☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Czwartek 06.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wiadomości

Strzegom, dnia 26.04.2021r.

INFORMACJA

BURMISTRZ  STRZEGOMIA OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Dotyczące  projektu uchwały rady miejskiej w strzegomiu w sprawie

„Zmiany nazwy części ulicy w Strzegomiu” w granicach działki nr 1210, 1280/2, 1271, am- 14, obr. 3 „ ul. Księdza Kanonika Marka Żmudy ”

Zainteresowani  mieszkańcy Strzegomia  mogą zapoznać się z projektem uchwały  w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego  ( pokój nr 34 – ii piętro)  lub telefonicznie  tel 74/8560- 541. Ewentualne  uwagi  do projektu uchwały należy składać pisemnie  w wydziale obsługi interesanta  – pokoj nr 15 – na parterze urzędu  lub  na skrzynkę elektroniczną  - strzegom@strzegom.pl w terminie do dnia   4 maja 2021r. Do godz. 16.00.


Strzegom, dnia 18.03.2021r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.       z 2020 r.,  poz. 1990 z późn. zm.) Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzegomiu informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczone do oddania w najem zgodnie z uchwałą   nr 01/03/2021 Zarządu OSiR sp. z o.o.      w Strzegomiu z dnia 18 marca 2021 r. na cele  związane   z działalnością handlową, gastronomiczną, rozrywkową prowadzoną na terenie OSiR Sp. z o.o.   w Strzegomiu.


Strzegom, dnia 04.03.2021r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Strzegom przystąpiła do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzegom, utworzenia bazy danych do oceny gospodarki energią oraz inwentaryzacji źródeł niskiej emisji.

Więcej szczegółów w zakładce Ochrona środowiska -> Obwieszczenia 2021


Strzegom, dnia 19.11.2020r.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Goczałków Górny, w gminie Strzegom oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Żółkiewka, w gminie Strzegom - DOC


Strzegom, dnia 13.10.2020r.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom - DOC


Strzegom, dnia 13.10.2020r.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom oraz obszaru położonego w obrębie 3 oraz w obrębie 5 miasta Strzegom - DOC


Strzegom, dnia 18.09.2020r.

OBWIESZCZENIE

Ogłoszenie Starosty Świdnickiego w związku z realizacją zagospodarowania poscaleniowego we wsiach Godzieszówek, Granica, Tomkowice w zakresie uzgodnienia lokalizacji zjazdów na działki przyległe do pasów drogowych dla mieszkańców miejscowości Godzieszówek, Tomkowice oraz Granica oraz właścicieli gruntów położonych w tych miejscowościach, do zapoznania się z dokumentacją projektową zagospodarowania terenu dla dróg transportu rolniczego - PDF


Strzegom, dnia 31.08.2020r.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom oraz obszaru położonego w obrębie 5 miasta Strzegom - DOC


Strzegom, dnia 29.06.2020r.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom - DOC


Strzegom, dnia 22.06.2020r.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom - DOC


Strzegom, dnia 10.06.2020r.

INFORMACJA

Informacja o rozpoczęciu projektu: "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" - PDF


Strzegom, dnia 05.06.2020r.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 1 miasta Strzegom, w gminie Strzegom - DOC


Strzegom, dnia 05.06.2020r.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego położonego w obrębach Rogoźnica, Goczałków, Żółkiewka i Żelazów - DOC


Strzegom, dnia 22.05.2020r.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - PDF


Strzegom, dnia 20.04.2020r.

INFORMACJA

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - PGW Wody Polskie - PDF


Strzegom, dnia 21.04.2020r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 19/19 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Granica, w gminie Strzegom, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu zmiany planu, w dniach od 30 kwietnia 2020 r. do 20 maja 2020 r w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się dnia 12 maja 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu o godz. 12:00. - PDF


Strzegom, dnia 03.03.2020r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 64 z późn. zm.) Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzegomiu informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczone do oddania w najem zgodnie z uchwałą   nr 01/04/2020 Zarządu OSiR sp. z o.o. w Strzegomiu z dnia 23 kwietnia 2020 r. na cele  związane z działalnością handlową, gastronomiczną, rozrywkową prowadzoną na terenie OSiR sp. z o.o. w Strzegomiu.


Strzegom, dnia 03.03.2020r.

INFORMACJA

Informacja wo wszczęciu postępowania administracyjnego - PGW Wody Polskie - PDF


Strzegom, dnia 26.02.2020r.

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA  STRZEGOMIA

Na podstawie art. 17 pkt  9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 19/19 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Granica, w gminie Strzegom, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu zmiany planu, w dniach od 6 marca 2020 r. do 30 marca 2020 r w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami - PDF


Strzegom, dnia 23.01.2020r.

INFORMACJA

Informacja wo wszczęciu postępowania administracyjnego - PGW Wody Polskie - PDF


Strzegom, dnia 31.01.2020 r.

