☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2018

Nieruchomości 2018

data publikacji - 20.12.2018 r.

Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław

 Ogłoszenie o przetargu dz. nr 235, AM-2, obr. Rogoźnica - pdf


data publikacji - 10.12.2018 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę) zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 305/B/2018,  Nr 306/B/2018, Nr 307/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 10 grudnia 2018 roku.
 


data publikacji - 30.11.2018 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 290/B/2018  Burmistrza Strzegomia z dnia 21 listopada 2018 r.
 


data publikacji - 26.11.2018 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121  z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę) zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 293/B/2018,  Nr 294/B/2018, Nr 295/B/2018, Nr 296/B/2018 Burmistrza Strzegomia  z dnia 26 listopada 2018 roku.
 

 


data publikacji - 16.11.2018 r.

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
Działka niezabudowana nr 18/9, AM –1, Obr. Żółkiewka,

położona w Żółkiewce,  gmina Strzegom
powierzchnia wg rejestru ewidencji gruntów 0,2425 ha

Cena wywoławcza nieruchomości  72.750,00 zł
Wadium  - 7.300,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.12.2018 r.
o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00042259/2.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.


Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 09.08.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg ogłoszony na dzień 18.10.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 83/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Żółkiewka w gminie Strzegom działka nr 18/9 oznaczona jest symbolem 9 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 Przyszły nabywca nieruchomości uzyska techniczne warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej dla nieruchomości, w których to warunkach zobowiązany zostanie do:
a)    Uzyskania i dostarczenia do WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu pisemnej zgody właściciela nieruchomości dz. nr 18/8 na którego terenie znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej, na wejście na teren jego nieruchomości w celu włączenia do sieci ks, ułożenia i późniejszej eksploatacji odcinka przyłączy kanalizacji sanitarnej.
b)    Uzyskania i dostarczenia do WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu pisemnej zgody właściciela nieruchomości dz. nr 17 na którego terenie znajduje się sieć wodociągowa, na wejście na teren jego nieruchomości w celu włączenia do sieci wodociągowej, ułożenia i późniejszej eksploatacji odcinka przyłącza wodociągowego.

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2018 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.  

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 

 


data publikacji - 16.11.2018 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 269/B/2018, Nr 270/B/2018, Nr 271/B/2018, Nr 272/B/2018, Nr 273/B/2018, Nr 274/B/2018, Nr 275/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 5 listopada 2018 r. 

 


data publikacji - 13.11.2018 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  279/B/2018, Nr 280/B/2018, Nr 281/B/2018, Nr 282/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 9 listopada 2018 roku.


 


data publikacji - 29.10.2018 r.

BURMISTRZ   STRZEGOMIA
OGŁASZA  PRZETARG  USTNY 
NIEOGRANICZONY

 


na oddanie w najem garażu,
o pow. 16,96 m2

położonego w granicach działki nr 1599, AM-14, obr-3, 
w  Strzegomiu, na zapleczu budynku przy ul. Kościelnej 25.     
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu  13 grudnia 2018 roku,
o godz. 1000

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38
– sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem garażu na kwotę  4,41 zł/m2 miesięcznie.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu doliczony zostanie obowiązujący podatku VAT.

Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 300 zł  w kasie Urzędu Miejskiego  lub na konto: Santander Bank Polska S.A. O/Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2018 roku.
W tytule wpłaty wadium powinien widnieć zapis: „najem garażu, działka nr 1599, AM-14, obr-3, Strzegom, ul. Kościelna 25”
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem garażu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla garaży.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem przetargu jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich.
Garaż udostępniony będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 7  grudnia 2018 roku,  w godzinach od 1000 do 1015.
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem  można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. Nr 34, II p.  lub telefonicznie pod nr  74 8560 542.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja  o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

 

 


data publikacji - 29.10.2018 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę) zgodnie  z  Zarządzeniem Nr 264/B/2018 Burmistrza Strzegomia  z dnia 24 października 2018 roku, Zarządzeniem Nr 265B/2018,  Nr 266 B/2018  Burmistrza Strzegomia  z dnia 29 października 2018 roku.

 


data publikacji - 26.10.2018 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYna sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek nr 1973/2, AM-23, obr.3 oraz 1982, AM-23, obr.3
położona w Strzegomiu,  gmina Strzegom
łączna powierzchnia wg rejestru ewidencji gruntów 2,0172 ha


Cena wywoławcza nieruchomości  877.989,00 zł
Wadium  - 88.000,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.12.2018 r.
o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00086685/7.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 58/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom:
- działka nr 1973/2, AM-23, obr.3 oznaczona jest symbolem 1U – teren usług, 1 ZP teren zieleni urządzonej,
- działka nr 1982, AM-23, obr.3 częściowo leży w obszarze oznaczonym symbolem 1U – teren usług, 1 ZP teren zieleni urządzonej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom działka nr 1982, AM- 23, obr.3 częściowo leży w obszarze oznaczonym symbolem I.8.MN -  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz częściowo KDW – drogi wewnętrzne.

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.12.2018 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.  

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


data publikacji - 26.10.2018 r.

O g ł o s z e n i e
    Burmistrz Strzegomia w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)
o d w o ł u j e
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości działki
nr  1973/2, AM-23, Obr. 5 ogłoszony na dzień 17.12.2018 r.  na godz. 1000.
Przetarg zostaje odwołany w związku z tym, że nieruchomość składa się z działki nr 1973/2 oraz działki nr 1982, AM-23, obr.3.

 

 


data publikacji - 19.10.2018 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)  zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  261/B/2018,  Nr 262/B/2018  Burmistrza Strzegomia  z dnia 19 października 2018 roku.


 

 

 


data publikacji - 17.10.2018 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy StrzegomPrzedmiotem przetargu jest nieruchomość położona na terenie Gminy Strzegom

Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek nr 42/8, 42/9, AM–1,
Obr. Żelazów, położona w Żelazowie
o łącznej powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,1478 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020741/8.

Cena wywoławcza nieruchomości  38.070,00 zł
Wadium  - 3.900,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 22.11.2018 r.
o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 22.03.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 28.06.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 13.09.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów, uchwalonego  Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem 8 MN/RM 2 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Nieruchomość położona jest w granicy strefy zewnętrznej pośredniej ochrony ujęć wody.

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  19.11.2018 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II piętro lub telefonicznie pod nr 748560543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


data publikacji - 17.10.2018 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY OGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy StrzegomPrzedmiotem przetargu jest działka położona na terenie gminy Strzegom

Działka niezabudowana nr 1029/6, AM – 25, Obr. 3,
położona w Strzegomiu

wg danych z rejestru ewidencji gruntów  powierzchnia wynosi 0,0122 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00086522/7.

Ze względu na warunki usytuowania przedmiotowej nieruchomości przetarg ogranicza się do właściciela przyległej nieruchomości – dz. nr 1029/4, AM-25, Obr. 3, dz. nr 1022, AM-25, obr.3, dz. nr 1023, AM-25,0br.3

Cena wywoławcza nieruchomości  7.200,00 zł
Wadium  - 720,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 22.11.2018 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom zatwierdzonego Uchwałą Nr 10/13 Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem E.19 MW/MN zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 14.11.2018 r. zgłosić się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego tut. Urzędu pok. 34, II p. w celu pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w przetargu i złożenia dowodów potwierdzających spełnienie warunków przetargu ograniczonego.


W dniu 15.11.2018 r. Komisja Przetargowa zakwalifikuje osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu, wywieszając na tablicy ogłoszeń listę osób zakwalifikowanych do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.11.2018 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom).
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności  nieruchomości ponosi nabywca.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 

 


data publikacji - 17.10.2018 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom


Działka niezabudowana nr 1973/2, AM –23, Obr. 3,
położona w Strzegomiu,  gmina Strzegom
powierzchnia wg rejestru ewidencji gruntów 1,3082 ha


Cena wywoławcza nieruchomości  617.000,00 zł
Wadium  - 61.700,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.12.2018 r.
o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00086685/7.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 58/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom działka nr 1973/2, AM-23, obr.3 oznaczona jest symbolem 1U – teren usług, 1 ZP teren zieleni urządzonej.

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.12.2018 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.  

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


data publikacji - 10.10.2018 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 


Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 253/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 5 października  2018 r.,
 


 

data publikacji - 10.10.2018  r.

Ogłoszenie Starosty Świdnickiego

WYKAZ DOTYCZĄCY ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA - Dz. Nr 114 obr. Jaroszów - pdf

 


data publikacji - 08.10.2018 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 254/B/2018, Nr 255/B/2018, Nr  256/B/2018, Nr 257/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 8 października 2018 roku.
 

 


data publikacji - 05.10.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STRZEGOMIA


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu we wsi Międzyrzecze, w gminie Strzegom


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 5/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Międzyrzecze, w gminie Strzegom, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Międzyrzecze, w gminie Strzegom w dniach od 16 października 2018 r. do 6 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 w godzinach pracy urzędu, pok. nr 35 II piętro.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 25 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 (pok. nr 35 II piętro.) o godz.13.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzegomia (zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy), na adres Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres strzegom@strzegom.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia do 22 listopada 2018 r.


Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, w godzinach pracy urzędu. W postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane uwagi na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Strzegomia. Ponadto informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o w/w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozie oddziaływania na środowisko.
 


data publikacji - 02.10.2018 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA
OGŁASZA  
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na oddanie w dzierżawę działki rolnej nr 70, AM.17, Obr. 4, o powierzchni 4,1665 ha
(R IIIa – 1,8205 ha, R IVa – 2,0500 ha, R VI – 0,2960 ha), położonej w Strzegomiu.  
Oddanie w dzierżawę nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się dnia 8 listopada 2018 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29, I piętro.

