☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Urząd Miejski w Strzegomiu

Wtorek 26.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzje środowiskowe

Ochrona środowiska
Ogłoszenia 2007

 

OGŁOSZENIE - 21.11.2007 r.

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 5, art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 21 listopada 2007r. Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na "Budowie fabryki styropianu". Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na Dz. Nr 4/20, AM-35, obr.5 w Strzegomiu, na środowisko.

W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pok. Nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom.

Ogłoszenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 


 

OGŁOSZENIE - 09.11.2007 r.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Produkcji elementów z komponentów poliestrowo-szklanych" na terenie Dz. Nr . 192 i 194 w 1 , obręb Modlęcin.

Ogłoszenie umieszcza się okres 21 dni na stronie intrnetowej WWW.strzegom.pl, oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania na ww. decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Strzegomia w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 


 


OGŁOSZENIE - 07.11.2007 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 7 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 30 października 2007r. do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na "Wydobywaniu, przerabianiu i obróbce kopaliny ze złoża granitu Kostrza Jerzy Wschód". Przedsięwzięcie będzie realizowane na Dz. Nr 1 obr. Kostrza, na środowisko.

Z raportem można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu , II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, tablicy ogłoszeń we wsi Kostrza oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 

 BURMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJE - 06.11.2007 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn.zm.), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych   o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego gminy Strzegom – etap II Wieśnica, Żółkiewka, Żelazów, Kostrza”. 


Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.


Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 06 listopada 2007r. do dnia 28 listopada 2007r.


Zgodnie z art. 46 ust. 4b Prawa ochrony środowiska, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy,   oraz do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4a, złożenie wniosku powinno nastąpić nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.


Ogłoszenie wraz z treścią decyzji  Burmistrza Strzegomia z dnia 06 listopada 2007r. znak: WKS.EKa. 7624-16/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego gminy Strzegom – etap II Wieśnica, Żółkiewka, Żelazów, Kostrza”, umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 06 listopada 2007r. do dnia 28 listopada 2007r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach: Wieśnica, Żelazowo, Żółkiewka, Kostrza.
 

 

Decyzja Burmistrza Strzegomia z dnia 06 listopada 2007r. znak:WKS.EKa.7624-16/07

Załącznik Nr 1 do Decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia 06 listopada 2007r. znak: WKS.EKa.7624-16/07

 


BURMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJE - 24.10.2007 r.

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późń. zmian./ informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu - Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:

  • sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 293/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 października 2007 r, 
  • oddania w najem zgodnie z Zarządzeniem Nr 283/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 09 października 2007 r., Zarządzeniem Nr 290/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 17 października 2007 r.

 


 

OGŁOSZENIE - 22.10.2007 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek firmy PaNELTECH Sp. z o.o., ul. Michałkowicka 24, 41-508 Chorzów z dnia 19 października 2007r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie fabryki styropianu". Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na Dz. Nr 4/20, AM-35, obr.5 w Strzegomiu.

Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 


 

OGŁOSZENIE - 19.10.2007 r.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie uzbrojenia terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Strzegom przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu, w zakresie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz eNN".

Ogłoszenie umieszcza się okres 21 dni na stronie intrnetowej WWW.strzegom.pl, oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania na ww. decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Strzegomia w terminie 14 dni od daty doręczenia.
 

 


 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE - 24.09.2007 r.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Zabudowie mobilnej linii krusząco-przesiewającej".

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 20/8, obręb 4, AM- 17.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 KPA - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez, umieszczenie na okres 21 dni, na stronie internetowej www.strzegom.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz w pobliżu miejsca inwestycji na ul. Kopalnianej w Strzegomiu.

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania na ww. decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Strzegomia w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 


 

OGŁOSZENIE - 18.09.2007 r.

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn.zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 18 września  2007r. Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie  o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego gminy Strzegom – etap II Wieśnica, Żółkiewka, Żelazów, Kostrza”, na środowisko. 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 19 września 2007r. do dnia 03 października 2007r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1, 1a ustawy Prawo ochrony środowiska  Urząd Miejski w Strzegomiu wystąpi z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego gminy Strzegom – etap II Wieśnica, Żółkiewka, Żelazów, Kostrza” do następujących organów:
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy
     ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
     58-100 Świdnica
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
    ul. Wałbrzyska 15
    58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  18 września 2007r. znak: WKS.EKa. 7624-16/07 umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 19 września 2007r. do dnia 03 października 2007r.
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach: Wieśnica, Żelazów, Żółkiewka, Kostrza.

