☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Urząd Miejski w Strzegomiu

Czwartek 20.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzje środowiskowe

Ochrona środowiska
Ogłoszenia 2009

 OGŁOSZENIE - 16.12.2009r.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych oraz uruchomienie produkcji mas bitumicznych z wykorzystaniem recyklingu zużytych nawierzchni asfaltowych” na wniosek złożony pismem z dnia 03.11.2009r. Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 14/2009 z dnia 16 grudnia 2009r. znak: WKS.EKa.7624-21/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych oraz uruchomienie produkcji mas bitumicznych z wykorzystaniem recyklingu zużytych nawierzchni asfaltowych”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 16 grudnia 2009r. do dnia 12 stycznia 2010r.
Jednocześnie informuję, że:
1.Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Świdnicy stwierdził pismem z dnia  13 listopada 2009r. znak ROŚ.7633-77/09 iż powyższe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy stwierdził Postanowieniem nr 248/09 z dnia 25 listopada 2009r. znak: ZNS-624-78/EK/09 iż powyższe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Ogłoszenie wraz z treścią Decyzji Nr 14/2009 Burmistrza Strzegomia z dnia 16 grudnia 2009r. znak:WKS.EKa.7624-21/09 umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 16 grudnia 2009r. do dnia 12 stycznia 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 

Decyzja Nr 16/2009 Burmistrza Strzegomia z dnia 16 grudnia 2009r. znak:WKS.EKa.7624-21/09 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych oraz uruchomienie produkcji mas bitumicznych z wykorzystaniem recyklingu zużytych nawierzchni asfaltowych”.

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 16/2009 Burmistrza Strzegomia z dnia 16 grudnia 2009r. znak:WKS.EKa.7624-21/09

Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 16/2009 Burmistrza Strzegomia z dnia 16 grudnia 2009r. znak:WKS.EKa.7624-21/09


OGŁOSZENIE - 30.11.2009r.

 Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu ŻÓŁKIEWKA-WIATRAK I” na wniosek firmy „EURO-GRANIT” Sp. z o.o., ul. Wydobywcza 3, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 13/2009 z dnia 30 listopada 2009r. znak: WKS.EKa.7624-7/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu ŻÓŁKIEWKA-WIATRAK I”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 30 listopada 2009r. do dnia  21 grudnia 2009r.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Ogłoszenie wraz z treścią Decyzji Nr 13/2009 Burmistrza Strzegomia z dnia 30 listopada 2009r. znak: WKS.EKa.7624-7/09 umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 30 listopada 2009r. do dnia 21 grudnia 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 

Decyzja Nr 13/2009 Burmistrza Strzegomia z dnia 30 listopada 2009r. znak: WKS.EKa.7624-7/09 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu ŻÓŁKIEWKA-WIATRAK I”.
Załącznik Nr 1 do Decyzji Burmistrza Strzegomia Nr 13/2009 z dnia 30 listoada 2009r. znak:WKS.EKa.7624-7/09


OGŁOSZENIE - 27.11.2009r.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych oraz uruchomienie produkcji mas bitumicznych z wykorzystaniem recyklingu zużytych nawierzchni asfaltowych” Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku:
1.przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych oraz uruchomienie produkcji mas bitumicznych z wykorzystaniem recyklingu zużytych nawierzchni asfaltowych”,
2.sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych oraz uruchomienie produkcji mas bitumicznych z wykorzystaniem recyklingu zużytych nawierzchni asfaltowych”, na środowisko.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 27 listopada 2009r. do dnia 11 grudnia 2009r.
Jednocześnie informuję, że:
1.Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Świdnicy stwierdził pismem z dnia 13 listopada 2009r.  znak:ROŚ.7633-77/09 iż powyższe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem z dnia 25 listopada 2009r. znak:ZNS-624-78/EK/09 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  27 listopada 2009r. znak: WKS.EKa.7624-21/09 umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 27 listopada 2009r. do dnia 11 grudnia 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Postanowienie Burmistrza Strzegomia z dnia 27 listopada 2009r. znak: WKS.EKa.7624-21/09 w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych oraz uruchomienie produkcji mas bitumicznych z wykorzystaniem recyklingu zużytych nawierzchni asfaltowych”.


OGŁOSZENIE - 05.11.2009r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  informuję, że na wniosek Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych oraz uruchomieniu produkcji mas bitumicznych z wykorzystaniem recyklingu zużytych nawierzchni asfaltowych”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych oraz uruchomieniu produkcji mas bitumicznych z wykorzystaniem recyklingu zużytych nawierzchni asfaltowych” jest Burmistrz Strzegomia.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych oraz uruchomieniu produkcji mas bitumicznych z wykorzystaniem recyklingu zużytych nawierzchni asfaltowych” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy
             ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
             58-100 Świdnica
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
             ul. Wałbrzyska 15
             58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 63 ust. 2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych oraz uruchomieniu produkcji mas bitumicznych z wykorzystaniem recyklingu zużytych nawierzchni asfaltowych” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Ogłoszenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych oraz uruchomieniu produkcji mas bitumicznych z wykorzystaniem recyklingu zużytych nawierzchni asfaltowych” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 5 listopada 2009r. do dnia 27 listopada 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl .

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych oraz uruchomieniu produkcji mas bitumicznych z wykorzystaniem recyklingu zużytych nawierzchni asfaltowych”.


OGŁOSZENIE - 03.11.2009r.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 17 października 2009r. do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na  „Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu ŻÓŁKIEWKA-WIATRAK”, na środowisko. 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z treścią raportu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38,  58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 3 listopada 2009r. do dnia 26 listopada 2009r.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu ŻÓŁKIEWKA-WIATRAK”, do Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica.

Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 80 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Ogłoszenie, umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 3 listopada 2009r. do dnia 26 listopada 2009r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 


OBWIESZCZENIE - 22.10.2009r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom – przebudowa ścieżki rowerowej przy Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu”  na wniosek Zakładu Usługowo-Projektowego WIR, ul. Wiśniowa 55, 59-300 Lubin występującego w imieniu Gminy Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia  22 października 2009r. znak: WKS.EKa.7624-19/09 umarzają postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom – przebudowa ścieżki rowerowej przy Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 22 października 2009r. do dnia 13 listopada 2009r.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie wraz z treścią decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia 22 października 2009r. znak: WKS.EKa.7624-19/09 umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 22 października 2009r. do dnia 13 listopada 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Decyzja Burmistrza Strzegomia z dnia 22 października 2009r. znak: WKS.EKa.7624-19/09 w sprawie umorzenia postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom – przebudowa ścieżki rowerowej przy Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu”.
 


 

OGŁOSZENIE - 13.10.2009r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Wydobyciu granitu ze złoża KOSTRZA-PIEKIEŁKO” na wniosek firmy „GT&F Corporation - Polska Sp. z o.o., ul. M. Kopernika 2A, 58-150 Kostrza Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 12/2009 z dnia 13 października 2009r. znak: WKS.EKa.7624-17/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Wydobyciu granitu ze złoża KOSTRZA-PIEKIEŁKO”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 13 października 2009r. do dnia 4 listopada 2009r.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Ogłoszenie wraz z treścią Decyzji Nr 12/2009 Burmistrza Strzegomia z dnia 13 października 2009r. znak: WKS.EKa.7624-17/09 umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 13 października 2009r. do dnia 4 listopada 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, tablicy ogłoszeń we wsi Kostrza oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 

Decyzja Nr 12/2009 Burmistrza Strzegomia z dnia 13 października 2009r. znak: WKS.EKa.7624-17/09 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobyciu granitu ze złoża KOSTRZA-PIEKIEŁKO”.

Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Strzegomia Nr 12/2009 z dnia 13 października 2009r. znak: WKS.EKa.7624-17/09.


OBWIESZCZENIE - 21.09.2009r.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 08.09.2009r. przez Zakład Usługowo-Projektowy WIR, ul. Wiśniowa 55, 59-300 Lubin występujący z udzielonego pełnomocnictwa Gminy Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego „Wykonaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom – przebudowa ścieżki rowerowej przy Alei Wojska Polskiego                    w Strzegomiu”.
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję  o możliwości składania uwag  i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  21września 2009r. do dnia 12 października 2009r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom – przebudowa ścieżki rowerowej przy Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu”, jest Burmistrz Strzegomia. 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom – przebudowa ścieżki rowerowej przy Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy
             ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
             58-100 Świdnica
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
             ul. Wałbrzyska 15
             58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 64  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące   przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko bądź odstępującego od jego przeprowadzenia. 
 
Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom – przebudowa ścieżki rowerowej przy Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu”  umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 21 września 2009r. do dnia 12 października 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom – przebudowa ścieżki rowerowej przy Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu”.

 


 

OGŁOSZENIE - 14.09.2009r.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 24 czerwca 2009r. do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wpłynął  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na  „Wydobyciu granitu ze złoża  KOSTRZA-PIEKIEŁKO”, na środowisko. 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z treścią raportu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30  w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 14 września 2009r. do dnia 5 października 2009r.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wydobyciu granitu ze złoża KOSTRZA-PIEKIEŁKO” do Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica.

       Po uzyskaniu przedmiotowej opinii zgodnie z art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Ogłoszenie, umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 14 września 2009r. do dnia 5 października 2009r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu tablicy ogłoszeń we wsi Kostrza oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 


OGŁOSZENIE - 24.08.2009r.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobyciu granitu ze złoża KOSTRZA-PIEKIEŁKO” Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobyciu granitu ze złoża KOSTRZA-PIEKIEŁKO”,
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Wydobyciu granitu ze złoża KOSTRZA-PIEKIEŁKO”, na środowisko.     
3. zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Wydobyciu granitu ze złoża KOSTRZA-PIEKIEŁKO”, na środowisko.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 24 sierpnia 2009r. do dnia 7 września 2009r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wystąpi z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wydobyciu granitu ze złoża KOSTRZA-PIEKIEŁKO”, do Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica.
           Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz               o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  24 sierpnia 2009r.  znak: WKS.EKa.7624-17/09 umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 24 sierpnia 2009r. do dnia 7 września 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na tablicy ogłoszeń we wsi Kostrza oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 

Postanowienie Burmistrza Strzegomia z dnia 24 sierpnia 2009r. znak: WKS.EKa.7624-17/09 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oodziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobyciu granitu ze złoża KOSTRZA-PIEKIEŁKO".


 OGŁOSZENIE - 03.08.2009r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie stacji paliw” na wniosek Pana Pawła Choma AGP Sp. z o.o.,  Al. Hallera 157/1, 53-201 Wrocław, występującego z pełnomocnictwa udzielonego przez SHELL POLSKA Sp. z o.o. Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 11/2009 z dnia 03 sierpnia 2009r. znak: WKS.EKa.7624-8/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie stacji paliw”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 03 sierpnia 2009r. do dnia 25 sierpnia 2009r.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Ogłoszenie wraz z treścią Decyzji Nr 11/2009 Burmistrza Strzegomia z dnia 03 sierpnia 2009r. znak: WKS.EKa.7624-8/09 umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 03 sierpnia 2009r. do dnia 25 sierpnia 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl
 

Decyzja Nr 11/2009 Burmistrza Strzegomia z dnia 03 sierpnia 2009r. znak: WKS.EKa.7624-8/09 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji paliw".

Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Strzegomia Nr 11/2009 z dnia 03 sierpnia 2009r. znak: WKS.EKa.7624-8/09.


 OGŁOSZENIE - 24.07.2009r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  informuję, że na wniosek GT&F Corporation - Polska Sp. z o.o., ul. M. Kopernika 2A, 58-150 Kostrza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobyciu granitu ze złoża KOSTRZA-PIEKIEŁKO”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobyciu granitu ze złoża KOSTRZA-PIEKIEŁKO” jest Burmistrz Strzegomia.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono    z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobyciu granitu ze złoża KOSTRZA-PIEKIEŁKO” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica.

