☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Urząd Miejski w Strzegomiu

Piątek 24.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

Nadzór nad działalnością organów gminny wynika z przepisów Rozdziału 10 Ustawy o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

W/g art. 85 nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa (art. 86). Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminną tylko w przypadkach określonych ustawami (art 87). Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania gminy, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych (art 88).

Zgodnie z art. 90 ustawy o s.g. Burmistrz obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy porządkowe Burmistrz przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia.
Burmistrz  przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach określonych powyżej, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia Burmistrza objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.

W/g art. 91 ustawy o s.g. Uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia, w trybie określonym w art. 90. Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia albo w toku tego postępowania, może wstrzymać ich wykonanie. Rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego. 

Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w protokołach kontroli dokonano zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr. 112 poz 1198 z póź. zm). Wyłączenia zostały oznaczone poprzez wykropkowanie.  

Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-05-27 11:47:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2018-01-02 10:08:52)
 
 
ilość odwiedzin: 4271159

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X