Stawka wywoławcza czynszu za dzierżawę gruntu wynosi - wartość 29,0000 dt żyta w skali roku.                                              
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  0,10 dt żyta.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 250,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom Nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2018 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.

Szczegółowe informacje związanych z przetargiem  można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 35 - II piętro lub telefonicznie pod nr 74 8560-572.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.

 


data publikacji - 25.09.2018 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 


Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 233/B/2018, Nr 234/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 17 września 2018 r.
 


data publikacji - 24.09.2018 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę) zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 237/B/2018,  Nr 238/B/2018, Nr  239/B/2018, Nr 240/B/2018, Nr 241/B/2018, Nr 242/B/2018, Nr 243/B/2018, Nr 244/B/2018, Nr 245/B/2018, Nr 246/B/2018, Nr 247/B/2018, Nr 248/B/2018  Burmistrza Strzegomia z dnia   21 września 2018 roku.

 


data publikacji -14.09.2018 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom

 


1. Działka niezabudowana nr 767/1, AM – 11, Obr. 3,
położona w Strzegomiu, gmina Strzegom
o powierzchni 0,0022 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020699/8
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości   6.100,00 zł
Wadium  -  610,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2018 r.
o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


2. Działka niezabudowana nr 767/2, AM – 11, Obr. 3,
położona w Strzegomiu, gmina Strzegom
o powierzchni 0,0021 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020699/8
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.


Cena wywoławcza nieruchomości  5.900,00 zł
Wadium  -  590,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2018 r.
o godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.3. Działka niezabudowana nr 767/3, AM – 11, Obr. 3,
położona w Strzegomiu, gmina Strzegom
o powierzchni 0,0021 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020699/8
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.


Cena wywoławcza nieruchomości  5.900,00 zł
Wadium  -  600,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2018 r.
o godz. 1130

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.4.  Działka niezabudowana nr 767/4, AM – 11, Obr. 3,
położona w Strzegomiu,gmina Strzegom
o powierzchni 0,0021 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020699/8
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  5.900,00 zł
Wadium  -  620,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2018 r.
o godz. 1200
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.5. Działka niezabudowana nr 767/5, AM – 11, Obr. 3,
położona w Strzegomiu, gmina Strzegom
o powierzchni 0,0021 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020699/8
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  5.900,00 zł
Wadium  -  630,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2018 r.
o godz. 1230
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.6. Działka niezabudowana nr 767/6, AM – 11, Obr. 3, położona w Strzegomiu,
gmina Strzegom o powierzchni 0,0022 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020699/8
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości   6.100,00 zł
Wadium  -  640,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2018 r.
o godz. 1300
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu 3 miasta  Strzegom uchwalonego uchwałą Nr 66/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 20 sierpnia 2015 r. powyższe nieruchomości oznaczone są symbolem 1.KS – tereny obsługi komunikacyjnej
w tym parkingi i garaże.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kwocie przypisanej do poszczególnej działki, dokonanej w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2018 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.  
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone
pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II piętro lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 

 


data publikacji - 14.09.2018 r.

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

 


Działka niezabudowana nr 18/9, AM –1, Obr. Żółkiewka,
położona w Żółkiewce,  gmina Strzegom
powierzchnia wg rejestru ewidencji gruntów 0,2425 ha

Cena wywoławcza nieruchomości  81.600,00 zł
Wadium  - 8.200,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2018 r.
o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00042259/2.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.


Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 09.08.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 83/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Żółkiewka w gminie Strzegom działka nr 18/9 oznaczona jest symbolem 9 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 Przyszły nabywca nieruchomości uzyska techniczne warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej dla nieruchomości, w których to warunkach zobowiązany zostanie do:
a)    Uzyskania i dostarczenia do WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu pisemnej zgody właściciela nieruchomości dz. nr 18/8 na którego terenie znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej, na wejście na teren jego nieruchomości w celu włączenia do sieci ks, ułożenia
i późniejszej eksploatacji odcinka przyłączy kanalizacji sanitarnej.
b)    Uzyskania i dostarczenia do WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu pisemnej zgody właściciela nieruchomości dz. nr 17 na którego terenie znajduje się sieć wodociągowa, na wejście na teren jego nieruchomości w celu włączenia do sieci wodociągowej, ułożenia i późniejszej eksploatacji odcinka przyłącza wodociągowego.

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2018 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.  

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


data publikacji - 11.09.2018 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę) zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 224/B/2018,  Nr 225/B/2018,  Nr 226/B/2018,  Nr 227/B/2018,  Nr 228/B/2018, Nr 229/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 7 września 2018 roku.

 


data publikacji - 03.09.2018 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U. z 2018 r., poz. 121  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w  najem   (dzierżawę)   zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  206/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 10 sierpnia  2018 roku.

 


data publikacji - 30-08-2018 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJE

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu Rynek 38, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
- oddania w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 213/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 24 sierpnia 2018 r.,
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 214/B/2018, Nr 215/B/2018, Nr 216/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 24 sierpnia 2018 r.,


data publikacji - 16.08.2018 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem  Nr  201/B/2018, Nr 202/B/2018, Nr 203/B/2018, Nr 204/B/2018, Nr  205/B/2018 Burmistrza Strzegomia  z dnia 10 sierpnia 2018 roku.
 


data publikacji - 16.08.2018 r.

Obwieszczenie Burmistrza Strzegomia
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 5 miasta Strzegom,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Graniczna, w gminie Strzegom

 


    Na podstawie art. 17 pkt  9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Strzegomiu:
1) Nr 16/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 5 miasta Strzegom,
2) Nr 13/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Graniczna, w gminie Strzegom, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów zmian planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 sierpnia 2018 r. do 17 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, w godzinach pracy urzędu. Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach zmian planów miejscowych rozwiązaniami, odbędą się dnia 4 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu:
- o godz. 1200 - w odniesieniu do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 5 miasta Strzegom,
- o godz. 1300 - w odniesieniu do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Graniczna, w gminie Strzegom.
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian planów miejscowych może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzegomia (zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy), na adres Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres strzegom@strzegom.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2018 r.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekty zmian planów podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów. Z dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy urzędu. W postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane uwagi na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Strzegomia. Ponadto informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o w/w projektach zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prognozach oddziaływania na środowisko.
 


 

data publikacji - 03.08.2018 r.

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
TRZECI PRZETARG USTNY OGRANICZONYDziałając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana oznaczona  jako działka
nr 79, AM – 1, Obr. Graniczna położona w Granicznej,  gmina Strzegom

powierzchnia wg rejestru ewidencji gruntów wynosi 0,5500 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020744/9.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
klasa gruntu RIIIa.

Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 22.03.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 26.07.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gminie Strzegom w obrębie Graniczna oraz obrębach przyległych, obejmującego obszar związany z eksploatacją złoża granitu „Graniczna” uchwalonego Uchwałą Nr 118/01 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21.11.2001 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem RP uprawy rolne. Nieruchomość położona jest w granicy terenu górniczego złoża Graniczna.
1. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:   
Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany przepisów związanej z wejściem w życie, z dniem 30 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2  oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.). 

2. Osoby, które chcą przystąpić do przetargu i zdecydują się na złożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3 (oświadczenie dotyczące uczestnictwa w przetargu) zobowiązują się do załączenia do zgłoszenia uczestnictwa niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Strzegom – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez burmistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię
i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej - należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez Burmistrza lub osobę upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 z późn. zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Strzegomiu w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna: art. 23 ust.1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000).
7) osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

3. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 2 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu 13.09.2018 r.  – dz. nr 79, AM- 1, Obr. Graniczna” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu  w terminie do dnia 05.09.2018 r. do godz. 14.00 w Wydziale Obsługi Interesantów pokój nr 15, parter; Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienionym terminie i miejscu nie przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

4. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne oświadczenie o którym mowa w pkt 3 wraz z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w punkcie 2,

Po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń i pozostałych dokumentów zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.
Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona w dniu 06.09.2018 r. w siedzibie tut. urzędu, 58-150 Strzegom, Rynek 38 na tablicy ogłoszeń mieszczącej się na  parterze budynku.

5. Cena wywoławcza nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące  złotych 00/100).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług transakcja zwolniona jest z podatku VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
 

6. Wadium
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 2.200,00 zł  (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100).
2) Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 10.09.2018 r. na konto GMINA STRZEGOM – Bank Zachodni WBK S.A. O/Strzegom, nr rachunku 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 . Na dowodzie wpłaty należy wpisać: „wadium – dz. nr 79 AM-1, Obr. Graniczna”.
3) Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto gminy Strzegom.
4) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w momencie podpisania aktu notarialnego.
Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą.
5) Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.
6) Wadium przepada na rzecz Gminy Strzegom w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 13.09.2018 r.
o godz. 1030

w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala konferencyjna, nr 29 - I piętro.

8 Pozostałe warunki przetargu
Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz potwierdzenie wpłaty wadium. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z osobą, która wygra przetarg.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy notarialnej przyszły nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości i powinna być odnotowana na koncie GMINA STRZEGOM – Bank Zachodni WBK S.A. O/Strzegom, nr rachunku 81 1090 2343 0000 0005 9800 0229, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 34 - II piętro lub telefonicznie pod nr 74 8560 543.
Ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej www.bip.strzegom.pl
 

 


data publikacji 03.08.2018 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 


Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 191/B/2018, Nr 192/B/2018, 193/B/2018, 194/B/2018, 195/B/2018, 196/B/2018, 197/B/2018,  Burmistrza Strzegomia z dnia 30 lipca 2018 r.


