☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Urząd Miejski w Strzegomiu

Piątek 24.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konsultacje społeczne

2019

Konsultacje społeczne do uchwały Nr 40/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury - Strzegomskiemu Centrum Kultury.

treść ogłoszenia             projekt uchwały

Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 21/09 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

treść ogłoszenia              projekt uchwały

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz określenia granic ich obwodów.

treść ogłoszenia             projekt uchwały

2018

Uwaga !!! Zmiana terminu zbierania uwag i opinii. 

link

 

Ogłoszenie o zbieraniu uwagi i opinii do Strategii Rozwoju Gminy Strzegom 2030

ogłoszenie      kwestionariusz       

Strzegom, dnia 19.07.2018

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Konsultacje społeczne projektu zasad w sprawie wprowadzenia Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok.
Ogłoszenie o konsultacjach - PDF
Projekt zarządzenia Burmistrza w sprawie wprowadzenia Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok - PDF

Strzegom, dnia 21.03.2018r.
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Burmistrz Strzegomia zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji dokumentu „Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020”. 
Aktualizowany i konsultowany dokument nosi nazwę
„Strategia Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030”.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 22 marca 2018r. do dnia 23 kwietnia 2018r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii.

Więcej szczegółów, treść konsultowanego dokumentu i formularze zgłaszania propozycji, uwag i  opinii i znajdują się pod adresem:

 http://www.strzegom.pl/2004/strony/aktualnosci/2015/01/aglomeracja_walbrzyska.htm

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

treść ogłoszenia     projekt uchwały

2017

Konsultacja społeczne  projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019.

treść ogłoszenia       projekt uchwały      formularz uwag i wniosków        wyniki konsultacji

Konsultacje społeczne projektu zasad w sprawie wprowadzenia Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2018 rok.

treść ogłoszenia      projekt Zasad Budżetu Obywatelskiego        wyniki konsultacji

Konsultacje preojktu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom

treść ogłoszenia        projekt uchwały

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom

treść ogłoszenia       projekt uchwały

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego , wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe , na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

treć ogłoszenia         projekt uchwały

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia kryterów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

treść ogłoszenia       projekt uchwały

2016

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnegoprowadzonym przez osoby fizyczne  i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

treść ogłoszenia    projekt uchwały 

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025

treść ogłoszenia       raport z konsulatacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie  trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu

treść ogłoszenia     projekt uchwały    formularz uwag    wyniki konsultacji  

Konsultacje społeczne projektu zasad w sprawie wprowadzenia Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2017 rok.

treść ogłoszenia      projekt Zasad Budżetu Obywatelskiego      wyniki konsultacji

Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałe Nr 95/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współprtacy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2017

treść ogłoszenia/formularz uwag        projekt uchwały     wyniki konsultacji

Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 55/14 Rady Miejskiej wStrzegomiu w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 

 treśćogłoszenia      projekt uchwały 

Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 115/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

treść ogłoszenia      projekt uchwały

Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

treść ogłoszenia       projekt uchwały

Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 95/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2017

treść ogłoszenia      projekt uchwały     formularz uwag i propozycji     wyniki konsultacji 

2015

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2017.

Konsultacje społeczne projektu zasad w sprawie wprowadzenia Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2016 rok.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom

2014

Burmistrz Strzegomia informuje, że rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Szczegółowe informacje dot. konsultacji wraz z formularzem zgłaszania uwag i wniosków znajdują się  pod adresem:

http://strzegom.pl/2004/strony/aktualnosci/2014/08/004.php

Termin rozpoczęcia konsultacji: 04.08.2014r.

Termin zakończenia konsultacji: 07.09.2014r.

2013

Burmistrz Strzegomia ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2015

2012
 

Burmistrz Strzegomia ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmimotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

Burmistrz Strzegomia ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokosci stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

Burmistrz Strzegomia ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu oraz nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Strzegomiu2011
 
Burmistrz Strzegomia ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012


Burmistrz Strzegomia ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Burmistrz Strzegomia ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 
Burmistrz Strzegomia ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród w konkursie o nazwie "Odnów i wygraj"
 

 
 
Burmistrz Strzegomia ogłasza konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świdczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzegom

Burmistrz Strzegomia ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzegom

 
 

Wytworzył:
Józef Hernik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-10-08 12:36:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2019-05-21 16:35:12)
 
 
ilość odwiedzin: 4271158

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X