2010

Ochrona środowiska
Ogłoszenia 2010
 

 

OBWIESZCZENIE - 27.12.2010r.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie bioelektrowni o mocy 7 MWe w miejscowości Rusko, gmina Strzegom, woj. Dolnośląskie” Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o obowiązku:
1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie bioelektrowni o mocy 7 MWe w miejscowości Rusko, gmina Strzegom, woj. Dolnośląskie”.
2. Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie bioelektrowni o mocy 7 MWe w miejscowości Rusko, gmina Strzegom, woj. Dolnośląskie” . 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 27 grudnia 2010r. do dnia                 10 stycznia 2011r.
Jednocześnie informuję, że:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 06 grudnia 2010r. znak:RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/883/10/kz wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie bioelektrowni o mocy 7 MWe w miejscowości Rusko, gmina Strzegom, woj. Dolnośląskie” istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Powyższym pismem Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska określił również zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 197/10 z dnia 24 listopada 2010r. znak:ZNS-624-42/EK/10 wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  27 grudnia 2010r. znak: WKS.EKa.7624-24/10 umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia od dnia 27 grudnia 2010r. do dnia 10 stycznia 2011r.na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu we wsi Rusko oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Postanowienie Burmistrza Strzegomia z dnia  27 grudnia 2010r. znak: WKS.EKa.7624-24/10 o obowiązku:
1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie bioelektrowni o mocy 7 MWe w miejscowości Rusko, gmina Strzegom, woj. Dolnośląskie”.
2. Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie bioelektrowni o mocy 7 MWe w miejscowości Rusko, gmina Strzegom, woj. Dolnośląskie” . 

 


OBWIESZCZENIE - 13.12.2010r.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny z powiększonego złoża granitu Graniczna III” Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o obowiązku:
1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny z powiększonego złoża granitu Graniczna III”.
2. Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Wydobywaniu kopaliny z powiększonego złoża granitu Graniczna III”. 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 13 grudnia 2010r. do dnia 27 grudnia 2010r.
Jednocześnie informuję, że:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 22 listopada 2010r. znak:RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/886/10/kz wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny z powiększonego złoża granitu Graniczna III” istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Powyższym pismem Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska określił również zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  13 grudnia 2010r. znak: WKS.EKa.7624-23/10 umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia od dnia 13 grudnia 2010r. do dnia 27 grudnia 2010r na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Postanowienie Burmistrza Strzegomia z dnia  13 grudnia 2010r. znak: WKS.EKa.7624-23/10 o obowiązku:
1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny z powiększonego złoża granitu Graniczna III”.
2. Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Wydobywaniu kopaliny z powiększonego złoża granitu Graniczna III”. 

 


OBWIESZCZENIE - 08.12.2010r.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 17.11.2010r. uzupełnionym w dniu 26.11.2010r. przez Green Energy Sp. z o.o., Al. Ujazdowskie 18 lok.8, 00-478 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowi rolniczej o mocy od 1,2MW do docelowej 1,9MW” . Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 4/20,AM-35, obręb 5. 
 Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  07 grudnia 2010r. do dnia 28 grudnia 2010r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowi rolniczej o mocy od 1,2MW do docelowej 1,9MW” , jest Burmistrz Strzegomia. 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowi rolniczej o mocy od 1,2MW do docelowej 1,9MW” realizowanego na Dz. Nr 4/20,AM-35, obręb 5 oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
 plac Powstańców Warszawy 1
 50-951 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 16
58-100 Świdnica
 
Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowi rolniczej o mocy od 1,2MW do docelowej 1,9MW” , umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 07 grudnia 2010r. do dnia 28 grudnia 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl . 
 


OBWIESZCZENIE - 02.12.2010r.

  Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ulicy Pułaskiego dz. nr 7/12, Obr. nr 0003 Śródmieście (MIASTO STRZEGOM)” na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „POTEX” s.c. inż. Teresa, Monika, Jarosław Popiołek, ul. 1000-lecia12, 58-309 Wałbrzych występującego z udzielonego pełnomocnictwa Gminy Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia w  dniu 02 grudnia 2010r. w trybie art. 63 ust. 2 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  wydał Decyzję Nr 7/2010 z dnia 02 grudnia 2010r. znak: WKS.EKa.7624-19/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ulicy Pułaskiego dz. nr 7/12, Obr. nr 0003 Śródmieście (MIASTO STRZEGOM)” .
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 02 grudnia 2010r. do dnia 23 grudnia 2010r.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Obwieszczenie wraz z treścią Decyzji Nr 7/2010 Burmistrza Strzegomia z dnia 02 grudnia 2010r. znak:WKS.EKa.7624-19/10 umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 02 grudnia 2010r. do dnia 23 grudnia 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 Decyzja Nr 7/2010 z dnia 02 grudnia 2010r. znak: WKS.EKa.7624-19/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ulicy Pułaskiego dz. nr 7/12, Obr. nr 0003 Śródmieście (MIASTO STRZEGOM)” .
 

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 7/2010 z dnia 02 grudnia 2010r. znak: WKS.EKa.7624-19/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ulicy Pułaskiego dz. nr 7/12, Obr. nr 0003 Śródmieście (MIASTO STRZEGOM)” .
 

Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 7/2010 z dnia 02 grudnia 2010r. znak: WKS.EKa.7624-19/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ulicy Pułaskiego dz. nr 7/12, Obr. nr 0003 Śródmieście (MIASTO STRZEGOM)” .
 


OBWIESZCZENIE - 02.12.2010r.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ulicy Kopalnianej dz. nr 23/2, Obr. nr 0004 Grabina (MIASTO STRZEGOM)” na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „POTEX” s.c. inż. Teresa, Monika, Jarosław Popiołek, ul. 1000-lecia12, 58-309 Wałbrzych występującego z udzielonego pełnomocnictwa Gminy Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia w  dniu 02 grudnia 2010r. w trybie art. 63 ust. 2 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  wydał Decyzję Nr 8/2010 z dnia 02 grudnia 2010r. znak: WKS.EKa.7624-19/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ulicy Kopalnianej dz. nr 23/2, Obr. nr 0004 Grabina (MIASTO STRZEGOM)” .
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 02 grudnia 2010r. do dnia 23 grudnia 2010r.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Obwieszczenie wraz z treścią Decyzji Nr 8/2010 Burmistrza Strzegomia z dnia 02 grudnia 2010r. znak:WKS.EKa.7624-19/10 umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 02 grudnia 2010r. do dnia 23 grudnia 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Decyzja Nr 8/2010 z dnia 02 grudnia 2010r. znak: WKS.EKa.7624-19/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ulicy Kopalnianej dz. nr 23/2, Obr. nr 0004 Grabina (MIASTO STRZEGOM)” .
 

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 8/2010 z dnia 02 grudnia 2010r. znak: WKS.EKa.7624-19/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ulicy Kopalnianej dz. nr 23/2, Obr. nr 0004 Grabina (MIASTO STRZEGOM)” .
 

Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 8/2010 z dnia 02 grudnia 2010r. znak: WKS.EKa.7624-19/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ulicy Kopalnianej dz. nr 23/2, Obr. nr 0004 Grabina (MIASTO STRZEGOM)” .
 


OGŁOSZENIE - 30.11.2010r.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), podaję do publicznej wiadomości, że: w dniu 26 listopada 2010r. do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na  „Budowie wytwórni betonu WB 2250T” , na  środowisko. 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z treścią raportu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 30 listopada 2010r. do dnia 21 grudnia 2010r.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wytwórni betonu WB 2250T” do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy.

Po uzyskaniu przedmiotowej opinii zgodnie z art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Ogłoszenie, umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 30 listopada 2010r. do dnia 21 grudnia 2010r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 


OBWIESZCZENIE - 04.11.2010r.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem  z dnia 29.10.2010r. przez Nową Bioelektrownię 1 Sp. z o.o., Michałów 12, 55-300 Środa Śląska  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie bioelektrowni o mocy 7 MWe w miejscowości Rusko, gmina Strzegom, woj. Dolnośląskie” realizowanego na Dz. Nr 236/4, 236/3, 236/8 AM-1, obręb Rusko. 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  05 listopada 2010r. do dnia 29 listopada 2010r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie bioelektrowni o mocy 7 MWe w miejscowości Rusko, gmina Strzegom, woj. Dolnośląskie” , jest Burmistrz Strzegomia. 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie bioelektrowni o mocy 7 MWe w miejscowości Rusko, gmina Strzegom, woj. Dolnośląskie”  realizowanego na Dz. Nr Dz. Nr 236/4, 236/3, 236/8 AM-1, obręb Rusko oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
   plac Powstańców Warszawy 1
    50-951 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 16
58-100 Świdnica
 
Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie bioelektrowni o mocy 7 MWe w miejscowości Rusko, gmina Strzegom, woj. Dolnośląskie” , umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 05 listopada 2010r. do dnia 29 listopada 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu , we wsi Rusko i wsi Jaroszów oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl


OBWIESZCZENIE - 03.11.2010r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  informuję, że na wniosek złożony  pismem z dnia 28.09.2010r /data wpływu do tut. Urzędu 12.10.2010r. uzupełnionym w dniu 25.10.2010r. Granit Wiatrak Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 93, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny z powiększonego złoża granitu Graniczna III” realizowanego na Dz. Nr 4,6,8,9, AM-7, Obr. 0002, Osiedle Wschód Nr 2 przez Granit Wiatrak Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 93, 58-150 Strzegom.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 04 listopada 2010r. do dnia 26 listopada 2010r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny z powiększonego złoża granitu Graniczna III” jest Burmistrz Strzegomia.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny z powiększonego złoża granitu Graniczna III” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
    plac Powstańców Warszawy 1
    50-951 Wrocław

Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny z powiększonego złoża granitu Graniczna III” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 04 listopada 2010r. do dnia 26 listopada 2010r na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl .


OBWIESZCZENIE - 28.10.2010r.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem  z dnia 26.04.2010r Ekologicznego Centrum Utylizacji Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sortowni zmieszanych odpadów komunalnych wraz z instalacją do produkcji paliwa alternatywnego oraz infrastrukturą towarzyszącą dla ECU Sp. z o.o. w Jaroszowie na terenie wsi Rusko, gmina Strzegom” realizowanego na Dz. Nr 531, obręb Jaroszów, gm. Strzegom na terenie składowiska odpadów komunalnych eksploatowanego przez Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. w miejscowości Rusko.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  28 października 2010r. do dnia 22 listopada 2010r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sortowni zmieszanych odpadów komunalnych wraz z instalacją do produkcji paliwa alternatywnego oraz infrastrukturą towarzyszącą dla ECU Sp. z o.o. w Jaroszowie na terenie wsi Rusko, gmina Strzegom”, jest Burmistrz Strzegomia. 
Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sortowni zmieszanych odpadów komunalnych wraz z instalacją do produkcji paliwa alternatywnego oraz infrastrukturą towarzyszącą dla ECU Sp. z o.o. w Jaroszowie na terenie wsi Rusko, gmina Strzegom” realizowanego na Dz. Nr 1/55, obręb Rusko, gm. Strzegom na terenie składowiska odpadów komunalnych eksploatowanego przez Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. w miejscowości Rusko:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
   plac Powstańców Warszawy 1
   50-951 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 16
58-100 Świdnica
 
Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sortowni zmieszanych odpadów komunalnych wraz z instalacją do produkcji paliwa alternatywnego oraz infrastrukturą towarzyszącą dla ECU Sp. z o.o. w Jaroszowie na terenie wsi Rusko, gmina Strzegom”, umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 28 października 2010r. do dnia 22 listopada 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu , we wsi Rusko i wsi Jaroszów oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl .


OGŁOSZENIE - 19.10.2010r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 30.09.2010r. uzupełniony w dniu 13.10.2010r. przez Granit Strzegom Spółka Akcyjna, ul. Górnicza 6, 58-150 Strzegom pismem z dnia 20.05.2010r. zostało wszczęte zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomienia mobilnego zakładu przerobu kruszywa w kopalni Żbik I” Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 17/5, AM-16, Obr. 4. 
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 19 października 2010r. do dnia 10 listopada 2010r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomienia mobilnego zakładu przerobu kruszywa w kopalni Żbik I” jest Burmistrz Strzegomia.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomienia mobilnego zakładu przerobu kruszywa w kopalni Żbik I”  oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1.Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  plac Powstańców Warszawy 1
  50-951 Wrocław

Ogłoszenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomienia mobilnego zakładu przerobu kruszywa w kopalni Żbik I” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 19 października 2010r. do dnia 10 listopada 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl .


OGŁOSZENIE - 31.08.2010r.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu i przerabianiu kopaliny ze złoża Strzegom”  na wniosek DLK Sp. z o.o., ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-603 Jaworzno Burmistrz Strzegomia w  dniu 26 sierpnia 2010r. w trybie art. 63 ust. 2 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  wydał Decyzję Nr 6/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r. znak: WKS.EKa.7624-11/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu i przerabianiu kopaliny ze złoża Strzegom”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 31 sierpnia 2010r. do dnia 22 września 2010r.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Obwieszczenie wraz z treścią Decyzji Nr 5/2010 Burmistrza Strzegomia z dnia 26 sierpnia 2010r. znak:WKS.EKa.7624-13/10 umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 31 sierpnia 2010r. do dnia 22 września 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Decyzja Nr 6/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r. znak: WKS.EKa.7624-11/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu i przerabianiu kopaliny ze złoża Strzegom”.
 

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 6/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r. znak: WKS.EKa.7624-11/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu i przerabianiu kopaliny ze złoża Strzegom”.
 


OGŁOSZENIE - 30.08.2010r.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 25 sierpnia 2010r. do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na  „Wydobywaniu i przerabianiu kopaliny ze złoża granitu Morawa-Wschód”.  

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.Z treścią raportu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 30 sierpnia 2010r. do dnia 22 września 2010r.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu i przerabianiu kopaliny ze złoża granitu Morawa-Wschód” do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Po uzyskaniu przedmiotowej opinii zgodnie z art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Ogłoszenie, umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 30 sierpnia 2010r. do dnia 22 września 2010r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Morawa oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


OBWIESZCZENIE - 23.08.2010r.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny” na wniosek Pani Haliny Łukaszewskiej prowadzącej działalność gospodarczą Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej i Gazownictwa Sangaz, ul. Wojska Polskiego 89/5, 58-500 Jelenia Góra występującej z udzielonego pełnomocnictwa Gminy Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia w  dniu 23 sierpnia 2010r. w trybie art. 63 ust. 2 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  wydał Decyzję Nr 4/2010 z dnia 23 sierpnia 2010r. znak: WKS.EKa.7624-10/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny” .
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia  podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 23 sierpnia 2010r. do dnia 3 września 2010r.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Obwieszczenie wraz z treścią Decyzji Nr 4/2010 Burmistrza Strzegomia z dnia 23 sierpnia 2010r. znak:WKS.EKa.7624-10/10 umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 23 sierpnia 2010r. do dnia 13 września 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Goczałków Górny i wsi Graniczna oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Decyzja Nr 4/2010 z dnia 23 sierpnia 2010r. znak: WKS.EKa.7624-10/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny”

Załączniki Nr 1 do Decyzji Nr 4/2010 z dnia 23 sierpnia 2010r. znak: WKS.EKa.7624-10/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny” .
 

Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 4/2010 z dnia 23 sierpnia 2010r. znak: WKS.EKa.7624-10/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny” .