Po uzyskaniu przedmiotowej opinii zgodnie z art. 63 ust. 2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobyciu granitu ze złoża KOSTRZA-PIEKIEŁKO” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Ogłoszenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobyciu granitu ze złoża KOSTRZA-PIEKIEŁKO” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 24 lipca  2009r. do dnia 14 sierpnia 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wydobyciu granitu ze złoża KOSTRZA-PIEKIEŁKO".


OGŁOSZENIE - 29.06.2009r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie i rozbudowie Gimnazjum w Jaroszowie” na wniosek Pana Lecha Walusiaka, Usługi Projektowe, ul Blankowa 36/5, 58-314 Wałbrzych występującego w imieniu Gminy Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia  29 czerwca 2009r. znak: WKS.EKa.7624-14/09 umarzającą postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie i rozbudowie Gimnazjum w Jaroszowie”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 29 czerwca 2009r. do dnia 21 lipca 2009r.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Ogłoszenie wraz z treścią decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia 29 czerwca 2009r. znak: WKS.EKa.7624-14/09 umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 29 czerwca 2009r. do dnia 21 lipca 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Decyzja Burmistrza Strzegomia z dnia 29 czerwca 2009r. znak: WKS.EKa.7624-14/09 w sprawie umorzenia postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Remoncie i robudowie gimnazjum w Jaroszowie".

 


 

OGŁOSZENIE - 24.06.2009r.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu ŻÓŁKIEWKA-WIATRAK” Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu ŻÓŁKIEWKA-WIATRAK”,
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu ŻÓŁKIEWKA-WIATRAK”, na środowisko.     
3. zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu ŻÓŁKIEWKA-WIATRAK”, na środowisko.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 24 czerwca 2009r. do dnia 9 lipca 2009r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wystąpi z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu ŻÓŁKIEWKA-WIATRAK”, do Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica. Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  24 czerwca 2009r.  znak: WKS.EKa.7624-7/09 umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 24 czerwca 2009r. do dnia 9 lipca 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 

Postanowienie Burmistrza Strzegomia z dnia 24 czerwca 2009r. znak: WKS.EKa.7624-7/09 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu ŻÓŁKIEWKA-WIATRAK”.


OBWIESZCZENIE - 08.06.2009r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji centrum miasta Strzegomia – przebudowa parku przy ul. Krótkiej w Strzegomiu” na wniosek złożony pismem z dnia 29 kwietnia 2009r. Pana Andrzeja Grzybowskiego, Autorska Pracownia Architektury, ul. K. Miarki 7, 58-100 Świdnica  występującego z udzielonego pełnomocnictwa Gminy Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 8 czerwca 2009r. znak: WKS.EKa.7624-13/09 umarzającą postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji centrum miasta Strzegomia – przebudowa parku przy ul. Krótkiej w Strzegomiu”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 8 czerwca 2009r. do dnia 1 lipca 2009r.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie wraz z treścią decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  8 czerwca 2009r. znak: WKS.EKa.7624-13/09 umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 8 czerwca 2009r. do dnia 1 lipca 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 

Decyzja Burmistrza Strzegomia z dnia 8 czerwca 2009r. znak: WKS.EKa.7624-13/09 w sprawie umorzenia postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji centrum miasta Strzegomia – przebudowa parku przy ul. Krótkiej w Strzegomiu”.


OBWIESZCZENIE - 05.06.2009r.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Rewitalizacji centrum miasta Strzegomia – przebudowa odcinka ul. Kościuszki w Strzegomiu” na wniosek Pana Romana Koniecznego reprezentującego „VIA ROMANA” drogi-projektowanie, nadzory, ul. Główna 153F, 58-312 Stare Bogaczowice występującego w imieniu Gminy Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 10/2009 z dnia 5 czerwca 2009r. znak: WKS.EKa.7624-11/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Rewitalizacji centrum miasta Strzegomia – przebudowa odcinka ul. Kościuszki w Strzegomiu”
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 5 czerwca 2009r. do dnia 29 czerwca 2009r.
Jednocześnie informuję, że:
1. Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Świdnicy stwierdził pismem z dnia  22 kwietnia 2009r. znak ROŚ.7633-24/09 iż powyższe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy stwierdził Postanowieniem nr 77/09 z dnia 29 kwietnia 2009r. znak: ZNS-624-25/EK/09  iż powyższe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Ogłoszenie wraz z treścią Decyzji Nr 10/2009 Burmistrza Strzegomia z dnia 5 czerwca 2009r. znak: WKS.EKa.7624-11/09 umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 5 czerwca 2009r. do dnia 29 czerwca 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl

Decyzja Nr 10/2009 Burmistrza Strzegomia z dnia 5 czerwca 2009r. znak: WKS.EKa.7624-11/09 w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji centrum miasta Strzegomia – przebudowa odcinka ul. Kościuszki w Strzegomiu” na środowisko.
 

Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Strzegomia Nr 10/2009 z dnia 5 czerwca 2009r. znak: WKS.EKa.7624-11/09.

Załącznik Nr 2 do decyzji Burmistrza Strzegomia Nr 10/2009 z dnia 5 czerwca 2009r. znak: WKS.EKa.7624-11/09.


