☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Sobota 31.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2019

Nieruchomości 2019

data publikacji - 16.12.2019 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 409/B/2019, Nr 410/B/2019, Nr 411/B/2019, Nr 412/B/2019, Nr 413/B/2019, Nr 414/B/2019, Nr 415/B/2019, Nr 416/B/2019, Nr 417/B/2019, Nr 418/B/2019 Burmistrza Strzegomia  z dnia 16 grudnia  2019 roku.

 

 


 

data publikacji - 11.12.2019 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzegom przeznaczonej do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 405/B/2019, Nr 406/B/2019, Nr 407/B/2019, Nr 408/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 11 grudnia 2019 r.

 


 

data publikacji - 06.12.2019 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA
OGŁASZA  
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 


na oddanie w dzierżawę części działki rolnej nr 362/58, AM.1, Obr. Jaroszów,
o powierzchni 0,3700 ha (R IVa – 0,3700 ha),
położonej w Jaroszowie.  

Oddanie w dzierżawę nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się dnia 9 stycznia 2020 r.
o godz. 1110
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29, I piętro.


Stawka wywoławcza czynszu za dzierżawę gruntu wynosi - wartość 2,3000 dt żyta w skali roku.                                              
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  0,10 dt żyta.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom - Santander Bank Polska S.A. o/Strzegom: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2020 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.

Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 35 - II piętro lub telefonicznie pod nr 74/8560-572.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.

 

 


data publikacji - 06.12.2019 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA
OGŁASZA  
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 na oddanie w dzierżawę części działki rolnej nr 362/58, AM.1, Obr. Jaroszów,
o powierzchni 0,3100 ha (R IIIa – 0,1700 ha, R IVa – 0,1400 ha),
położonej w Jaroszowie.  

Oddanie w dzierżawę nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się dnia 9 stycznia 2020 r.
o godz. 1050
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29, I piętro.


Stawka wywoławcza czynszu za dzierżawę gruntu wynosi - wartość 2,4000 dt żyta w skali roku.                                              
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  0,10 dt żyta.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom - Santander Bank Polska S.A. o/Strzegom: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2020 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.

Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 35 - II piętro lub telefonicznie pod nr 74/8560-572.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.

 


data publikacji - 06.12.2019 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA
OGŁASZA  
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na oddanie w dzierżawę części działki rolnej nr 362/60, AM.1, Obr. Jaroszów,
o powierzchni 0,2600 ha (R IIIb – 0,2600 ha),
położonej w Jaroszowie.  

Oddanie w dzierżawę nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się dnia 9 stycznia 2020 r.
o godz. 1130
w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29, I piętro.

Stawka wywoławcza czynszu za dzierżawę gruntu wynosi - wartość 2,0000 dt żyta w skali roku.                                              
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  0,10 dt żyta.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom - Santander Bank Polska S.A. o/Strzegom: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2020 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.

Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 35 - II piętro lub telefonicznie pod nr 74/8560-572.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.


 

 

 

 


data publikacji - 06.12.2019 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA
OGŁASZA  
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


 


na oddanie w dzierżawę części działki rolnej nr 362/60, AM.1, Obr. Jaroszów,
o powierzchni 0,0300 ha (R V – 0,0300 ha),
położonej w Jaroszowie.  

Oddanie w dzierżawę nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się dnia 9 stycznia 2020 r.
o godz. 1150
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29, I piętro.


Stawka wywoławcza czynszu za dzierżawę gruntu wynosi - wartość 1,0000 dt żyta w skali roku.                                              
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  0,10 dt żyta.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom - Santander Bank Polska S.A. o/Strzegom: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232.
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2020 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.

Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 35 - II piętro lub telefonicznie pod nr 74/8560-572.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.
 


data publikacji - 06.12.2019 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA
OGŁASZA  
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na oddanie w dzierżawę części działki rolnej nr 362/58, AM.1, Obr. Jaroszów,
o powierzchni 1,9500 ha (R IIIa – 1,4400 ha, R IVa – 0,5100 ha),
położonej w Jaroszowie.  
Oddanie w dzierżawę nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się dnia 9 stycznia 2020 r.
o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29, I piętro.


Stawka wywoławcza czynszu za dzierżawę gruntu wynosi - wartość 16,0000 dt żyta w skali roku.                                              
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  0,10 dt żyta.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 150,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom - Santander Bank Polska S.A. o/Strzegom: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2020 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.

Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 35 - II piętro lub telefonicznie pod nr 74/8560-572.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.


data publikacji - 06.12.2019 r.

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJENa podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
- oddania w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 389/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 2 grudnia 2019 r.

 data publikacji - 06.12.2019 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzegom przeznaczonej do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 382/B/2019  Burmistrza Strzegomia z dnia 20 listopada 2019 r.


 


data publikacji - 03.12.2019 r.

 

BURMISTRZ   STRZEGOMIA
OGŁASZA  PRZETARG  USTNY,  NIEOGRANICZONY

 na oddanie w najem garażu, o pow. 24,80 m2,
położonego w granicach działki nr 362/58

w Jaroszowie, na zapleczu budynku Jaroszów 131.     
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu  9 stycznia 2020 roku,
o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.


Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem garażu na kwotę  4,05 zł/m2 miesięcznie.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu doliczony zostanie obowiązujący podatku VAT.

Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 300 zł  na konto: Santander Bank Polska S.A. O/Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 lub w kasie Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia  3 stycznia 2020 roku.
W tytule wpłaty wadium powinien widnieć zapis: „najem garażu, działka nr 362/58 Jaroszów”.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem garażu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Osoby posiadające zadłużenie z tytułu najmu (dzierżawy) nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom nie będą dopuszczone do wzięcia udziału w ogłoszonym przetargu.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla garaży.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem przetargu jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich.
Garaż udostępniony będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 3  stycznia 2020 roku,  w godzinach od 1000 do 1015.
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem  można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. Nr 34, II p.  lub telefonicznie pod nr  74 8560542.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.


 


data publikacji - 02.12.2019 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę) zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 390/B/2019, Nr 391/B/2019, Nr 392/B/2019, Nr 393/B/2019, Nr 394/B/2019, Nr 395/B/2019, Nr 396/B/2019, Nr 397/B/2019, Nr 398/B/2019 Burmistrza Strzegomia  z dnia 2 grudnia 2019 roku.


 

data publikacji - 22.11.2019 r.
 

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom


Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr  7
o powierzchni użytkowej 33,20 m²
położony w budynku w Strzegomiu przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 12

wraz z udziałem 652/10000  w częściach wspólnych budynku
oraz prawie własności  gruntu działki nr 1475/1, AM - 14, Obr. 3  o powierzchni 0,0263 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00023799/0.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 18/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w historycznym centrum miasta Strzegomia przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 10 MU zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi.
Działka zlokalizowana jest w obszarze położonym w granicach historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 12.02.1957 r. pod numerem A/2575/417, dla którego obowiązują przepisy odrębne, ponadto wyznacza się strefę obserwacji archeologicznej, dla średniowiecznego miasta, w tym ochrony archeologicznej średniowiecznych budowli i szlaków, w granicach której wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Pierwszy przetarg na powyższe nieruchomości ogłoszony na dzień 24.10.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Lokal mieszkalny nr 7 składa się z jednego pokoju i kuchni o pow. 33,20 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości          40.560,00 zł
Wadium  4.100,00 zł


Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg  odbędzie się w dniu 16.01.2020 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


Dla osób zainteresowanych, lokal udostępniony będzie do oglądania w dniu 08.01.2020 r. w godzinach od 1000 do 1015.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu lub na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  13.01.2020 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74/85-60-543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszeniao przetargu.

 


data publikacji - 15.11.2019 r.

 

BURMISTRZ   STRZEGOMIA
OGŁASZA  PRZETARG  USTNY, 
NIEOGRANICZONYna oddanie w najem komórki, o pow. 9,60 m2,
położonej w granicach działki nr 1317, |AM-14, obr-3 w Strzegomiu, na zapleczu budynku Rynek 26.

W komórce znajdują się małowartościowe, różne rzeczy (kartony, drewno, stary sprzęt ogrodniczy) po poprzednim użytkowniku.
Przyszły najemca będzie zobowiązany do opróżnienia w/w komórki we własnym zakresie i na własny koszt.
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu  2 stycznia 2020 roku, o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.


Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem komórki na kwotę  1,76 zł/m2 miesięcznie.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu doliczony zostanie obowiązujący podatku VAT.

Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 200 zł  w kasie Urzędu Miejskiego  lub na konto: Santander Bank Polska S.A.   O/Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30 grudnia 2019 roku.
W tytule wpłaty wadium powinien widnieć zapis: „najem komórki, działka nr 1317, AM-14, obr-3, Strzegom”.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem komórki, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla komórek.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.
Komórka będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.
Komórka udostępniona będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 30  grudnia 2019 roku,  w godzinach od 1000 do 1015.
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem  można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. Nr 34, II p.  lub telefonicznie pod nr  74  8560542.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia  o przetargu.


 

 


data publikacji - 08.11.2019 r.

