☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Urząd Miejski w Strzegomiu

Wtorek 26.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska
Ogłoszenia 2008

 

O B W I E S Z C Z E N I E - 31.12.2008r.

Na podstawie art.  46 a ust.  5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 153 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam

że Burmistrz Strzegomia wystąpił do Starosty Świdnickiego oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy o dokonanie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Jaroszów”.

Planowane przedsięwzięcie podlega postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, a organem właściwym do wydania decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie jest Burmistrz Strzegomia. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 73 KPA w każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz zapewnić możliwość sporządzania z nich notatek i odpisów.
Strony zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14  dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 30 grudnia 2008r. do dnia 14 stycznia 2009r, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, tablicach ogłoszeń we wsi Jaroszów oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
 


 

 O G Ł O S Z E N I E - 23.12.2008 r

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu Strzegom – Kamieniołom 25/26”.
 Przedsięwzięcie realizowane będzie na Dz. Nr 15/1, 15/2, 17/5, 17/7, 17/9, AM-16, obręb Grabina PN 4. 

Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej www.strzegom.pl, oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania na ww. decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Strzegomia w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie umieszcza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl , oraz w pobliżu miejsca inwestycji.   


O G Ł O S Z E N I E -23.12.2008 r

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża granitu Grabina Śląska – kam. 15/27”. 
Inwestycja będzie realizowana na Dz. Nr 19, 20/8, 21, AM-17, Obr. 7  w Strzegomiu.

Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej www.strzegom.pl, oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania na ww. decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Strzegomia w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie umieszcza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl , oraz w pobliżu miejsca inwestycji. 


O G Ł O S Z E N I E - 16.12.2008 r

 Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  informuję, że na wniosek Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji wytwórni mas bitumicznych” .
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji wytwórni mas bitumicznych” jest Burmistrz Strzegomia. 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji wytwórni mas bitumicznych” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy
   ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
   58-100 Świdnica
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
    ul. Wałbrzyska 15
    58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 63 ust. 2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji wytwórni mas bitumicznych” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Ogłoszenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji wytwórni mas bitumicznych” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji wytwórni  mas bitumicznych".

 


 

O G Ł O S Z E N I E - 12.12.2008r.

 

Postanowienie Burmistrza Strzegomia z dnia 12 grudnia 2008r. znak: WKS.EKa.7624-33/08  w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn "Lokalny Program Rewitalizacji MIasta Strzegom" 

 


O B W I E S Z C Z E N I E - 09.12.2008r.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)w związku z art. 46 a ust. 1 i 5 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Jaroszów”, na wniosek Usług Projektowych, Barbara Mądrzak, Boleścin 49D, 58-100 Świdnica występujących z upoważnienia Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wesoła 7, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia w trybie art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska wydał postanowienie      o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Jaroszów”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 08 grudnia 2008r. do dnia 23 grudnia 2008r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1, 1a ustawy Prawo ochrony środowiska  Urząd Miejski w Strzegomiu wystąpi z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Jaroszów”, do następujących organów:
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy
 ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Obwieszczenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  09 grudnia 2008r. znak: WKS.EKa. 7624-36/08 umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 09 grudnia 2008r. do dnia 23 grudnia 2008r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl. oraz tablicach ogłoszeń we wsi Jaroszów.

 Postanowienie Burmistrza Strzegomia z dnia 09 grudnia 2008r. znak: WKS.EKa.7624-36/08 w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


O B W I E S Z C Z E N I E -  28.11.2008r.

 Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)w związku z art. 46 a ust. 1 i 5 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji (przebudowie) drogi powiatowej nr 2792D na odcinku Rogoźnica-Kostrza”, na wniosek Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, ul. Powstańców 12, 58-140 Jaworzyna Śląska – Burmistrz Strzegomia w trybie art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji (przebudowie) drogi powiatowej nr 2792D na odcinku Rogoźnica-Kostrza” .
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 28 listopada 2008r. do dnia 12 grudnia 2008r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1, 1a ustawy Prawo ochrony środowiska  Urząd Miejski w Strzegomiu wystąpi z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie „Modernizacji (przebudowie) drogi powiatowej nr 2792D na odcinku Rogoźnica-Kostrza” do następujących organów:
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  28 listopada 2008r. znak: WKS.EKa. 7624-31/08 umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 28 listopada 2008r. do dnia 12 grudnia 2008r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl oraz tablicach ogłoszeń we wsi Kostrza i wsi Rogoźnica.