OGŁOSZENIE - 04.06.2009r.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 27 maja 2009r. do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wpłynął raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na  „Budowie stacji paliw”, na środowisko. 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z treścią raportu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 4 czerwca 2009r. do dnia 26 czerwca 2009r.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw”,   do następujących organów:
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Ogłoszenie, umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 4 czerwca 2009r. do dnia 26 czerwca 2009r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 


OGŁOSZENIE - 04.06.2009r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  informuję, że na wniosek Pana Lecha Walusiaka, Usługi Projektowe występującego z udzielonego pełnomocnictwa Gminy Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie i rozbudowie Gimnazjum w Jaroszowie”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie i rozbudowie Gimnazjum w Jaroszowie” jest Burmistrz Strzegomia.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie i rozbudowie Gimnazjum w Jaroszowie” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy
             ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
             58-100 Świdnica
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
             ul. Wałbrzyska 15
             58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 63 ust. 2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie i rozbudowie gimnazjum w Jaroszowie” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Ogłoszenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie i rozbudowie Gimnazjum w Jaroszowie” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 4 czerwca  2009r. do dnia 25 czerwca 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na "Remoncie i rozbudowie Gimnazjum w Jaroszowie".


OGŁOSZENIE - 02.06.2009r.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji odwadniacza w m. Stawiska na gazociągu DN 250 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice-Lubiechów” na wniosek złożony pismem z dnia 23.03.2009r. Pani Danuty Mękalskiej „Dan-Ton” PPUiH, ul. Ślężna 204/8, 53-113 Wrocław występującej z pełnomocnictwa udzielonego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 9/2009 z dnia 2 czerwca 2009r. znak: WKS.EKa.7624-9/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Likwidacji odwadniacza w m. Stawiska na gazociągu DN 250 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice-Lubiechów”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 2 czerwca 2009r. do dnia 24 czerwca 2009r.
Jednocześnie informuję, że:
1. Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Świdnicy stwierdził pismem z dnia  24 kwietnia 2009r. znak ROŚ.7633-23/09 iż powyższe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy stwierdził Postanowienie nr 72/09 z dnia 28 kwietnia 2009r. znak: ZNS-624-24/EK/09  iż powyższe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Ogłoszenie wraz z treścią Decyzji Nr 9/2009 Burmistrza Strzegomia z dnia 2 czerwca 2009r. znak:WKS.EKa.7624-9/09 umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 2 czerwca 2009r. do dnia 24 czerwca 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl

Decyzja Nr 9/2009 Burmistrza Strzegomia z dnia 2 czerwca 2009r. znak: WKS.EKa.7624-9/09 w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji odwadniacza w m. Stawiska na gazociągu DN 250 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice-Lubiechów” na środowisko.

Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Strzegomia Nr 9/2009 z dnia 2 czerwca 2009r. znak: WKS.EKa.7624-9/09.

Załącznik Nr 2 do decyzji Burmistrza Strzegomia Nr 9/2009 z dnia 2 czerwca 2009r. znak: WKS.EKa.7624-9/09.


 

OGŁOSZENIE - 19.05.2009r.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw” Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw”,
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie stacji paliw”, na środowisko.     
3. zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie stacji paliw”, na środowisko.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 19 maja 2009r. do dnia 3 czerwca 2009r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wystąpi z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw”, do następujących organów:
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  19 maja 2009r.  znak: WKS.EKa.7624-8/09 umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 19 maja 2009r. do dnia 3 czerwca 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl

Postanowienie Burmistrza Strzegomia z dnia 19 maja 2009r. w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw”.


OBWIESZCZENIE - 18.05.2009r.

Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 KPA w dniu 18 maja 2008r. Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie  sprostowujące oczywistą omyłkę w załączniku Nr 1 do decyzji Nr 9/2007 Burmistrza Strzegomia z dnia 6 listopada 2007r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego gminy Strzegom – etap II Wieśnica, Żółkiewka, Żelazów, Kostrza”, poprzez dodanie tytułu w brzmieniu:
„CHATRAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA” 

W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,  II piętro, pok. Nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom.
 
Ogłoszenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl oraz tablicach ogłoszeń we wsi Wieśnica, Żółkiewka, Żelazów, Kostrza. 
 

Postanowienie Burmistrza Strzegomia z dnia 18 maja 2009r. znak: WKS.EKa.7624-16/07 sprostowujące oczywistą omykę w załączniku Nr 1 do decyzji Nr 9/2007 Burmistrza Strzegomia z dnia 6 listopada 2007r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego gminy Strzegom – etap II Wieśnica, Żółkiewka, Żelazów, Kostrza”.

Załącznik Nr 1 do decyzji Nr 9/2007 Burmiastrza Strzegomia z dnia 6 listopada 2007r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego gminy Strzegom – etap II Wieśnica, Żółkiewka, Żelazów, Kostrza”.


OGŁOSZENIE - 12.05.2009r.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji odwadniacza w m. Stawiska na gazociągu DN 250 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice-Lubiechów” Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji odwadniacza w m. Stawiska na gazociągu DN 250 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice-Lubiechów”,
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Likwidacji odwadniacza w m. Stawiska na gazociągu DN 250 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice-Lubiechów”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 12 maja 2009r. do dnia 27 maja 2009r.

Jednocześnie informuję, że:
1. Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Świdnicy stwierdził pismem z dnia 24 kwietnia 2009r.  znak:ROŚ.7633-23/09 iż powyższe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy stwierdził postanowieniem nr 72/09 z dnia 28 kwietnia 2009r. znak:ZNS-624-24/EK/09 iż powyższe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  12 maja 2009r. znak: WKS.EKa.7624-9/09 umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 12 maja 2009r. do dnia 27 maja 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Postanowienie Burmistrza Strzegomia z dnia 12 maja 2009r. znak: WKS.EKa.7624-9/09 w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Likwidacji odwadniacza w m. Stawiska na gazociągu DN 250 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice-Lubiechów".
 


 OBWIESZCZENIE - 11.05.2009r.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 29.04.2009r. Pana Andrzeja Grzybowskiego, Autorska Pracownia Architektury, występującego z udzielonego pełnomocnictwa Gminy Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji centrum miasta Strzegomia – przebudowa parku przy ul. Krótkiej w Strzegomiu”.
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  11 maja 2009r. do dnia 2 czerwca 2009r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji centrum miasta Strzegomia – przebudowa parku przy ul. Krótkiej w Strzegomiu”, jest Burmistrz Strzegomia. 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji centrum miasta Strzegomia – przebudowa parku przy ul. Krótkiej w Strzegomiu” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy
             ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
             58-100 Świdnica
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
             ul. Wałbrzyska 15
             58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 64  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące   przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko bądź odstępującego od jego przeprowadzenia. 
 
Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji centrum miasta Strzegomia – przebudowa parku przy ul. Krótkiej w Strzegomiu” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 11 maja 2009r. do dnia 2 czerwca 2009r, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji centrum miasta Strzegomia – przebudowa parku przy ul. Krótkiej w Strzegomiu”.


OGŁOSZENIE - 06.05.2009r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  informuję, że na wniosek „EURO-GRANIT” Sp. z o.o., ul. Wydobywcza 3, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu ŻÓŁKIEWKA-WIATRAK".
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu ŻÓŁKIEWKA-WIATRAK” jest Burmistrz Strzegomia.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu ŻÓŁKIEWKA-WIATRAK” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7,                 58-100 Świdnica.

Po uzyskaniu przedmiotowej opinii zgodnie z art. 63 ust. 2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu ŻÓŁKIEWKA-WIATRAK” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Ogłoszenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu ŻÓŁKIEWKA-WIATRAK” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 6 maja  2009r. do dnia 28 maja 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu ŻÓŁKIEWKA-WIATRAK".


OBWIESZCZENIE - 06.05.2009r.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji centrum miasta Strzegomia – przebudowa odcinka ul. Kościuszki w Strzegomiu” Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji centrum miasta Strzegomia – przebudowa odcinka ul. Kościuszki w Strzegomiu”,
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Rewitalizacji centrum miasta Strzegomia – przebudowa odcinka ul. Kościuszki w Strzegomiu”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 6 maja 2009r. do dnia 21 maja 2009r.

Jednocześnie informuję, że:
1. Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Świdnicy stwierdził pismem z dnia 22 kwietnia 2009r. znak:ROŚ.7633-24/09  iż powyższe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy stwierdził postanowieniem  nr 77/09 z dnia 29 kwietnia 2009r. znak:ZNS-624-25/EK/09 iż powyższe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Obwieszczenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia 6 maja 2009r. znak: WKS.EKa.7624-11/09 umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 6 maja 2009r. do dnia 21 maja 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 

Postanowienie Burmistrza Strzegomia  z dnia 6 maja 2009r. znak:WKS.EKa.7624-11/09 w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rewitalizacji centrum miasta Strzegomia - przebudowa odcinka ul. Kościuszki w Strzegomiu".


OGŁOSZENIE - 23.04.2009r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie i rozbudowie Strzegomskiego Centrum Kultury” na wniosek Pana Roberta Lebiody reprezentującego „SOUND&SPACE”, ul. Biegańskiego 61A, 60-682 Poznań występującego w imieniu Gminy Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 22 kwietnia 2009r. znak: WKS.EKa.7624-6/09 umarzającą postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie i przebudowie Strzegomskiego Centrum Kultury”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 23 kwietnia 2009r. do dnia 19  maja 2009r.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Ogłoszenie wraz z treścią decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia 23 kwietnia 2009r. znak: WKS.EKa.7624-6/09 umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 23 kwietnia 2009r. do dnia 19 maja 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Decyzja Burmistrza Strzegomia z dnia 23 kwietnia 2009r. znak: WKS.EKa.7624-6/09 w sprawie umorzenia postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na „Remoncie i przebudowie Strzegomskiego Centrum Kultury”.
 


 OGŁOSZENIE - 20.04.2009r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  informuję, że na wniosek Pana Pawła Choma AGP Sp. z o.o., Al. Hallera 157/1, 53-201 Wrocław, występującego z pełnomocnictwa udzielonego przez SHELL POLSKA Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw” jest Burmistrz Strzegomia.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy
             ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
             58-100 Świdnica
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
             ul. Wałbrzyska 15
             58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 63 ust. 2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Ogłoszenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw”  umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 20 kwietnia  2009r. do dnia 14 maja 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji paliw".

 


 

 OBWIESZCZENIE - 14.04.2009r.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 06.04.2009r. Pana Romana Koniecznego – „VIA ROMANA” drogi – projektowanie, nadzory występującego z udzielonego pełnomocnictwa Gminy Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji centrum miasta Strzegomia – przebudowa odcinka ul. Kościuszki w Strzegomiu”.
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  28 stycznia 2009r. do dnia 18 lutego 2009r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji centrum miasta Strzegomia – przebudowa odcinka ul. Kościuszki w Strzegomiu”, jest Burmistrz Strzegomia. 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji centrum miasta Strzegomia – przebudowa odcinka ul. Kościuszki w Strzegomiu” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy
             ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
             58-100 Świdnica
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
             ul. Wałbrzyska 15
             58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 64  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące   przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko bądź odstępującego od jego przeprowadzenia. 
 
Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji centrum miasta Strzegomia – przebudowa odcinka ul. Kościuszki w Strzegomiu” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 14 kwietnia 2009r. do dnia 11 maja 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rewitalizacji centrum miasta Strzegomia – przebudowa odcinka ul. Kościuszki w Strzegomiu".