BURMISTRZ   STRZEGOMIA
OGŁASZA  PRZETARG  USTNY,  NIEOGRANICZONY


na oddanie w najem garażu, o pow. 20,70 m2,
położonego w granicach działki nr 154/4 w Goczałkowie Górnym,
na zapleczu budynku Goczałków Górny nr 23A-23B.     

Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu  12 grudnia 2019 roku, o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.


Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem garażu na kwotę  3,93 zł/m2 miesięcznie.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu doliczony zostanie obowiązujący podatku VAT.

Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 300 zł  w kasie Urzędu Miejskiego  lub na konto: Santander Bank Polska S.A.   O/Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  9 grudnia 2019 roku.
W tytule wpłaty wadium powinien widnieć zapis: „najem garażu, działka nr 154/4 Goczałków Górny”.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem garażu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla garaży.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem przetargu jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich.
Garaż udostępniony będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 9  grudnia 2019 roku,  w godzinach od 1000 do 1015.
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem  można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. Nr 34, II p.  lub telefonicznie pod nr  74  8560542.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja        o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia  o przetargu.

 


 

data publikacji - 08.11.2019 r.

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom


Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona na terenie Gminy Strzegom

Nieruchomość niezabudowana działka nr 749/2, AM–29, Obr.2,
położona w Strzegomiu o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,1351 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020750/4.

Cena wywoławcza nieruchomości  65.000,00 zł
Wadium  - 6.500,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2019 r.
o godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 2 miasta Strzegom zatwierdzonego Uchwałą Nr 64/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24.09.2014 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem 4 U/P  usługi, produkcja.

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu lub  na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  09.12.2019 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom).
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone
pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II piętro lub telefonicznie pod nr 748560543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja
o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia
o przetargu.
 


data publikacji - 08.11.2019 r.

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY OGRANICZONYna sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy StrzegomPrzedmiotem przetargu jest działka położona na terenie gminy Strzegom

Działka niezabudowana nr 271/1, AM – 13, Obr. 3, położona w Strzegomiu
wg danych z rejestru ewidencji gruntów  powierzchnia wynosi 0,0129 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00019591/1.

Ze względu na warunki usytuowania przedmiotowej nieruchomości przetarg ogranicza się do właścicieli, użytkowników wieczystych przyległych nieruchomości tj.– dz. nr 272/2, AM-13, obr. 3, dz. nr 260, AM-13, obr.3.

Cena wywoławcza nieruchomości  - 11.000,00 zł
Wadium  - 1.100,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2019 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom zatwierdzonego Uchwałą Nr 10/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem B.12 MW/U - zabudowa mieszkaniowa z usługami.
Działka zlokalizowana jest w granicy historycznego układu urbanistycznego przedmieścia średniowiecznego miasta oraz w obszarze obserwacji i ochrony przedmieścia średniowiecznego miasta


Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 27.11.2019 r. zgłosić się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego tut. Urzędu pok. 34, II p. w celu pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w przetargu i złożenia dowodów potwierdzających spełnienie warunków przetargu ograniczonego.
W dniu 28.11.2019 r. Komisja Przetargowa zakwalifikuje osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu, wywieszając na tablicy ogłoszeń listę osób zakwalifikowanych do przetargu
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu lub  na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.12.2019 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.


Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności  nieruchomości ponosi nabywca.


Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone
pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


data publikacji 05.11.2019 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJE
 

 


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
- oddania w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 348/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 października 2019 r.


 

 


data publikacji - 04.11.2019 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 353/B/2019, Nr 354/B/2019, Nr 355/B/2019, Nr 356/B/2019, Nr 357/B/2019, Nr 358/B/2019, Nr 359/B/2019, Nr 360/B/2019, Nr 361/B/2019, Nr 362/B/2019, Nr 363/B/2019, Nr 364/B/2019,  Nr 365/B/2019, Nr 366/B/2019, Nr 367/B/2019, Nr 368/B/2019,  Nr 369/B/2019, Nr 370/B/2019, Nr  371/B/2019, Nr 372/B/2019, Nr  373/B/2019, Nr 374/B/2019 Burmistrza Strzegomia  z dnia 4 listopada  2019 roku. 


data publikacji - 28.10.2019 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzegom przeznaczonej do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 325/B/2019, Nr 326/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 9 października 2019 r.


 

 


data publikacji -25.10.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE
 BURMISTRZA STRZEGOMIA
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru w obr.1 miasta StrzegomNa podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzegomiu uchwały Nr 76/19 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 1 miasta Strzegom, obejmującej obszar przedstawiony na załączniku graficznym do uchwały - do wglądu  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację  o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa.  Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, w godzinach pracy urzędu. Do opracowywanego projektu dokumentu mogą być składane wnioski. Wnioski należy składać do Burmistrza Strzegomia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2019 r. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - zainteresowani mogą składać wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: strzegom@strzegom.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Strzegomia.
Na podstawie art. 17a i 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia  o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016, s.1) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) informuję, że:
•    W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Strzegomia, danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 1 miasta Strzegom, przysługuje Pani/Panu prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016, s. 1), jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
•    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Strzegomia, Rynek 38, 58-150 Strzegom.
•    Dane kontaktowe: z Administratorem można się skontaktować: osobiście lub na adres poczty elektronicznej: strzegom@strzegom.pl, telefonicznie: (74) 85 60 599, pisemnie: Urząd Miejski   w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom.
•    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 1 miasta Strzegom.
•    Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
•    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu urzędu, uczestniczące w opracowaniu planu miejscowego.
•    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie sporządzania projektu zmiany planu miejscowego oraz w obowiązującym okresie archiwizacji - zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca  1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).
•    Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrzeniem uwagi.
•    Przekazywanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.
•    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie stosuje się.
 


data publikacji - 24.10.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA
o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzegomiu uchwał:
- Nr 70/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 5 miasta Strzegom, obejmującej obszar przedstawiony na załączniku graficznym do uchwały - do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu, położony po południowej stronie drogi krajowej nr 5 w rejonie skrzyżowania z ul. Wałbrzyską,
- Nr 68/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Graniczna oraz w obrębie 2 miasta Strzegom, obejmującej obszar przedstawiony na załączniku graficznym do uchwały - do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektów zmian planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektów dokumentów wymagających udziału społeczeństwa.  Z dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, w godzinach pracy urzędu. Do opracowywanych projektów dokumentów mogą być składane wnioski. Wnioski należy składać do Burmistrza Strzegomia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2019 r. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - zainteresowani mogą składać wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: strzegom@strzegom.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Strzegomia.

Na podstawie art. 17a i 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016, s.1) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) informuję, że:
•    W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Strzegomia, danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 5 miasta Strzegom oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Graniczna oraz w obrębie 2 miasta Strzegom, przysługuje Pani/Panu prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016, s. 1), jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
•    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Strzegomia, Rynek 38, 58-150 Strzegom.
•    Dane kontaktowe: z Administratorem można się skontaktować: osobiście lub na adres poczty elektronicznej: strzegom@strzegom.pl, telefonicznie: (74) 85 60 599, pisemnie: Urząd Miejski  w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom.
•    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 5 miasta Strzegom lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Graniczna oraz w obrębie 2 miasta Strzegom.
•    Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
•    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu urzędu, uczestniczące w opracowaniu planu miejscowego.
•    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie sporządzania projektu zmiany planu miejscowego oraz w obowiązującym okresie archiwizacji - zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).
•    Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrzeniem uwagi.
•    Przekazywanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.
•    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie stosuje się.


data publikacji - 21.10.2019 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom


1. Działka niezabudowana nr 138/8, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0027 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  2.100,00 zł
Wadium  -  215,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.11.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.
2. Działka niezabudowana nr 138/9, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0027 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  2.100,00 zł
Wadium  -  220,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.11.2019 r. o godz. 1120 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.
3. Działka niezabudowana nr 138/10, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0027 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  2.100,00 zł
Wadium  -  225,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.11.2019 r. o godz. 1140 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.4. Działka niezabudowana nr 138/21, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0029 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  2.200,00 zł
Wadium  -  230,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.11.2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.5. Działka niezabudowana nr 138/22, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0027 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  2.100,00 zł
Wadium  -  235,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.11.2019 r. o godz. 1220 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.


6. Działka niezabudowana nr 138/23, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0029 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  2.220,00 zł
Wadium  -  240,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.11.2019 r. o godz. 1240 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.


Pierwszy przetarg na powyższe nieruchomości ogłoszony na dzień 21.03.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na powyższe nieruchomości ogłoszony na dzień 13.06.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na powyższe nieruchomości ogłoszony na dzień 12.09.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek w gminie Strzegom uchwalonego uchwałą Nr 84/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. powyższe nieruchomości oznaczone są symbolem
6 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.11.2019 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.


Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.  


Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).


Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 

 


 

data publikacji - 21.10.2019 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
CZWARTY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYna sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona na terenie Gminy Strzegom

Nieruchomość niezabudowana działka nr 359/7, AM–1, Obr. Rogoźnica,
położona w Rogoźnicy o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,2519 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00013680/0.

Cena wywoławcza nieruchomości  58.800,00 zł
Wadium  - 6.000,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 28.11.2019 r.
o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 28.02.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 13.06.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 12.09.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów, uchwalonego  Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem 6 MU  2 zabudowa mieszkaniowa z usługami.
Strefa K ochrony krajobrazu kulturowego.


Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.


Ze względu na to, że na nieruchomości działce nr 359/7, AM-1, obr. Rogoźnica znajdują się urządzenia elektroenergetyczne – odcinek napowietrzny linii niskiego napięcia wraz ze stanowiskiem słupowym pojedynczym oraz złącze kablowe przyszły właściciel nieruchomości w momencie sprzedaży ustanowi na prawie własności działki gruntu nr 359/7, AM-1, obr. Rogoźnica na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Wałbrzychu i jego następców prawnych bezpłatną bezterminową służebność przesyłu w przebiegu linii kablowej niskiego napięcia szerokości pasa ograniczonego użytkowania 0,50 m oraz posadowionych złączy kablowych, stanowiska słupa pojedynczego  polegającą na prawie do: całodobowego, nieutrudnionego, nieograniczonego w czasie i miejscu dostępu (przechodu i przejazdu niezbędnym sprzętem) przez służby TAURON Dystrybucja S.A. bądź jej przedstawicieli, wykonywania czynności związanych z utrzymaniem tych urządzeń, eksploatacją, modernizacją, dokonywaniem ich przeglądów, remontów, demontaży, kontroli, wykonywania pomiarów, konserwacji, wymianą na nowe
i usuwaniem awarii, z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na koszt właściciela urządzeń (TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu i ich następców prawnych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232   w nieprzekraczalnym terminie do dnia  25.11.2019 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone
pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II piętro lub telefonicznie pod nr 748560543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja
o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia
o przetargu.
 

 

 


data publikacji - 21.10.2019 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)  zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 331/B/2019, Nr 332/B/2019, Nr 333/B/2019, Nr 334/B/2019, Nr 335/B/2019, Nr 336/B/2019, Nr 337/B/2019, Nr 338/B/2019, Nr 339/B/2019, Nr 340/B/2019, Nr 341/B/2019, Nr 342/B/2019, Nr 343/B/2019, Nr 344/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 21 października 2019 roku.
 


data publikacji - 11.10.2019 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzegom przeznaczonej do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 324/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 9 października 2019 r. 


 

data publikacji - 11.10.2019 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzegom przeznaczonej do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 312/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 25 września 2019 r. 


data publikacji - 07.10.2019 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę) zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 315/B/2019,  Nr 316/B/2019, Nr 317/B/2019, Nr 318/B/2019, Nr 319/B/2019, Nr 320/B/2019, Nr 321/B/2019  Burmistrza Strzegomia z dnia 7 października  2019 roku.
 


data publikacji - 24.09.2019 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem (dzierżawę) zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  311/B/2019  Burmistrza Strzegomia  z dnia 23 września 2019 roku.

 

 


data publikacji - 23.09.2019 r.

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr  7
o powierzchni użytkowej 33,20 m²
położony w budynku w Strzegomiu przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 12

wraz z udziałem 652/10000  w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności  gruntu działki nr 1475/1, AM - 14, Obr. 3  o powierzchni 0,0263 ha


Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00023799/0.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 18/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w historycznym centrum miasta Strzegomia przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 10 MU zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi.
Działka zlokalizowana jest w obszarze położonym w granicach historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 12.02.1957 r. pod numerem A/2575/417, dla którego obowiązują przepisy odrębne, ponadto wyznacza się strefę obserwacji archeologicznej, dla średniowiecznego miasta, w tym ochrony archeologicznej średniowiecznych budowli i szlaków, w granicach której wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Lokal mieszkalny nr 7 składa się z jednego pokoju i kuchni o pow. 33,20 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości          50.700,00 zł
Wadium  5.100,00 zł


Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg  odbędzie się w dniu 24.10.2019 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


Dla osób zainteresowanych, lokal udostępniony będzie do oglądania w dniu 17.10.2019 r. w godzinach od 1000 do 1015.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu lub na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  21.10.2019 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy

Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74/85-60-543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

 


data publikacji - 23.09.2019 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy StrzegomPrzedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr  6
o powierzchni użytkowej 90,00 m²
położony w budynku w Goczałkowie przy ul. Strzegomskiej 29
wraz z udziałem 1819/10000  w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności
gruntu działki nr 161/5, AM - 2, Obr. Goczałków  o powierzchni 0,0957 ha


Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00042615/6.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004  r. w  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno – zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów działka nr 161/5, AM-2, obr. Goczałków przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i mieszkaniowo-usługową, oznaczona jest symbolem 2 MW / MU 3.


Lokal mieszkalny nr 6 składa się z trzech pokoi, kuchni, dwóch łazienek, dwóch przedpokoi, pomieszczenia gospodarczego oraz wc o pow. 90,00 m2.
Do lokalu przynależy piwnica o pow. 8,80 m2

Cena wywoławcza nieruchomości          100.700,00 zł
Wadium  10.100,00 zł


Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.10.2019 r.
o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


Dla osób zainteresowanych, lokal udostępniony będzie do oglądania w dniu 17.10.2019 r. w godzinach od 1100 do 1115.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu lub na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  21.10.2019 r.  (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74/85-60-543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacjao takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszeniao przetargu.

 

 


data publikacji - 23.09.2019 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 299/B/2019, Nr 300/B/2019, Nr 301/B/2019, Nr 302/B/2019, Nr 303/B/2019, Nr 304/B/2019, Nr 305/B/2019, Nr 306/B/2019, Nr 307/B/2019, Nr 308/B/2019, Nr 309/B/2019, Nr 310/B/2019  Burmistrza Strzegomia  z dnia   20 września  2019 roku.

 


data publikacji - 16.09.2019 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzegom przeznaczonej do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 290/B/2019, Nr 291/B/2019, Nr 292/B/2019  Burmistrza Strzegomia z dnia 16 września 2019 r.


 


 

data publikacji - 10.09.2019 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2204 z póżn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 277/B/2019, Nr 278/B/2019, Nr 279/B/2019, Nr 280/B/2019, Nr 281/B/2019, Nr 282/B/2019, Nr 283/B/2019, Nr 284/B/2019, Nr 285/B/2019, Nr 286/B/2019, Nr 287/B/2019, Nr  288/B/2019 Burmistrza Strzegomia  z dnia   10 września  2019 roku.


data publikacji - 04.09.2019 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzegom przeznaczonej do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 271/B/2019, Nr 272/B/2019, Nr 273/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 4 września 2019 r.
 

 


data publikacji - 03.09.2019 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy StrzegomPrzedmiotem przetargu jest lokal niemieszkalny - użytkowy nr 1 - garaż
o powierzchni 15,40 m²
położony w Strzegomiu  przy ul. Kwiatowej 11-13-15
wraz z udziałem 393/10000  w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności  gruntu działki nr 2579, AM -33, Obr.3  o powierzchni 0,0791 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00027971/8.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem I.11.MW/MN - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna.

Dojazd do garażu odbywa od strony ulicy Lipowej poprzez działkę  nr 2584, AM-33, obr. 3.
W momencie sprzedaży nieruchomości na działce 2584, AM-33, obr.3  zostanie ustanowiona nieodpłatna  służebność drogi koniecznej polegającej na prawie  przejścia i przejazdu pasem szerokości 4 m  wzdłuż działek nr 2577, 2585, AM-33, obr.3 na rzecz każdoczesnego właściciela garażu.


Cena wywoławcza nieruchomości          7.000,00 zł
Wadium  700,00 zł


Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Przetarg odbędzie się w dniu 03.10.2019 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


Dla budynku urządzona jest księga wieczysta SW1S/00027971/8,
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.


Dla osób zainteresowanych, lokal udostępniony będzie do oglądania w dniu 26.09.2019 r. w godzinach od 930 do 945.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie urzędu lub na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom, nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30.09.2019 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74/85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja
o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia
o przetargu.

 


data publikacji - 26.08.2019 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę) zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  229/B/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 244/B/2019, Nr 245/B/2019, Nr 246/B/2019, Nr 247/B/2019, Nr 248/B/2019, Nr 249/B/2019, Nr 250/B/2019, Nr 251/B/2019, Nr  252/B/2019,  Nr 253/B/2019, Nr 254/B/2019, Nr 255/B/2019, Nr 256/B/2019, Nr 257/B/2019, Nr  258/B/2019, Nr 259/B/2019, Nr 260/B/2019, Nr 261/B/2019, Nr 262/B/2019, Nr  263/B/2019, Nr 264/B/2019, Nr 265/B/2019, Nr 266/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 26 sierpnia 2019 roku.

 


data publikacji - 22.08.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszarów położonych w obrębie wsi Granica, w gminie StrzegomNa podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzegomiu uchwały Nr 19/19 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Granica, w gminie Strzegom, obejmującej obszary przedstawione na załączniku graficznym do uchwały - do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, w terminie do dnia 16 września 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, w godzinach pracy urzędu. Do opracowywanego projektu dokumentu mogą być składane wnioski. Wnioski należy składać do Burmistrza Strzegomia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2019 r. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - zainteresowani mogą składać wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: strzegom@strzegom.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Strzegomia.