 

 


data publikacji - 03.08.2018 r.

 

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy StrzegomPrzedmiotem przetargu jest nieruchomość położona na terenie Gminy Strzegom

Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek nr 42/8, 42/9, AM–1,
Obr. Żelazów, położona w Żelazowie

o łącznej powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,1478 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020741/8.

Cena wywoławcza nieruchomości  42.300,00 zł
Wadium  - 4.300,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej


Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 13.09.2018 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 22.03.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 28.06.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów, uchwalonego  Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem 8 MN/RM 2 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Nieruchomość położona jest w granicy strefy zewnętrznej pośredniej ochrony ujęć wody.

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10.09.2018 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone
pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II piętro lub telefonicznie pod nr 748560543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


 

data publikacji - 01.08.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA  STRZEGOMIA
 o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w obrębie wsi Morawa, w gminie Strzegom

 


    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 99/17 Rady Miejskiej  w Strzegomiu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Morawa, w gminie Strzegom, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Morawa, w gminie Strzegom wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 sierpnia 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2018 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu o godz. 1200. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzegomia (zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy), na adres Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres strzegom@strzegom.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2018 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1405 z późn.zm.), podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekt zmiany planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, w godzinach pracy urzędu. W postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane uwagi na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Strzegomia. Ponadto informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych  o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o w/w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu. 


 

data publikacji - 26.07.2018 r. 

BURMISTRZ   STRZEGOMIA
OGŁASZA  PRZETARG  USTNY
NIEOGRANICZONY

 

 


na oddanie w najem garażu, o pow. 19,20 m2,
położonego w granicach działki nr 17, AM-21, obr-5, 
w  Strzegomiu, na zapleczu budynku przy ul. Jeleniogórskiej 10.    
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu  6 września 2018 roku,
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.


Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem garażu na kwotę  3,86 zł/m2 miesięcznie.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu doliczony zostanie obowiązujący podatku VAT.

Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł./m2.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 300 zł  w kasie Urzędu Miejskiego  lub na konto: Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  3 września 2018 roku.
W tytule wpłaty wadium powinien widnieć zapis: „najem garażu, działka nr 17, AM-21, obr-5, Strzegom, ul. Jeleniogórska 10”
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem garażu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla garaży.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem przetargu jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich.
Garaż udostępniony będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu  3  września 2018 roku,  w godzinach od 1000 do 1015.
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem  można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. Nr 34, II p.  lub telefonicznie pod nr  74  8560542.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia  o przetargu.

 

 


 

data publikacji 18.07.2018 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiegow Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 171/B/2018, Nr 172/B/2018, Nr 173/B/2018, Nr 174/B/2018, Nr 175/B/2018, Nr 176/B/2018, Nr 177/B/2018, Nr 178/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 11 lipca 2018 r.

 

 


 

data publikacji - 17.07.2018 r. 

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJENa podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu Rynek 38, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
- oddania w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 167/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 10 lipca 2018 r.

 


 

data publikacji - 17.07.2018 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 


Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem Nr 180/B/2018, Nr 181/B/2018, Nr 182/B/2018, Nr 183/B/2018, Nr 184/B/2018, Nr 185/B/2018, Nr 186/B/2018, Nr 187/B/2018, Nr 188/B/2018 Burmistrza Strzegomia  z dnia 13 lipca 2018 roku.

 


 

data publikacji 09.07.2018 r.

TRZECI PRZETARG  NA  SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI   ZABUDOWANEJ


Kuratorzy Anna Maria Ignaczak i Maria Kalita ogłaszają trzeci przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność osób fizycznych, na podstawie:
1)    postanowienia Sądu Rejonowego w Świdnicy III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich z dnia  8 czerwca 2011 r. - Sygn. Akt III RNs 49/11;
2)    postanowienia Sądu Rejonowego w Świdnicy III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 29 lipca 2011 r. - Sygn. Akt III RNs 192/11;
3)    postanowienia Sądu Rejonowego w Świdnicy III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 17 czerwca 2013 r. - Sygn. Akt III RNs 111/13;
4)    postanowienia Sądu Rejonowego w Świdnicy III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 08.06.2015 r. - Sygn. Akt III RNs 439/13;
5)    postanowienia Sądu Rejonowego w Świdnicy III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 13 kwietnia 2016 r. - Sygn. Akt III RNs 487/15;
6)    postanowienia Sądu Rejonowego w Świdnicy III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 11 grudnia 2017 r. - Sygn. Akt III RNs 274/17.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa
działka nr 1023, Obręb - 0001 Krzyżowa Góra, AM- 4, 
o pow. 0,0811 ha, 
zabudowana  budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym opuszczonym, niezamieszkałym, zniszczonym przez pożar
(o kubaturze 872 m3, pow. zabudowy 90 m2, pow. użytkowej 133,20 m2),
położona w Strzegomiu, przy ulicy Adama Mickiewicza 5.


Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00000316/4.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej –  ulicy  Adama Mickiewicza  oraz pełne uzbrojenie (wod-kan., gaz, energia).

Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 20 marca 2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym, drugi przetarg ogłoszony na dzień 15 maja 2017 r. również zakończył się wynikiem negatywnym.

Na przedmiotowej  nieruchomości Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdnicy prowadzi postępowanie administracyjne w zakresie nieodpowiedniego stanu technicznego budynku.
Decyzją nr 345/2017 z dnia 23.10.2017 r.  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdnicy wydał na właścicieli nieruchomości nakaz rozbiórki nieużytkowanego budynku jednorodzinnego zlokalizowanego w Strzegomiu, przy ul. Mickiewicza 5  w terminie do 31 grudnia 2018 r.
W  związku z art. 30 §  4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  w sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom zatwierdzonym uchwałą Nr 91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 listopada 2004 r. przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość położona jest w atrakcyjnej strefie miasta Strzegomia. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne, przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum, oraz kompleks sportowo-rekreacyjny (boiska sportowe, baseny kąpielowe, hala sportowa).

Cena wywoławcza nieruchomości  100.000,00 zł
Wadium  10.000,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się w dniu  09 sierpnia  2018 r.
o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu – sala konferencyjna, nr 29.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 10.000,00 zł.  na konto:  Wojciech Grzymała – Zaborowski, zamieszkały Rościszów 84, 58-250 Pieszyce,  nr rachunku 81 1020 5138 0000 9002 0205 9103,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 sierpnia 2018 r.  (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na wskazane konto). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z osobą/ podmiotem , która wygra przetarg.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej 3 dni przed  zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości sporządzonej w formie aktu notarialnego, na rachunki bankowe współwłaścicieli nieruchomości, które zostaną podane w protokole z przetargu sprzedaży  przedmiotowej nieruchomości. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r.  poz.1221 z późn. zm.) przedmiotowa nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT. Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości tj. koszty notarialne ) oraz wpisów w księdze wieczystej- koszty sądowe.
Przedmiotową nieruchomość można oglądać w każdym czasie, gdyż jest ona ogólnie dostępna.

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości podane zostało do publicznej wiadomości  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu, na stronie internetowej www.bip.strzegom.pl, w prasie lokalnej oraz na słupach ogłoszeniowych.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu  udziela kurator Pani Maria Kalita od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 – 15.00 telefonicznie pod nr tel: 516 486 275.
 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu,  unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

 


 

data publikacji - 09.07.2018 r. 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom


Działka niezabudowana nr 18/9, AM –1, Obr. Żółkiewka,
położona w Żółkiewce,  gmina Strzegom
powierzchnia wg rejestru ewidencji gruntów 0,2425 ha


Cena wywoławcza nieruchomości  96.000,00 zł
Wadium  - 9.600,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.08.2018 r.
o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00042259/2.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 83/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Żółkiewka w gminie Strzegom działka nr 18/9 oznaczona jest symbolem 9 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 Przyszły nabywca nieruchomości uzyska techniczne warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej dla nieruchomości, w których to warunkach zobowiązany zostanie do:
a)    Uzyskania i dostarczenia do WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu pisemnej zgody właściciela nieruchomości dz. nr 18/8 na którego terenie znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej, na wejście na teren jego nieruchomości w celu włączenia do sieci ks, ułożenia
i późniejszej eksploatacji odcinka przyłączy kanalizacji sanitarnej.
b)    Uzyskania i dostarczenia do WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu pisemnej zgody właściciela nieruchomości dz. nr 17 na którego terenie znajduje się sieć wodociągowa, na wejście na teren jego nieruchomości w celu włączenia do sieci wodociągowej, ułożenia i późniejszej eksploatacji odcinka przyłącza wodociągowego.

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.08.2018 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


 

data publikacji - 09.07.2018 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 150/B/2018  Burmistrza Strzegomia z dnia 25 czerwca 2018 r.,

 

 


 

data apublikacji 03.07.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE   
BURMISTRZA STRZEGOMIA


w  sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w sąsiedztwie linii 110 kV w obrębach: Tomkowice, Granica, Modlęcin  i Olszany w gminie StrzegomNa podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzegomiu Uchwały Nr 44/18 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w sąsiedztwie linii 110 kV w obrębach: Tomkowice, Granica, Modlęcin i Olszany w gminie Strzegom.

Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych dokumentów. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędzie Miejskiego w Strzegomiu, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom, ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres strzegom@strzegom.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w  terminie do dnia 30 lipca 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 


 

data publikacji - 29.07.2018 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 156/B/2018,  Nr 157/B/2018, Nr  158/B/2018, Nr 159/B/2018, Nr 160/B/2018, Nr 161/B/2018 Burmistrza Strzegomia  z dnia   29 czerwca 2018 roku.
 


