☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Urząd Miejski w Strzegomiu

Piątek 24.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konsultacje społeczne

Strzegom, 17.12.2018

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA
o wyłożeniu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Strzegom na lata 2019-2033

Działając zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 29, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami), podaje się do publicznej obwieszczenie o wyłożeniu projektu dokumentu:

Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Strzegom na lata 2019-2033

Z w/w projektem dokumentu jak i z pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, w Wydziale Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Wsi, I piętro pok. 26 oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami), uwagi i wnioski do w/w projektów dokumentów mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski należy składać w terminie 21 dni tj. od dnia 18 grudnia 2018 r. do dnia
7 stycznia  2019 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.


Strzegom, 02.08.2017

OBWIESZCZENIE

Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji, w których następuje spalania paliw.

Obwieszczenie - PDF


Strzegom, 04.04.2017

OBWIESZCZENIE

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Godzieszówku - przejście pod linią kolejową nr 302 relacji Malczyce - Marciszów w km 42+803.

Obwieszczenie - PDF


29 wrzesień, 2010 r.

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego

Zawiadomienie


OGŁOSZENIE
Zawiadomienie w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzegom na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017” oraz „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzegom na lata 2010-2013
z perspektywą do roku 2017” przez Zarząd powiatu w Świdnicy.
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity w Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity w Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami)
informuję się, iż zaopiniowano pozytywnie projekt „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzegom na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017” oraz „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzegom na lat 2010-2013
z perspektywą do roku 2017” przez zarząd Powiatu w Świdnicy.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Strzegomiu www.bip.strzegom.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń  siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38

Załączniki:
1. Opinia Zarządu Powiatu w Świdnicy


03 sierpnia, 2010r.

OGŁOSZENIE

Zawiadomienie w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzegom na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017” oraz „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzegom na lata 2010-2013
z perspektywą do roku 2017” przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity w Dz. U.
z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami) informuje się, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaopiniował pozytywnie projekt „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzegom na lat 2010-2013 z perspektywą do roku 2017”

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Strzegomiu www.bip.strzegom.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń  siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38
Załączniki:
1. Opinia RZGW we Wrocławiu


 Strzegom, 11 maj, 2010r.

OGŁOSZENIE
Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzegom na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017” wraz
z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w/w projektu dokumentu przez Dolnośląskiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuje się,
że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki odpadami dla Gminy Strzegom na lata
2010-2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017” Dolnośląski Inspektor Sanitarny we Wrocławiu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zaopiniowali pozytywnie Prognozę oddziaływania w/w dokumentu na środowisko.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Strzegomiu www.bip.strzegom.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń  siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38.
Załączniki:
1. Opinia DWIS we Wrocławiu
2. Opinia RDOŚ we Wrocławiu


Strzegom, 11 maj 2010r.

OGŁOSZENIE

Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzegom na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017” wraz
z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w/w projektu dokumentu przez Dolnośląskiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuje się,
że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzegom na lata
2010-2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017” Dolnośląski Inspektor Sanitarny we Wrocławiu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zaopiniowali pozytywnie Prognozę oddziaływania w/w dokumentu na środowisko.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Strzegomiu www.bip.strzegom.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń  siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38.
Załączniki:
1. Opinia DWIS we Wrocławiu
2. Opinia RDOŚ we Wrocławiu

 

Wytworzył:
Marcin Wieszewski
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-10-28 13:35:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2018-12-17 12:37:54)
 
 
ilość odwiedzin: 4271189

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X