Na podstawie art. 17a i 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016, s.1) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) informuję, że:

•    W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Strzegomia, danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obr. wsi Granica, w gminie Strzegom przysługuje Pani/Panu prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016, s. 1), jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
•    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Strzegomia, Rynek 38, 58-150 Strzegom.
•    Dane kontaktowe: z Administratorem można się skontaktować: osobiście lub na adres poczty elektronicznej: strzegom@strzegom.pl, telefonicznie: (74) 85 60 599, pisemnie: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom.
•    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obr. wsi Granica, w gminie Strzegom.
•    Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
•    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu urzędu, uczestniczące w opracowaniu planu miejscowego.
•    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie sporządzania projektu planu miejscowego oraz w obowiązującym okresie archiwizacji - zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).
•    Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrzeniem uwagi.
•    Przekazywanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.
•    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie stosuje się.
 

 


 

data publikacji - 13.08.2019 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJE


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
- oddania w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 236/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 9 sierpnia 2019 r.

 


data publikacji - 13.08.2019 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzegom przeznaczonej do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 233/B/2019, Nr 234/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 9 sierpnia 2019 r.

 


data publikacji - 13.08.2019 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzegom przeznaczonej do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 232/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 7 sierpnia 2019 r.

 


data publikacji - 09.08.2019 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)  zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  235/B/2019  Burmistrza Strzegomia z dnia 9  sierpnia 2019 roku.

 

 


data publikacji - 09.08.2019 r.

BURMISTRZ   STRZEGOMIA
OGŁASZA  PRZETARG  USTNY,  NIEOGRANICZONYNa oddanie w dzierżawę gruntów położonych w granicach  działki nr 289/3, 
o pow. 136 m2
w Kostrzy przed budynkiem przy ul. Kościuszki 1,
z przeznaczeniem pod urządzenie ogródka przydomowego.
Oddanie w najem nastąpi na czas nie oznaczony.

Przetarg odbędzie się  19 września 2019 roku,
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.


Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za dzierżawę gruntów na kwotę  0,35 zł/m2 w skali roku.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący podatku VAT.

Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 100 zł  w kasie Urzędu Miejskiego  lub na konto: Santander Bank Polska S.A. O / Strzegom  nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  16 września 2019 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę gruntów, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Stawka czynszu dzierżawy ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla tego rodzaju gruntów.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.
Grunty będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.
Grunty przeznaczone do oddania w dzierżawę udostępnione będą dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 16 września 2019 roku,  w godzinach od 1000  do 1015.
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem  można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. Nr 34, II p.  lub telefonicznie dzwoniąc pod nr  74 8560542.
W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.
 

 


data publikacji - 06.08.2019 r.

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 


na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom


1. Działka niezabudowana nr 138/7, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom
o powierzchni 0,0027 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  2.100,00 zł
Wadium  - 210,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2019 r.
o godz. 1100

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


2. Działka niezabudowana nr 138/8, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom
o powierzchni 0,0027 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.


Cena wywoławcza nieruchomości  2.100,00 zł
Wadium  -  215,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2019 r.
o godz. 1120

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

3. Działka niezabudowana nr 138/9, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom
o powierzchni 0,0027 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  2.100,00 zł
Wadium  -  220,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2019  r.
o godz. 1140

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

4. Działka niezabudowana nr 138/10, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom
o powierzchni 0,0027 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  2.100,00 zł
Wadium  -  225,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2019 r.
o godz. 1200

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


5. Działka niezabudowana nr 138/21, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom
o powierzchni 0,0029 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.


Cena wywoławcza nieruchomości  2.200,00 zł
Wadium  -  230,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2019 r.
o godz. 1220

w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.


6. Działka niezabudowana nr 138/22, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom
o powierzchni 0,0027 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  2.100,00 zł
Wadium  -  235,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2019 r.
o godz. 1240

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


7. Działka niezabudowana nr 138/23, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom
o powierzchni 0,0029 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  2.220,00 zł
Wadium  -  240,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2019 r.
o godz. 1300

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Pierwszy przetarg na powyższe nieruchomości ogłoszony na dzień 21.03.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na powyższe nieruchomości ogłoszony na dzień 13.06.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek w gminie Strzegom uchwalonego uchwałą Nr 84/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. powyższe nieruchomości oznaczone są symbolem
6 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.09.2019 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.  

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).


Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


data publikacji - 06.08.2019 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
 SIÓDMY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona na terenie Gminy Strzegom

Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek nr 42/8, 42/9, AM–1,Obr. Żelazów,
położona w Żelazowie
o łącznej powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,1478 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020741/8.

Cena wywoławcza nieruchomości  29.560,00 zł
Wadium  - 3.000,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2019 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 22.03.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 28.06.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 13.09.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Czwarty przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 22.11.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Piąty przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.04.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Szósty przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 13.06.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów, uchwalonego  Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem 8 MN/RM 2 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Nieruchomość położona jest w granicy strefy zewnętrznej pośredniej ochrony ujęć wody.

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232   lub w kasie urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia  09.09.2019 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II piętro lub telefonicznie pod nr 748560543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


data publikacji - 06.08.2019 r.

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
TRZECI  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYna sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona na terenie Gminy Strzegom

Nieruchomość niezabudowana działka nr 359/7, AM–1, Obr. Rogoźnica,
położona w Rogoźnicy o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,2519 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00013680/0.

Cena wywoławcza nieruchomości  58.800,00 zł
Wadium  - 6.000,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2019 r. o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.


Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 28.02.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 13.06.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów, uchwalonego  Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem 6 MU  2 zabudowa mieszkaniowa z usługami.
Strefa K ochrony krajobrazu kulturowego.
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.


Ze względu na to, że na nieruchomości działce nr 359/7, AM-1, obr. Rogoźnica znajdują się urządzenia elektroenergetyczne – odcinek napowietrzny linii niskiego napięcia wraz ze stanowiskiem słupowym pojedynczym oraz złącze kablowe przyszły właściciel nieruchomości w momencie sprzedaży ustanowi na prawie własności działki gruntu nr 359/7, AM-1, obr. Rogoźnica na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Wałbrzychu i jego następców prawnych bezpłatną bezterminową służebność przesyłu w przebiegu linii kablowej niskiego napięcia szerokości pasa ograniczonego użytkowania 0,50 m oraz posadowionych złączy kablowych, stanowiska słupa pojedynczego  polegającą na prawie do: całodobowego, nieutrudnionego, nieograniczonego w czasie
i miejscu dostępu (przechodu i przejazdu niezbędnym sprzętem) przez służby TAURON Dystrybucja S.A. bądź jej przedstawicieli, wykonywania czynności związanych
z utrzymaniem tych urządzeń, eksploatacją, modernizacją, dokonywaniem ich przeglądów, remontów, demontaży, kontroli, wykonywania pomiarów, konserwacji, wymianą na nowe
i usuwaniem awarii, z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na koszt właściciela urządzeń (TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu i ich następców prawnych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  09.09.2019 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone
pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II piętro lub telefonicznie pod nr 748560543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacjao takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


data publikacji - 06.08.2019 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 
Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 225/B/2019, Nr 226/B/2019, Nr 227/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 24 lipca 2019 r.

 


data publikacji - 29.07.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA
o przystąpieniu do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w obrębie 3 miasta StrzegomNa podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzegomiu uchwały Nr 44/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom, obejmującej obszar przedstawiony na załączniku graficznym do uchwały - do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, (położony w rejonie drogi krajowej nr 5 oraz ul. Lipowej). Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, w godzinach pracy urzędu. Do opracowywanego projektu dokumentu mogą być składane wnioski. Wnioski należy składać do Burmistrza Strzegomia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - zainteresowani mogą składać wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: strzegom@strzegom.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Strzegomia.

Na podstawie art. 17a i 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016, s.1) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000  z późn. zm.) informuję, że:
•    W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Strzegomia, danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom, przysługuje Pani/Panu prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016, s. 1),  jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
•    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Strzegomia, Rynek 38, 58-150 Strzegom.
•    Dane kontaktowe: z Administratorem można się skontaktować: osobiście lub na adres poczty elektronicznej: strzegom@strzegom.pl, telefonicznie: 74 8560 599, pisemnie: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom.
•    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom.
•    Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
•    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu urzędu, uczestniczące w opracowaniu planu miejscowego.
•    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie sporządzania projektu planu miejscowego oraz w obowiązującym okresie archiwizacji - zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).
•    Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrzeniem uwagi.
•    Przekazywanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.
•    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie stosuje się.
 


data publikacji – 22.07.2019r.


BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2204 z póżn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr:  217/B/2019,  218/B/2019,   219/B/2019, 220/B/2019, 221/B/2019,   Burmistrza Strzegomia,  z dnia   22  lipca 2019 roku.


data publikacji - 12.07.2019 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2204 z póżn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania w najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem Nr: 201/B/2019, 202/B/2019, 203/B/2019, 204/B/2019, 205/B/2019, 206/B/2019, 207/B/2019, 208/B/2019, 209/B/2019, 210/B/2019, 211/B/2019, 212/B/2019, 213/B/2019 Burmistrza Strzegomia, z dnia 11 lipca 2019 roku.


data publikacji - 08.07.2019 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 192/B/2019, Nr 193/B/2019, Nr 194/B/2019, Nr 195/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 3 lipca 2019 r.

