☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Urząd Miejski w Strzegomiu

Środa 03.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny podlega bezpośrednio Sekretarzowi.

Sekretarz Gminy: Iwona Zabawa
Tel: (74) 8560 503 

Do kompetencji i zadań Wydział Organizacyjny należy w szczególności:

 1. prowadzenie sekretariatu, zapewnienie obsługi organizacyjnej Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi,
 2. analiza kosztów funkcjonowania Urzędu,
 3. dysponowanie obsługą transportu,
 4. wykonywanie prac gospodarczych, w tym konserwacyjnych,
 5. zapewnienie utrzymania ładu, porządku i czystości w budynkach Urzędu, obok nich oraz w pomieszczeniach biurowych, pomocniczych, strychach oraz dysponowanie pomieszczeniami Urzędu,
 6. gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami i formularzami, zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne, zakup inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych,
 7. prowadzenie archiwum Urzędu,
 8. obsługa administracyjna i techniczno-materialna wyborów parlamentarnych, wyborów prezydenckich, wyborów samorządowych i wyborów Parlamentu Europejskiego, referendów ogólnokrajowych i lokalnych,
 9. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy z wyłączeniem placówek oświatowych,
 10. współpraca w zakresie spraw BHP i p/poż,
 11. prowadzenie spraw dotyczących szkoleń pracowników,
 12. prowadzenie spraw związanych z praktykami i stażami,
 13. przygotowywanie dokumentacji na wyłanianie kandydatów do zatrudnienia w drodze naborów,
 14. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zatrudnienia pracowników w formie prac interwencyjnych, robót publicznych po stażach - współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,
 15. stały nadzór nad eksploatacją istniejącego sprzętu komputerowego, okresowa konserwacja i serwis ksero, fax,
 16. bezpośrednia kontrola nad prowadzonymi wdrożeniami systemów informatycznych w komórkach organizacyjnych Urzędu,
 17. nadzór nad siecią informatyczną Urzędu,
 18. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w tym nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną danych,
 19. prowadzenie kontroli antywirusowych oprogramowania,
 20. organizacja prac związanych ze sprowadzeniem nowego oprogramowania i sprzętu,
 21. administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej,
 22. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Urzędu od szkód i zdarzeń,
 23. obsługa centrali telefonicznej,
 24. sporządzanie i realizacja postanowień porozumienia dotyczącego Zamiejscowego Referatu Komunikacji,
 25. organizacja i prowadzenie spraw z zakresu konwojowania dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych,
 26. koordynacja procesu wyboru zadań do sfinansowania w ramach budżetu obywatelskiego,
 27. realizacja zadań z zakresu koordynacji spraw związanych z obsługą kontaktów międzynarodowych, w tym: przygotowanie projektów umów i porozumień o współpracy pomiędzy miastem Strzegom a miastami zagranicznymi, nadzorowanie realizacji umów i porozumień,
 28. koordynacja współpracy zagranicznej realizowanej przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne gminy, a w szczególności z miastami partnerskimi,
 29. zapewnienie tłumaczenia na oficjalnych spotkaniach przedstawicieli gminy z partnerami zagranicznymi oraz tłumaczenia korespondencji bieżącej wpływającej do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,
 30. organizacja wizyt delegacji zagranicznych przyjeżdżających do Strzegomia na zaproszenie Burmistrza, w szczególności przedstawicieli miast partnerskich oraz międzynarodowych organizacji miast i samorządów, organizowanie konferencji, narad i spotkań Burmistrza z udziałem podmiotów zagranicznych,
 31. prowadzenie spraw finansowych w ramach zadań dotyczących współpracy zagranicznej,
 32. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem wyjazdów zagranicznych przedstawicieli Gminy, raportowanie oficjalnych wyjazdów zagranicznych i prowadzenie rejestru wyjazdów zagranicznych, obsługa wydatków związanych z delegacjami zagranicznymi,
 33. współudział w organizacji imprez promujących Gminę za granicą,
 34. współorganizowanie, w razie potrzeby, spotkań, konferencji, giełd, wystaw, targów, służących promocji gminy na szczeblu międzynarodowym,
 35. koordynacja spraw związanych z przynależnością gminy do organizacji międzynarodowych oraz udziałem przedstawicieli gminy w konferencjach za granicą, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 36. utrzymywanie kontaktów z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w oparciu o umowy dotyczące współpracy z miastami partnerskimi,
 37. współpraca z mediami w zakresie współpracy zagranicznej gminy,
 38. pozyskiwanie i przygotowanie materiałów do biuletynu informacyjnego wraz z dokumentacją fotograficzną z zakresu współpracy zagranicznej,
 39. aktualizacja zakładek tematycznych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu związanych ze współpracą zagraniczną Gminy.
 40. prowadzenie spraw dotyczących organizacji, rejestracji i kwalifikacji wojskowej,
 41. ustalanie wysokości świadczenia rekompensującego żołnierzowi rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe,
 42. współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień,
 43. prowadzenie spraw związanych z oczyszczaniem terenu z materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych,
 44. realizacja zadań związanych z nakładaniem świadczeń rzeczowych i osobistych,
 45. prowadzenie dokumentacji dotyczącej akcji kurierskiej,
 46. ealizacja zadań obronnych,
 47. realizacja zadań obrony cywilnej,
 48. rejestracja dokumentów przychodzących i wychodzących z zakresu informacji niejawnych.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-05-05 13:00:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2019-11-06 12:38:24)
 
 
ilość odwiedzin: 4971401

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X