 

data publikacji -22.06.2018 r. 

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
DRUGI PRZETARG USTNY OGRANICZONY

 Działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana
oznaczona  jako działka nr 79, AM – 1, Obr. Graniczna

położona w Granicznej,  gmina Strzegom
powierzchnia wg rejestru ewidencji gruntów wynosi 0,5500 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020744/9.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
klasa gruntu RIIIa.

Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 22.03.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gminie Strzegom w obrębie Graniczna oraz obrębach przyległych, obejmującego obszar związany z eksploatacją złoża granitu „Graniczna” uchwalonego Uchwałą Nr 118/01 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21.11.2001 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem RP uprawy rolne. Nieruchomość położona jest w granicy terenu górniczego złoża Graniczna.


1. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:   
Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany przepisów związanej z wejściem w życie, z dniem 30 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2  oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.). 

2. Osoby, które chcą przystąpić do przetargu i zdecydują się na złożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3 (oświadczenie dotyczące uczestnictwa w przetargu) zobowiązują się do załączenia do zgłoszenia uczestnictwa niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Strzegom – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez burmistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię
i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną
do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej - należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez Burmistrza lub osobę upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 z późn. zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Strzegomiu w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna: art. 23 ust.1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922).
7) osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

3. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 2 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu 26.07.2018 r.  – dz. nr 79, AM- 1, Obr. Graniczna” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu  w terminie do dnia 18.07.2018 r. do godz. 14.00 w Wydziale Obsługi Interesantów pokój nr 15, parter; Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienionym terminie i miejscu nie przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

4. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu
 Kryteria:

Osoby, które złożą pisemne oświadczenie o którym mowa w pkt 3 wraz z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w punkcie 2,

Po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń i pozostałych dokumentów zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.
Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona w dniu 19.07.2018 r. w siedzibie tut. urzędu, 58-150 Strzegom, Rynek 38 na tablicy ogłoszeń mieszczącej się na  parterze budynku.

5. Cena wywoławcza nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 26.950,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług transakcja zwolniona jest z podatku VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).
 

6. Wadium
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 2.700,00 zł  (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100).
2) Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 23.07.2018 r. na konto GMINA STRZEGOM – Bank Zachodni WBK S.A. O/Strzegom, nr rachunku 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 . Na dowodzie wpłaty należy wpisać: „wadium – dz. nr 79 AM-1, Obr. Graniczna”.
3) Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto gminy Strzegom.
4) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w momencie podpisania aktu notarialnego.
Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą.
5) Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.
6) Wadium przepada na rzecz Gminy Strzegom w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 26.07.2018 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala konferencyjna, nr 29 - I piętro.


8 Pozostałe warunki przetargu
Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz potwierdzenie wpłaty wadium. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z osobą, która wygra przetarg.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia
o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy notarialnej przyszły nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości i powinna być odnotowana na koncie GMINA STRZEGOM – Bank Zachodni WBK S.A. O/Strzegom, nr rachunku 81 1090 2343 0000 0005 9800 0229, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 34 - II piętro lub telefonicznie pod nr 74 8560 543.  Ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej www.bip.strzegom.pl
 

 


 

data publikacji - 22.06.2018 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
CZWARTY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

 Działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne gminy Strzegom.


Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana
oznaczona  jako działka nr 16, AM – 19, Obr. 4

położona w Strzegomiu,  gmina Strzegom
powierzchnia wg rejestru ewidencji gruntów wynosi 1,0764 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00054635/9.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Klasa gruntu -  RIIIa.

Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 19.10.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 14.12.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 22.02.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr 91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest w części symbolem RP – uprawy rolne, w części PE tereny związane z eksploatacją kopalin, granica chronionego obszaru zlewni Nysy Szalonej.


1. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:   
Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany przepisów związanej z wejściem w życie, z dniem 30 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2  oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.). 

2. Osoby, które chcą przystąpić do przetargu i zdecydują się na złożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3 (oświadczenie dotyczące uczestnictwa w przetargu) zobowiązują się do załączenia do zgłoszenia uczestnictwa niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Strzegom – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez burmistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię
i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną
do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej - należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez Burmistrza lub osobę upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Strzegomiu w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna: art. 23 ust.1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922 z późn.zm.).
7) osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

3. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 2 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu 26.07.2018 r.  – dz. nr 16, AM- 19, Obr.4” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu  w terminie do dnia 18.07.2018 r. do godz. 14.00 w Wydziale Obsługi Interesantów pokój nr 15, parter; Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienionym terminie i miejscu nie przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

4. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne oświadczenie o którym mowa w pkt 3 wraz z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w punkcie 2,
Po sprawdzeniu przez komisję przetargową zgłoszeń i pozostałych dokumentów zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.
Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona w dniu 19.07.2018 r. w siedzibie tut. urzędu, 58-150 Strzegom, Rynek 38 na tablicy ogłoszeń mieszczącej się na  parterze budynku.

5. Cena wywoławcza nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 43.056,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt sześć złotych 00/100).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług transakcja zwolniona jest z podatku VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
 

6. Wadium
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 4.400,00 zł  (słownie: cztery tysiące czterysta złotych 00/100).
2) Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 23.07.2018 r. na konto GMINA STRZEGOM – Bank Zachodni WBK S.A. O/Strzegom, nr rachunku 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 . Na dowodzie wpłaty należy wpisać: „wadium – dz. nr 16, AM-19, Obr.4”.
3) Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto gminy Strzegom.
4) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w momencie podpisania aktu notarialnego.
Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą.
5) Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.
6) Wadium przepada na rzecz Gminy Strzegom w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 26.07.2018 r.
o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala konferencyjna, nr 29 - I piętro.


8 Pozostałe warunki przetargu
Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z osobą, która wygra przetarg.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy notarialnej przyszły nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości i powinna być odnotowana na koncie GMINA STRZEGOM – Bank Zachodni WBK S.A. O/Strzegom, nr rachunku 81 1090 2343 0000 0005 9800 0229, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 34 - II piętro lub telefonicznie pod nr 74 8560 543.  Ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej www.bip.strzegom
 

 


 

data publiikacji - 18.06.2018 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w  najem   (dzierżawę)   zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr   129/B/2018  Burmistrza Strzegomia  z dnia 23 maja  2018 roku.
 


 

data publikacji - 18.06.2018 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 


Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 139/B/2018, Nr 140/B/2018, Nr 141/B/2018, Nr 142/B/2018, Nr 143/B/2018,  Nr 144/B/2018 Burmistrza Strzegomia  z dnia  15 czerwca 2018 roku.

 


 

data publikacji - 15.06.2018 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STRZEGOMIA


o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu we wsi Międzyrzecze,
w gminie StrzegomNa podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 5/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Międzyrzecze, w gminie Strzegom, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Międzyrzecze, w gminie Strzegom w dniach od 26 czerwca 2018 r. do 17 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu, Rynek 38 w godzinach pracy urzędu, pok. Nr 35 II piętro.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 16 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 48 (pok. Nr 35 II piętro.)  o godz.14.00.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzegomia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2018 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do dnia 31 lipca 2018 r. na piśmie do Burmistrza Strzegomia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub drogą elektroniczną na adres: strzegom@strzegom.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pok. Nr 35 II piętro.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strzegomia.
 

 


 

data publikacji - 01.06.2018 r.

 

BURMISTRZ   STRZEGOMIA
OGŁASZA DRUGI  PRZETARG  USTNY
NIEOGRANICZONY

 na oddanie w najem garażu, o pow. 33,00 m2,
położonego w granicach działki nr 1126/2,  AM-2, obr-1, 
w  Strzegomiu,  na zapleczu budynku  ul. Niepodległości 4.     
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu  12 lipca 2018 roku, 
o godz. 1000

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.

Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem garażu na kwotę  3,86 zł/m2 miesięcznie.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu doliczony zostanie obowiązujący podatku VAT.

Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł./m2.

Pierwszy przetarg na oddanie w najem powyższego garażu, ogłoszony na dzień 17 maja 2018 roku został zamknięty.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 300 zł  w kasie Urzędu Miejskiego  lub na konto: Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  9 lipca 2018 roku.
W opisie wpłaty wadium winno być wpisane „najem garażu, działka nr 1126/2, AM-2, obr-1”.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem garażu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla garaży.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem przetargu jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich.

Garaż udostępniony będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 9 lipca 2018 roku,  w godzinach od 930 do 945.

Szczegółowe informacje związanych z przetargiem  można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. Nr 34, II p.  lub telefonicznie pod nr  74  8560542.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja  o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

 


 

data publikacji - 29.05.2018 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 131/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 23 maja 2018 r. 

 


 

 

 

data publikacji - 24.05.2018 r. 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
DRUGI PRZETARG USTNY OGRANICZONY

 


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy StrzegomPrzedmiotem przetargu jest działka położona na terenie gminy Strzegom

Działka niezabudowana nr 2529/4, AM – 32, Obr. 3,
położona w Strzegomiu

wg danych z rejestru ewidencji gruntów  powierzchnia wynosi 0,0275 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00019509/0.

Ze względu na warunki usytuowania przedmiotowej nieruchomości przetarg ogranicza się do właściciela przyległej nieruchomości - działki nr 2504, AM-32, Obr. 3.

Cena wywoławcza nieruchomości  7.600,00 zł
Wadium  - 800,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.06.2018 r.
o godz. 10
00
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.

Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 22.03.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom zatwierdzonego Uchwałą Nr 10/13 Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem I.37.ZI zieleń  izolacyjna.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 19.06.2018 r. zgłosić się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego tut. Urzędu pok. 34, II p. w celu pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w przetargu i złożenia dowodów potwierdzających spełnienie warunków przetargu ograniczonego. W dniu 20.06.2018 r. Komisja Przetargowa zakwalifikuje osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu, wywieszając na tablicy ogłoszeń listę osób zakwalifikowanych do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2018 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności  nieruchomości ponosi nabywca.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


 

data publikacji - 24.05.208 r.

 

 BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy StrzegomPrzedmiotem przetargu jest nieruchomość położona na terenie Gminy Strzegom

Nieruchomość niezabudowana
składająca się z działek nr 42/8, 42/9, AM–1,
Obr. Żelazów, położona w Żelazowie
o łącznej powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,1478 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020741/8.

Cena wywoławcza nieruchomości  42.300,00 zł
Wadium  - 4.300,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 28.06.2018 r.
o godz. 1030

w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.

Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 22.03.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów, uchwalonego  Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem 8 MN/RM 2 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Nieruchomość położona jest w granicy strefy zewnętrznej pośredniej ochrony ujęć wody.

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232   w nieprzekraczalnym terminie do dnia  25.06.2018 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone
pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II piętro lub telefonicznie pod nr 748560543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


 

 

data publikacji - 24.05.2018 r. 

OGŁOSZENIE
 W  dniu 17 maja 2018 r. do tutejszego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38,  wpłynęła skarga uczestnika przetargu na czynności przetargowe dotyczące przetargu na oddanie w najem garażu położonego w Strzegomiu przy ulicy Niepodległości 4, ogłoszonego na dzień 17 maja 2018 r. na godz. 1000.
Organ dokonał oceny postępowania Komisji Przetargowej i stwierdził, że postępowanie było przeprowadzone prawidłowo, wobec tego  rozpatrzył skargę negatywnie.

 


 

data publikacji - 24.05.2018 r.

OGŁOSZENIEPrzetarg na oddanie w najem garażu położonego w Strzegomiu przy ulicy Niepodległości 4, ogłoszony na dzień 17 maja 2018 r. na godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38,  58-150 Strzegom – Sala Posiedzeń nr 29 został zamknięty, ze względu na zaistniałe okoliczności mające wpływ na postępowanie -  błędne określenie w dowodzie wpłaty wadium dotyczące położenia garażu (ul. Jeleniogórska 1 zamiast ul. Niepodległości 4), przedłożonym komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, który zgłosił się na przetarg, celem uczestnictwa w nim jako pełnomocnik.
Komisja Przetargowa po wysłuchaniu uczestnika przetargu, którego nie dopuściła do wzięcia udziału w przetargu, biorąc pod uwagę przedstawione wyjaśnienia oraz  cel licytacji - osiągnięcie jak najwyższej stawki z tytułu najmu garażu,  zdecydowała o zamknięciu przetargu .

 


 

data publikacji - 22.05.2018 r.

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJENa podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
- oddania w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 128/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 21 maja 2018 r.
 


 

data publikacji - 18.05.2018 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 


Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  126/B/2018, Nr 127/B/2018   Burmistrza Strzegomia z dnia  18 maja 2018 roku.

 data publikacji - 18.05.2018 r.


BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 123/B/2018, Nr 124/B/2018  Burmistrza Strzegomia z dnia 14 maja 2018 r., 


 

data publikacji - 08.05.2018 r.

 

ZARZĄD OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
SP. Z O. O. W ORGANIZACJI
W STRZEGOMIU
OGŁASZA  PRZETARG  USTNY
  NIEOGRANICZONY


na oddanie w najem gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy StrzegomPrzedmiotem przetargu są grunty:

1. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1,
o pow. 33 m2,
położonej  w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2,
z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową, oznaczoną na szkicu jako nr 1, z możliwością podłączenia energii elektrycznej   400 V i wody z podlicznikami  (opłata zgodnie z obowiązującymi cenami na dany miesiąc).
Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 16 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku.
Przetarg odbędzie się  14 czerwca 2018 roku,
o godz. 0900
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę  20,00 zł/m2 miesięcznie netto.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 700 zł.2. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1,
o pow. 25 m2,
położonej w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2,
z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczoną na szkicu jako nr 2, z możliwością podłączenia energii elektrycznej 230V (do 3000W), opłata ryczałtowa naliczana od zdeklarowanej mocy urządzeń odbiorczych i cen energii elektrycznej w danym miesiącu.
Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 16 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku.
Przetarg odbędzie się  14 czerwca 2018 roku,
o godz. 0930
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę  20,00 zł/m2 miesięcznie netto.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 500 zł.
3. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1,
o pow. 12 m2,
położonej w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2,
z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczoną na szkicu jako nr 3, z możliwością podłączenia energii elektrycznej 230V (do 3000W), opłata ryczałtowa naliczana od zdeklarowanej mocy urządzeń odbiorczych i cen energii elektrycznej w danym miesiącu.
Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 16 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku.
Przetarg odbędzie się  14 czerwca 2018 roku,
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę  20,00 zł/m2 miesięcznie netto.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł./m2
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi 300 zł.
4. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1,
o pow. 12 m2,

położonej w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2,
z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczoną na szkicu jako nr 4, z możliwością podłączenia energii elektrycznej 230V (do 2000W), opłata ryczałtowa naliczana od zdeklarowanej mocy urządzeń odbiorczych i cen energii elektrycznej w danym miesiącu .
Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 16 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku.
Przetarg odbędzie się  14 czerwca 2018 roku,
o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę  20,00 zł/m2 miesięcznie netto.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 300 zł.5. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1,
o pow. 2 m2,
położonej w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2,
z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczoną na szkicu jako nr 5, z możliwością podłączenia energii elektrycznej 230V (do 1200W), opłata ryczałtowa naliczana od zdeklarowanej mocy urządzeń odbiorczych i cen energii elektrycznej w danym miesiącu .
Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 16 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku.
Przetarg odbędzie się  14 czerwca 2018 roku,
o godz. 11
00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę  20,00 zł/m2 miesięcznie netto.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 40 zł.
6. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1,
o pow. 6 m2,

położonej w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2,
z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczonej na szkicu jako nr 6 bez możliwości podłączenia mediów.
Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 16 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku.
Przetarg odbędzie się  14 czerwca 2018 roku,
o godz. 11
30
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę  20,00 zł/m2 miesięcznie netto.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 120 zł.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w organizacji w Strzegomiu, ul. Mickiewicza 2, lub na konto: Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 48 1090 2343 0000 0001 3603 4928  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  11 czerwca 2018 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto OSiR sp. z o.o. w organizacji w Strzegomiu.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem gruntów, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie do 16.06.2018 r.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.
Grunty będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.
Grunty przeznaczone do oddania w najem udostępnione będą dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 01 czerwca 2018 roku,  w godzinach od 1000  do 1100 Szczegółowe informacje związanych z przetargiem oraz szkic mapy  można uzyskać w Ośrodku Sportu i Rekreacji Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 2; 58-150 Strzegom lub telefonicznie dzwoniąc pod nr  74 8551696.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.
 


 

data publikacji - 07.05.2018 r. 

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na  okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)   zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  118/B/2018, Nr 119/B/2018, Nr 120/B/2018, Nr 121/B/2018, Nr 122/B/2018  Burmistrza Strzegomia z dnia 7 maja 2018 roku.

 


 

data publikacji - 27.04.2018 r.

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJENa podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
- oddania w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 107/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 18 kwietnia 2018 r.

 


 

data publikacji - 26.04.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA

 


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 09 maja 2018 r. do dnia 30 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu - pokój nr 35, II piętro (Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego), Rynek 38, 58-150 Strzegom,  w godzinach pracy urzędu. 


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, w pokoju nr 29 (I piętro – Sala Posiedzeń)  w dniu 22 maja 2018 r. o godzinie 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi do projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzegomia (na adres Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom lub strzegom@strzegom.pl) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2018 r.

Jednocześnie działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2, 7 i 23 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, danych o w/w projekcie planu miejscowego, prognozie oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w planu miejscowego oraz opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wyżej określonym terminie, mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15
września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
 


 

data publikacji - 24.04.2018 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na  okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  109/B/2018, Nr 110/B/2018, Nr 111/B/2018, Nr 112/B/2018   Burmistrza Strzegomia z dnia 23 kwietnia 2018 roku.

 

 


 

data publikacji - 11.04.2018 r. 

 

BURMISTRZ   STRZEGOMIA
OGŁASZA  PRZETARG  USTNY
NIEOGRANICZONYna oddanie w najem garażu, o pow. 23,75 m2, położonego w granicach działki nr 22, AM-21, obr-5, 
w  Strzegomiu, przy ul. Jeleniogórskiej 1 – drugi garaż od zabudowań przyległych.    

Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu  17 maja 2018 roku,
o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.


Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem garażu na kwotę  3,86 zł/m2 miesięcznie.


Do ustalonej w przetargu stawki czynszu doliczony zostanie obowiązujący podatku VAT.

Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 300 zł  w kasie Urzędu Miejskiego  lub na konto: Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  14 maja 2018 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem garażu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla garaży.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem przetargu jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich.


Garaż udostępniony będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 14 maja 2018 roku,  w godzinach od 1030 do 1045 (garaż ma zdemontowaną bramę wjazdową).


Szczegółowe informacje związanych z przetargiem  można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. Nr 34, II p.  lub telefonicznie pod nr  74  8560 542.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

 


 

 

data publikacji - 11.04.2018 r.