OGŁOSZENIE - 10.08.2010r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 04.08.2010r. przez Strzegomskie Zakłady Mechaniczne „ZREMB” Spółka Akcyjna, ul. Wesoła 1, 58-150 Strzegom zostało wszczęte zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wytwórni betonu WB 2250T”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 16/73, AM-12, Obr.3. 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 10 sierpnia 2010r. do dnia 1 września  2010r.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wytwórni betonu WB 2250T” jest Burmistrz Strzegomia.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono    z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wytwórni betonu WB 2250T” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1.Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
   plac Powstańców Warszawy 1
   50-951 Wrocław
2.Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica

Ogłoszenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wytwórni betonu WB 2250T” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 10 sierpnia 2010r. do dnia 1 września  2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl . 
 


OBWIESZCZENIE - 06.08.2010r.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  w związku z art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Rybnej i Czarnej w Strzegomiu” na wniosek Pani Haliny Łukaszewskiej prowadzącej działalność gospodarczą Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej i Gazownictwa Sangaz, ul. Wojska Polskiego 89/5, 58-500 Jelenia Góra występującej z udzielonego pełnomocnictwa Gminy Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia dnia 23 czerwca 2010r. w trybie art. 63 ust. 2 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku:
1.przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Rybnej i Czarnej w Strzegomiu” .
2.sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Rybnej i Czarnej w Strzegomiu”, na środowisko.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 06 sierpnia 2010r. do dnia 16 sierpnia 2010r.

Jednocześnie informuję, że:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 12 lipca 2010r. znak:RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/507/10/ag wyraził opinię, że dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Rybnej i Czarnej w Strzegomiu”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.     
2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 98/10 z dnia 9 lipca 2010r. znak:ZNS-624-22/US/10 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Rybnej i Czarnej w Strzegomiu” . 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  06 sierpnia 2010r. znak: WKS.EKa.7624-13/10 umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 06 sierpnia 2010r. do dnia 16 sierpnia 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Postanowienie Burmistrza Strzegomia z dnia 06.08.2010r. znak:WKS.EKa.7624-13/10 o odstąpieniu od obowiązku:
1.przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Rybnej i Czarnej w Strzegomiu” .
2.sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Rybnej i Czarnej w Strzegomiu”.


OBWIESZCZENIE - 06.08.2010r.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu płyty kompostowej odpadów organicznych” realizowanego na dz. nr 531, obręb Jaroszów, gm Strzegom  Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 3/2010 z dnia 6 sierpnia 2010r. znak: WKS.EKa.7624-7/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu płyty kompostowej odpadów organicznych ”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 06 sierpnia 2010r. do dnia 01 września 2010r.
Jednocześnie informuję, że:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 23 czerwca 2010r. znak:RDOŚ-02-WOOŚ-6613-2/111/10/ks uzgodnił realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty kompostowej odpadów organicznych na terenie składowiska odpadów komunalnych w Jaroszowie, na działce nr 531 obręb Jaroszów, gmina Srrzegom z uwagami uwzględnionymi w niniejszej decyzji.
2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 100/10 z dnia 13 lipca 2010r. znak:ZNS-624-17/EK/10 pozytywnie zaopiniował warunki realizacji przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych z zastrzeżeniami ujętymi w niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Ogłoszenie wraz z treścią Decyzji Nr 3/2010 Burmistrza Strzegomia z dnia 6 sierpnia 2010r. znak:WKS.EKa.7624-7/10 umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 06 sierpnia 2010r. do dnia 01 września 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Rusko i wsi Jaroszów oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 

Decyzja Burmistrza Strzegomia Nr 3/2010 z dnia 06.08.2010 znak:WKS.7624-7/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przesdięwzięcia polegajacego na „Wykonaniu płyty kompostowej odpadów organicznych ”.
 


OGŁOSZENIE - 19.07.2010r.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:w dniu 09 lipca 2010r. do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na  „Wydobywaniu i przerabianiu kopaliny ze złoża Strzegom”, na środowisko. 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z treścią raportu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30  terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 19 lipca 2010r. do dnia 09 sierpnia 2010r.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu i przerabianiu kopaliny ze złoża Strzegom” do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

 Po uzyskaniu przedmiotowej opinii zgodnie z art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Ogłoszenie, umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 19 lipca 2010r. do dnia 09 sierpnia 2010r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 


OBWIESZCZENIE - 12.07.2010r.

Zgodnie z art. 74 ust. 3  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  w związku z art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny” na wniosek Pani Haliny Łukaszewskiej prowadzącej działalność gospodarczą Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej i Gazownictwa Sangaz, ul. Wojska Polskiego 89/5, 58-500 Jelenia Góra występującej z udzielonego pełnomocnictwa Gminy Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia dnia 12 lipca 2010r. w trybie art. 63 ust. 2 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku:
1.przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny”
2.sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny”, na środowisko.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 12 lipca 2010r. do dnia 26 lipca 2010r.

Jednocześnie informuję, że:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 18 czerwca 2010r. znak:RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/442/10/ag wyraził opinię, że dla inwestycji pn.: „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.     
2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 84/10 z dnia 21 czerwca 2010r. znak:ZNS-624-21/US/10 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny”. 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  12 lipca 2010r. znak: WKS.EKa.7624-10/10 umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 12 lipca 2010r. do dnia 26 lipca 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu tablicy ogłoszeń we wsi Goczałków Górny i wsi Graniczna oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 

Postanowienie Burmistrza Strzegomia z dnia 12.07.2010r. znakk:WKS.EKa.7624-10/10 o odstąpieniu od obowiązku:
1.przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny”
2.sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny”, na środowisko.