OGŁOSZENIE - 08.04.2009r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  informuję, że na wniosek Pani Danuty Mękalskiej „Dan-Ton” PPUiH, ul. Ślężna 204/8, 53-113 Wrocław występującej z pełnomocnictwa udzielonego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji odwadniacza w m. Stawiska na gazociągu DN 250 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice-Lubiechów”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji odwadniacza w m. Stawiska na gazociągu DN 250 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice-Lubiechów” jest Burmistrz Strzegomia.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji odwadniacza w m. Stawiska na gazociągu DN 250 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice-Lubiechów” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy
             ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
             58-100 Świdnica
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
             ul. Wałbrzyska 15
             58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 63 ust. 2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji odwadniacza w m. Stawiska na gazociągu DN 250 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice-Lubiechów” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Ogłoszenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji odwadniacza w m. Stawiska na gazociągu DN 250 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice-Lubiechów” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 8 kwietnia  2009r. do dnia 4 maja 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkawaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Likwidacji odwadniacza w m. Stawiska na gazociągu DN 250 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice-Lubiechów"


 OGŁOSZENIE - 18.03.2009r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  informuję, że na wniosek Pana Roberta Lebiody „SOUND&SPACE” występującego z udzielonego pełnomocnictwa Gminy Strzegom, ul. Rynek 38,      58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie i rozbudowie Strzegomskiego Centrum Kultury”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie i rozbudowie Strzegomskiego Centrum Kultury” jest Burmistrz Strzegomia.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie i rozbudowie Strzegomskiego Centrum Kultury” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy
             ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
             58-100 Świdnica
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
             ul. Wałbrzyska 15
             58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 63 ust. 2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie i rozbudowie Strzegomskiego Centrum Kultury” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Ogłoszenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie i rozbudowie Strzegomskiego Centrum Kultury” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 18 marca  2009r. do dnia 7 kwietnia 2009r, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Remoncie i rozbudowie Strzegomskiego Centrum Kultury".


OGŁOSZENIE - 16.03.2009r.

Na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Wykonywaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom” – etap II - ”Przebudowy drogi na ścieżkę rowerową w obrębie Góry Krzyżowej w Strzegomiu” na wniosek Pana Romana Koniecznego reprezentującego „VIA ROMANA” drogi-projektowanie, nadzory, ul. Główna 153F, 58-312 Stare Bogaczowice występującego w imieniu Gminy Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 8/2009 z dnia 16 marca 2009r. znak: WKS.EKa.7624-3/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Wykonywaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom” – etap II - ”Przebudowy drogi na ścieżkę rowerową w obrębie Góry Krzyżowej w Strzegomiu”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 16 marca 2009r. do dnia 7 kwietnia 2009r.
Jednocześnie informuję, że:
1. Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Świdnicy stwierdził pismem z dnia  17 lutego 2009r. znak ROŚ.7633-5/09 iż powyższe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy stwierdził Postanowieniem nr 34/09 z dnia 24 lutego 2009r. znak: ZNS-624-4/EK/09  iż powyższe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Ogłoszenie wraz z treścią Decyzji Nr 8/2009 Burmistrza Strzegomia z dnia 16 marca 2009r. znak: WKS.EKa.7624-3/09 umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 16 marca 2009r. do dnia 7 kwietnia 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 

Decyzja Nr 8/2009 Burmistrza Strzegomia z dnia 16 marca 2009r. znak: WKS.EKa.7624-3/09 w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia, polegającego na  "Wykonaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom" - etap II - "Przebudowa drogi na scieżką rowerową w obrębie Góry Krzyżowej w Strzegomiu" na środowisko.

Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Strzegomia Nr 8/2009 z dnia 16 marca 2009r. znak: WKS.EKa.7624-3/09

Załącznik Nr 2 do decyzji Burmistrza Strzegomia Nr 8/2009 z dnia 16 marca 2009r. znak: WKS.EKa.7624-3/09


OGŁOSZENIE - 26.02.2009r

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonywaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom” – etap II - ”Przebudowy drogi na ścieżkę rowerową w obrębie Góry Krzyżowej w Strzegomiu” Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonywaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom” – etap II - ”Przebudowa drogi na ścieżkę rowerową w obrębie Góry Krzyżowej w Strzegomiu”,
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Wykonywaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom” – etap II - ”Przebudowa drogi na ścieżkę rowerową w obrębie Góry Krzyżowej w Strzegomiu”. 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 26 lutego 2009r. do dnia 13 marca 2009r.

Jednocześnie informuję, że:
1. Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Świdnicy stwierdził pismem z dnia 17 lutego 2009r.  znak:ROŚ.7633-5/09 iż powyższe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy stwierdził postanowieniem nr 34/09 z dnia 24 lutego 2009r. znak:ZNS-624-4/EK/09 iż powyższe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  26 lutego 2009r. znak: WKS.EKa.7624-3/09 umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 26 lutego 2009r. do dnia 13 marca 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Postanowienie Burmistrza Strzegomia  z dnia 26 lutego 2009r. znak:WKS.EKa.7624-3/09 w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonywaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom” – etap II - ”Przebudowa drogi na ścieżkę rowerową w obrębie Góry Krzyżowej w Strzegomiu”.


OBWIESZCZENIE - 26.02.2009r

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonywaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom” – etap I - ”Przebudowa alejki parkowej na ścieżkę rowerową wzdłuż nasypu kolejowego od ul. Kasztelańskiej do ul. Dolnej w Strzegomiu” na wniosek Pana Romana Koniecznego reprezentującego „VIA ROMANA” drogi-projektowanie, nadzory, ul. Główna 153F, 58-312 Stare Bogaczowice występującego w imieniu Gminy Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 26 lutego 2009r. znak: WKS.EKa.7624-2/09 umarzającą postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonywaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom” – etap I - ”Przebudowa alejki parkowej na ścieżkę rowerową wzdłuż nasypu kolejowego od ul. Kasztelańskiej do ul. Dolnej w Strzegomiu”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 26 lutego 2009r. do dnia  19 marca 2009r.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie wraz z treścią decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  26 lutego 2009r. znak: WKS.EKa. 7624-2/09 umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 26 lutego 2009r. do dnia 19 marca 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Decyzja Burmistrza Strzegomia z dnia 26 lutego 2009r znak: WKS.EKa.7624-2/09 w sprawie umorzenia postepowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonywaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom” – etap I - ”Przebudowa alejki parkowej na ścieżkę rowerową wzdłuż nasypu kolejowego od ul. Kasztelańskiej do ul. Dolnej w Strzegomiu”.