 

BURMISTRZ   STRZEGOMIA
OGŁASZA  PRZETARG  USTNY,  NIEOGRANICZONY

 na oddanie w najem garażu,
o pow. 21,89 m2,

położonego w granicach działki nr 22, AM-21, obr-5
w  Strzegomiu, przy ul. Jeleniogórskiej 1 – pierwszy garaż od zabudowań przyległych.    
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu  17 maja 2018 roku,
o godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.


Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem garażu na kwotę  3,86 zł/m2 miesięcznie.

Do ustalonej w przetargu stawki czynszu doliczony zostanie obowiązujący podatku VAT.

Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 300 zł  w kasie Urzędu Miejskiego  lub na konto:Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  14 maja 2018 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem garażu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla garaży.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem przetargu jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich.


Garaż udostępniony będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 14 maja 2018 roku,  w godzinach od 1030 do 1045.


Szczegółowe informacje związanych z przetargiem  można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. Nr 34, II p.  lub telefonicznie pod nr  74  8560542.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

 

 


 

data publikacji - 11.04.2018 r. 

 

BURMISTRZ   STRZEGOMIA
OGŁASZA TRZECI  PRZETARG 
USTNY  NIEOGRANICZONY

 


na oddanie w najem lokalu użytkowego, o pow. 103,25 m2,
położony w  granicach działki nr 1348,  
Olszany 132 .     
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się  17 maja 2018 roku, 
o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu,
Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.


Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem lokalu na kwotę  8,00 zł/m2 miesięcznie.


Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący podatku VAT.


Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2

Pierwszy przetarg na oddanie w najem powyższego lokalu ogłoszony na dzień 14 grudnia 2017 roku zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.
Drugi przetarg na oddanie w najem powyższego lokalu ogłoszony na dzień 7 marca 2018 roku zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1.500,00 zł  w kasie Urzędu Miejskiego  lub na konto: Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  14 maja 2018 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem komórki, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla lokali użytkowych.
 

Przetarg  zostanie przeprowadzony zgodnie  z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.
Lokal użytkowy będąca przedmiotem przetargu jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich.

Lokal udostępniony będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 14 maja 2018 roku,  w godzinach od 1100 do 1115.


Szczegółowe informacje związanych z przetargiem  można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. Nr 34, II p.  lub telefonicznie pod nr  74 856 0542.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.

 

 


data publikacji -11.04.2018 r. 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


 


Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)  inf ormuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiegow Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 103/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 9 kwietnia 2018 r.,

 


 

data publikacji - 09.04.2018 r.

INFORMACJA

 


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Strzegomiu informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczone do oddania w najem zgodnie z uchwałą nr 11/2018 Zarządu OSiR sp. z o.o. w organizacji w Strzegomiu z dnia 21 marca 2018 r. na cele  związane  z działalnością handlową, gastronomiczną, rozrywkową prowadzoną na terenie OSiR sp. z o.o.  w organizacji w Strzegomiu.
 


 

data publikacji - 06.04.2018 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  100/B/2018,  Nr 101/B/2018, Nr 102/B/2018  Burmistrza Strzegomia   z dnia   6 kwietnia 2018 roku.

 


 

data publikacji - 06.04.2018 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA
OGŁASZA 
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na oddanie w dzierżawę działki rolnej nr 471/12, AM.1, Obr. Stanowice,
o powierzchni  1,9700 ha (R II – 0,2600 ha, R IIIa – 1,7100 ha),
położonej w Stanowicach. 
Oddanie w dzierżawę nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się dnia 8 maja 2018 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego


w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29, I piętro.


Stawka wywoławcza czynszu za dzierżawę gruntu wynosi - wartość 17,7930 dt żyta w skali roku.
   
                                          
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  0,10 dt żyta.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 150,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A. O/Strzegom
Nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2018 roku. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.

Szczegółowe informacje związanych z przetargiem  można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 35 - II piętro lub telefonicznie pod nr 74/8560-572.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany. 

 


 

 

data publikacji - 04.04.2018 r.

BURMISTRZ   STRZEGOMIA
OGŁASZA  PRZETARG  USTNY,  NIEOGRANICZONYna oddanie w najem garażu,
o pow. 33,00 m2,
położonego w granicach działki nr 1126/2,  AM-2, obr-1, 
w  Strzegomiu, przy ul. Niepodległości 4.     
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu  17 maja 2018 roku,
o godz. 1000

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.


Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem garażu na kwotę  3,86 zł/m2 miesięcznie.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu doliczony zostanie obowiązujący podatku VAT.

Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 300 zł  w kasie Urzędu Miejskiego  lub na konto:Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  14 maja 2018 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem garażu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla garaży.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem przetargu jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich.
Garaż udostępniony będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 14 maja 2018 roku,  w godzinach od 1000 do 1015 .
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem  można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. Nr 34, II p.  lub telefonicznie pod nr  74  8560542.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

 

 

 


 

data publikacji - 26.03.2018 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz.U. z 2018 r., poz. 121  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na  okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  91/B/2018,  Nr 92/B/2018  Burmistrza Strzegomia  z dnia   23 marca 2018 roku.


 


 

data  publikacji - 20.03.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE
 Burmistrza Strzegomia
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w obrębie wsi
Goczałków Górny, w gminie StrzegomNa podstawie art. 17 pkt  9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 17/17 Rady Miejskiej  w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Goczałków Górny, w gminie Strzegom, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 marca 2018 r. do 19 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom,  w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się dnia 16 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu o godz. 1200. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzegomia (zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy), na adres Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres strzegom@strzegom.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2018 r.


Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.zm.), podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekt zmiany planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, w godzinach pracy urzędu. W postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane uwagi na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Strzegomia.


Ponadto informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o w/w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu. 

 


 

data publikacji - 12.03.2018 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  82/B/2018, Nr 83/B/2018,  Nr  84/B/2018,  Nr  85/B/2018,  Nr  86/B/2018,  Nr  87/B/2018, Nr 88/B/2018  Burmistrza Strzegomia  z dnia 9 marca 2018 roku.


 


 

data publikacji - 07.03.2018 r.

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJENa podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
- oddania w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/B/2018, Nr 80/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 5 marca 2018 r.
 


 

data publikacji - 02.03.2018 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 75/B/2018, Nr 76/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 26 lutego 2018 r. r.

 


 

data publikacji - 02.03.2018 r. 

BURMISTRZ   STRZEGOMIA
OGŁASZA  PRZETARG  USTNY,  NIEOGRANICZONYna oddanie w najem garażu, o pow. 17,10 m2,
położonego w granicach działki nr 1011,  AM-25, obr-3, 
w  Strzegomiu, przy ul. Szarych Szeregów 12.     
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu  5 kwietnia 2018 roku,
o godz. 1000

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.

Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem garażu na kwotę  3,86 zł/m2 miesięcznie.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu doliczony zostanie obowiązujący podatku VAT.

Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 300 zł  w kasie Urzędu Miejskiego  lub na konto:Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30 marca 2018 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem garażu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla garaży.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem przetargu jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich.


Garaż udostępniony będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu  30 marca 2018 roku,  w godzinach od 1000 do 1015 .


Szczegółowe informacje związanych z przetargiem  można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. Nr 34, II p.  lub telefonicznie pod nr  74  8560542.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia  o przetargu.

 

 


 

data publikacji - 28.02.2018 r. 

 

URMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJENa podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu Rynek 38, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
- oddania w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 64/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 22 lutego 2018 r.
 


 

data publikacji - 23.02.2018 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr   66/B/2018,  Nr 67/B/2018,  Nr 68/B/2018,  Nr 69/B/2018,  Nr 70/B/2018,  Nr 71/B/2018,  Nr 72/B/2018 Burmistrza Strzegomia  z dnia  23 lutego 2018 roku.

 


 

data publikacji -20.02.2018 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 5 lutego 2018 r., Zarządzeniem Nr 55/B/2018, Nr 56/B/2018, Nr 57/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 7 lutego
2018 r.

 


 

 data publikacji -16.02.2018 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY OGRANICZONY

 Działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121) oraz § 3, § 4, § 6 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom.

Przedmiot przetargu jest nieruchomość niezabudowana
oznaczona  jako działka nr 79, AM – 1, Obr. Graniczna
położona w Granicznej,  gmina Strzegom
powierzchnia wg rejestru ewidencji gruntów wynosi 0,5500 ha


Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020744/9.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
klasa gruntu RIIIa.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gminie Strzegom w obrębie Graniczna oraz obrębach przyległych, obejmującego obszar związany z eksploatacją złoża granitu „Graniczna” uchwalonego Uchwałą Nr 118/01 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21.11.2001 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem RP uprawy rolne. Nieruchomość położona jest w granicy terenu górniczego złoża Graniczna.


1. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:   
Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany przepisów związanej z wejściem w życie, z dniem 30 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia
14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2  oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.). 

2. Osoby, które chcą przystąpić do przetargu i zdecydują się na złożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3 (oświadczenie dotyczące uczestnictwa w przetargu) zobowiązują się do załączenia do zgłoszenia uczestnictwa niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Strzegom – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez burmistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię
i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną
do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej - należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez Burmistrza lub osobę upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2
pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 803 z późn. zm.) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 z późn. zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Strzegomiu w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna: art. 23 ust.1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922).
7) osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

3. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 2 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu 22.03.2018 r.  – dz. nr 79, AM- 1, Obr. Graniczna” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu  w terminie do dnia 14.03.2018 r. do godz. 15.00 w Wydziale Obsługi Interesantów pokój nr 15, parter; Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienionym terminie i miejscu nie przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

4. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne oświadczenie o którym mowa w pkt 3 wraz z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w punkcie 2,

Po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń i pozostałych dokumentów zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.
Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona w dniu 15.03.2018 r. w siedzibie tut. urzędu, 58-150 Strzegom, Rynek 38 na tablicy ogłoszeń mieszczącej się na  parterze budynku.