Postanowienie Burmistrza Strzegomia z dnia 28 listopada 2008r. znak: WKS.EKa.7624-31/08 odstępujące od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 


 

 O B W I E S Z C Z E N I E - 28.11.2008 r

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)w związku z art. 46 a ust. 1 i 5 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi dojazdowej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Strzegom przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 5”, na wniosek Biura Projektowo-Konsultacyjnego Budownictwa „SIGMA” s.c., ul. Batalionów Chłopskich 19, 58-200 Dzierżoniów działającego z upoważnienia Gminy Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia w trybie art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi dojazdowej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Strzegom przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 5” .
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 28 listopada 2008r. do dnia 12 grudnia 2008r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1, 1a ustawy Prawo ochrony środowiska  Urząd Miejski w Strzegomiu wystąpi z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie „Budowie drogi dojazdowej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Strzegom przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 5” do następujących organów:
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  28 listopada 2008r. znak: WKS.EKa. 7624-32/08 umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 28 listopada 2008r. do dnia 12 grudnia 2008r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Postanowienie Burmistrza Strzegomia z dnia 28 listopada 2008r. znak: WKS.EKa.7624-32/08 odstępujące od sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 


 

 O G Ł O S Z E N I E - 26.11.2008 r

  Zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 7 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 153 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 24 listopada 2008r. do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na  „Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu Strzegom-Artur”, na środowisko. Przedsięwzięcie realizowane będzie na Dz. Nr 15/1, 17/6, 17/7, AM-17, obręb 4. przez KAMPOL Sp. z o.o., ul. Cygana 5, 45-131 Opole.  

Z raportem można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu , II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl , oraz w pobliżu miejsca inwestycji. 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 7 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 153 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 24 listopada 2008r. do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na  „Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu Strzegom-Artur”, na środowisko. 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z treścią raportu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 26 listopada 2008r. do dnia 17 grudnia 2008r.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1, 1a ustawy Prawo ochrony środowiska wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu Strzegom-Artur”, do następujących organów:
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
 58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Ogłoszenie, umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 26 listopada 2008r. do dnia 17 grudnia 2008r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl

 


 

O B W I E S Z C Z E N I E - 14.11.2008 r

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)w związku z art. 46 a ust. 1 i 5 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) , że na wniosek Usługi Projektowe, Barbara Mądrzak, Boleścin 49D, 58-100 Świdnica działającego z upoważnienia Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wesoła 7, 58-150 Strzegom  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Jaroszów” . 
 Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 28, poz. 150 z późn.zm.), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych   o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek Usługi Projektowe, Barbara Mądrzak, Boleścin 49D, 58-100 Świdnica działającego z upoważnienia Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wesoła 7, 58-150 Strzegom  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Jaroszów” . 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  17 listopada 2008r. do dnia 08 grudnia 2008r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Jaroszów” jest Burmistrz Strzegomia. 
Zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Jaroszów” do następujących organów:  
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy

  ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
  58-100 Świdnica
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
     ul. Wałbrzyska 15
     58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące sporządzenie raportu bądź odstępujące od jego sporządzenia.
 
Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Jaroszów” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 17 listopada 2008r. do dnia 08 grudnia 2008r, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, tablicach ogłoszeń we wsi Jaroszów oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Jaroszów"

 


 

O B W I E S Z C Z E N I E - 12.11.2008 r

 Burmistrz Strzegomia informuje, że w dniu 10.11.2008r. na wniosek COLAS Kruszywa Sp. z o.o., w Palędziu,  ul. Nowa 49 złożony pismem z dnia 30 października 2008r.  znak: DG/Śr/7/2007 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Przebudowie i modernizacji zakładu przeróbczego w Kopalni Granitu Rogoźnica II”. 
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek COLAS Kruszywa Sp. z o.o., w Palędziu,  ul. Nowa 49, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Przebudowie i modernizacji zakładu przeróbczego w Kopalni Granitu Rogoźnica II” oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i modernizacji zakładu przeróbczego w Kopalni Granitu Rogoźnica II”, na środowisko.  Inwestycja realizowana jest na działkach Nr 47 i 48/1, AM-1, Obr. 0014 Rogoźnica.
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. wnioskiem oraz raportem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy Prawo ochrony środowiska wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na  „Przebudowie i modernizacji zakładu przeróbczego w Kopalni Granitu Rogoźnica II”, do następujących organów:  
1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Dolnośląskiego
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
2. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu
Ul. M.Skłodowskiej-Curie 73-77
50-950 Wrocław


Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 48 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Przebudowie i modernizacji zakładu przeróbczego w Kopalni Granitu Rogoźnica II”. 

 
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i modernizacji zakładu przeróbczego w Kopalni Granitu Rogoźnica II”  umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Rogoźnica, we wsi Zimnik oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl

 


 

 O G Ł O S Z E N I E - 31.10.2008 r

 Informuję, że w dniu 25.10.2008r. na wniosek Biura Projektowo-Konsultacyjnego Budownictwa „SIGMA” s.c. ,  ul. Batalionów Chłopskich 19, 58-200 Dzierżoniów działającego z upoważnienia Gminy Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie drogi dojazdowej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Strzegom przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 5”.  
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 28, poz. 150 z późn.zm.), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych   o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek Biura Projektowo-Konsultacyjnego Budownictwa „SIGMA” s.c. ,  ul. Batalionów Chłopskich 19, 58-200 Dzierżoniów , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie drogi dojazdowej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Strzegom przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 5”.  
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej   i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  03 listopada 2008r. do dnia 25 listopada 2008r.