 

 


data publikacji - 05.07.2019 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 176/B/2019, Nr 177/B/2019, Nr 178/B/2019, Nr 179/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 czerwca 2019 r.,


 


data publikacji - 01.07.2019 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  182/B/2019,  Nr 183/B/2019, Nr 184/B/2019, Nr 185/B/2019, Nr 186/B/2019, Nr 187/B/2019, Nr 188/B/2019, Nr 189/B/2019, Nr 190/B/2019, Nr 191/B/2019, Nr 192/B/2019, Nr 193/B/2019 Burmistrza Strzegomia  z dnia   28 czerwca 2019 roku.


 

 


 

data publikacji - 27.06.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STRZEGOMIA


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obr. wsi Olszany, w gminie Strzegom


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 76/18 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przystąpienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obr. wsi Olszany, w gminie Strzegom, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obr. wsi Olszany, w gminie Strzegom w dniach od 5 lipca 2019 r. do 29 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 w godzinach pracy urzędu, pokój nr 35 II piętro.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 16 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 (pokój nr 35 II piętro.) o godz.13.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzegomia (zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy), na adres Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres strzegom@strzegom.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, w godzinach pracy urzędu. W postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane uwagi na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Strzegomia. Ponadto informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o w/w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozie oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17a i 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016, s.1) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) informuję, że:

•    W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Strzegomia, danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. wsi Olszany, w gminie Strzegom przysługuje Pani/Panu prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016, s. 1), jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
•    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Strzegomia, Rynek 38, 58-150 Strzegom.
•    Dane kontaktowe: z Administratorem można się skontaktować: osobiście lub na adres poczty elektronicznej: strzegom@strzegom.pl, telefonicznie: 74 85 60 599, pisemnie: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom.
•    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. wsi Olszany, w gminie Strzegom.
•    Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
•    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu urzędu, uczestniczące w opracowaniu planu miejscowego.
•    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie sporządzania projektu planu miejscowego oraz w obowiązującym okresie archiwizacji - zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).
•    Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrzeniem uwagi.
•    Przekazywanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.
•    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie stosuje się.
 

 


data publikacji - 17.06.2019 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 148/B/2019, Nr 149/B/2019, Nr 150/B/2019, Nr 151/B/2019, Nr 152/B/2019, Nr 153/B/2019, Nr 154/B/2019, Nr 155/B/2019, Nr 156/B/2019, Nr 157/B/2019, Nr 158/B/2019, Nr 159/B/2019, Nr 160/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 14 czerwca 2019 roku.
 

 


data publikacji - 05.06.2019 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 


Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 135/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 3 czerwca 2019 r.


 

 


data publikacji - 04.06.2019 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)   zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  136/B/2019,  Nr 137/B/2019,  Nr 138/B/2019, Nr 139/B/2019, Nr  140/B/2019,  Nr 141/B/2019, Nr  142/B/2019,  Nr 143/B/2019  Burmistrza Strzegomia z dnia  4 czerwca 2019 roku.


 


 

data publikacji - 22.05.2019 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)   zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 121/B/2019, Nr 122/B/2019,  Nr 123/B/2019, Nr 124/B/2019  Burmistrza Strzegomia z dnia 20 maja 2019 roku.

 

 


data publikacji - 10.05.2019 r.

BURMISTRZ   STRZEGOMIA
OGŁASZA  PRZETARG  USTNY,  NIEOGRANICZONY

 


Na oddanie w dzierżawę gruntów położonych w granicach  działki nr 648, AM-5, obr-1,
o pow. 166 m2 w Strzegomiu przy Al. Wojska Polskiego 51,
z przeznaczeniem pod urządzenie ogródka przydomowego.
Oddanie w najem nastąpi na czas nie oznaczony.

Przetarg odbędzie się  27 czerwca 2019 roku,
o godz. 1000

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.


Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za dzierżawę gruntów na kwotę  0,35 zł/m2 w skali roku.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący podatku VAT.

Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł./m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 100 zł w kasie Urzędu Miejskiego  lub na konto: Santander Bank Polska S.A. O / Strzegom   nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  24 czerwca 2019 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę gruntów, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Stawka czynszu dzierżawy ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla tego rodzaju gruntów.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.
Grunty będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.
Grunty przeznaczone do oddania w dzierżawę udostępnione będą dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 24 czerwca 2019 roku,  w godzinachod 1000  do 1015.
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem  można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. Nr 34, II p.  lub telefonicznie dzwoniąc pod nr  74 8560542.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.


 


data publikacji - 09.05.2019 r.

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYna sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom


1. Działka niezabudowana nr 138/7, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0027 ha

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  2.100,00 zł
Wadium  - 210,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.06.2019 r.
o godz. 1130
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.2. Działka niezabudowana nr 138/8, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0027 ha

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  2.100,00 zł
Wadium  -  215,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.06.2019 r.
o godz. 1150
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.3. Działka niezabudowana nr 138/9, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0027 ha


Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  2.100,00 zł
Wadium  -  220,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 13.06.2019 r.
o godz. 1210
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.


4. Działka niezabudowana nr 138/10, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0027 ha

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  2.100,00 zł
Wadium  -  225,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 13.06.2019 r.
o godz. 1230
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.


5. Działka niezabudowana nr 138/21, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0029 ha

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  2.200,00 zł
Wadium  -  230,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.06.2019 r.
o godz. 1250
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.


6. Działka niezabudowana nr 138/22, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0027 ha


Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.


Cena wywoławcza nieruchomości  2.100,00 zł
Wadium  -  235,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 13.06.2019 r.
o godz. 1310
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.


7. Działka niezabudowana nr 138/23, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0029 ha

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.


Cena wywoławcza nieruchomości  2.220,00 zł
Wadium  -  240,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 13.06.2019 r.
o godz. 1330
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.


Pierwszy przetarg na powyższe nieruchomości ogłoszony na dzień 21.03.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek w gminie Strzegom uchwalonego uchwałą Nr 84/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. powyższe nieruchomości oznaczone są symbolem
6 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.2019 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.


Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.  


Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).


Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 

 


data publikacji - 09.05.2019 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYna sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom


Działka niezabudowana nr 18/9, AM –1, Obr. Żółkiewka,
położona w Żółkiewce,  gmina Strzegom
powierzchnia wg rejestru ewidencji gruntów 0,2425 ha

Cena wywoławcza nieruchomości  72.750,00 zł
Wadium  - 7.300,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.06.2019 r.
o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00042259/2.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.


Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 09.08.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg ogłoszony na dzień 18.10.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci  przetarg ogłoszony na dzień 20.12.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Czwarty  przetarg ogłoszony na dzień 14.02.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 83/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Żółkiewka w gminie Strzegom działka nr 18/9 oznaczona jest symbolem 9 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 Przyszły nabywca nieruchomości uzyska techniczne warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej dla nieruchomości, w których to warunkach zobowiązany zostanie do:
a)    Uzyskania i dostarczenia do WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu pisemnej zgody właściciela nieruchomości dz. nr 18/8 na którego terenie znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej, na wejście na teren jego nieruchomości w celu włączenia do sieci ks, ułożenia
i późniejszej eksploatacji odcinka przyłączy kanalizacji sanitarnej.
b)    Uzyskania i dostarczenia do WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu pisemnej zgody właściciela nieruchomości dz. nr 17 na którego terenie znajduje się sieć wodociągowa, na wejście na teren jego nieruchomości w celu włączenia do sieci wodociągowej, ułożenia i późniejszej eksploatacji odcinka przyłącza wodociągowego.

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.2019 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.  

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


data publikacji - 09.05.2019 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom


Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona na terenie Gminy Strzegom

Nieruchomość niezabudowana działka nr 359/7, AM–1, Obr. Rogoźnica,
położona w Rogoźnicy o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,2519 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00013680/0.

Cena wywoławcza nieruchomości  58.800,00 zł
Wadium  - 6.000,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 13.06.2019 r.
o godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.

Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 28.02.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów, uchwalonego  Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem 6 MU  2 zabudowa mieszkaniowa z usługami.
Strefa K ochrony krajobrazu kulturowego.


Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.