5. Cena wywoławcza nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług transakcja zwolniona jest z podatku VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).
 

6. Wadium
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 3.000,00 zł  (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
2) Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 19.03.2018 r. na konto GMINA STRZEGOM – Bank Zachodni WBK S.A. O/Strzegom, nr rachunku 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 . Na dowodzie wpłaty należy wpisać: „wadium – dz. nr 79 AM-1, Obr. Graniczna”.
3) Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto gminy Strzegom.
4) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w momencie podpisania aktu notarialnego.
Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą.
5) Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.
6) Wadium przepada na rzecz Gminy Strzegom w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 22.03.2018 r.
o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala konferencyjna, nr 29 - I piętro.


8 Pozostałe warunki przetargu
Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz potwierdzenie wpłaty wadium. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z osobą, która wygra przetarg.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy notarialnej przyszły nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości i powinna być odnotowana na koncie GMINA STRZEGOM – Bank Zachodni WBK S.A. O/Strzegom, nr rachunku 81 1090 2343 0000 0005 9800 0229, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 34 - II piętro lub telefonicznie pod nr 74 8560 543.
Ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej www.bip.strzegom.pl
 

 

 


 

data publikacji - 16.02.2018 r.

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY OGRANICZONYna sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest działka położona na terenie gminy Strzegom

Działka niezabudowana nr 2529/4, AM – 32, Obr. 3,
położona w Strzegomiu


wg danych z rejestru ewidencji gruntów  powierzchnia wynosi 0,0275 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00019509/0.

Ze względu na warunki usytuowania przedmiotowej nieruchomości przetarg ogranicza się do właściciela przyległej nieruchomości - działki nr 2504, AM-32, Obr. 3.

Cena wywoławcza nieruchomości  7.600,00 zł
Wadium  - 800,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 22.03.2018 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom zatwierdzonego Uchwałą Nr 10/13 Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem I.37.ZI zieleń  izolacyjna.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 14.03.2018 r. zgłosić się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego tut. Urzędu pok. 34, II p. w celu pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w przetargu i złożenia dowodów potwierdzających spełnienie warunków przetargu ograniczonego.


W dniu 15.03.2018 r. Komisja Przetargowa zakwalifikuje osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu, wywieszając na tablicy ogłoszeń listę osób zakwalifikowanych do przetargu.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2018 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności  nieruchomości ponosi nabywca.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 

 

 


 

data publikacji - 16.02.2018 r.

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYna sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona na terenie Gminy Strzegom

Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek nr 42/8, 42/9, AM–1, Obr. Żelazów,
położona w Żelazowie

o łącznej powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,1478 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020741/8.

Cena wywoławcza nieruchomości  47.000,00 zł
Wadium  - 5.000,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 22.03.2018 r.
o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów, uchwalonego  Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem 8 MN/RM 2 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Nieruchomość położona jest w granicy strefy zewnętrznej pośredniej ochrony ujęć wody.

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto Gminy Strzegom – Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  19.03.2018 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II piętro lub telefonicznie pod nr 748560543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


 

data publikacji - 13.02.2018 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA
OGŁASZA 
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


 


na oddanie w dzierżawę działki rolnej nr 379/2, AM.35, Obr. 5, o powierzchni  2,2645 ha
(R IIIb – 0,7083 ha, R IVa – 1,5390 ha, Lzr-R IVa - 0,0172 ha), położonej w Strzegomiu. 
Oddanie w dzierżawę nastąpi na czas oznaczony do dnia 30.09.2018 r.

Przetarg odbędzie się dnia 22 marca 2018 r.
o godz. 11
30
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29, I piętro.

Stawka wywoławcza czynszu za dzierżawę gruntu wynosi - wartość 14,6494 dt żyta w skali roku.            
             
                    
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  0,10 dt żyta.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 200,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A. O/Strzegom Nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2018 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.

Szczegółowe informacje związanych z przetargiem  można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 35 - II piętro lub telefonicznie pod nr 74/8560-572.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.

 


 

data publikacji - 13.02.2018 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA
OGŁASZA 
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYna oddanie w dzierżawę działki rolnej nr 379/1, AM.35, Obr. 5, o powierzchni 0,4521 ha
(R IIIb – 0,2251 ha, R IVa – 0,2112 ha, Ps IV - 0,0158 ha), położonej w Strzegomiu. 
Oddanie w dzierżawę nastąpi na czas oznaczony do dnia 30.09.2018 r.

Przetarg odbędzie się dnia 22 marca 2018 r.
o godz. 12
00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29, I piętro.

Stawka wywoławcza czynszu za dzierżawę gruntu wynosi - wartość 3,0344 dt żyta w skali roku.        
                                     
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  0,10 dt żyta.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 50,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A. O/Strzegom Nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2018 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.

Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 35 - II piętro lub telefonicznie pod nr 74/8560-572.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.

 


 

data publikacji - 12.02.2018 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr   58/B/2018,  Nr 59/B/2018  Burmistrza Strzegomia  z dnia 9 lutego 2018 roku.


 

data publikacji - 01.02.2018 r. 

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 24 stycznia 2018 r.,

 

 


 

data publikacji - 30.01.2018 r.

 

BURMISTRZ   STRZEGOMIA OGŁASZA
DRUGI  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONYna oddanie w najem lokal użytkowy,
o pow. 103,25 m2,

położony w  granicach działki nr 1348,   Olszany 132.     
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się  7 marca 2018 roku, 
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.


Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem lokalu na kwotę  8,00 zł/m2 miesięcznie.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2.


Pierwszy przetarg na oddanie w najem powyższego lokalu ogłoszony na dzień 14 grudnia 2017 roku zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1.500,00 zł  w kasie Urzędu Miejskiego  lub na konto: Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  2 marca 2018 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem komórki, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla lokali użytkowych.

Przetarg  zostanie przeprowadzony zgodnie  z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.
Lokal użytkowy będąca przedmiotem przetargu jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich.

Lokal udostępniony będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 2 marca 2018 roku,  w godzinach od 1000 do 1015.


Szczegółowe informacje związanych z przetargiem  można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. Nr 34, II p.  lub telefonicznie pod nr  74  8560542.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.


 


 

data publikacji - 29.01.2018 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr   39/B/2018,  Nr 40/B/2018,  Nr 41/B/2018 Burmistrza Strzegomia  z dnia 26 stycznia 2018 roku.
 


 

data publikacji - 26.01.2018 r.

BURMISTRZ   STRZEGOMIA
OGŁASZA DRUGI  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

 


na oddanie w najem lokal użytkowy, o pow. 103,25 m2,
położony w  granicach działki nr 1348,   Olszany 132 .     
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się  7 marca 2018 roku, 
o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.


Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem lokalu na kwotę  8,00 zł/m2 miesięcznie.


Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2

Pierwszy przetarg na oddanie w najem powyższego lokalu ogłoszony na dzień 14 grudnia 2017 roku zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1.500,00 zł  w kasie Urzędu Miejskiego  lub na konto: Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  2 marca 2018 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem komórki, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla lokali użytkowych.

Przetarg  zostanie przeprowadzony zgodnie  z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.
Lokal użytkowy będąca przedmiotem przetargu jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich.

Lokal udostępniony będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 2 marca 2018 roku,  w godzinach od 1000 do 1015 .
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem  można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. Nr 34, II p.  lub telefonicznie pod nr  74  8560542.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.

 


 

data publikacji - 22.01.2018 r. 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/B/2018, Nr 32/B/2018 r. Burmistrza Strzegomia z dnia 12 stycznia 2018 r.,
- zniesienia współwłasności nieruchomości zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 12 stycznia 2018 r.


 


 

data publikacji - 19.01.2018 r. 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
TRZECI PRZETARG USTNY OGRANICZONYDziałając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne gminy Strzegom.


Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana oznaczona  jako działka
nr 16, AM – 19, Obr. 4 położona w Strzegomiu,  gmina Strzegom
powierzchnia wg rejestru ewidencji gruntów wynosi 1,0764 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00054635/9.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Klasa gruntu -  RIIIa.

Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 19.10.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 14.12.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr 91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest w części symbolem RP – uprawy rolne, w części PE tereny związane z eksploatacją kopalin, granica chronionego obszaru zlewni Nysy Szalonej.


1. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:   
Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany przepisów związanej z wejściem w życie, z dniem 30 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2  oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.). 

2. Osoby, które chcą przystąpić do przetargu i zdecydują się na złożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3 (oświadczenie dotyczące uczestnictwa w przetargu) zobowiązują się do załączenia do zgłoszenia uczestnictwa niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Strzegom – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez burmistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię
i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną
do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej - należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez Burmistrza lub osobę upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2
pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Strzegomiu w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna: art. 23 ust.1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922).
7) osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

3. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 2 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu 22.02.2018 r.  – dz. nr 16, AM- 19, Obr.4” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu  w terminie do dnia 15.02.2018 r. do godz. 14.00 w Wydziale Obsługi Interesantów pokój nr 15, parter; Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienionym terminie i miejscu nie przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

4. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne oświadczenie o którym mowa w pkt 3 wraz z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w punkcie 2,

Po sprawdzeniu przez komisję przetargową zgłoszeń i pozostałych dokumentów zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.
Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona w dniu 16.02.2018 r. w siedzibie tut. urzędu, 58-150 Strzegom, Rynek 38 na tablicy ogłoszeń mieszczącej się na  parterze budynku.

