☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Piątek 30.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatki i opłaty lokalne 2019

Podatki i opłaty lokalne 2019

WYDZIAŁ PODATKOWY 
Informacja ogólna
tel. (74) 85-60-509, 85-60-510, 85-60-528, 85-60-515, 85-60-539
 

Należności z tytułu:

  • podatków i opłat lokalnych (za wyjątkiem podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, które należy wpłacać na indywidualny nr rachunku bankowego nadany podatnikowi przez Gminę Strzegom),  
  • opłaty eksploatacyjnej,  
  • mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską Gminy Strzegom,  
  • czynszu dzierżawnego,  
  • opłat za wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia komunalnego oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

płatne są w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (czynna: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 8.30-15.00, wtorek w godzinach 8.30-15.45, piątek w godzinach 8.30-13.30) lub na rachunek bankowy:
 
GMINA STRZEGOM
Santander Bank Polska S.A. o/Strzegom
Nr 81 1090 2343 0000 0005 9800 0229
 
W przelewie należy określić NIP podatnika, rodzaj podatku (opłaty) oraz okres, którego wpłata dotyczy.
 
Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r., poz. 800) - zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu (nie dotyczy podatków niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).
Zapłata opłaty skarbowej przez wszystkie podmioty oraz zapłata podatków przez mikroprzedsiębiorców może nastąpić również w gotówce.

PRZY WPŁATACH DOKONYWANYCH PO UPŁYWIE TERMINU PŁATNOŚCI DO KWOTY PODATKU (OPŁATY) NALEŻY DOLICZYĆ ODSETKI ZA ZWŁOKĘ. Istnieje możliwość telefonicznego uzgodnienia wysokości odsetek za zwłokę na dzień wpłaty pod numerami telefonów: (074) 85 60 509, (074) 85 60 510.
 
Skrócone wykazy stawek podatkowych


OD DNIA 1 LIPCA 2019R. OBOWIĄZUJĄ NOWE OGÓLNOPOLSKIE WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOSCI, PODATEK ROLNY I PODATEK LEŚNY

1.Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:
– informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1
– załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1
– załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania  ZIN-2
– załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników ZIN-3
2.Podatek od nieruchomości od osób prawnych:
– deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
– załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1
– załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2
3.Podatek rolny od osób fizycznych:
– informacja o gruntach IR-1
– załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1
– załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2
– załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników ZIR–3
4.Podatek rolny od osób prawnych:
– deklaracja na podatek rolny DR-1
– załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1
– załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDR-2
5.Podatek leśny od osób fizycznych:
– informacja o lasach IL-1
– załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu  ZIL-1
– załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania  ZIL-2
– załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników  ZIL-3
6.Podatek leśny od osób prawnych:
– deklaracja na podatek leśny DL-1
– załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDL-1
– załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDL-2
 

Nowe deklaracje i informacje wraz z załącznikami będą stosowane wtedy, gdy obowiązek podatkowy w ww. podatkach powstał od dnia 1 lipca 2019 r. W przypadkach, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem należy stosować stare wzory uchwalone przez Radę Miejską w Strzegomiu.

________________________________________
 
1. Podatek od nieruchomości 
 
UCHWAŁA NR 100/16
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 8 listopada 2016 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2016r., poz. 5221)

Druk IN - 1  /pdf/  /docx/
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (wypełniają osoby fizyczne) 

Druk ZN – 1/A  /pdf/  /docx/
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI – „DANE O NIERUCHOMOŚCIACH” (wypełniają osoby fizyczne)

Druk DN - 1  /pdf/  /docx/
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (wypełniają osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)

Druk ZN – 1/A  /pdf/  /docx/
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – „DANE O NIERUCHOMOŚCIACH” (wypełniają osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)

UCHWAŁA NR 71/14
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 24 września 2014r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2014r., poz. 4066)

UCHWAŁA NR 65/16
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 22 czerwca 2016r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2016r., poz. 3007)

UCHWAŁA NR 40/15
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 19 maja 2015r.
w sprawie udzielania przez Gminę Strzegom zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2015r., poz. 2332)
________________________________________
  
2. Podatek od środków transportowych  
 
UCHWAŁA NR 101/16
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 8 listopada 2016 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2016r., poz. 5222)

DEKLARACJA - DT-1
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI - DT-1A
* UWAGA ! - od dnia 01.01.2019r. nowe wzory deklaracji DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.12.2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 2436).
________________________________________
  
3. Podatek rolny

Stawka podatku rolnego wynika z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1892), podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
  • od 1 ha pozostałych gruntów - równowartość pieniężną 5 q żyta

obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.  

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018r., poz. 1004) - średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1dt.

Stawki podatku rolnego w 2019 roku będą wynosić:

  • od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne – 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy,
  • od gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego –  271,80 zł za 1 ha fizyczny. 

Druk IR – 1  /pdf/  /docx/
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (wypełniają osoby fizyczne)

Druk ZR – 1/A   /pdf/  /docx/
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO – „DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH” (wypełniają osoby fizyczne)

Druk DR – 1  /pdf/  /docx/
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (wypełniają osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)

Druk ZR – 1/A  /pdf/  /docx/
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY – „DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH” (wypełniają osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)

________________________________________
 
4. Podatek leśny 
 
Stawka podatku leśnego wynika z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U.z 2017r., poz. 1821), zgodnie z którym podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi (...) równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. z 2018r., poz. 1005) - średnia cena sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego wynosi 191,98 zł za 1 m3. Biorąc pod uwagę powyższe stawka podatku leśnego za jeden hektar, obowiązująca w 2019 roku, wynosi (stawkę należy stosować z dokładnością do czterech miejsc po przecinku): 0,220 m3 x 191,98 zł/m3 = 42,2356 zł.

Druk IL– 1  /pdf/  /docx/
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (wypełniają osoby fizyczne)

Druk ZL – 1/A  /pdf/  /docx/
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO – „DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH” (wypełniają osoby fizyczne) 

Druk DL-1  /pdf/  /docx/
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (wypełniają osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)

Druk ZL – 1/A  /pdf/  /docx/
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY – „DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH” (wypełniają osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) 

 ________________________________________

5. Opłata od posiadania psów 
 
UCHWAŁA Nr 91/12
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 4 grudnia 2012 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2012r., poz. 4816)

 ________________________________________ 

6. WZORY FORMULARZY INFORMACJI i DEKLARACJI PODATKOWYCH 
 
UCHWAŁA Nr 83/15
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2015r. poz.5433 )
 ________________________________________

7. OPŁATA PROLONGACYJNA 
 
UCHWAŁA Nr 99/16
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 8 listopada 2016 r.
w sprawie wysokości opłaty prolongacyjnej (Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2016r. poz. 5220 )
 ________________________________________

8. ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM (formularze):

- Oświadczenie dla przedsiębiorstw - DOC
- Wniosek o zwrot akcyzy - PDF
- Załącznik (pomoc inna niż pomoc de minimis) - PDF
- Zestawienie faktur zakupionego oleju napędowego - DOC

Wytworzył:
Anna Najda
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-01-02 10:56:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2019-08-13 10:06:27)
 
 
liczba odwiedzin: 5253932

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X