 


 

OBWIESZCZENIE - 11.02.2009r

Na podstawie art. 32 ust. 2 oraz art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 153 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i modernizacji zakładu przeróbczego w Kopalni Granitu Rogoźnica II” Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 11 lutego 2009r. znak: WKS.EKa.7624-35/08-09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i modernizacji zakładu przeróbczego w Kopalni Granitu Rogoźnica II” .
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 11 lutego 2009r. do dnia 04 marca 2009r.

Zgodnie z art. 46a ust.7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie wraz z treścią decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  11 lutego 2009r. znak: WKS.EKa. 7624-35/08-09 umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 11 lutego 2009r. do dnia 04 marca 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl. oraz tablicach ogłoszeń we wsi Rogoźnica.
 

Decyzja Nr 7/2009 Burmistrza Strzegomia a dnia 11 lutego 2009r. znak: WKS.EKa.7624-35/08-09 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i modrnizacji zakładu przerobczego w Kopalni Granitu Rogoźnica II"

Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Strzegomia Nr 7/2009 z dnia 11 lutego 2009r. znak: WKS.EKa.7624-35/08-09

 


 

OGŁOSZENIE - 10.02.2009r

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji wytwórni mas bitumicznych” Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji wytwórni mas bitumicznych”.
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Modernizacji wytwórni mas bitumicznych”, na środowisko.     
3. zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Modernizacji wytwórni mas bitumicznych”, na środowisko.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 10 lutego 2009r. do dnia 25 lutego 2009r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wystąpi z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie „Modernizacji wytwórni mas bitumicznych” ,do następujących organów:
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  10 lutego 2009r. znak: WKS.EKa. 7624-38/08-09 umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 10 lutego 2009r. do dnia 25 lutego 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 Postanowienie Burmistrza Strzegomia z dnia 10 lutego 2009r. znak:WKS.EKa.7624-38/08-09 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji wytwórni mas bitumicznych".

 

 OBWIESZCZENIE - 10.02.2009r

Na podstawie art. 32 ust. 2 oraz art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 153 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Jaroszów”, na wniosek Usług Projektowych, Barbara Mądrzak, Boleścin 49D, 58-100 Świdnica występujących z upoważnienia Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wesoła 7, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 10 lutego 2008r. znak: WKS.EKa.7624-36/08-09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Jaroszów”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 10 lutego 2009r. do dnia 03 marca 2009r.

Zgodnie z art. 46a ust.7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie wraz z treścią decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  10 lutego 2009r. znak: WKS.EKa. 7624-36/08-09 umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 10 lutego 2009r. do dnia 03 marca 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl. oraz tablicach ogłoszeń we wsi Jaroszów.

Decyzja Nr 6/2009 Burmistrza Strzegomia z dnia 10 lutego 2009r. znak: WKS.EKa.7624-36/08-09 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Jaroszów"

Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Strzegomia z Nr 6/2009 z dnia 10 lutego 2009r. znak:WKS.EKa.7624-36/08-09

 


 

 OGŁOSZENIE - 03.02.2009r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie drogi dojazdowej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Strzegom przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 5”.
 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.


Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 03 lutego 2009r. do dnia 24 lutego 2009r.


Ogłoszenie wraz z treścią decyzji  Burmistrza Strzegomia z dnia 03 lutego 2009r. znak: WKS.EKa.7624-32/08-09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi dojazdowej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Strzegom przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 5”, umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 03 lutego 2009r. do dnia 24 lutego 2009r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl .

Decyzja Nr 5/2009 Burmistrza Strzegomia z dnia 3 lutego 2009r. znak: WKS.EKa.7624-32/08-09 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi dojazdowej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Strzegom przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 5”. 

Załącznik Nr 1 do  decyzji Burmistrza Strzegomia Nr 5/2009 z dnia 3 lutego 2009r. znak: WKS.EKa.7624-32/08-09 
  
 
 


 

OGŁOSZENIE - 28.01.2009r

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  informuję, że na wniosek Pana Romana Koniecznego – „VIA ROMANA” drogi – projektowanie, nadzory występującego z udzielonego pełnomocnictwa Gminy Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonywaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom” – etap II - ”Przebudowy drogi na ścieżkę rowerową obrębie Góry Krzyżowej w Strzegomiu”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonywaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom” – etap II - ”Przebudowy drogi na ścieżkę rowerową obrębie Góry Krzyżowej w Strzegomiu” jest Burmistrz Strzegomia.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonywaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom” – etap II - ”Przebudowy drogi na ścieżkę rowerową obrębie Góry Krzyżowej w Strzegomiu” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy
             ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
             58-100 Świdnica
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
            ul. Wałbrzyska 15
           58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 63 ust. 2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonywaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom” – etap II - ”Przebudowy drogi na ścieżkę rowerową obrębie Góry Krzyżowej w Strzegomiu” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Ogłoszenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonywaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom” – etap II - ”Przebudowy drogi na ścieżkę rowerową obrębie Góry Krzyżowej w Strzegomiu” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 28 stycznia 2009r. do dnia 18 lutego 2009r, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl

 
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonywaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom” – etap II - ”Przebudowy drogi na ścieżkę rowerową obrębie Góry Krzyżowej w Strzegomiu”.

 


 

 OBWIESZCZENIE - 28.01.2009r


Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 20.01.2009r. Pana Romana Koniecznego – „VIA ROMANA” drogi – projektowanie, nadzory występującego z udzielonego pełnomocnictwa Gminy Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonywaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom” – etap I - ”Przebudowy alejki parkowej na ścieżkę rowerową wzdłuż nasypu kolejowego od ul. Kasztelańskiej do ul. Dolnej w Strzegomiu”. 
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  28 stycznia 2009r. do dnia 18 lutego 2009r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonywaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom” – etap I - ”Przebudowy alejki parkowej na ścieżkę rowerową wzdłuż nasypu kolejowego od ul. Kasztelańskiej do ul. Dolnej w Strzegomiu”, jest Burmistrz Strzegomia. 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonywaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom” – etap I - ”Przebudowy alejki parkowej na ścieżkę rowerową wzdłuż nasypu kolejowego od ul. Kasztelańskiej do ul. Dolnej w Strzegomiu” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1. Starostwa Powiatowego w Świdnicy
             ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
             58-100 Świdnica
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
             ul. Wałbrzyska 15
             58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 64  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące   przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko bądź odstępującego od jego przeprowadzenia. 
 
Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonywaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom” – etap I - ”Przebudowy alejki parkowej na ścieżkę rowerową wzdłuż nasypu kolejowego od ul. Kasztelańskiej do ul. Dolnej w Strzegomiu” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 28 stycznia 2009r. do dnia 18 lutego 2009r, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl .

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonywaniu ścieżek rowerowych w gminie Strzegom” – etap I - ”Przebudowy alejki parkowej na ścieżkę rowerową wzdłuż nasypu kolejowego od ul. Kasztelańskiej do ul. Dolnej w Strzegomiu”. 


OGŁOSZENIE - 27.01.2009r

 Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, że    w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje  o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu Strzegom-Artur”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na Dz. Nr 15/1, 17/6, 17/7, AM-17, obręb 4.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 27 stycznia 2009r. do dnia 17 lutego 2009r.
Zgodnie z art. 46 ust. 4b Prawa ochrony środowiska, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy,   oraz do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4a, złożenie wniosku powinno nastąpić nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Ogłoszenie wraz z treścią decyzji  Burmistrza Strzegomia z dnia 26 stycznia 2009r. znak: WKS.EKa.7624-17/08-09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu Strzegom-Artur”, umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 26 stycznia 2009r. do dnia 17 lutego 2009r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl .
 

Decyzja Nr 4/2009 Burmistrza Strzegomia z dnia 27 stycznia 2009r. znak: WKS.EKa.7624-20/08-09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  "Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu Strzegom-Artur".

Załącznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Strzegomia Nr 4/2009 z dnia 27 stycznia 2009r znak: WKS.EKa.7624-20/08-09

 


 

 OGŁOSZENIE - 19.01.2009r

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, że    w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje   o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Modernizacji (przebudowie) drogi powiatowej nr 2792D na odcinku Rogoźnica-Kostrza”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.


Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 19 stycznia 2009r. do dnia 09 lutego 2009r.


Ogłoszenie wraz z treścią decyzji  Burmistrza Strzegomia z dnia 12 stycznia 2009r. znak: WKS.EKa.7624-31/08-09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji (przebudowie) drogi powiatowej nr 2792D na odcinku Rogoźnica-Kostrza”, umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 19 stycznia 2009r. do dnia 09 lutego 2009r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, tablicach ogłoszeń we wsi Kostrza i wsi Rogoźnica oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl .
 

Decyzja Nr 3/2009 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 stycznia 2009r. znak: WKS.EKa.7624-31/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Modernizacji (przebudowie) drogi powiatowej nr 2792D na odcinku Rogoźnica-Kostrza".

Załącznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Strzegomia Nr 3/2009 z dnia 19 stycznia 2009r. znak:WKS.EKa.7624-31/09 


OGŁOSZENIE - 14.01.2009r

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, że    w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu BORÓW I- KAMIENIOŁOM 49A” .

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.


Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 14 stycznia 2009r. do dnia 05 lutego 2009r.


Zgodnie z art. 46 ust. 4b Prawa ochrony środowiska, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy,   oraz do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4a, złożenie wniosku powinno nastąpić nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.


Ogłoszenie wraz z treścią decyzji  Burmistrza Strzegomia z dnia 12 stycznia 2009r. znak: WKS.EKa.7624-17/08-09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu BORÓW I- KAMIENIOŁOM 49A”, umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 14 stycznia 2009r. do dnia 05 lutego 2009r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobromierz i we wsi Kostrza.
 

Decyzja Nr 2/2009 Burmistrza Strzegomia z dnia 14 stycznia 2009r. znak: WKS.EKa.7624-19/07-09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu BORÓW I - KAMIENIOŁOM 49A"

Załącznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Strzegomia Nr 2/2009 z dnia 14 stycznia 2009r. znak: WKS.EKa.7624-19/07-09

 


 

OGŁOSZENIE - 12.01.2009r

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, że    w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w spisie kart informacyjnych umieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Odkrywkowej eksploatacji oraz przeróbce i obróbce granitu z obszaru udokumentowanego złoża „Morawa”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 12 stycznia 2009r. do dnia 02 lutego 2009r.

Zgodnie z art. 46 ust. 4b Prawa ochrony środowiska, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy,   oraz do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4a, złożenie wniosku powinno nastąpić nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Ogłoszenie wraz z treścią decyzji  Burmistrza Strzegomia z dnia 12 stycznia 2009r. znak: WKS.EKa.7624-17/08-09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Odkrywkowej eksploatacji oraz przeróbce i obróbce granitu z obszaru udokumentowanego złoża „Morawa”, umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 12 stycznia 2009r. do dnia 02 lutego 2009r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl .
 

Decyzja Nr 1/2009 Burmistrza Strzegomia z dnia 12 stycznia 2009r. znak: WKS.EKa.7624-17/08-09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Odkrywkowej eksploatacji oraz przeróbce i obróbce granitu z obszaru udokumentowanego złoża "Morawa".

Załącznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Strzegomia Nr 1  z dnia 12.01.2009r.  znak:WKS.EKa.7624-17/08-09

 


OGŁOSZENIE - 12.01.2009r

 


 


OBWIESZCZENIE - 28.01.2009r

 

 


 


 


OGŁOSZENIE - 10.02.2009r

 

 


 

 

 


 

 


 

Wytworzył:
Ewelina Kowalska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-01-06 09:53:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2011-01-24 09:09:30)
 
 
ilość odwiedzin: 4326640

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X