5. Cena wywoławcza nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 43.056,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt sześć złotych 00/100).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług transakcja zwolniona jest z podatku VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
 

6. Wadium
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 4.400,00 zł  (słownie: cztery tysiące czterysta złotych 00/100).
2) Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 19.02.2018 r. na konto GMINA STRZEGOM – Bank Zachodni WBK S.A. O/Strzegom, nr rachunku 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 . Na dowodzie wpłaty należy wpisać: „wadium – dz. nr 16, AM-19, Obr.4”.
3) Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto gminy Strzegom.
4) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w momencie podpisania aktu notarialnego.
Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą.
5) Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.
6) Wadium przepada na rzecz Gminy Strzegom w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 22.02.2018 r.
o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala konferencyjna, nr 29 - I piętro.


8 Pozostałe warunki przetargu
Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z osobą, która wygra przetarg.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy notarialnej przyszły nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości i powinna być odnotowana na koncie GMINA STRZEGOM – Bank Zachodni WBK S.A. O/Strzegom, nr rachunku 81 1090 2343 0000 0005 9800 0229, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własnośćnieruchomości.
4) Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 34 - II piętro lub telefonicznie pod nr 74 8560 543.
Ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej www.bip.strzegom.pl
 


 

data publikacji -19.01.2018 r. 

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
TRZECI PRZETARG USTNY OGRANICZONYDziałając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom.


Przedmiot przetargu jest nieruchomość niezabudowana oznaczona  jako działka
nr 82, AM – 1, Obr. Graniczna położona w Granicznej,  gmina Strzegom
powierzchnia wg rejestru ewidencji gruntów wynosi 0,7128 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020744/9.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
klasa gruntu RIIIa.

Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 19.10.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 14.12.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Strzegom w obrębie Graniczna oraz obrębach przyległych, obejmującego obszar związany z eksploatacją z łoża granitu „Graniczna” uchwalonego Uchwałą Nr 118/01 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21.11.2001 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem RP uprawy rolne w granicy terenu górniczego złoża Graniczna.


1. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:   
Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany przepisów związanej z wejściem w życie, z dniem 30 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2  oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.). 

2. Osoby, które chcą przystąpić do przetargu i zdecydują się na złożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3 (oświadczenie dotyczące uczestnictwa w przetargu) zobowiązują się do załączenia do zgłoszenia uczestnictwa niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Strzegom – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez burmistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię
i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną
do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej - należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez Burmistrza lub osobę upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2
pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 803 z późn. zm.) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 z późn. zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Strzegomiu w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna: art. 23 ust.1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922).
7) osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

3. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 2 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu 22.02.2018 r.  – dz. nr 82, AM- 1, Obr. Graniczna” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu  w terminie do dnia 15.02.2018 r. do godz. 14.00 w Wydziale Obsługi Interesantów pokój nr 15, parter; Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienionym terminie i miejscu nie przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

4. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne oświadczenie o którym mowa w pkt 3 wraz z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w punkcie 2,

Po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń i pozostałych dokumentów zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.
Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona w dniu 16.02.2018 r. w siedzibie tut. urzędu, 58-150 Strzegom, Rynek 38 na tablicy ogłoszeń mieszczącej się na  parterze budynku.

5. Cena wywoławcza nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 28.512,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dwanaście złotych 00/100).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług transakcja zwolniona jest z podatku VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).
 

6. Wadium
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 2.900,00 zł  (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100).
2) Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 19.02.2018 r. na konto GMINA STRZEGOM – Bank Zachodni WBK S.A. O/Strzegom, nr rachunku 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 . Na dowodzie wpłaty należy wpisać: „wadium – dz. nr 82 AM-1, Obr. Graniczna”.
3) Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto gminy Strzegom.
4) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w momencie podpisania aktu notarialnego. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą.
5) Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.
6) Wadium przepada na rzecz Gminy Strzegom w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 22.02.2018 r.
o godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala konferencyjna, nr 29 - I piętro.


8 Pozostałe warunki przetargu
Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz potwierdzenie wpłaty wadium. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z osobą, która wygra przetarg.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy notarialnej przyszły nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości i powinna być odnotowana na koncie GMINA STRZEGOM – Bank Zachodni WBK S.A. O/Strzegom, nr rachunku 81 1090 2343 0000 0005 9800 0229, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 34 - II piętro lub telefonicznie pod nr 74 8560 543. Ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej www.bip.strzegom.pl
 


 

data publikacji - 19.01.2018 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
TRZECI  PRZETARG USTNY OGRANICZONYDziałając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom.


Przedmiot przetargu jest nieruchomość niezabudowana oznaczona  jako działka
nr 80, AM – 1, Obr. Graniczna położona w Granicznej,  gmina Strzegom

powierzchnia wg rejestru ewidencji gruntów wynosi 0,7496 ha


Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020744/9.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
klasa gruntu RIIIa.

Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 19.10.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 14.12.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Strzegom w obrębie Graniczna oraz obrębach przyległych, obejmującego obszar związany z eksploatacją z łoża granitu „Graniczna” uchwalonego Uchwałą Nr 118/01 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21.11.2001 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem RP uprawy rolne w granicy terenu górniczego złoża Graniczna.


1. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:   
Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany przepisów związanej z wejściem w życie, z dniem 30 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2  oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.). 

2. Osoby, które chcą przystąpić do przetargu i zdecydują się na złożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3 (oświadczenie dotyczące uczestnictwa w przetargu) zobowiązują się do załączenia do zgłoszenia uczestnictwa niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Strzegom – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez burmistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię
i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną
do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej - należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez Burmistrza lub osobę upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2
pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 803 z późn. zm.) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 z późn. zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Strzegomiu w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna: art. 23 ust.1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922).
7) osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

3. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 2 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu 22.02.2018 r.  – dz. nr 80, AM- 1, Obr. Graniczna” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu  w terminie do dnia 15.02.2018 r. do godz. 14.00 w Wydziale Obsługi Interesantów pokój nr 15, parter; Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienionym terminie i miejscu nie przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

4. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne oświadczenie o którym mowa w pkt 3 wraz z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w punkcie 2,

Po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń i pozostałych dokumentów zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.
Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona w dniu 16.02.2018 r. w siedzibie tut. urzędu, 58-150 Strzegom, Rynek 38 na tablicy ogłoszeń mieszczącej się na  parterze budynku.

5. Cena wywoławcza nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 29.984,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług transakcja zwolniona jest z podatku VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).
 

6. Wadium
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 3.000,00 zł  (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
2) Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 19.02.2018 r. na konto GMINA STRZEGOM – Bank Zachodni WBK S.A. O/Strzegom, nr rachunku 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 . Na dowodzie wpłaty należy wpisać: „wadium – dz. nr 80 AM-1, Obr. Graniczna”.
3) Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto gminy Strzegom.
4) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w momencie podpisania aktu notarialnego. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą.
5) Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.
6) Wadium przepada na rzecz Gminy Strzegom w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 22.02.2018 r.
o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Strzegomiu – sala konferencyjna, nr 29 - I piętro.

8 Pozostałe warunki przetargu
Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz potwierdzenie wpłaty wadium. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z osobą, która wygra przetarg.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy notarialnej przyszły nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości i powinna być odnotowana na koncie GMINA STRZEGOM – Bank Zachodni WBK S.A. O/Strzegom, nr rachunku 81 1090 2343 0000 0005 9800 0229, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 34 - II piętro lub telefonicznie pod nr 74 8560 543.  Ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej www.bip.strzegom.pl
 

 


 

 data publikacji - 17.01.2018 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJENa podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
- oddania w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 11 stycznia 2018 r.

 


 

data publikacji - 16.01.2018 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)   zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 33/B/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku.

 


 

data publikacji - 12.01.2018 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147  z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  8/B/2018, Nr 9/B/2018, Nr 10/B/2018, Nr 11/B/2018, Nr 12/B/2018, Nr 13/B/2018, Nr 14/B/2018,  Nr 15/B/2018, Nr 16/B/2018,  Nr 17/B/2018,  Nr 18/B/2018, Nr  19/B/2018, Nr  20/B/2018, Nr 21/B/2018, Nr 22/B/2018, Nr 23/B/2018,  Nr 24/B/2018,  Nr 25/B/2018,  Nr 26/B/2018, Nr  27/B/2018, Nr  28/B/2018,  Nr 29/B/2018  Burmistrza Strzegomia  z dnia  12 stycznia 2018 roku.
 

 


 

data publikacji - 11.01.2018 r.

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA STRZEGOMIA

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w obrębie wsi Morawa, w gminie StrzegomNa podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Miejską w Strzegomiu uchwały Nr 99/17 z dnia 23 listopada 2017 r.  w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Morawa ,w gminie Strzegom, obejmującej obszar działki nr 143 oraz części działki nr 156 obrębu Morawa, przedstawiony na załączniku graficznym do uchwały - do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, w terminie do dnia 9 lutego 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, w godzinach pracy urzędu. Do opracowywanego projektu dokumentu mogą być składane wnioski. Wnioski należy składać do Burmistrza Strzegomia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2018 r. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - zainteresowani mogą składać wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: strzegom@strzegom.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa   w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Strzegomia.
 

Wytworzył:
Joanna Świniarska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-01-11 15:07:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Świniarska
(2020-01-17 13:42:26)
 
 
liczba odwiedzin: 5242840

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X