 


OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - 23.06.2010r.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 18.06.2010r. przez Panią Halinę Łukaszewską prowadzącą działalność gospodarczą Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej i Gazownictwa Sangaz, ul. Wojska Polskiego 89/5, 58-500 Jelenia Góra występującą z udzielonego pełnomocnictwa Gminy Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego „Budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Rybnej i Czarnej w Strzegomiu”.
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  23 czerwca 2010r. do dnia 14 lipca 2010r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Rybnej i Czarnej w Strzegomiu” , jest Burmistrz Strzegomia. 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Rybnej i Czarnej w Strzegomiu” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1.Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  plac Powstańców Warszawy 1
  50-951 Wrocław
2.Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
  ul. Wałbrzyska 15
  58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 64  ustawy  z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące   przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko bądź odstępującego od jego przeprowadzenia. 
 
Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Rybnej i Czarnej w Strzegomiu” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 23 czerwca 2010r. do dnia 14 lipca 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Rybnej i Czarnej w Strzegomiu”

Karta informacyjna przedsięwzięcia.


OGŁOSZENIE - 02.06.2010r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 20.05.2010r. przez DLKG Sp. z o.o., ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-603 Jaworzno  zostało wszczęte zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu i przerabianiu kopaliny ze złoża Strzegom”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 16, obręb 0004-Grabina Pn Nr 4. 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 02 czerwca 2010r. do dnia 24 czerwca 2010r.. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu i przerabianiu kopaliny ze złoża Strzegom” jest Burmistrz Strzegomia.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono        z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu i przerabianiu kopaliny ze złoża Strzegom”  oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1.Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  plac Powstańców Warszawy 1
  50-951 Wrocław

Ogłoszenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu i przerabianiu kopaliny ze złoża Strzegom” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 02 czerwca 2010r. do dnia 24 czerwca 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu i przerabianiu kopaliny ze złoża Strzegom”.


 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - 31.05.2010r.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 25.05.2010r. przez Panią Halinę Łukaszewską prowadzącą działalność gospodarczą Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej i Gazownictwa Sangaz, ul. Wojska Polskiego 89/5, 58-500 Jelenia Góra występującą z udzielonego pełnomocnictwa Gminy Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny” .
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  31 maja 2010r. do dnia 21 maja 2010r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny”, jest Burmistrz Strzegomia. 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny”  oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1.Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  plac Powstańców Warszawy 1
  50-951 Wrocław
2.Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
  ul. Wałbrzyska 15
  58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 64  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące   przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko bądź odstępującego od jego przeprowadzenia. 
 
Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 31 maja 2010r. do dnia 22 czerwca 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, tablicy ogłoszeń we wsi Goczałków Górny i wsi Graniczna oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny” .
Karta informacyjna przedsięwzięcia.


OGŁOSZENIE - 08.04.2010r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania wszczętego na wniosek złożony pismem z dnia 30.03.2010r Pani Barbary Mądrzak prowadzącej działalność gospodarczą Usługi Projektowe w zakresie instalacji sanitarnych siedziba Boleścin 49D, 58-100 Świdnica występującej z udzielonego pełnomocnictwa Gminy Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z wypustami wod-kan do zabudowy jednorodzinnej w Stanowicach ul. Strzegomska dz.nr 84/15” Burmistrz Strzegomia w dniu 6 maja 2010r. wydał Decyzję umarzającą wszczęcie postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z wypustami wod-kan do zabudowy jednorodzinnej w Stanowicach ul. Strzegomska dz.nr 84/15”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 6 maja 2010r. do dnia 27 maja 2010r.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Ogłoszenie wraz z treścią decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia 6 maja 2010r. znak: WKS.EKa.7624-6/10 umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 06 maja 2010r. do dnia 27 maja 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Decyzja Burmistrza Strzegomia z dnia 6 maja 2010r. znak: WKS.EKa.7624-6/10 umarzająca wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z wypustami wod-kan do zabudowy jednorodzinnej w Stanowicach ul. Strzegomska dz.nr 84/15”.


OBWIESZCZENIE - 30.04.2010r.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem  z dnia 26.04.2010r Ekologicznego Centrum Utylizacji Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu płyty kompostowej odpadów organicznych” realizowanego na Dz. Nr 531, obręb Jaroszów, gm. Strzegom na terenie składowiska odpadów komunalnych eksploatowanego przez Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. w miejscowości Rusko.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  4 maja 2010r. do dnia 26 maja 2010r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu płyty kompostowej odpadów organicznych”, jest Burmistrz Strzegomia. 
Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu płyty kompostowej odpadów organicznych” realizowanego na Dz. Nr 531, obręb Jaroszów, gm. Strzegom na terenie składowiska odpadów komunalnych eksploatowanego przez Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. w miejscowości Rusko:  
1.Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  plac Powstańców Warszawy 1
  50-951 Wrocław
2.Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu
ul. M. Skłodowskiej – Curie 73/77
50-950 Wrocław
 
Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu płyty kompostowej odpadów organicznych”, umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 4 maja 2010r. do dnia 26 maja 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu , we wsi Rusko i wsi Jaroszów oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl .


OBWIESZCZENIE - 14.04.2010r.

 Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem  z dnia 15.03.2010r. uzupełnionym w dniu 29.03.2010r. przez Grabinex Sp. z o.o., ul. Kopalniana 13, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego Eksploatacji złoża granitu „Grabina Śląska – kam. 15/27, położonego w granicach projektowanego obszaru górniczego i istniejącego terenu górniczego GRABINA ŚLĄSKA na działkach nr 19, 20/8, 21, AM-17, obr.7 oraz działkach nr 20/2, 20/3, 20/6, 20/7, 23/1, 30/1, 30/2, AM-17, obr. 4. 
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  14 kwietnia 2010r. do dnia 10 maja 2010r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacji złoża granitu „Grabina Śląska – kam. 15/27, położonego w granicach projektowanego obszaru górniczego i istniejącego terenu górniczego GRABINA ŚLĄSKA, jest Burmistrz Strzegomia. 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacji złoża granitu „Grabina Śląska – kam. 15/27, położonego w granicach projektowanego obszaru górniczego i istniejącego terenu górniczego GRABINA ŚLĄSKA oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do :  
1.Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  plac Powstańców Warszawy 1
  50-951 Wrocław
Po uzyskaniu przedmiotowej opinii zgodnie z art. 64  ustawy  z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie nakazujące   przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko bądź odstępującego od jego przeprowadzenia. 
 
Obwieszczenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacji złoża granitu „Grabina Śląska – kam. 15/27, położonego w granicach projektowanego obszaru górniczego i istniejącego terenu górniczego GRABINA ŚLĄSKA, umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 14 kwietnia 2010r. do dnia 10 maja 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
 

 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego Eksploatacji złoża granitu „Grabina Śląska – kam. 15/27, położonego w granicach projektowanego obszaru górniczego i istniejącego terenu górniczego GRABINA ŚLĄSKA na działkach nr 19, 20/8, 21, AM-17, obr.7 oraz działkach nr 20/2, 20/3, 20/6, 20/7, 23/1, 30/1, 30/2, AM-17, obr. 4.


OGŁOSZENIE - 08.04.2010r.

 Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  informuję, że na wniosek złożony pismem 30.03.2010r Pani Barbary Mądrzak prowadzącej działalność gospodarczą Usługi Projektowe w zakresie instalacji sanitarnych siedziba Boleścin 49D, 58-100 Świdnica występującej z udzielonego pełnomocnictwa Gminy Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom zostało wszczęte zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z wypustami wod-kan do zabudowy jednorodzinnej w Stanowicach ul. Strzegomska dz.nr 84/15”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z wypustami wod-kan do zabudowy jednorodzinnej w Stanowicach ul. Strzegomska dz.nr 84/15” jest Burmistrz Strzegomia.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z wypustami wod-kan do zabudowy jednorodzinnej w Stanowicach ul. Strzegomska dz.nr 84/15” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1.Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  plac Powstańców Warszawy 1
  50-951 Wrocław
2.Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
  ul. Wałbrzyska 15
  58-100 Świdnica

Ogłoszenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z wypustami wod-kan do zabudowy jednorodzinnej w Stanowicach ul. Strzegomska dz.nr 84/15”  umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 8 kwietnia 2010r. do dnia 29 kwietnia 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl .  
 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z wypustami wod-kan do zabudowy jednorodzinnej w Stanowicach ul. Strzegomska dz.nr 84/15”.
 


OGŁOSZENIE - 08.04.2010r.

 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu i przerabianiu kopaliny ze złoża granitu Morawa-Wschód” Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o obowiązku:
1.Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu i przerabianiu kopaliny ze złoża granitu Morawa-Wschód”.
2.Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Wydobywaniu i przerabianiu kopaliny ze złoża granitu Morawa-Wschód”.      
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 8 kwietnia 2010r. do dnia 22 kwietnia 2010r.
Jednocześnie informuję, że:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 15 marca 2010r. znak:RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/171-1/10/as wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu i przerabianiu kopaliny ze złoża granitu Morawa-Wschód istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Powyższym pismem Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska określił również zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  8 kwietnia 2010r. znak: WKS.EKa.7624-3/10 umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 8 kwietnia 2010r. do dnia 22 kwietnia 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 Postanowienie Burmistrza Strzegomia z dnia  8 kwietnia 2010r. znak: WKS.EKa.7624-3/10 w sprawie obowiązku:
1.Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu i przerabianiu kopaliny ze złoża granitu Morawa-Wschód”.
2.Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Wydobywaniu i przerabianiu kopaliny ze złoża granitu Morawa-Wschód”.      

 


OGŁOSZENIE - 29.03.2010r.

  Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej od ul. Olszowej w Strzegomiu do drogi wojewódzkiej nr 374” na wniosek złożony pismem z dnia pismem  08.02.2010r. firmy Projektowo-Nadzorującej Budownictwa Drogowego „Pronadrog”, Olszewski Zygmunt, ul. Żelazna 29/15, 53-427 Wrocław występującej z udzielonego pełnomocnictwa Gminy Strzegom, Rynek 38, 58-150 11.01.2010r. Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 2/2010 z dnia 29 marca 2010r. znak: WKS.EKa.7624-2/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej od ul. Olszowej w Strzegomiu do drogi wojewódzkiej nr 374”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 29 marca 2010r. do dnia 22 kwietnia 2010r.
Jednocześnie informuję, że:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 02 marca 2010r. znak:RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/133/10/po wyraził opinię, że dla inwestycji pn.: „Przebudowie drogi gminnej od ul. Olszowej w Strzegomiu do drogi wojewódzkiej nr 374” zlokalizowanej na dz. nr 39/2, 40/2, 77, 78/3, 80/3, 80/5, 85/2, AM-38, obr.5 w Strzegomiu oraz dz. nr 546 i 338/1, AM-1, obr. Stanowice. na działce nr 11, AM-10 w Strzegomiu, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.     
2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 24/10 z dnia 02 marca 2010r. znak:ZNS-624-10/US/10 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia, polegającego na „Przebudowie drogi gminnej od ul. Olszowej w Strzegomiu do drogi wojewódzkiej nr 374”. 
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Ogłoszenie wraz z treścią Decyzji Nr 2/2010 Burmistrza Strzegomia z dnia 29 marca 2010r. znak:WKS.EKa.7624-2/10 umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 29 marca 2010r. do dnia 22 kwietnia 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Decyzja Nr 2/2010 z dnia 29 marca 2010r. znak: WKS.EKa.7624-2/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej od ul. Olszowej w Strzegomiu do drogi wojewódzkiej nr 374”.

 Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 2/2010 z dnia 29 marca 2010r. znak: WKS.EKa.7624-2/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej od ul. Olszowej w Strzegomiu do drogi wojewódzkiej nr 374”.


OGŁOSZENIE - 16.03.2010r.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjno – magazynowej/przeniesienie istniejącej prażarki” na wniosek złożony pismem z dnia 11.01.2010r. Słodowni Strzegom Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 70, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 1/2010 z dnia 16 marca 2010r. znak: WKS.EKa.7624-1/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjno – magazynowej/przeniesienie istniejącej prażarki”
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 16 marca 2010r. do dnia 7 kwietnia 2010r.
Jednocześnie informuję, że:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 16 lutego 2010r. znak:RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/67-2/10/bm Postanowieniem wyraził opinię, że dla inwestycji pn.: „Budowa hali magazynowo-produkcyjnej/przeniesienie istniejącej prażarki” na działce nr 11, AM-10 w Strzegomiu, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.     
2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 15/10 z dnia 11 lutego 2010r. znak:ZNS-624-3/US/10 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie hali produkcyjno-magazynowej” na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Ogłoszenie wraz z treścią Decyzji Nr 1/2010 Burmistrza Strzegomia z dnia 16 marca 2010r.   znak:WKS.EKa.7624-1/10 umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 16 marca 2010r. do dnia 7 kwietnia 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 

Decyzja Nr 1/2010 Burmistrza Strzegomia z dnia 16 marca 2010r.   znak:WKS.EKa.7624-1/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjno – magazynowej/przeniesienie istniejącej prażarki” .
 


OGŁOSZENIE - 11.03.2010r.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej od ul. Olszowej w Strzegomiu do drogi wojewódzkiej nr 374” Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku:
1.przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej od ul. Olszowej w Strzegomiu do drogi wojewódzkiej nr 374”,
2.sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Przebudowie drogi gminnej od ul. Olszowej w Strzegomiu do drogi wojewódzkiej nr 374”, na środowisko.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 11 marca 2010r. do dnia 25 marca 2010r.
Jednocześnie informuję, że:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 02 marca 2010r. znak:RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/133/10/po wyraził opinię, że dla inwestycji pn.: „Przebudowie drogi gminnej od ul. Olszowej w Strzegomiu do drogi wojewódzkiej nr 374”, zlokalizowanej na dz. nr 39/2, 40/2, 77, 78/3, 80/3, 80/5, 85/2, AM-38, obr.5 w Strzegomiu oraz dz. nr 546 i 338/1, AM-1, obr. Stanowice. na działce nr 11, AM-10 w Strzegomiu, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.     
2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 24/10 z dnia 02 marca 2010r. znak:ZNS-624-10/US/10 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia, polegającego na „Przebudowie drogi gminnej od ul. Olszowej w Strzegomiu do drogi wojewódzkiej nr 374”. 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  11 marca 2010r. znak: WKS.EKa.7624-2/10 umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 11 marca 2010r. do dnia 25 marca 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 Postanowienie Burmistrza Strzegomia z dnia 11 marca 2010r. znak:WKS.EKa.7624-2/10 w sprawie odstąpienia od obowiązku :

1.    przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej od ul. Olszowej w Strzegomiu do drogi wojewódzkiej nr 374”,
2.sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Przebudowie drogi gminnej od ul. Olszowej w Strzegomiu do drogi wojewódzkiej nr 374”.

 


 OGŁOSZENIE - 25.02.2010r.

