☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatki i opłaty lokalne 2020

Podatki i opłaty lokalne, czynsz za najem i dzierżawę 2020


WAŻNE!

Pakiet pomocowy dla strzegomskich przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:

 1. Uchwała nr 27/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr 99/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie wysokości opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2020r., poz. 3005), https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/3005/;
 2. Uchwała nr 28/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2020r., poz. 3006), https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/3006/.
 3. Uchwała nr 29/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia ulg polegających na odstąpieniu od pobierania, obniżeniu, odroczeniu płatności lub rozłożeniu na raty czynszu za najem lokali użytkowych, czynszu dzierżawnego od nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych oddanych na cele inne niż rolne, stanowiących własność Gminy Strzegom, dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 - PDF

WYDZIAŁ PODATKOWY 
Informacja ogólna
tel. (74) 85-60-509, 85-60-510, 85-60-528, 85-60-515, 85-60-539
 

Należności z tytułu:

 • podatków i opłat lokalnych (za wyjątkiem podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, które należy wpłacać na indywidualny nr rachunku bankowego nadany podatnikowi przez Gminę Strzegom),  
 • opłaty eksploatacyjnej,  
 • mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską Gminy Strzegom,  
 • czynszu dzierżawnego,  
 • opłat za wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia komunalnego oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

płatne są na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w następujących godzinach: Poniedziałek, Wtorek, Środa i Czwartek od 8:00 do 15:00, w Piątek od 8:00 do 12:30.
 
GMINA STRZEGOM
Santander Bank Polska S.A. o/Strzegom
Nr 81 1090 2343 0000 0005 9800 0229
 
W przelewie należy określić NIP podatnika, rodzaj podatku (opłaty) oraz okres, którego wpłata dotyczy.
 
Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r., poz. 900) - zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu (nie dotyczy podatków niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).
Zapłata opłaty skarbowej przez wszystkie podmioty oraz zapłata podatków przez mikroprzedsiębiorców może nastąpić również w gotówce.

PRZY WPŁATACH DOKONYWANYCH PO UPŁYWIE TERMINU PŁATNOŚCI DO KWOTY PODATKU (OPŁATY) NALEŻY DOLICZYĆ ODSETKI ZA ZWŁOKĘ. Istnieje możliwość telefonicznego uzgodnienia wysokości odsetek za zwłokę na dzień wpłaty pod numerami telefonów: (074) 85 60 509, (074) 85 60 510.
 
Skrócone wykazy stawek podatkowych


1. Podatek od nieruchomości 
 
UCHWAŁA NR 84/19
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 7 listopada 2019 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2019r., poz. 6688)

Druk IN - 1
INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH (wypełniają osoby fizyczne) 

Druk ZIN-1
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH – „DANE O PRZEDMIOTACH (wypełniają osoby fizyczne) OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU"

Druk ZIN-2
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH – „DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA"

Druk ZIN-3
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH – „DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW"

Druk DN-1
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (wypełniają osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)

Druk ZDN-1
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – „DANE O PRZEDMIOTACH (wypełniają osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU"

Druk ZDN-2
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – „DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA"

UCHWAŁA NR 71/14
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 24 września 2014r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2014r., poz. 4066)

UCHWAŁA NR 65/16
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 22 czerwca 2016r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2016r., poz. 3007)

UCHWAŁA NR 40/15
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 19 maja 2015r.
w sprawie udzielania przez Gminę Strzegom zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2015r., poz. 2332)
________________________________________
  
2. Podatek od środków transportowych  
 
UCHWAŁA NR 101/16
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 8 listopada 2016 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2016r., poz. 5222)

DEKLARACJA - DT-1
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI - DT-1A
* UWAGA ! - od dnia 01.01.2019r. nowe wzory deklaracji DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.12.2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 2436).
________________________________________
  
3. Podatek rolny

Stawka podatku rolnego wynika z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019r., poz. 1256), podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
 • od 1 ha pozostałych gruntów - równowartość pieniężną 5 q żyta

obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.  

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019r., poz. 1017) - średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł za 1dt.

Stawki podatku rolnego w 2020 roku będą wynosić:

 • od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne – 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy,
 • od gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego –  292,30 zł za 1 ha fizyczny. 

Druk IR–1
INFORMACJA O GRUNTACH (wypełniają osoby fizyczne)

Druk ZIR–1
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH – „DANE O PRZEDMIOTACH (wypełniają osoby fizyczne) OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU"

Druk ZIR–2
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - „DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA"

Druk ZIR–3
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - „DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW"

Druk DR–1
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (wypełniają osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)

DRUK ZDR-1
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - „DANE O PRZEDMIOTACH (wypełniają osoby fizyczne) OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU"

DRUK ZDR-2
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - „DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA"
________________________________________
 
4. Podatek leśny 
 
Stawka podatku leśnego wynika z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U.z 2019r., poz. 888), zgodnie z którym podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi (...) równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2019r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019r., poz. 1018) - średnia cena sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego wynosi 194,24 zł za 1 m3. Biorąc pod uwagę powyższe stawka podatku leśnego za jeden hektar, obowiązująca w 2020 roku, wynosi (stawkę należy stosować z dokładnością do czterech miejsc po przecinku): 0,220 m3 x 194,24 zł/m3 = 42,7328 zł.

Druk IL–1
INFORMACJA O LASACH (wypełniają osoby fizyczne)

Druk ZIL–1
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH – „DANE O PRZEDMIOTACH (wypełniają osoby fizyczne) OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU"

Druk ZIL–2
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - „DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA"

Druk ZIL–3
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - „DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW"

Druk DL-1
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (wypełniają osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)

Druk ZDL–1
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY – „DANE O PRZEDMIOTACH (wypełniają osoby fizyczne) OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU"

Druk ZDL–2
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - „DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA"
 ________________________________________

5. Opłata od posiadania psów 
 
UCHWAŁA Nr 91/12
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 4 grudnia 2012 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2012r., poz. 4816)

 ________________________________________ 

6. OPŁATA PROLONGACYJNA 
 
UCHWAŁA Nr 99/16
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 8 listopada 2016 r.
w sprawie wysokości opłaty prolongacyjnej (Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2016r. poz. 5220 )
 ________________________________________

7. ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM (formularze):

- Oświadczenie dla przedsiębiorstw - DOC
- Wniosek o zwrot akcyzy - PDF
- Załącznik (pomoc inna niż pomoc de minimis) - PDF
- Zestawienie faktur zakupionego oleju napędowego - DOC


8. KLAUZULE INFORMACYJNE

 • Klauzula inforkacyjna do decyzji ustalającej łączne zobowiązanie podatkowe - PDF
 • Klauzula informacyjna do decyzji ustalającej podatek leśny - PDF
 • Klauzula informacyjna do decyzji ustalającej podatek od nieruchomości - PDF
 • Klauzula informacyjna do decyzji ustalającej podatek rolny - PDF
Wytworzył:
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2020-01-03 11:13:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Bubula
(2020-08-03 14:43:48)
 
 
liczba odwiedzin: 5242759

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X