 

Zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie drogi dojazdowej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Strzegom przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 5”.  
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy
             ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
             58-100 Świdnica
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
            ul. Wałbrzyska 15
           58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące sporządzenie raportu bądź odstępujące od jego sporządzenia.
 
Ogłoszenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi dojazdowej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Strzegom przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 5” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 03 listopada 2008r. do dnia 25 listopada 2008r, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcie polegającego na  „Budowie drogi dojazdowej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Strzegom przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 5”.  

 


O G Ł O S Z E N I E - 17.10.2008r.

 

Informuję, że w dniu 15.10.2008r. na wniosek Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego,    ul. Powstańców 12, 58-140 Jaworzyna Śląska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Modernizacji (przebudowie) drogi powiatowej nr 2792D na odcinku Rogoźnica-Kostrza” .
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 28, poz. 150 z późn.zm.), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych   o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, ul. Powstańców 12, 58-140 Jaworzyna Śląska, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Modernizacji (przebudowie) drogi powiatowej nr 2792D na odcinku Rogoźnica-Kostrza” .
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38,   58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  20 października 2008r. do dnia 10 listopada 2008r.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Modernizacji (przebudowie) drogi powiatowej nr 2792D na odcinku Rogoźnica-Kostrza”, na środowisko oraz jego zakresu do następujących organów:
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące sporządzenie raportu bądź odstępujące od jego sporządzenia.
 
Ogłoszenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji (przebudowie) drogi powiatowej nr 2792D na odcinku Rogoźnica-Kostrza”, umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 20 października 2008r. do dnia 10 listopada 2008r, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach: Kostrza i Rogoźnica.

 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji (przebudowie) drogi powiatowej nr 2792D na odcinku Rogoźnica-Kostrza”.

 


 O G Ł O S Z E N I E - 13.10.2008r.

 

 Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sortowni odpadów komunalnych wraz z produkcją paliwa alternatywnego i infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Jaroszowie”
Przedsięwzięcie realizowane będzie na Dz. Nr 1/55 obręb Rusko i Dz. Nr 531, ob.ręb Jaroszów..

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania na ww. decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Strzegomia w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.


Ogłoszenie umieszcza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl , oraz na tablicach ogłoszeń we wsi Jaroszów i we wsi Rusko.

 


O G Ł O S Z E N I E -  02.10.2008 r

 

 Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali magazynowej przy ul. Wałbrzyskiej działka 4/3 obręb 5 Strzegom”.
Inwestycja będzie realizowana na terenie  Dz.   Nr 4/3, AM-21, Obr. 5. 

Inwestorem jest POLYTECHNIK, URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA DPU Sp. z o.o., ul. Jeleniogórska 1A, 58-150 Strzegom. 

Ogłoszenie umieszcza się okres 21 dni na stronie internetowej www.strzegom.pl, oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania na ww. decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Strzegomia w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.


 

O G Ł O S Z E N I E - 08.09.2009r.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 7 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 11 czerwca 2008r. do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na  „Eksploatacji złoża granitu Grabina Śląska – kam. 15/27”, na środowisko.

Z raportem można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu , II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl , oraz w pobliżu miejsca inwestycji. 


 

O G Ł O S Z E N I E - 08.09.2008r.

 Zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 7 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 03 września 2008r. do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na  „Odkrywkowej eksploatacji oraz przeróbce i obróbce granitu z obszaru udokumentowanego złoża „Morawa”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na Dz. Nr 85, 86, obręb Jaroszów.  , na środowisko.

Z raportem można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu , II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie umieszcza się na okres 21 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, stronie internetowej www.strzegom.pl oraz w pobliżu miejsca inwestycji.

 


O G Ł O S Z E N I E - 22.08.2008r.

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 5, art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 22 sierpnia 2008r. Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie   o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie hali magazynowej przy ul. Wałbrzyskiej działka 4/3 obręb 5 Strzegom,  AM-21”, na środowisko. 

W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,  II piętro, pok. Nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom.
 
Ogłoszenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na stronie internetowej www.strzegom.pl oraz w pobliżu miejsca inwestycji. 
 


 

 O G Ł O S Z E N I E - 22.08.2008r.

 Zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 7 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 19 sierpnia 2008r. do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na   „Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu BORÓW I- KAMIENIOŁOM 49A”, na środowisko.
Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „Piramida” Sp. z o.o., ul. Kopernika 30, Kostrza, 58-150 Strzegom.

Z raportem można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu , II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.


Ogłoszenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na stronie internetowej www.strzegom.pl , tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobromierz oraz we wsi Kostrza.  
 


 

 O G Ł O S Z E N I E - 19.08.2008r.

  Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), podaję do publicznej wiadomości, że:

w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu do przeróbki kamienia na terenie kopalni ZG Wieśnica”. 
 Inwestycja będzie realizowana na Dz. Nr 270/6, 270/9, 259/2, obręb Rogoźnica, gmina Strzegom.


Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej www.strzegom.pl, oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania na ww. decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Strzegomia w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie umieszcza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl , oraz w pobliżu miejsca inwestycji i na tablicy ogłoszeń we wsi Rogoźnica i wsi Goczałków.
 


 

O G Ł O S Z E N I E - 18.08.2008r.

 Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 5, art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 18 sierpnia 2008r. Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie   o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na, „Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu Strzegom-Artur”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na Dz. Nr 15/1, 17/6, 17/7, AM-17, obręb 4. 
 

W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,  II piętro, pok. Nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom.
 
Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl , oraz w pobliżu miejsca inwestycji. 

 


 

 O G Ł O S Z E N I E - 18.08.2008r.

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 5, art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 18 sierpnia 2008r. Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na, „Eksploatacji złoża granitu Grabina Śląska – kam. 15/27”, na środowisko . Przedsięwzięcie będzie realizowane przez GRABINEX Sp. z o.o., ul. Kopalniana 13, 58-150 Strzegom.  

W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,  II piętro, pok. Nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom.
 
Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl , oraz w pobliżu miejsca inwestycji. 

 


 

O G Ł O S Z E N I E - 13.08.2008r.

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 5, art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 13 sierpnia 2008r. Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na, „Odkrywkowej eksploatacji oraz przeróbce i obróbce granitu z obszaru udokumentowanego złoża „Morawa”, na środowisko. Przedsięwzięcie realizowane będzie na Dz. Nr 85, 86 obręb Jaroszów. 


W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,  II piętro, pok. Nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom.
 
Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl , oraz w pobliżu miejsca inwestycji.  
 


 

O G Ł O S Z E N I E - 01.08.2008 r

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek Ekologicznego Centrum Utylizacji Sp. z o.o., 58-120 Jaroszów złożony pismem z dnia złożony pismem z dnia 11 lipca 2008r. znak: 497/J/2008 uzupełniony pismem z dnia 25 lipca 2008r. znak: 527/J/2008 w sprawie wydania zainteresowanemu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sortowni odpadów komunalnych wraz z produkcją paliwa alternatywnego i infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Jaroszowie”.
Przedsięwzięcie realizowane będzie na Dz. Nr 1/55 obręb Rusko i Dz. Nr 531, ob.ręb Jaroszów.

Z ww. wnioskiem oraz Raportem oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl , oraz na tablicach ogłoszeń we wsi Jaroszów i we wsi Rusko.
 


 

O G Ł O S Z E N I E - 30.07.2008 r

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 28, poz. 150), informuję, że       w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek Polytechnik  DPU Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie hali magazynowej przy ul. Wałbrzyskiej działka 4/3 obręb 5 Strzegom, AM-21”. 

Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu Rynek 38, II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30,    w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.


Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl , oraz w pobliżu miejsca inwestycji.

 


 

O G Ł O S Z E N I E - 28.07.2008 r

 Zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 7 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 21 lipca 2008r. do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na  „Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu Strzegom – Kamieniołom 25/26”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na Dz. Nr 15/1, 15/2, 17/5, 17/7, 17/9 obręb Grabina PN 4, na środowisko.

Z raportem można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu , II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, w pobliżu miejsca inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Brzegowej w Strzegomiu.
 


 

 O G Ł O S Z E N I E - 24.07.2008 r

 Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych   o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie:
1.kanałów  zbiorczych kanalizacji sanitarnej,  przejmujących  ścieki z co najmniej dwóch kanałów bocznych,  dla  obszaru   wyznaczonego  ulicami Gronowska,  Armii Krajowej, Ceglana w Strzegomiu,
2. kanału zbiorczego  kanalizacji  deszczowej,  przejmującego ścieki z co najmniej dwóch kanałów bocznych  na terenie  przewidzianym pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie   ul. Gronowskiej w Strzegomiu,
3.kanału zbiorczego  kanalizacji deszczowej    przejmującego ścieki z co najmniej dwóch kanałów bocznych,   dla rejonu ulic  Rzeźniczej  i Reja w Strzegomiu.                                             

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 25 lipca 2008r. do dnia 14 sierpnia 2008r.


Zgodnie z art. 46 ust. 4b Prawa ochrony środowiska, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy,   oraz do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4a, złożenie wniosku powinno nastąpić nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.