Ze względu na to, że na nieruchomości działce nr 359/7, AM-1, obr. Rogoźnica znajdują się urządzenia elektroenergetyczne – odcinek napowietrzny linii niskiego napięcia wraz ze stanowiskiem słupowym pojedynczym oraz złącze kablowe przyszły właściciel nieruchomości w momencie sprzedaży ustanowi na prawie własności działki gruntu nr 359/7, AM-1, obr. Rogoźnica na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Wałbrzychu i jego następców prawnych bezpłatną bezterminową służebność przesyłu w przebiegu linii kablowej niskiego napięcia szerokości pasa ograniczonego użytkowania 0,50 m oraz posadowionych złączy kablowych, stanowiska słupa pojedynczego  polegającą na prawie do: całodobowego, nieutrudnionego, nieograniczonego w czasie i miejscu dostępu (przechodu i przejazdu niezbędnym sprzętem) przez służby TAURON Dystrybucja S.A. bądź jej przedstawicieli, wykonywania czynności związanych z utrzymaniem tych urządzeń, eksploatacją, modernizacją, dokonywaniem ich przeglądów, remontów, demontaży, kontroli, wykonywania pomiarów, konserwacji, wymianą na nowe
i usuwaniem awarii, z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na koszt właściciela urządzeń (TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu i ich następców prawnych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232   w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10.06.2019 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone
pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II piętro lub telefonicznie pod nr 748560543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszeniao przetargu.
 


data publikacji - 09.05.2019 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
 SZÓSTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy StrzegomPrzedmiotem przetargu jest nieruchomość położona na terenie Gminy Strzegom

Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek nr 42/8, 42/9, AM–1, Obr. Żelazów,
położona w Żelazowie
o łącznej powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,1478 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020741/8.

Cena wywoławcza nieruchomości  38.070,00 zł
Wadium  - 3.900,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej


Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 13.06.2019 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 22.03.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 28.06.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 13.09.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Czwarty przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 22.11.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Piąty przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.04.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów, uchwalonego  Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem 8 MN/RM 2 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Nieruchomość położona jest w granicy strefy zewnętrznej pośredniej ochrony ujęć wody.

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10.06.2019 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II piętro lub telefonicznie pod nr 748560543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.


data publikacji - 26.04.2019 r.

 

ZARZĄD OŚRODKA SPORTU I REKREACJI SP. Z O. O.
W STRZEGOMIU
OGŁASZA  PRZETARG  USTNY
  NIEOGRANICZONY


na oddanie w najem gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom.

Przedmiotem przetargu są grunty:

1. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 33 m2,
położonej  w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2,
z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową, oznaczoną na szkicu jako nr 1, z możliwością podłączenia energii elektrycznej  400 V i wody z podlicznikami  (opłata zgodnie z obowiązującymi cenami na dany miesiąc).
Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 21 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku.


Przetarg odbędzie się  30 maja 2019 roku, o godz. 900
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.


Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę  25,00 zł/m2 miesięcznie netto.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący  podatek VAT.
Oprócz czynszu najemca będzie obciążony opłatą za:  podatek od nieruchomości,  wywóz odpadów komunalnych, opłatą za energię elektryczną i dostawę wody według zużycia.
Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 700 zł.

 


2. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 25 m2,
położonej w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2,
z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczoną na szkicu jako nr 2, z możliwością podłączenia energii elektrycznej 230V (do 3000W) z podlicznikiem (opłata zgodnie z obowiązującymi cenami na dany miesiąc).
Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 21 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku.

Przetarg odbędzie się  30 maja 2019 roku, o godz. 930
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.


Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę  25,00 zł/m2 miesięcznie netto.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący  podatek VAT.
Oprócz czynszu najemca będzie obciążony opłatą za:  podatek od nieruchomości,  wywóz odpadów komunalnych, opłatą za energię elektryczną według zużycia.
Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 500 zł.
3. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 12 m2,
położonej w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2,
z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczoną na szkicu jako nr 3, z możliwością podłączenia energii elektrycznej 230V (do 3000W) z podlicznikiem (opłata zgodnie z obowiązującymi cenami na dany miesiąc).
Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 21 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku.

Przetarg odbędzie się  30 maja 2019 roku, o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.


Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę  25,00 zł/m2 miesięcznie netto.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący  podatek VAT.
Oprócz czynszu najemca będzie obciążony opłatą za:  podatek od nieruchomości,  wywóz odpadów komunalnych, opłatą za energię elektryczną według zużycia.
Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 300 zł.
4. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 12 m2,
położonej  w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2,
z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczoną na szkicu jako nr 4, z możliwością podłączenia energii elektrycznej 230V (do 3000W) z podlicznikiem (opłata zgodnie z obowiązującymi cenami na dany miesiąc) .
Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 21 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku.

Przetarg odbędzie się  30 maja 2019 roku, o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.


Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę  25,00 zł/m2 miesięcznie netto.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący  podatek VAT.
Oprócz czynszu najemca będzie obciążony opłatą za:  podatek od nieruchomości,  wywóz odpadów komunalnych, opłatą za energię elektryczną według zużycia.
Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 300 zł.
5. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 2 m2,
położonej w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2,
z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczoną na szkicu jako nr 5, z możliwością podłączenia energii elektrycznej 230V (do 1200W), opłata ryczałtowa naliczana od zdeklarowanej mocy urządzeń odbiorczych i cen energii elektrycznej w danym miesiącu .
Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 21 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku.

Przetarg odbędzie się  30 maja 2019 roku, o godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.


Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę  25,00 zł/m2 miesięcznie netto.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący  podatek VAT.
Oprócz czynszu najemca będzie obciążony opłatą za:  podatek od nieruchomości,  wywóz odpadów komunalnych, opłatą za energię elektryczną według zadeklarowanej mocy urządzeń odbiorczych.
Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 40 zł.6. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 6 m2,
położonej w Strzegomiu przy  ul. Mickiewicza 2,
z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczonej na szkicu jako nr 6 bez możliwości podłączenia mediów.
Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 21 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku.
Przetarg odbędzie się  30 maja 2019 roku, o godz. 1130
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.


Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę  25,00 zł/m2 miesięcznie netto.
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący  podatek VAT.
Oprócz czynszu najemca będzie obciążony opłatą za:  podatek od nieruchomości i  c wywóz odpadów komunalnych.
Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 120 zł.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie Ośrodka Sportu  i Rekreacji Sp. z o. o.  w Strzegomiu, ul. Mickiewicza 2, lub na konto: SANTANDER BANK POLSKA S.A. O / Strzegom nr 98 1090 2343 0000 0001 3585  0989  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  27 maja 2019 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto OSiR sp. z o.o.  w Strzegomiu.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem gruntów, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie do 14.06.2018 r.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.
Grunty będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.
Grunty przeznaczone do oddania w najem udostępnione będą dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 20 maja 2019 roku,  w godzinach od 1000  do 1100 Szczegółowe informacje związanych z przetargiem oraz szkic mapy  można uzyskać w Ośrodku Sportu i Rekreacji Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 2; 58-150 Strzegom lub telefonicznie dzwoniąc pod nr  74 8551696.
W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.

 


data publikacji - 25.04.2019 r.

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJENa podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
- oddania w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 96/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 15 kwietnia 2019 r.


data publikacji - 23.04.2019 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę) zgodnie z  Zarządzeniem  Nr  102/B/2019, Nr 103/B/2019,  Nr 104/B/2019, Nr 105/B/2019, Nr 106/B/2019, Nr 107/B/2019, Nr 108/B/2019, Nr 109/B/2019, Nr 110/B/2019, Nr 111/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 23 kwietnia 2019 roku.

 

 


data publikacji - 12.04.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STRZEGOMIA


o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu górniczego położonego w obrębach
Rogoźnica, Goczałków, Żółkiewka i Żelazów

 


Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzegomiu uchwały Nr 78/18 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego położonego w obrębach Rogoźnica, Goczałków, Żółkiewka i Żelazów.
Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do dnia 7 maja 2019 r. na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, lub drogą elektroniczną na skrzynkę ePUAP lub adres e-mail: strzegom@strzegom.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym). Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam jednocześnie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu.
Wnioski i uwagi do wyżej wymienionej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 7 maja 2019 r. na piśmie na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom; lub drogą elektroniczną na adres: strzegom@strzegom.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym); lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój 35, II piętro.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strzegomia.


 

 


data publikacji - 12.04.2019 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 


Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 82/B/2019, Nr 83/B/2019, Nr 84/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 6 marca 2019 r., 


data publikacji - 10.04.2019 r.

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJE

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
- oddania w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 3 kwietnia 2019 r.

 


data publikacji - 08.04.2019 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)  zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 88/B/2019, Nr  89/B/2019, Nr  90/B/2019, Nr 91/B/2019, Nr 92/B/2019, Nr 93/B/2019, Nr 94/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 9 kwietnia 2019 roku.
 


data publikacji - 02.04.2019 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STRZEGOMIAdotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w sąsiedztwie linii 110 kV w obrębach: Tomkowice, Granica, Modlęcin i Olszany w gminie StrzegomNa podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 44/18 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w sąsiedztwie linii 110 kV w obrębach: Tomkowice, Granica, Modlęcin i Olszany w gminie Strzegomzawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru w sąsiedztwie linii 110 kV w obrębach:
Tomkowice, Granica, Modlęcin i Olszany w gminie Strzegomwraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 kwietnia 2019 r. do 6 maja 2019 r. , w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom, pokój nr 35, II piętro,  od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,ul. Rynek 38,  58-150 Strzegom, pokój nr 35, II piętro.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzegomia, na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2019 r.


Zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r.. poz. 2081) wymieniony wyżej projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.


W związku z art. 39 ust.1 pkt 3, art. 40 i art. 54 ust.3 w/w ustawy, każdy może złożyć uwagi do projektu prognozy. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Strzegomia. Uwagi należy mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, ul. Rynek 38,  58-150 Strzegom, lub na adres email: strzegom@strzegom.pl  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2019 r.
 


