☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Urząd Miejski w Strzegomiu

Wtorek 26.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2011

Ochrona środowiska
Ogłoszenia 2011

 

OBWIESZCZENIE - 08.09.2011R.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  oraz art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia     pn. „Remont chodników przy ul. Parkowej i ul. Krótkiej w Strzegomiu” na wniosek złożony pismem z dnia 04.08.2011r. przez Konstrukcjon, pracownia projektowa, ul. Marii Skłodowskiej Curie 18b/2, 58-160 Świebodzice występującego z udzielonego pełnomocnictwa Gminy Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 8 września 2011r. znak: WKS.6220.10.2011.EKa umarzającą postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Remont chodników przy ul. Parkowej i ul. Krótkiej w Strzegomiu”  .
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 8 września 2011r. do dnia 29 września 2011r.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie wraz z treścią decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  8 września 2011r. znak: WKS.6220.10.2011.EKa  umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 8 września 2011r. do dnia 29 września 2011r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 

Decyzja Burmistrza Strzegomia z dnia  8 września 2011r. znak: WKS.6220.10.2011.EKa 


OBWIESZCZENIE - 11.08.2011R.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 04.08.2011r. przez Konstrukcjon, ul. Marii Skłodowskiej Curie 18b/2 , 58-160 Świebodzice występującego z udzielonego pełnomocnictwa Gminy Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont chodników przy ul. Parkowej i ul. Krótkiej w Strzegomiu”.
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku          w godzinach od 8,00 do 16,00 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  11 sierpnia 2011r. do dnia 01 września 2011r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont chodników przy ul. Parkowej i ul. Krótkiej w Strzegomiu”, jest Burmistrz Strzegomia. 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Remont chodników przy ul. Parkowej i ul. Krótkiej w Strzegomiu” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
             plac Powstańców Warszawy 1
             50-951 Wrocław
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
             ul. Wałbrzyska 15
             58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 64  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące   przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko bądź odstępującego od jego przeprowadzenia. 
 
Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Remont chodników przy ul. Parkowej i ul. Krótkiej w Strzegomiu” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 11 sierpnia 2011r. do dnia 01 września 2011r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Remont chodników przy ul. Parkowej i ul. Krótkiej w Strzegomiu”


OBWIESZCZENIE - 30.06.2011R.

 Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Wydobycie i przerób granitu ze złoża Strzegom II”  na wniosek RC Granit Sp. z o.o., w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego 18, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia w  dniu 30 czerwca 2011r. w trybie art. 63 ust. 2 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  wydał Decyzję Nr 4/2011 znak: WKS.6220.6.2011.EKa o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Wydobycie i przerób granitu ze złoża Strzegom II”  .
 Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 30 czerwca 2011r. do dnia  22 lipca 2011r.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Obwieszczenie wraz z treścią Decyzji Nr 4/2011 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 czerwca 2011r. znak: WKS.6220.6.2011.EKa umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 30 czerwca 2011r. do dnia 22 lipca 2011r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 

Decyzja Nr 4/2011 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 czerwca 2011r. znak: WKS.6220.6.2011.EKa

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 4/2011 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 czerwca 2011r. znak: WKS.6220.6.2011.EKa


OBWIESZCZENIE - 28.06.2011R.

 Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Budowie bioelektrowni o mocy 7 MWe w miejscowości Rusko, gmina Strzegom, woj. Dolnośląskie”  na wniosek Nowej Bioelektrowni 1 Sp.  o.o., Michałów 12, 55-300 Środa Śląska  Burmistrz Strzegomia w  dniu 28 czerwca 2011r. w trybie art. 63 ust. 2 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  wydał Decyzję Nr 3/2011 znak: WKS.EKa.7624-24/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Budowie bioelektrowni o mocy 7 MWe w miejscowości Rusko, gmina Strzegom, woj. Dolnośląskie”.
 Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 29 czerwca 2011r. do dnia  20 lipca 2011r.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Obwieszczenie wraz z treścią Decyzji Nr 3/2011 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 czerwca 2011r. znak:WKS.EKa.7624-24/10 umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 29 czerwca 2011r. do dnia 20 lipca 2011r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Rusko oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Decyzja Nr 3/2011 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 czerwca 2011r. znak:WKS.EKa.7624-24/10 „Budowa bioelektrowni o mocy 7 MWe w miejscowości Rusko, gmina Strzegom, woj. Dolnośląskie”.
 