Postanowienie Burmistrza Strzegomia z dnia 18 września 2007r. znak: WKS.EKa.7624-16/07
 


 

OGŁOSZENIE - 07.09.2007 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek Granit S.A., ul. Kopernika 2 A, Kostrza, 58-150 Strzegom, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na "Wydobywaniu, przerabianiu i obróbce kopaliny ze złoża granitu Kostrza Jerzy Wschód". Przedsięwzięcie będzie realizowane na Dz. Nr 1 obr. Kostrza.

Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl oraz tablicy ogłoszeń w Kostrzy.

 


 

OGŁOSZENIE - 06.09.2007 r.

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 5, art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 06 września 2007r. Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na "Produkcji elementów z komponentów poliestrowo-szklanych" na terenie Dz. Nr . 192, 193 i 194 w 1 , obręb Modlęcin, na środowisko.

W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pok. Nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom.

Ogłoszenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 


 

OGŁOSZENIE - 04.09.2007 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 7 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

W dniu 29 sierpnia 2007r. do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na "Budowie Zakładu Produkcji Kruszyw Granit Strzegom S.A." zlokalizowanego na Dz. Nr 5/1,obr. Żółkiewka. Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Górniczo - Obróbcze "Granit" w Strzegomiu S.A., ul. Górnicza 6, 58-150 Strzegom, na środowisko.

Z raportem można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu , II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl

 


 

OGŁOSZENIE - 20.08.2007 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych   o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek Zakładu Projektowania, PROJEKT, Wojciech Specylak, ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, występującego z udzielonego przez Burmistrza Strzegomia pełnomocnictwa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego gminy Strzegom – etap II Wieśnica, Żółkiewka, Żelazów, Kostrza”. 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalneji Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 20 sierpnia 2007r. do dnia 12 września 2007r.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska wystąpiono      z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu   o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego gminy Strzegom – etap II Wieśnica, Żółkiewka, Żelazów, Kostrza”, na środowisko oraz jego zakresu do następujących organów:
1.Starostwa Powiatowego w Świdnicy
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
  58-100 Świdnica
2.Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
  ul. Wałbrzyska 15
  58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące sporządzenie raportu bądź odstępujące od jego sporządzenia.
 
Ogłoszenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego gminy Strzegom – etap II Wieśnica, Żółkiewka, Żelazów, Kostrza”, umieszcza się umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 20 sierpnia 2007r. do dnia 12 września 2007r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach: Wieśnica, Żelazów, Żółkiewka, Kostrza.

 Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego gminy Strzegom – etap II Wieśnica, Żółkiewka, Żelazów, Kostrza”


 

 

OGŁOSZENIE - 16.08.2007 r.

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 5, art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 16 sierpnia 2007r. Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na "Budowie uzbrojenia terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Strzegom przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu, w zakresie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz eNN", na środowisko.

W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania w ciągu 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pok. Nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom.

Ogłoszenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 


 

OGŁOSZENIE - 09.08.2007 r.

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 5, art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 09 sierpnia 2007r. Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na "Budowie Zakładu Produkcji Kruszyw Granit Strzegom S.A." zlokalizowanego na Dz. Nr 5/1,obr. Żółkiewka, na środowisko.

W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Gospodarki Komunlnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pok. Nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom.

Ogłoszenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 


 

OGŁOSZENIE - 07.08.2007 r.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie odcinka sieci wody i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wypustkami kanalizacji sanitarnej do projektowanego osiedla 14 domków jednorodzinnych w Olszanach, gmina Strzegom, na działkach budowlanych nr 666/4, 666/8-12, 667/1-7 i 667/9, AM-2, obr. 0013 Olszany".

Ogłoszenie umieszcza się okres 21 dni na stronie intrnetowej WWW.strzegom.pl, oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania na ww. decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Strzegomia w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 


 

OGŁOSZENIE - 07.08.2007 r.

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 5, art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 07 czerwca 2007r. Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na "Zabudowie mobilnej linii krusząco-przesiewającej" zlokalizowanego na Dz. Nr 20/8, AM-17, obr. 4, na środowisko.

W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Gospodarki Komunlnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pok. Nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom.

Ogłoszenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl oraz w pobliżu inwestycji na ul. Kopalnianej.

