha pozostałych gruntów - równowartość pieniężną 5 q żyta
obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.  
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015r., poz. 1025) - średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za 1dt.
Stawki podatku rolnego w 2016 roku będą wynosić:
- od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne – 134,38 zł za 1 ha przeliczeniowy,
- od gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego –  268,75 zł za 1 ha fizyczny.

Druk IR – 1  /pdf/  /docx/
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (wypełniają osoby fizyczne)

Druk ZR – 1/A   /pdf/  /docx/
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO – „DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH” (wypełniają osoby fizyczne)

Druk DR – 1  /pdf/  /docx/
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (wypełniają osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)

Druk ZR – 1/A  /pdf/  /docx/
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY – „DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH” (wypełniają osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)

________________________________________
 
4. Podatek leśny 
 
Stawka podatku leśnego wynika z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U.z 2013r., poz. 465), zgodnie z którym podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi (...) równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015r., poz. 1028) - średnia cena sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego wynosi 191,77 zł za 1 m3. Biorąc pod uwagę powyższe stawka podatku leśnego za jeden hektar, obowiązująca w 2016 roku, wynosi (stawkę należy stosować z dokładnością do czterech miejsc po przecinku): 0,220 m3 x 191,77 zł/m3 = 42,1894 zł.

Druk IL– 1  /pdf/  /docx/
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (wypełniają osoby fizyczne)

Druk ZL – 1/A  /pdf/  /docx/
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO – „DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH” (wypełniają osoby fizyczne) 

Druk DL-1  /pdf/  /docx/
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (wypełniają osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)

Druk ZL – 1/A  /pdf/  /docx/
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY – „DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH” (wypełniają osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) 

 ________________________________________

5. Opłata od posiadania psów 
 
UCHWAŁA Nr 91/12
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 4 grudnia 2012 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2012r., poz. 4816)

 ________________________________________ 

6. WZORY FORMULARZY INFORMACJI i DEKLARACJI PODATKOWYCH 
 
UCHWAŁA Nr 83/15
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2015r. poz.5433 )
 ________________________________________

Wytworzył:
Anna Najda
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-02-01 12:49:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-02-01 12:49:43)
 
 
liczba odwiedzin: 5242848

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X