Załącznik do decyzji  Nr 3/2011 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 czerwca 2011r. znak:WKS.EKa.7624-24/10 „Budowa bioelektrowni o mocy 7 MWe w miejscowości Rusko, gmina Strzegom, woj. Dolnośląskie”.
 


OBWIESZCZENIE - 15.06.2011R.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 01.06.2011r. przez SDP „DARWÓD” s.c., R.Szkoła & R.Plewka zostało wszczęte zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Projektowana stacja demontażu pojazdów w Strzegomiu przy ul. Koszarowej” .  

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku        w godzinach od 8,00 do 16,00 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  15 czerwca 2011r. do dnia 06 lipca 2011r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Projektowana stacja demontażu pojazdów w Strzegomiu przy ul. Koszarowej” jest Burmistrz Strzegomia. 
Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia p.n. „Projektowana stacja demontażu pojazdów w Strzegomiu przy ul. Koszarowej”  do:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
    plac Powstańców Warszawy 1
   50-951 Wrocław
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowej opinii Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
 
Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Projektowana stacja demontażu pojazdów w Strzegomiu przy ul. Koszarowej”  umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  15 czerwca 2011r. do dnia 06 lipca 2011r.na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Projektowana stacja demontażu pojazdów w Strzegomiu przy ul. Koszarowej”


 Postanowienie Burmistrza Strzegomia z dnia 10.06.2011r. znak:WKS6220.7.2011.EKa w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strzegom”.


OBWIESZCZENIE - 30.05.2011R.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  oraz art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ciągu pieszo jezdnego przy ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu” na wniosek złożony pismem z dnia 14 kwietnia 2011r. przez Przedsiębiorstwao Wielobranżowego „POTEX” s.c. inż. Teresa, Monika, Jarosław Popiołek, ul. 1000-lecia12, 58-309 Wałbrzych występującego z udzielonego pełnomocnictwa Gminy Strzegom, ul. Rynek 38,            58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 30 maja 2011r. znak: WKS.6220.5.2011.EKa umarzającą postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ciągu pieszo jezdnego przy ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu” .
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 30 maja 2011r. do dnia 20 czerwca 2011r.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie wraz z treścią decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  30 maja 2011r. znak: WKS.6220.5.2011.EKa  umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 30 maja 2011r. do dnia 20 czerwca 2011r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Decyzja Burmistrza Strzegomia z dnia  30 maja 2011r. znak: WKS.6220.5.2011.EKa 

 


 OBWIESZCZENIE - 12.05.2011R.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ulicy Pułaskiego dz. nr 7/12, Obr. nr 0003 Śródmieście (MIASTO STRZEGOM)” na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „POTEX” s.c. inż. Teresa, Monika, Jarosław Popiołek, ul. 1000-lecia12, 58-309 Wałbrzych występującego z udzielonego pełnomocnictwa Gminy Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia w  dniu 12 maja 2011r. w trybie art. 63 ust. 2 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  wydał Decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie czterech dróg dojazdowych dz. nr 79/2, 87, 95, 103 Obr. 3 Śródmieście” .
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania  terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 12 maja 2011r. do dnia 02 czerwca 2011r.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Obwieszczenie wraz z treścią Decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia 02 maja 2011r. znak:WKS.6220.3.2011.EKa umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 12 maja 2011r. do dnia 02 czerwca 2011r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Decyzja Burmistrza Strzegomia z dnia 02 maja 2011r. znak:WKS.6220.3.2011.EKa