 


 

OBWIESZCZENIE - 03.08.2007 r.

 Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902 z późn. zm.) informuję, że  w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice i Granica”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 03 sierpnia 2007r. do dnia 27 sierpnia 2007r.


Obwieszczenie wraz z treścią decyzji  Burmistrza Strzegomia z dnia 03 sierpnia 2007r. znak: WKS.EKa.7624-6/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice i Granica”, umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 03 sierpnia 2007r. do dnia 27 sierpnia 2007r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl oraz tablicach ogłoszeń we wsi Tomkowice, Granica Modlęcin , ul. Brzegowej i ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu .  
 

Decyzja Burmistrza Strzegomia Nr5/2007 z dnia 03 sierpnia 2007r. znak: WKS.EKa.7624-6/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice i Granica”.

Załącznik Nr 1 do Decyzji Burmistrza Strzegomia Nr 5/2007 z dnia 03 sierpnia 2007r. znak: WKS.EKa.7624-6/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice i Granica”.


 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE - 02.08.2007 r.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie ulicy Ceglanej w Strzegomiu".

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 KPA - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku, na stronie internetowej www.strzegom.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz w pobliżu inwestycji na ul. Ceglanej.
Ogłoszenie umieszcza się na okres 21 dni.

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania na ww. decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Strzegomia w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 


 

OGŁOSZENIE - 01.08.2007 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek P.P.U. "CARPLAST", Leszek Krawczyk, ul. Grodzka 24/16, 58-314 Wałbrzych złożony pismem z dnia 11 maja 2007r., uzupełniony pismem w dniu 30 lipca 2007r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Produkcji elementów z komponentów poliestrowo-szklanych". Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie Dz. Nr . 192, 193 i 194 w 1 , obręb Modlęcin.

Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 


 

OGŁOSZENIE - 24.07.2007 r.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Niepodległości i we wsi Żółkiewka Wiatrak”.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 KPA – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku, na stronie internetowej www.strzegom.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz w pobliżu inwestycji na ul. Niepodległości oraz we wsi Żółkiewka.

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania na ww. decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Strzegomia w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

  
OGŁOSZENIE - 24.07.2007 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek ZPH „Vela” Zbigniew Dubiel, Osiedle Tęczowe 8c m9, 58-200 Dzierżoniów złożony pismem z dnia 20 czerwca 2007r. działającego w imieniu Polskiej Telefonii Komórkowej – Centertel Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa w sprawie wydania zainteresowanemu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 3383/4258” zlokalizowanej na terenie działki Nr 44/12, AM-13 przy ul. Kościuszki 8 w Strzegomiu.


Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl. oraz słupie ogłoszeń na ulicy T. Kościuszki w Strzegomiu.

 


 

 
OGŁOSZENIE - 20.07.2007 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom z dnia 04 lipca 2007r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie uzbrojenia terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Strzegom przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu, w zakresie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz eNN" .

Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 


 

OGŁOSZENIE - 18.07.2007 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek Przedsiębiorstwa Górniczo - Obróbczego "Granit" w Strzegomiu S.A., ul. Górnicza 6, 58-150 Strzegom w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Zakładu Produkcji Kruszyw Granit Strzegom S.A." zlokalizowanego na Dz. Nr 5/1,obr. Żółkiewka.

Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 

 


 

OGŁOSZENIE - 15.06.2007 r.

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 5, art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 14 czerwca 2007r. Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na "Budowie ulicy Ceglanej w Strzegomiu".

W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Gospodarki Komunlnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pok. Nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom.

Ogłoszenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl  oraz w pobliżu inwestycji na ul. Ceglanej w Strzegomiu.
 

 


 

OBWIESZCZENIE - 12.06.2007 r.

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 5 oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 11 czerwca 2007r. Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice i Granica”, na środowisko.  

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 14 dnia od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 12 czerwca 2007r. do dnia 27 czerwca 2007r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.48 ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy Prawo ochrony środowiska Urząd Miejski wystąpi z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice i Granica” do następujących organów:
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy
ul. M. Skłodowskiej – Curie 7
58-100 Świdnica
2.  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Wałbrzych 
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice i Granica”.
 
Obwieszczenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia 11 czerwca 2007r. umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 12 czerwca 2007r. do dnia 27 czerwca 2007r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl oraz tablicach ogłoszeń we wsi Tomkowice, Granica, Modlęcin, ul. Brzegowa i Wałbrzyska w Strzegomiu. 
 