Ogłoszenie wraz z treścią decyzji  Burmistrza Strzegomia z dnia 24 lipca 2008r. znak: WKS.EKa. 7624-11/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie:
1.kanałów  zbiorczych kanalizacji sanitarnej,  przejmujących  ścieki z co najmniej dwóch kanałów bocznych,  dla  obszaru   wyznaczonego  ulicami Gronowska,  Armii Krajowej, Ceglana w Strzegomiu,
2. kanału zbiorczego  kanalizacji  deszczowej,  przejmującego ścieki z co najmniej dwóch kanałów bocznych  na terenie  przewidzianym pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie   ul. Gronowskiej w Strzegomiu,
3. kanału zbiorczego  kanalizacji deszczowej przejmującego ścieki z co najmniej dwóch kanałów bocznych, dla rejonu ulic  Rzeźniczej  i Reja w Strzegomiu,
umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 25 lipca 2008r. do dnia 14 sierpnia 2008r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl oraz w pobliżu miejsca inwestycji.

 

 Decyzja Nr 7/2008 Burmistrza Strzegomia z dnia 24 lipca 2008r. znak: WKS.EKa.7624-11/08

Załącznik Nr 1 do Decyzji Burmistrza Strzegomia Nr 7/2008 z dnia 24 lipca 2008r. znak:WKS.EKa.7624-11/08


  O G Ł O S Z E N I E - 24.07.2008 r

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych   o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w Strzegomiu przy ul. Rybnej”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.


Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 24 lipca 2008r. do dnia 14 sierpnia 2008r.


Zgodnie z art. 46 ust. 4b Prawa ochrony środowiska, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy,   oraz do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4a, złożenie wniosku powinno nastąpić nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.


Ogłoszenie wraz z treścią decyzji  Burmistrza Strzegomia z dnia 24 lipca 2008r. znak: WKS.EKa.7624-7/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w Strzegomiu przy ul. Rybnej”, umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 24 lipca 2008r. do dnia 14 sierpnia 2008r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach: Bartoszówek, Goczałków, Goczałków Górny, Godzieszówek, Granica, Graniczna, Grochotów, Jaroszów, Kostrza, Międzyrzecze, Modlęcin, Morawa, Olszany, Rogoźnica, Rusko, Skarżyce, Stanowice, Stawiska, Strzegom, Tomkowice, Wieśnica, Żelazowo, Żółkiewka.

Decyzja Nr 6/2008 Burmistrza Strzegomia z dnia 24 lipca 2008r. znak:WKS.EKa.7624-7/08

Załącznik Nr 1 do Decyzji Burmistrza Strzegomia Nr 6/2008 z dnia 24 lipca 2008 znak: WKS.EKa.7624-7/08


O G Ł O S Z E N I E - 23.07.2008 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych  o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie     w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek GRABINEX Sp. z o.o., ul. Kopalniana 13, 58-150 Strzegom , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Eksploatacji złoża granitu Grabina Śląska – kam. 15/27” 

Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej       i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu Rynek 38, II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30,    w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl oraz w pobliżu miejsca inwestycji.

 


 

O G Ł O S Z E N I E - 23.07.2008 r.

  Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 28, poz. 150), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych  o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek KAMPOL  Sp. z o.o., ul. Cygana 5, 45-131 Opole, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu Strzegom-Artur”.  Przedsięwzięcie realizowane będzie na Dz. Nr 15/1, 17/6, 17/7, AM-17, obręb 4. 

Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu Rynek 38, II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30,    w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.


Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl , oraz w pobliżu miejsca inwestycji.

 


 

O G Ł O S Z E N I E - 21.07.2008 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 28, poz. 150), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek KMM Projekt s.c. ,Urszula Kaźmierczak, Andrzej Milan, Marek Misior, ul. Góralska 46, 53-610 Wrocław występującego z upoważnienia „MORSTONE QUARRYING” Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 10, 58-150 Strzegom, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Odkrywkowej eksploatacji oraz przeróbce i obróbce granitu z obszaru udokumentowanego złoża „Morawa”.

Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej   i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu Rynek 38, II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30,    w ciągu 21 dni licząc od daty podania

 


 

OGŁOSZENIE - 30.05.2008 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 7 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 03 kwietnia 2008r. do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na  „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w Strzegomiu przy ul. Rybnej”, na środowisko. 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z treścią raportu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 30 maja 2008r. do dnia 23 czerwca 2008r.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1, 1a ustawy Prawo ochrony środowiska wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie oczyszczalni ścieków  w Strzegomiu przy ul. Rybnej” do następujących organów:
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
             58-100 Świdnica
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Ogłoszenie, umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 30 maja 2008r. do dnia 23 czerwca 2008r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach: Bartoszówek, Goczałków, Goczałków Górny, Godzieszówek, Granica, Graniczna, Grochotów, Jaroszów, Kostrza, Międzyrzecze, Modlęcin, Morawa, Olszany, Rogoźnica, Rusko, Skarżyce, Stanowice, Stawiska, Strzegom, Tomkowice, Wieśnica, Żelazowo, Żółkiewka.

 


 

OGŁOSZENIE - 19.05.2008 r.

 Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 19 maja  2008r. Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie  o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na budowie:
1.  kanałów  zbiorczych kanalizacji sanitarnej,  przejmujących  ścieki z co najmniej dwóch kanałów bocznych,  dla  obszaru   wyznaczonego  ulicami Gronowska,  Armii Krajowej, Ceglana w Strzegomiu,
2.  kanału zbiorczego  kanalizacji  deszczowej,  przejmującego ścieki z co najmniej dwóch kanałów bocznych  na terenie  przewidzianym pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Gronowskiej w Strzegomiu,
3. kanału zbiorczego  kanalizacji deszczowej    przejmującego ścieki z co najmniej dwóch kanałów bocznych,   dla rejonu ulic  Rzeźniczej  
i Reja w Strzegomiu.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 19 maja 2008r. do dnia 04 czerwca 2008r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1, 1a ustawy Prawo ochrony środowiska  Urząd Miejski w Strzegomiu wystąpi z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie:
1.  kanałów  zbiorczych kanalizacji sanitarnej,  przejmujących  ścieki z co najmniej dwóch kanałów bocznych,  dla  obszaru   wyznaczonego  ulicami Gronowska,  Armii Krajowej, Ceglana w Strzegomiu,
2.  kanału zbiorczego  kanalizacji  deszczowej,  przejmującego ścieki z co najmniej dwóch kanałów bocznych  na terenie  przewidzianym pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Gronowskiej w Strzegomiu,
3. kanału zbiorczego  kanalizacji deszczowej    przejmującego ścieki z co najmniej dwóch kanałów bocznych,   dla rejonu ulic  Rzeźniczej  
i Reja w Strzegomiu.
do następujących organów:
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy
 ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  12 czerwca 2008r. znak: WKS.EKa. 7624-11/08 umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 19 maja 2008r. do dnia 04 czerwca 2008r. tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl oraz na słupach ogłoszeń w mieście Strzegom i tablicach ogłoszeń we wsiach: Bartoszówek, Goczałków, Goczałków Górny, Godzieszówek, Granica, Graniczna, Grochotów, Jaroszów, Kostrza, Międzyrzecze, Modlęcin, Morawa, Olszany, Rogoźnica, Rusko, Skarżyce, Stanowice, Stawiska, Strzegom, Tomkowice, Wieśnica, Żelazowo, Żółkiewka. 

Postanowienie Burmistrza Strzegomia z dnia 19 maja 2008r. znak: WKS.EKa.7624-11/09.
 


OGŁOSZENIE - 19.05.2008 r.


Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 5, art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), podaję do publicznej wiadomości, że:
w dniu 16 maja 2008r. Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na "Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu Strzegom - Kamieniołom 25/26" . Przedsięwzięcie będzie realizowane na Dz. Nr 15/1, 15/2, 17/5, 17/7, 17/9 ,obręb Grabina PN4.
Inwestorem jest Granit Strzegom S.A.
W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pok. Nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Ogłoszenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl. , w pobliżu miejsca inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Brzegowej w Strzegomiu

 


 

OGŁOSZENIE - 15.05.2008 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 28, poz. 150), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek BERGER SUROWCE Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na "Budowie zakładu do przeróbki kamienia na terenie kopalni ZG Wieśnica".
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31.
Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl , oraz w pobliżu miejsca inwestycji i na tablicy ogłoszeń we wsi Rogoźnica i wsi Goczałków.

 


 

OGŁOSZENIE - 15.05.2008 r.


Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 28, poz. 150), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek Polytechnik DPU Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na "Budowie jednonawowej hali produkcyjnej dla potrzeb przedsiębiorstwa działka 4/3 obręb 5 Strzegom".
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31.
Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl , oraz w pobliżu miejsca inwestycji.

 


 

OGŁOSZENIE - 14.05.2008 r.


Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek Ekologicznego Centrum Utylizacji Sp. z o.o., 58-120 Jaroszów złożony pismem z dnia złożony pismem w dniu 03 kwietnia 2008r. uzupełniony pismem z dnia 30 kwietnia 2008r. znak: L.dz.309/J/2008 w sprawie wydania zainteresowanemu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sortowni odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Jaroszowie" .
Przedsięwzięcie realizowane będzie na Dz. Nr 1/55 obręb Rusko.
Z ww. wnioskiem oraz Raportem oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl , oraz na tablicach ogłoszeń we wsi Jaroszów i we wsi Rusko.


 

 OGŁOSZENIE - 28.04.2008 r.

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 5, art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 28 kwietnia  2008r. Burmistrz Strzegomia wydał postanowienieo obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w Strzegomiu przy   ul. Rybnej”, na środowisko. 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikającychz art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku   w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 28 kwietnia 2008r. do dnia 15 maja 2008r.


Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia 28 kwietnia 2008r. znak: WKS.EKa. 7624-7/08 umieszcza się umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 28 kwietnia 2008r. do dnia 15 maja 2008r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach: Bartoszówek, Goczałków, Goczałków Górny, Godzieszówek, Granica, Graniczna, Grochotów, Jaroszów, Kostrza, Międzyrzecze, Modlęcin, Morawa, Olszany, Rogoźnica, Rusko, Skarżyce, Stanowice, Stawiska, Strzegom, Tomkowice, Wieśnica, Żelazowo, Żółkiewka.
 