 OBWIESZCZENIE - 06.05.2011R.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 12.04.2011r. przez RC Granit Sp. z o.o. , Al. Wojska Polskiego 18, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Wydobycie i przerób granitu ze złoża Strzegom II”.
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  06 maja 2011r. do dnia 29 maja 2011r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Wydobycie i przerób granitu ze złoża Strzegom II” jest Burmistrz Strzegomia. 
Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia p.n. „Wydobycie i przerób granitu ze złoża Strzegom II” do:  
1.Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  plac Powstańców Warszawy 1
  50-951 Wrocław
Po uzyskaniu przedmiotowej opinii Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
 
Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Wydobycie i przerób granitu ze złoża Strzegom II” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  06 maja 2011r. do dnia 29 maja 2011r  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl


OBWIESZCZENIE - 19.04.2011R.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 03.09.2010r. przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POTEX” s.c. inż. Teresa, Monika, Jarosław Popiołek, ul. 1000-lecia12, 58-309 Wałbrzych występującą z udzielonego pełnomocnictwa Gminy Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego „Budowie ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu” .
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  19 kwietnia 2011r. do dnia 21 maja 2011r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu”, jest Burmistrz Strzegomia. 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
   plac Powstańców Warszawy 1
    50-951 Wrocław
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
             ul. Wałbrzyska 15
             58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 64  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące   przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko bądź odstępującego od jego przeprowadzenia. 
 
Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  19  kwietnia 2011r. do dnia 21 maja 2011r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu”

 


OBWIESZCZENIE - 18.04.2011R.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 11.02.2010r przez FRANCO-TECH, Jan Franciszek Angrys, ul. Ceglana 3, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji i przeróbce granitu ze złoża granitu Morawa-Wschód”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie dz. nr 9, obr.0002- Osiedle Wschód Nr 2 jednostka 021906_4 Strzegom miasto.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji i przeróbce granitu ze złoża granitu Morawa-Wschód” jest Burmistrz Strzegomia.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji i przeróbce granitu ze złoża granitu Morawa-Wschód” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następującego organu:  
1.Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  plac Powstańców Warszawy 1
  50-951 Wrocław

Po uzyskaniu przedmiotowej opinii zgodnie z art. 63 ust. 2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji i przeróbce granitu ze złoża granitu Morawa-Wschód” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Ogłoszenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji i przeróbce granitu ze złoża granitu Morawa-Wschód” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 14 kwietnia 2011r. do dnia 05 maja  2011r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, tablicy ogłoszeń we wsi Morawa oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl


OBWIESZCZENIE - 04.04.2011R.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 03.09.2010r. przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POTEX” s.c. inż. Teresa, Monika, Jarosław Popiołek, ul. 1000-lecia12, 58-309 Wałbrzych występującą z udzielonego pełnomocnictwa Gminy Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego „Budowie czterech dróg dojazdowych dz. nr 79/2, 87, 95, 103 Obr. nr 3 Śródmieście” . 
 Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  04 kwietnia 2011r. do dnia 26 kwietnia 2011r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie czterech dróg dojazdowych dz. nr 79/2, 87, 95, 103 Obr. nr 3 Śródmieście”, jest Burmistrz Strzegomia. 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie czterech dróg dojazdowych dz. nr 79/2, 87, 95, 103 Obr. nr 3 Śródmieście” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1.Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  plac Powstańców Warszawy 1
  50-951 Wrocław
2.Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
  ul. Wałbrzyska 15
  58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 64  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące   przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko bądź odstępującego od jego przeprowadzenia. 
 
Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie czterech dróg dojazdowych dz. nr 79/2, 87, 95, 103 Obr. nr 3 Śródmieście” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  04 kwietnia 2011r. do dnia 26 kwietnia 2011r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie czterech dróg dojazdowych dz. nr 79/2, 87, 95, 103 Obr. nr 3 Śródmieście”

 


OBWIESZCZENIE - 18.03.2011R.

 Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji – przebudowie parku w Goczałkowie”  na wniosek Archiland, Robert Schumski, ul. Grabiszyńska 311/33, 53-236 Wrocław występującego w imieniu Gminy Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia                 18 marca 2011r. znak: WKS.EKa.7624-1/11 umarzającą postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji – przebudowie parku w Goczałkowie”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00 w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia             18 marca 2011r. do dnia 8 kwietnia 2011r.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie wraz z treścią decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia 18 marca 2011r. znak: WKS.EKa.7624-1/11 umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 18 marca 2011r. do dnia 8 kwietnia 2011r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Goczałków oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 

Decyzja Burmistrza Strzegomia z dnia 18 marca 2011r. znak: WKS.EKa.7624-1/11


OBWIESZCZENIE - 07.02.2011R.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Budowa sortowni zmieszanych odpadów komunalnych wraz z instalacją do produkcji paliwa alternatywnego oraz infrastrukturą towarzyszącą dla ECU Sp. z o.o. w Jaroszowie na terenie wsi Rusko, gmina Strzegom” realizowanego na Dz. Nr 1/55, obręb Rusko, gm. Strzegom na terenie składowiska odpadów komunalnych eksploatowanego przez Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. w miejscowości Rusko, Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 3/2011 z dnia 07 lutego 2011r. znak: WKS.EKa.7624-22/10-11.     
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00 w terminie do 21 dni od dnia  podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 07 lutego 2011r. do dnia  28 lutego 2011r.
Jednocześnie informuję, że:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 07 grudnia 2011r. znak:RDOŚ-02-WOOŚ-6613-2/237/10/ks uzgodnił realizację przedsięwzięcia pn  „Budowa sortowni zmieszanych odpadów komunalnych wraz z instalacją do produkcji paliwa alternatywnego oraz infrastrukturą towarzyszącą dla ECU Sp. z o.o. w Jaroszowie na terenie wsi Rusko, gmina Strzegom” z uwagami uwzględnionymi w niniejszej decyzji.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 31/11 z dnia 28 stycznia 2011r. znak:ZNS-624-32/EK/10-11 pozytywnie zaopiniował warunki realizacji przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych z zastrzeżeniami ujętymi w niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Obwieszczenie wraz z treścią Decyzji Nr 3/2011 Burmistrza Strzegomia z dnia 7 lutego 2011r. znak:WKS.EKa.7624-22/10-11 umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 07 lutego 2011r. do dnia 28 lutego 2011r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Rusko i wsi Jaroszów oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


OBWIESZCZENIE - 25.01.2011R.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 20.01.2011r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.01.2011r.) przez Archiland, Robert Szumski, ul. Grabiszyńska 311/33, 53-236 Wrocław  występującego z udzielonego pełnomocnictwa Gminy Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Rewitalizacja – przebudowa parku w Goczałkowie”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  25 stycznia 2011r. do dnia 15 lutego 2011r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Rewitalizacja – przebudowa parku w Goczałkowie”, jest Burmistrz Strzegomia. 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Rewitalizacja – przebudowa parku w Goczałkowie” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
    plac Powstańców Warszawy 1
    50-951 Wrocław
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
    ul. Wałbrzyska 15
    58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 64  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące   przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko bądź odstępującego od jego przeprowadzenia. 
 
Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Rewitalizacja – przebudowa parku w Goczałkowie” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  25 stycznia 2011r. do dnia 15 lutego 2011r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu we wsi Goczałków oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Rewitalizacja – przebudowa parku w Goczałkowie".


OGŁOSZENIE - 21.01.2011R.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Budowa wytwórni betonu WB 2250T”  na wniosek Strzegomskich Zakładów Mechanicznych „ZREMB” Spółka Akcyjna, ul. Wesoła 1, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia w  dniu 21 stycznia 2011r. w trybie art. 63 ust. 2 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  wydał Decyzję Nr 2/2011 znak: WKS.EKa.7624-17/10-11 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Budowa wytwórni betonu WB 2250T” .
 Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00 w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 21 stycznia 2011r. do dnia 11 lutego 2011r.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Obwieszczenie wraz z treścią Decyzji Nr 2/2011 Burmistrza Strzegomia z dnia 21 stycznia 2011r. znak:WKS.EKa.7624-17/10-11 umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 21 stycznia 2011r. do dnia 11 lutego 2011r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Decyzja Nr 2/2011 Burmistrza Strzegomia z dnia 21 stycznia 2011r. znak:WKS.EKa.7624-17/10-11