 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjno – magazynowej/przeniesienie istniejącej prażarki” Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku:
1.przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjno – magazynowej/przeniesienie istniejącej prażarki”,
2.sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie hali produkcyjno – magazynowej/przeniesienie istniejącej prażarki”, na środowisko.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 25 lutego 2010r. do dnia 11 marca 2010r.
Jednocześnie informuję, że:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 16 lutego 2010r. znak:RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/67-2/10/bm Postanowieniem wyraził opinię, że dla inwestycji pn.: „Budowa hali magazynowo-produkcyjnej/przeniesienie istniejącej prażarki” na działce nr 11, AM-10 w Strzegomiu, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.     
2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 15/10 z dnia 11 lutego 2010r. znak:ZNS-624-3/US/10 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie hali produkcyjno-magazynowej” na środowisko. 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ogłoszenie wraz z treścią postanowienia Burmistrza Strzegomia z dnia  25 lutego 2010r. znak: WKS.EKa.7624-1/10 umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 25 lutego 2010r. do dnia 11 marca 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Postanowienie Burmistrza Strzegomia z dnia 25 lutego znak:WKS.EKa.7624-1/10 w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjno – magazynowej/przeniesienie istniejącej prażarki” oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
 


OBWIESZCZENIE - 24.02.2010r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 11.02.2010r przez FRANCO-TECH, Jan Franciszek Angrys, ul. Ceglana 3, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu i przerabianiu kopaliny ze złoża granitu Morawa-Wschód”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie dz. nr 9, obr.0002- Osiedle Wschód Nr 2 jednostka 021906_4 Strzegom miasto.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu i przerabianiu kopaliny ze złoża granitu Morawa-Wschód” jest Burmistrz Strzegomia.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu i przerabianiu kopaliny ze złoża granitu Morawa-Wschód” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następującego organu:  
1.Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  plac Powstańców Warszawy 1
  50-951 Wrocław

Po uzyskaniu przedmiotowej opinii zgodnie z art. 63 ust. 2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu i przerabianiu kopaliny ze złoża granitu Morawa-Wschód” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
 Ogłoszenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu i przerabianiu kopaliny ze złoża granitu Morawa-Wschód” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 24 lutego 2010r. do dnia 17 marca 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, tablicy ogłoszeń we wsi Morawa oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu i przerabianiu kopaliny ze złoża granitu Morawa-Wschód”

 


 OGŁOSZENIE - 11.02.2010r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 08.02.2009r. przez Firmę Projektowo-Nadzorującą Budownictwa Drogowego „Pronadrog”, Olszewski Zygmunt, ul. Żelazna 29/15, 53-427 Wrocław występującą z udzielonego pełnomocnictwa Gminy Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej od ul. Olszowej w Strzegomiu do drogi wojewódzkiej nr 374”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej od ul. Olszowej w Strzegomiu do drogi wojewódzkiej nr 374” jest Burmistrz Strzegomia.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej od ul. Olszowej w Strzegomiu do drogi wojewódzkiej nr 374” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
        plac Powstańców Warszawy 1
        50-951 Wrocław
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
        ul. Wałbrzyska 15
        58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 63 ust. 2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej od ul. Olszowej w Strzegomiu do drogi wojewódzkiej nr 374” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Ogłoszenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej od ul. Olszowej w Strzegomiu do drogi wojewódzkiej nr 374”  umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 11 lutego 2010r. do dnia 04 marca 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej

 Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej od ul. Olszowej w Strzegomiu do drogi wojewódzkiej nr 374”.


OGŁOSZENIE - 20.01.2010r.

 Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  informuję, że na wniosek Słodowni Strzegom Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 70, 58-150 Strzegom  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjno - magazynowej”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjno - magazynowej” jest Burmistrz Strzegomia.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjno - magazynowej” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do następujących organów:  
1.Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  plac Powstańców Warszawy 1
  50-951 Wrocław
2.Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
  ul. Wałbrzyska 15
  58-100 Świdnica
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 63 ust. 2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Strzegomia wyda postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjno - magazynowej” oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Ogłoszenie wraz z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjno - magazynowej” umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 20 stycznia 2010r. do dnia 10 lutego 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
 

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjno - magazynowej”


 OBWIESZCZENIE - 14.01.2010r.

Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz art. 87 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  w związku z art. 49 oraz art. 61 § 1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 27.11.2009r. uzupełniony w dniu 13.01.2010r.  Grabinex Sp. z  o.o., ul. Kopalniana 13, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany Decyzji Burmistrza Strzegomia nr 11/2008 znak: WKS.EKa.7624-18/08 z dnia 23 grudnia 2008r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża granitu Grabina Śląska – kam. 15/27” w zakresie:
-  zmiany nazwy przedsięwzięcia z nazwy „Eksploatacja złoża granitu Grabina Śląska – kam. 15/27” na nazwę „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Grabina Śląska – kam. 15/27”,
- dodania nowych działek, na których będzie realizowane przedsięwzięcie a mianowicie dz. nr 20/2, 20/3, 20/6, 20/7, 23/1, 30/1, 30/2 AM-17, obr. 4.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 31, II piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w terminie do 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji zmieniającej w tej sprawie jest Burmistrz Strzegomia, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Obwieszczenie wraz z treścią wniosku w sprawie zmiany Decyzji Burmistrza Strzegomia nr 11/2008 znak: WKS.EKa.7624-18/08 z dnia 23 grudnia 2008r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża granitu Grabina Śląska – kam. 15/27” w zakresie:
-  zmiany nazwy przedsięwzięcia,
- dodania nowych działek, na których będzie realizowane,
umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 14 stycznia  2010r. do dnia 4 lutego 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
 

Wniosek w sprawie zmiany Decyzji Burmistrza Strzegomia nr 11/2008 znak: WKS.EKa.7624-18/08 z dnia 23 grudnia 2008r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża granitu Grabina Śląska – kam. 15/27”

Wytworzył:
Ewelina Kowalska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-01-26 09:20:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2011-01-24 09:10:03)