Postanowienie Burmistrza Strzegomia z dnia 28 kwietnia 2008r. znak:WKS.EKa.7624-7/08.


OGŁOSZENIE - 22.04.2008 r.

Projektowa Inżynierii Sanitarnej i Gazownictwa, Halina Łukaszewska,   Al. Wojska Polskiego 89/5, 58-500 Jelenia Góra, występującej z udzielonego przez Burmistrza Strzegomia pełnomocnictwa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie:
1.  kanałów  zbiorczych kanalizacji sanitarnej,  przejmujących  ścieki z co najmniej dwóch kanałów bocznych,  dla  obszaru   wyznaczonego  ulicami Gronowska,  Armii Krajowej, Ceglana w Strzegomiu,
2.  kanału zbiorczego  kanalizacji  deszczowej,  przejmującego ścieki z co najmniej dwóch kanałów bocznych  na terenie  przewidzianym pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Gronowskiej w Strzegomiu,
3. kanału zbiorczego  kanalizacji deszczowej    przejmującego ścieki z co najmniej dwóch kanałów bocznych,   dla rejonu ulic  Rzeźniczej i Reja w Strzegomiu

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 22 kwietnia 2008r. do dnia 16 maja 2008r.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu  o oddziaływaniu powyższego przedsięwzięcia na środowisko oraz jego zakresu do następujących organów:
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące sporządzenie raportu bądź odstępujące od jego sporządzenia.
 
Ogłoszenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie:
1.  kanałów  zbiorczych kanalizacji sanitarnej,  przejmujących  ścieki z co najmniej dwóch kanałów bocznych,  dla  obszaru   wyznaczonego  ulicami Gronowska,  Armii Krajowej, Ceglana w Strzegomiu,
2.  kanału zbiorczego  kanalizacji  deszczowej,  przejmującego ścieki z co najmniej dwóch kanałów bocznych  na terenie  przewidzianym pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Gronowskiej w Strzegomiu,
3. kanału zbiorczego  kanalizacji deszczowej    przejmującego ścieki z co najmniej dwóch kanałów bocznych,   dla rejonu ulic  Rzeźniczej  i Reja w Strzegomiu,
 umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 22 kwietnia 2008r. do dnia 16 maja 2008r, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl oraz na słupach ogłoszeń w mieście Strzegom i tablicach ogłoszeń we wsiach: Bartoszówek, Goczałków, Goczałków Górny, Godzieszówek, Granica, Graniczna, Grochotów, Jaroszów, Kostrza, Międzyrzecze, Modlęcin, Morawa, Olszany, Rogoźnica, Rusko, Skarżyce, Stanowice, Stawiska, Strzegom, Tomkowice, Wieśnica, Żelazowo, Żółkiewka.  

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.


OGŁOSZENIE - 11.04.2008 r.
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek GRANIT STRZEGOM S.A., ul. Górnicza 6, 58-150 Strzegom, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na "Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu Strzegom - Kamieniołom 25/26". Przedsięwzięcie realizowane będzie na Dz. Nr 15/1, 15/2, 17/5, 17/7, 17/9 obręb Grabina PN 4.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31.
Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl , w pobliżu miejsca inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Brzegowej w Strzegomiu.

 


 

 OGŁOSZENIE - 09.04.2008 r.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali do czyszczenia i malowania wyrobów" Dz. Nr 16/73 obręb 3, AM12. Inwestorem są Strzegomskie Zakłady Mechaniczne ZREMB S.A., ul. Wesoła 1, 58-150 Strzegom.
Ogłoszenie umieszcza się okres 21 dni na stronie internetowej www.strzegom.pl, oraz tablicach ogłoszeń we wsi Wieśnica, Żółkiewka, Żelazów, Kostrza i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.
Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania na ww. decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Strzegomia w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 OGŁOSZENIE - 04.04.2008 r.

 


Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 5, art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) podaję do publicznej wiadomości, że:
w dniu 04 kwietnia 2008r. Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na "Budowie kompleksu magazynowego na zboże na terenie Słodowni Strzegom Sp. z o.o.", na środowisko. Przedsięwzięcie będzie realizowane na Dz. Nr 11 , AM-10, Obr. 3 i Dz. Nr 2, AM-11, Obr. 3.
W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pok. Nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Ogłoszenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na stronie internetowej www.strzegom.pl oraz w pobliżu miejsca inwestycji przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu.

 OGŁOSZENIE - 03.04.2008 r.

 


Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 5, art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) podaję do publicznej wiadomości, że:
w dniu 02 kwietnia 2008r. Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na "Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu BORÓW I- KAMIENIOŁOM 49A", na środowisko. Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług "Piramida" Sp. z o.o., ul. Kopernika 30, Kostrza, 58-150 Strzegom.
W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pok. Nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Ogłoszenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na stronie internetowej www.strzegom.pl , tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobromierz oraz we wsi Kostrza.