Postanowienie Burmistrza Strzegomia z dnia 11 czerwca 2007r. znak: WKS>EKa.7624-6/07 w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na "Budowie systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice i Granica", na środowisko.


 

OGŁOSZENIE - 05.06.2007 r.

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 5, art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 05 czerwca 2007r. Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Niepodległości i we wsi Żółkiewka Wiatrak".

W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Gospodarki Komunlnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pok. Nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom.

Ogłoszenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl oraz w pobliżu inwestycji na ul. Niepodległości oraz we wsi Żółkiewka.

 


 

OGŁOSZENIE - 18.05.2007 r.

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 5, art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu ..... maja 2007r. Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na "Budowie odcinka sieci wody i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wypustkami kanalizacji sanitarnej do projektowanego osiedla 14 domków jednorodzinnych w Olszanach, gmina Strzegom, na działkach budowlanych nr 666/4, 666/8-12, 667/1-7 i 667/9, AM-2, obr. 0013 Olszany".

W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Gospodarki Komunlnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pok. Nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom.

Ogłoszenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 


 

OBWIESZCZENIE - 16.05.2007 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), informuję że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek Spółki Jawnej TEXEL, ul. Saperów 5, 58-100 Świdnica występującej z upoważnienia Gminy Strzegom,     ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice i Granica”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
  
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu  II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 16 maja 2007r. do dnia 07 czerwca 2007r.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice i Granica”, na środowisko oraz jego zakresu do następujących organów:
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące sporządzenie raportu bądź odstępujące od jego sporządzenia.
 
Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice i Granica”, umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 16 maja 2007r. do dnia 07 czerwca 2007r, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl oraz na tablicach ogłoszeń we wsi Tomkowice, Granica, Modlęcin, ul. Brzegowa i Wałbrzyska w Strzegomiu.

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Budowie systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice i Granica".


OGŁOSZENIE - 08.05.2007 r.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji instalacji technologicznej do produkcji mieszanki mineralnej w Kopalni Granitu Rogoźnica II" .
Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie k/Poznania.

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania na ww. decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Strzegomia.

Ogłoszenie umieszcza się na 21 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 


 

OGŁOSZENIE - 20.04.2007 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek Państwa Grzegorza, Edyty Rękas oraz Państwa Rafała, Katarzyny Jelonek złożony pismem z dnia 19 marca 2007r., uzupełniony pismem w dniu 5 kwietnia 2007r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie odcinka sieci wody i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wypustkami kanalizacji sanitarnej do projektowanego osiedla 14 domków jednorodzinnych w Olszanach, gmina Strzegom, na działkach budowlanych nr 666/4, 666/8-12, 667/1-7 i 667/9, AM-2, obr. 0013 Olszany".

Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 

 


 

OGŁOSZENIE - 22.03.2007 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie k/Poznania złożony pismem z dnia 12 stycznia 2007r. i uzupełniony pismem znak: DG/Śr/8/2007 z dnia 21 lutego 2007r. w sprawie wydania zainteresowanemu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji instalacji technologicznej do produkcji mieszanki mineralnej w Kopalni Granitu RogoźnicaII".

Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 24.


Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 


 

OGŁOSZENIE - 22.03.2007 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie k/Poznania złożony pismem z dnia 12 stycznia 2007r. i uzupełniony pismem znak: DG/Śr/8/2007 z dnia 21 lutego 2007r. w sprawie wydania zainteresowanemu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji instalacji technologicznej do produkcji mieszanki mineralnej w Kopalni Granitu RogoźnicaII".

Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 24.


Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 

 


 

OGŁOSZENIE - 09.01.2007 r.

Na podstawie art. 32 ust. l pkt. l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, póz. 902 z późn. zm.), informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono wniosek Pani Kazimiery Wedmańskiej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji paliw płynnych typu CSP-15 i CSP-20 MIX
w Strzegomiu" zlokalizowanego na terenie działki Nr 13/3 i 14, AM-9, obręb 2
przy ul. Gronowskiej.

Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31.
Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, II piętro, pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 15.30, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Wytworzył:
Ewelina Kowalska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-05-21 14:32:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2011-01-24 09:09:13)
 
 
ilość odwiedzin: 4144095

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X