 

data publikacji - 19.03.2019 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 69/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 6 marca 2019 r.,
- zniesienia współwłasności zgodnie z Zarządzeniem Nr 70/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 6 marca 2019 r.

 


data publikacji - 14.03.2019 r.

 

INFORMACJANa podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2204 z późn. zm.) Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzegomiu informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczone do:
- oddania w najem zgodnie z uchwałą   nr 01/03/2019 Zarządu OSiR Sp. z o.o. w Strzegomiu z dnia 14 marca 2019 r. na cele  związane z działalnością handlową, gastronomiczną, rozrywkową prowadzoną na terenie OSiR Sp. z o.o.  w Strzegomiu.


 

 


data publikacji - 11.03.2019 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE
 


Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/B/2019, Nr 74/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 11 marca 2019 roku.

 


data publikacji - 04.03.2019 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  53/B/2019,  Nr  54/B/2019, Nr 55/B/2019, Nr 56/B/2019, Nr 57/B/2019, Nr 58/B/2019, Nr 59/B/2019,  Nr 60/B/2019, Nr 61/B/2019  Burmistrza Strzegomia  z dnia 22 lutego 2019 roku.
 


data publikacji - 04.03.2019 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJE


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
- oddania w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 20 lutego 2019 r.


 

 


data publikacji - 15.02.2019 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 


na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom


1. Działka niezabudowana nr 138/7, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0027 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  2.100,00 zł
Wadium  - 210,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2019 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.2. Działka niezabudowana nr 138/8, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0027 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  2.100,00 zł
Wadium  -  215,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2019 r.
o godz. 1020
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


3. Działka niezabudowana nr 138/9, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0027 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  2.100,00 zł
Wadium  -  220,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2019 r.
o godz. 1040
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


4. Działka niezabudowana nr 138/10, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0027 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  2.100,00 zł
Wadium  -  225,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2019 r.
o godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


5. Działka niezabudowana nr 138/21, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0029 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  2.200,00 zł
Wadium  -  230,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2019 r.
o godz. 1120
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


6. Działka niezabudowana nr 138/22, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0027 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  2.100,00 zł
Wadium  -  235,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2019 r.
o godz. 1140
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


7. Działka niezabudowana nr 138/23, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0029 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości  2.220,00 zł
Wadium  -  240,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2019 r.
o godz. 1200
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek w gminie Strzegom uchwalonego uchwałą Nr 84/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. powyższe nieruchomości oznaczone są symbolem
6 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2019 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.  

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone
pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).


Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


data publikacji - 15.02.2019 r.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 49/B/2019, Nr 50/B/2019, Nr 51/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 11  lutego 2019 r.
 

 


data publikacji - 12.02.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA  STRZEGOMIAo przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obr. wsi Olszany, w gminie Strzegom


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzegomiu uchwały Nr 76/18 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obr. wsi Olszany, w gminie Strzegom.


Granicą opracowania objęte są obszary we wsi Olszany, zgodnie z załącznikami graficznymi do ww. uchwały.


Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do dnia 11 marca 2019 r. na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, drogą elektroniczną na skrzynkę ePUAP lub adres e-mail: strzegom@strzegom.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).
Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Na podstawie art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 poz. 2081 z późn.zm.) zawiadamiam jednocześnie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu. Wnioski i uwagi do wyżej wymienionej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 11 marca 2019 r. na piśmie na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom; drogą elektroniczną na adres: strzegom@strzegom.pl  (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r .,  o podpisie elektronicznym);osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strzegomia.


data publikacji - 12.02.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA  STRZEGOMIA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta StrzegomNa podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn .zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzegomiu uchwały Nr 77/18 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom, (obszary położone w rejonie ul. Parkowej i Widokowej), przedstawionych na załączniku graficznym do uchwały - do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu zmiany planu miejscowego.


Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, drogą elektroniczną na skrzynkę ePUAP lub na adres e-mail: strzegom@strzegom.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym), w terminie do dnia 11 marca 2019 r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, w godzinach pracy urzędu. Do opracowywanego projektu dokumentu mogą być składane uwagi i wnioski. Wnioski i uwagi należy składać do Burmistrza Strzegomia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2019 r. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: strzegom@strzegom.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strzegomia.
 


data publikacji - 11.02.2019 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE


Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  42/B/2019,  Nr 43/B/2019,  Nr 44/B/2019,  Nr 45/B/2019, Nr 46/B/2019, Nr 47/B/2019, Nr 48/B/2019  Burmistrza Strzegomia z dnia 8 lutego 2019 roku.


 

 


data publikacji - 28.01.2019 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę), użyczenia   zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 20/B/2019, Nr 21/B/2019, Nr 22/B/2019, Nr 23/B/2019, Nr 24/B/2019, Nr 25/B/2019, Nr 26/B/2019, Nr 27/B/2019, Nr 28/B/2019, Nr 29/B/2019, Nr 30/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia  28 stycznia 2019 roku.


 


data publikacji - 18.01.2019 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom


Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona na terenie Gminy Strzegom

Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek nr 42/8, 42/9, AM–1,
Obr. Żelazów, położona w Żelazowie

o łącznej powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,1478 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020741/8.

Cena wywoławcza nieruchomości  38.070,00 zł
Wadium  - 3.900,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej


Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 28.02.2019 r.
o godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.


Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 22.03.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 28.06.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 13.09.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Czwarty przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 22.11.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów, uchwalonego  Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem 8 MN/RM 2 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Nieruchomość położona jest w granicy strefy zewnętrznej pośredniej ochrony ujęć wody.

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  25.02.2019 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II piętro lub telefonicznie pod nr 748560543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 

 


data publikacji - 18.01.2019 r.

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy StrzegomPrzedmiotem przetargu jest nieruchomość położona na terenie Gminy Strzegom

Nieruchomość niezabudowana działka nr 359/7, AM–1, Obr. Rogoźnica,
położona w Rogoźnicy o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,2519 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00013680/0.

Cena wywoławcza nieruchomości  58.800,00 zł
Wadium  - 6.000,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 28.02.2019 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów, uchwalonego  Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem 6 MU  2 zabudowa mieszkaniowa z usługami.
Strefa K ochrony krajobrazu kulturowego.


Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.


Ze względu na to, że na nieruchomości działce nr 359/7, AM-1, obr. Rogoźnica znajdują się urządzenia elektroenergetyczne – odcinek napowietrzny linii niskiego napięcia wraz ze stanowiskiem słupowym pojedynczym oraz złącze kablowe przyszły właściciel nieruchomości w momencie sprzedaży ustanowi na prawie własności działki gruntu nr 359/7, AM-1, obr. Rogoźnica na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Wałbrzychu i jego następców prawnych bezpłatną bezterminową służebność przesyłu w przebiegu linii kablowej niskiego napięcia szerokości pasa ograniczonego użytkowania 0,50 m oraz posadowionych złączy kablowych, stanowiska słupa pojedynczego  polegającą na prawie do: całodobowego, nieutrudnionego, nieograniczonego w czasie i miejscu dostępu (przechodu i przejazdu niezbędnym sprzętem) przez służby TAURON Dystrybucja S.A. bądź jej przedstawicieli, wykonywania czynności związanych z utrzymaniem tych urządzeń, eksploatacją, modernizacją, dokonywaniem ich przeglądów, remontów, demontaży, kontroli, wykonywania pomiarów, konserwacji, wymianą na nowe i usuwaniem awarii, z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na koszt właściciela urządzeń (TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu i ich następców prawnych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232   w nieprzekraczalnym terminie do dnia  25.02.2019 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II piętro lub telefonicznie pod nr 748560543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


data publikacji - 18.01.2019 r.

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY OGRANICZONYna sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom


Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona na terenie Gminy Strzegom

Nieruchomość niezabudowana działka nr 146/3, AM–39, Obr. 1,
położona w Strzegomiu
o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,0441 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020724/3.

Ze względu na warunki usytuowania przedmiotowej nieruchomości przetarg ogranicza się do właściciela przyległej nieruchomości – dz. nr 146/1, AM-39, obr. 1.

Cena wywoławcza nieruchomości  19.800,00 zł
Wadium  - 2.000,00 zł


Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 28.02.2019 r.
o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom, zatwierdzonego   Uchwałą Nr 91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10.11.2004 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.


Ze względu na to, że na nieruchomości działce nr 143/3, AM-39, obr.1 znajdują się urządzenia telekomunikacyjne przyszły właściciel nieruchomości w momencie sprzedaży ustanowi na prawie własności działki gruntu nr 143/3, AM-39, obr.1 na rzecz Orange Polska S.A.  oraz następcom prawnym oraz pracownikom partnera technicznego Orange Polska, bezpłatną i bezterminową służebność przesyłu polegającej na dostępie i korzystaniu z tej nieruchomości, umożliwiając wejście na nieruchomość w celu wykonywania robót związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją oraz wszelkimi naprawami i remontami infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym w szczególności: usuwania awarii, przeprowadzania remontu, konserwacji, dozoru, pomiarów okresowych lub modernizacji z obowiązkiem każdorazowego doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu ewentualnych robót ziemnych na tym terenie.  
Szerokość pasów eksploatacyjnych określa Zarządzenie nr 7/17 Dyrektora Dostarczania i Serwisu Usług Orange Polska. Zgodnie z tym zarządzeniem pasy eksploatacyjne dla kabli telekomunikacyjnych mają szerokość 1 m wzdłuż osi kabla (po 0,5 m po obu stronach kabla).