Załącznik do Decyzji Nr 2/2011 Burmistrza Strzegomia z dnia 21 stycznia 2011r. znak:WKS.EKa.7624-17/10-11


OBWIESZCZENIE - 19.01.2011R.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża granitu „Grabina Śląska – kam. 15/27”  na wniosek Grabinex Sp. z o.o., ul. Kopalniana 13, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia w  dniu 19 stycznia 2011r. w trybie art. 63 ust. 2 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  wydał Decyzję Nr 1/2011 z dnia 19 stycznia 2010r. znak: WKS.EKa.7624-4/10-11 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża granitu „Grabina Śląska – kam. 15/27”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 19 stycznia 2011r. do dnia 09 lutego 2011r.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Obwieszczenie wraz z treścią Decyzji Nr 1/2011 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 stycznia 2011r. znak:WKS.EKa.7624-4/10-11 umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 19 stycznia 2011r. do dnia 09 lutego 2011r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Decyzja Nr 1/2011 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 stycznia 2011r. znak:WKS.EKa.7624-4/10-11

Załącznik do Decyzji Nr 1/2011 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 stycznia 2011r. znak:WKS.EKa.7624-4/10-11


OBWIESZCZENIE - 10.01.2011R.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 08 grudnia 2010r. do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na  „Budowie bioelektrowni o mocy 7 MWe w miejscowości Rusko, gmina Strzegom, woj. Dolnośląskie” , na  środowisko. 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z treścią raportu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30. Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30  w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  10 stycznia 2011r. do dnia 31 stycznia 2011r.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie bioelektrowni o mocy 7 MWe w miejscowości Rusko, gmina Strzegom, woj. Dolnośląskie” do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy.

       Po uzyskaniu przedmiotowej opinii zgodnie z art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Ogłoszenie, umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 10 stycznia 2011r. do dnia 31 stycznia 2011r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu we wsi Rusko oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


OBWIESZCZENIE - 10.01.2011R.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowi rolniczej o mocy od 1,2MW do docelowej 1,9MW” Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o obowiązku:
1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowi rolniczej o mocy od 1,2MW do docelowej 1,9MW”.  
2. Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie biogazowi rolniczej o mocy od 1,2MW do docelowej 1,9MW”.  
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 10 stycznia 2011r. do dnia  18 stycznia 2011r.
Jednocześnie informuję, że:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem z dnia 28 grudnia 2010r. znak: ZNS-624-44/EK/10 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowi rolniczej o mocy od 1,2MW do docelowej 1,9MW” istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Powyższym pismem określił również zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 22 grudnia 2010r. znak:  RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/965/10/am wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowi rolniczej o mocy od 1,2MW do docelowej 1,9MW” istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Powyższym pismem Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska określił również zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  04 stycznia 2011r. znak: WKS.EKa.7624-25/10 umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 04 stycznia 2011r. do dnia 18 stycznia 2011r.na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Postanowienie Burmistrza Strzegomia z dnia  04 stycznia 2011r. znak: WKS.EKa.7624-25/10-11

 

 

OBWIESZCZENIE - 17.05.2011R.

 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Eksploatacja i przeróbka granitu ze złoża Morawa-Wschód” Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o obowiązku:
1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Eksploatacja i przeróbka granitu ze złoża Morawa-Wschód”.
2. Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, p.n. „Eksploatacja i przeróbka granitu ze złoża Morawa-Wschód”.      
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 17 maja 2011r. do dnia 31 maja 2011r.
Jednocześnie informuję, że:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 06 maja 2011r. znak:WOOŚ.4240.338.2011.MS wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia p.n. „Eksploatacja i przeróbka granitu ze złoża Morawa-Wschód” istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Powyższym pismem Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska określił również zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  17 maja 2011r. znak: WKS.EKa.7624-3/10 umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 17 maja 2011r. do dnia 31 maja 2011r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Morawa oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Wytworzył:
Ewelina Kowalska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2011-01-24 09:07:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewelina Kowalska
(2011-10-26 09:30:44)
 
 
ilość odwiedzin: 4144072

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X