 


 

 OGŁOSZENIE - 31.03.2008 r.


Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 28, poz. 150), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek firmy Usługi Projektowe
Mądrzak Barbara, Boleścin 49D, 58-100 Świdnica, występującej z udzielonego przez Burmistrza Strzegomia pełnomocnictwa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na "Rozbudowie sieci wody i kanalizacji sanitarnej w ulicy Górniczej w Strzegomiu" .
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31.
Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl  , oraz w pobliżu miejsca inwestycji.

 


 

 OGŁOSZENIE - 28.03.2008 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 28, poz. 150), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych   o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek Przedsiębiorstwa Projektowo – Usługowego PROJ – EKO Sp. z o.o., ul. Okrzei 18,  64-920 Piła, występującego z udzielonego przez Burmistrza Strzegomia pełnomocnictwa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w Strzegomiu przy ul. Rybnej”. 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej           i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 28 marca 2008r. do dnia 21 kwietnia 2008r.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w Strzegomiu przy ul. Rybnej”, na środowisko oraz jego zakresu do następujących organów:
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
 58-100 Świdnica
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące sporządzenie raportu bądź odstępujące od jego sporządzenia.
 
Ogłoszenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w Strzegomiu przy ul. Rybnej”, umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 28 marca 2008r. do dnia 21 kwietnia 2008r, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach: Bartoszówek, Goczałków, Goczałków Górny, Godzieszówek, Granica, Graniczna, Grochotów, Jaroszów, Kostrza, Międzyrzecze, Modlęcin, Morawa, Olszany, Rogoźnica, Rusko, Skarżyce, Stanowice, Stawiska, Strzegom, Tomkowice, Wieśnica, Żelazowo, Żółkiewka.

 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie oczyszczalni ścieków w Strzegomiu przy ul. Rybnej".


 OGŁOSZENIE - 26.03.2008 r.


Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 5, art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:
w dniu 26 marca 2008r. Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na "Odnowie nawierzchni ul. Niepodległości w Strzegomiu wraz z przebudową skrzyżowania ulic Niepodległości - Kościuszki oraz rozbiórką dwóch wiaduktów drogowych".
W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pok. Nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Ogłoszenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
OGŁOSZENIE
20.03.2008 r.
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek Słodowni Strzegom Sp. z o.o., Aleja Wojska Polskiego 70, 58-150 Strzegom, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na "Budowie kompleksu magazynowego na zboże na terenie Słodowni Strzegom Sp. z o.o." Przedsięwzięcie będzie realizowane na Dz. Nr 11 i 2, AM-10, Obr.3.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31.
Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl .

 

 


 

 OGŁOSZENIE - 27.02.2008 r.


Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek Alfa Projekt, Tomasz Płonka, ul. Szybka 3a/7, 50-421 Wrocław, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na "Odnowie nawierzchni ul. Niepodległości w Strzegomiu wraz z przebudową skrzyżowania ulic Niepodległości - Kościuszki oraz rozbiórką dwóch wiaduktów drogowych".
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31.
Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 


 

 OBWIESZCZENIE - 08.01.2008r.

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 5, art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 8 stycznia 2008r. Burmistrz Strzegomia wydał decyzję  z dnia  8 stycznia 2008r. znak: WKS.EKa.7624-4/08 umarzającą postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie świetlicy wiejskiej w Granicy”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających     z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku   w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 8 stycznia 2008r. do dnia 30 stycznia 2008r.


Obwieszczenie wraz z treścią decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia 8 stycznia 2008r. znak: WKS.EKa.7624-4/08 umieszcza się umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 8 stycznia 2008r. do dnia 30 stycznia 2008r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl oraz na tablicy ogłoszeń we wsi Granica.
 

Decyzja Burmistrza Strzegomia z dnia 8 stycznia 2008r. znak: WKS.EKa.7624-4/08.


OBWIESZCZENIE - 04.01.2008r.

Informuję, że w dniu 04.01.2008r. na wniosek Pana Andrzeja Grzybowskiego, Autorska Pracownia Architektury, ul. K. Miarki 7, 58-100 Świdnica działającego z upoważnienia Gminy Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie świetlicy wiejskiej w Granicy”.
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 28, poz. 150 z późn.zm.), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek Pana Andrzeja Grzybowskiego, Autorska Pracownia Architektury, ul. K. Miarki 7, 58-100 Świdnica, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie świetlicy wiejskiej w Granicy”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.

Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie świetlicy wiejskiej w Granicy” umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, tablicach ogłoszeń we wsi Granica oraz  na stronie internetowej www.strzegom.pl

Wniosek o wydanie decyzj środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie świetlicy wiejskiej w Granicy".


 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Ewelina Kowalska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-05-21 14:10:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2011-01-24 09:09:01)
 
 
ilość odwiedzin: 4144124

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X