Osoba zamierzająca uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 20.02.2019 r. zgłosić się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego tut. Urzędu pok. 34, II p. w celu pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w przetargu i złożenia dowodów potwierdzających spełnienie warunków przetargu ograniczonego.
W dniu 21.02.2019 r. Komisja Przetargowa zakwalifikuje osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu, wywieszając na tablicy ogłoszeń listę osób zakwalifikowanych do przetargu.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232   w nieprzekraczalnym terminie do dnia  25.02.2019 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom).
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II piętro lub telefonicznie pod nr 748560543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 


data publikacji - 16.01.2019 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 14 stycznia 2019 r.,


 


data publikacji - 14.01.2018 r.

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJENa podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
-  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  1/B/2019, Nr 2/B/2019, Nr 3/B/2019  Burmistrza Strzegomia  z dnia  2 stycznia 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 9/B/2019, Nr 10/B/2019, Nr 11/B/2019, Nr  12/B/2019, Nr 13/B/2019  Burmistrza Strzegomia z dnia 14 stycznia 2019 roku.

 


 

data publikacji - 14.01.2019 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYna sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Działka niezabudowana nr 18/9, AM –1, Obr. Żółkiewka,
położona w Żółkiewce,  gmina Strzegom
powierzchnia wg rejestru ewidencji gruntów 0,2425 ha

Cena wywoławcza nieruchomości  72.750,00 zł
Wadium  - 7.300,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.02.2019 r.
o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00042259/2.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.


Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 09.08.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg ogłoszony na dzień 18.10.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci  przetarg ogłoszony na dzień 20.12.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 83/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Żółkiewka w gminie Strzegom działka nr 18/9 oznaczona jest symbolem 9 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 Przyszły nabywca nieruchomości uzyska techniczne warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej dla nieruchomości, w których to warunkach zobowiązany zostanie do:
a)    Uzyskania i dostarczenia do WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu pisemnej zgody właściciela nieruchomości dz. nr 18/8 na którego terenie znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej, na wejście na teren jego nieruchomości w celu włączenia do sieci ks, ułożeniai późniejszej eksploatacji odcinka przyłączy kanalizacji sanitarnej.
b)    Uzyskania i dostarczenia do WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu pisemnej zgody właściciela nieruchomości dz. nr 17 na którego terenie znajduje się sieć wodociągowa, na wejście na teren jego nieruchomości w celu włączenia do sieci wodociągowej, ułożenia i późniejszej eksploatacji odcinka przyłącza wodociągowego.

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.02.2019 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.  

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.


data publikacji - 14.01.2019 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY OGRANICZONYna sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
 


Przedmiotem przetargu jest działka położona na terenie gminy Strzegom

Działka niezabudowana nr 2396/1, AM – 32, Obr. 3, położona w Strzegomiu
wg danych z rejestru ewidencji gruntów  powierzchnia wynosi 0,0406 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00019509/0.

Ze względu na warunki usytuowania przedmiotowej nieruchomości przetarg ogranicza się do właściciela, użytkownika wieczystego przyległej nieruchomości – dz. nr 2403, AM-32, obr. 3, dz. nr 2655, AM-33, obr.3, dz. nr 2656, AM-33, obr. 3.


Cena wywoławcza nieruchomości  15.800,00 zł
Wadium  - 1.600,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 14.02.2019 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów położonychw obrębie 3 miasta Strzegom zatwierdzonego Uchwałą Nr 10/13 Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem I.31.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.


Ze względu na to, że na nieruchomości działce nr 2396/1, AM-32, obr.3 znajdują się urządzenia elektroenergetycznego w postaci linii kablowej niskiego napięcia oraz złączy kablowych przyszły właściciel nieruchomości w momencie sprzedaży ustanowi na prawie własności działki gruntu nr 2396/1, AM-32, Obr.3 na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Wałbrzychu i jego następców prawnych bezpłatną bezterminową służebność przesyłu w przebiegu linii kablowej niskiego napięcia szerokości pasa ograniczonego użytkowania 0,50 m oraz posadowionych złączy kablowych polegającą na prawie do: całodobowego, nieutrudnionego , nieograniczonego w czasie i miejscu dostępu (przechodu i przejazdu niezbędnym sprzętem) przez służby TAURON Dystrybucja S.A. bądź jej przedstawicieli, wykonywania czynności związanych z utrzymaniem tych urządzeń, eksploatacją, modernizacją, dokonywaniem ich przeglądów, remontów, demontaży, kontroli, wykonywania pomiarów, konserwacji, wymianą na nowe i usuwaniem awarii, z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na koszt właściciela urządzeń (TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu i ich następców prawnych).Ze względu na to, że przez nieruchomość  działkę nr 2396/1, AM-32, obr.3 przebiega sieć wodociągowa  Ø 110 PVC znajdująca się w posiadaniu WIK Sp. z o.o. przyszły właściciel nieruchomości w momencie sprzedaży na prawie własności działki gruntu nr 2396/1, AM-32, Obr.3 na rzecz Wodociągów i Kanalizacji w Strzegomiu Spółka z o.o.  i jego następców prawnych ustanowi bezpłatną bezterminową służebność przesyłu. W umowie zostaną określone warunki:
1. Ustanowienia prawa do utrzymania przez WIK Sp. z o.o. w Strzegomiu, na terenie przedmiotowej działki sieci wodociągowej Ø 110 oraz ustanowienia prawa do korzystania i używania sieci wodociągowej, zgodnie z jej przeznaczeniem i w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania.
2. Ustanowienia prawa dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu (w tym sprzętem ciężkim) osób upoważnionych przez Spółkę WIK, w celu dokonywania czynności związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową, usuwaniem awarii sieci wodociągowej.
3. Zachowania minimalnych odległości 3,00 m (licząc od skrajni sieci wodociągowej) wszelkich nowo powstających obiektów od ww. przewodów wodociągowych.
4. Wydzielania, wzdłuż sieci pasów ochronnych o szerokości 1,5 m (po obu stronach przewodu (licząc od skrajni przewodu)) stanowiących niezbędne minimum dla prawidłowej eksploatacji sieci.  
5. Obowiązku znoszenia, przez każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonej, ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia pasów ochronnych, w tym zakazu wznoszenia w pasach ochronnych budynków mieszkalnych, budowli, dokonywania trwałych nasadzeń (drzewa, wieloletnie krzewy ozdobne), magazynowania towarów i urządzeń, prowadzenia robót ziemnych mogących spowodować wypłycenie sieci wodociągowej, a także korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń wodociągowych.  

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 06.02.2019 r. zgłosić się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego tut. Urzędu pok. 34, II p. w celu pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w przetargu i złożenia dowodów potwierdzających spełnienie warunków przetargu ograniczonego.
W dniu 07.02.2019 r. Komisja Przetargowa zakwalifikuje osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu, wywieszając na tablicy ogłoszeń listę osób zakwalifikowanych do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu lub  na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.02.2019 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności  nieruchomości ponosi nabywca.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia
o przetargu.
 


data publikacji - 14.01.2019 r.

 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY OGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy StrzegomPrzedmiotem przetargu jest działka położona na terenie Gminy Strzegom

Działka niezabudowana nr 919/1, AM – 26, Obr. 3, położona w Strzegomiu
wg danych z rejestru ewidencji gruntów  powierzchnia wynosi 0,0304 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00071745/8.

Ze względu na warunki usytuowania przedmiotowej nieruchomości przetarg ogranicza się do właściciela przyległej nieruchomości – dz. nr 907, AM-26, obr.3, dz. nr 908, AM-26, obr.3, dz. nr 920, AM-26, obr.3, dz. nr 921, AM-26, obr.3, dz. nr 922, AM-26, obr.3.

Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest umowami dzierżawy. Nabywca nieruchomości wstępuje w stosunek dzierżawy na miejsce zbywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości  17.300,00 zł
Wadium  - 1.800,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 14.02.2019 r.
o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom zatwierdzonego Uchwałą Nr 10/13 Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem E.12.MW/MN zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna. Granica historycznego układu urbanistycznego przedmieścia średniowiecznego miasta.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 06.02.2019 r. zgłosić się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego tut. Urzędu pok. 34, II p. w celu pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w przetargu i złożenia dowodów potwierdzających spełnienie warunków przetargu ograniczonego.
W dniu 07.02.2019 r. Komisja Przetargowa zakwalifikuje osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu, wywieszając na tablicy ogłoszeń listę osób zakwalifikowanych do przetargu.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu lub  na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.02.2019 r.  (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom) Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności  nieruchomości ponosi nabywca.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 

Wytworzył:
Joanna Świniarska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-01-03 10:33:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Świniarska
(2020-01-14 14:54:43)
 
 
liczba odwiedzin: 5255210

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X