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA STRZEGOMIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Rusko (obejmującej tereny planowanej elektrowni fotowoltaicznej), w gminie Strzegom - PDF


Strzegom, dnia 31.01.2020 r.

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA STRZEGOMIA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jaroszów, w gminie Strzegom - PDF


Strzegom, dnia 23.01.2020r.

INFORMACJA

Informacja wo wszczęciu postępowania administracyjnego - PGW Wody Polskie - PDF

 


Strzegom, dnia 11.09.2019r.

INFORMACJA

Informacja wo wszczęciu postępowania administracyjnego - PGW Wody Polskie - PDF


Strzegom, dnia 10.09.2019r.

OGŁOSZENIE

Gmina Strzegom, działając na podstawie zapisu § 28 i § 29 Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 83/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, przeznacza niżej wymienione lokale mieszkalne do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy - PDF


Strzegom, dnia 09.09.2019r.

OGŁOSZENIE

Gmina Strzegom, działając na podstawie zapisu § 28 i § 29 Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 83/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, przeznacza niżej wymienione lokale mieszkalne do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy - PDF


Strzegom, dnia 25.06.2019r.

OGŁOSZENIE

PKP S.A Odział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa wieczystego nieruchomości położonej w Rogoźnicy przy ul. Długiej 1 - PDF


Strzegom, dnia 10.05.2019r.

OGŁOSZENIE

Gmina Strzegom, działając na podstawie zapisu § 28 i § 29 Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 83/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, przeznacza niżej wymienione lokale mieszkalne do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy - PDF


Strzegom, dnia  21.01.2019r.

OGŁOSZENIE

Gmina Strzegom, działając na podstawie zapisu § 28 i § 29 Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 83/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, przeznacza niżej wymienione lokale mieszkalne do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy - PDF


Strzegom, dnia  03.09.2018r.

OGŁOSZENIE

Gmina Strzegom, działając na podstawie zapisu § 28 i § 29 Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 83/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, przeznacza niżej wymienione lokale mieszkalne do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy - PDF


Strzegom, dnia 20.04.2018r.

OGŁOSZENIE

Gmina Strzegom, działając na podstawie zapisu § 28 i § 29 Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 83/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, przeznacza niżej wymienione lokale mieszkalne do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy - PDF


Strzegom, dnia 13.11.2017r

Ankieta Programu Mieszkanie PLUS - docx


Strzegom, dnia 17.10.2017r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIDNICKIEGO

o zebraniu uczestników scalania gruntów wsi Godzieszówek, Granica, Tomkowice - PDF


Strzegom, dnia 07.09.2017r.

OGŁOSZENIE

Gmina Strzegom, działając na podstawie zapisu § 28 i § 29 Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 83/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, przeznacza niżej wymienione lokale mieszkalne do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy - PDF


Strzegom, dnia 29.06.2017r.

OGŁOSZENIE
WYMIANA PIECÓW

Burmistrz Strzegomia zaprasza chętnych mieszkańców Gminy Strzegom oraz wspólnoty mieszkaniowe do udziału w projekcie planowanym do złożenia przez Gminę Strzegom w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze woj. dolnośląskiego”.......

Ogłoszenie - PDF
Projekt uchwały - PDF
Ankieta uczestnika projektu - PDF, DOC


Strzegom, dnia 09.12.2016r.

OGŁOSZENIE

Gmina Strzegom, działając na podstawie zapisu § 28 i § 29 Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 83/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, przeznacza niżej wymienione lokale mieszkalne do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy - PDF


Strzegom, dnia 25.10.2016r.

OGŁOSZENIE

Gmina Strzegom, działając na podstawie zapisu § 28 i § 29 Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 83/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, przeznacza niżej wymienione lokale mieszkalne do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy - PDF


Strzegom, dnia 01.09.2016r.

OGŁOSZENIE

Gmina Strzegom, działając na podstawie zapisu § 28 i § 29 Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 83/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, przeznacza niżej wymienione lokale mieszkalne do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy - PDF


Strzegom, dnia 19.07.2016r.

OGŁOSZENIE

Gmina Strzegom, działając na podstawie zapisu § 28 i § 29 Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 83/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, przeznacza niżej wymienione lokale mieszkalne do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy - PDF


Strzegom, dnia 12.05.2016r.

OGŁOSZENIE

Gmina Strzegom, działając na podstawie zapisu § 28 i § 29 Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 83/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, przeznacza niżej wymienione lokale mieszkalne do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy - PDF


Strzegom, dnia 04.05.2016r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzegom za rok 2015 - PDF


Strzegom, dnia 23.03.2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

Treść ogłoszenia Starostwa Powiatowego w Świdnicy - PDF


Strzegom, dnia 11.01.2016r.

OGŁOSZENIE

Gmina Strzegom, działając na podstawie zapisu § 28 i § 29 Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 83/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, przeznacza niżej wymienione lokale mieszkalne do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy - PDF

Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-04-25 08:50:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2021-04-28 08:13:52)
 
 
liczba odwiedzin: 5521821

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X