☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Piątek 14.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2015

Ochrona środowiska

Ogłoszenia 2015


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 16.11.2015r 

Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzegom” przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Treść obwieszczenia - PDF


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 9.11.2015r

Na podstawie art. 85  ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.  U. z 2013r. poz. 267 ) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa instalacji Adblue oraz przebudowa istniejącej wysepki tankowania na terenie stacji paliw Shell”  planowanego do realizacji w Strzegomiu na działce nr 244, AM-9, obręb Osiedle Wschód Nr 2, którego inwestorem jest Shell Polska Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a, 02-366 Warszawa na  wniosek złożony pismem z dnia 3 lipca 2015r. przez Pana Jakuba Ścibora działającego jako pełnomocnik Shell Polska Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a, 02-366 Warszawa Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 13/2015 z dnia 9 listopada 2015r. znak: WKSiW.6220.9.2015.WWs w o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa instalacji Adblue oraz przebudowa istniejącej wysepki tankowania na terenie stacji paliw Shell”. 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie umieszcza na się na okres 21 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 2.11.2015r

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.  U. z 2013r. poz. 267 ) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa płyty fundamentowej pod stację azotu i zbiornik dwutlenku węgla” na  wniosek złożony pismem z dnia 24 czerwca 2015r. (z późn. uzupełnieniami) przez Pana Mieczysława Stępnia Firma Stalbud z siedzibą w 56-120 Brzeg Dolny, Stary Dwór 35 działającego jako pełnomocnik FSB Piekarnia Strzegom z siedzibą 58-150 Strzegom, ul. Piekarnicza 2 Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 12/2015 z dnia 2 listopada 2015r. znak: WKSiW.6220.7.2015.WWs w o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa płyty fundamentowej pod stację azotu i zbiornik dwutlenku węgla”. 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie umieszcza na się na okres 21 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na stronie internetowej www.strzegom.pl
 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 30.10.2015r

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.  U. z 2013r. poz. 267 ) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody powyżej 10 m3/h z nowoodwierconej studni nr 4z na ujęciu wód podziemnych miasta Strzegomia w Olszanach, użytkowanym przez Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu”
na  wniosek złożony pismem z dnia 15 lipca 2015r. przez przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu, ul. Wesoła 7, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 11/2015 z dnia 30 października 2015r. znak: WKSiW.6220.10.2015.WWs w o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody powyżej 10 m3/h z nowoodwierconej studni nr 4z na ujęciu wód podziemnych miasta Strzegomia w Olszanach, użytkowanym przez Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu”. 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie umieszcza na się na okres 21 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Olszany na stronie internetowej www.strzegom.pl
 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 23.10.2015r

 Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.)  w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa magazynu buforowego”  na  wniosek złożony pismem z dnia 30 czerwca 2015r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.08.2015r.) przez Pana Janusza Wojciechowskiego działającego jako pełnomocnik Track Tec S.A., Rondo ONZ1, 00-124 Warszawa Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 23 października  2015r. znak: WKSiW.6220.11.2015.WWs umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa magazynu buforowego” .

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie o decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  23 października 2015r. znak: WKSiW.6220.11.2015.WWs  umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Goczałków, na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 14.10.2015r

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.)  w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji lub urządzeniach” na  wniosek złożony pismem z dnia 01.09.2015r. przez Panią Katarzynę Cyniak,  ASEKO II-USŁUGI EKOLOGICZNE s.c., ul. Sudecka 87/27, 58-500 Jelenia Góra działającą jako pełnomocnik „TOM-DOR”, Tomasz Jabłoński, ul. Rybna, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 14 października 2015r. znak: WKSiW.6220.12.2015.WWs umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji lub urządzeniach”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie o decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  14 października 2015r. znak: WKSiW.6220.12.2015.WWs  umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 

 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 13.10.2015r

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.  U. z 2013r. poz. 267 ) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego z kontenerowym punktem odparowania gazu dla zasilania instalacji suszenia wytwórni mas bitumicznych w Strzegomiu”  na  wniosek złożony pismem z dnia 3 lipca 2015r. przez Pana Piotra Szyla działającego jako pełnomocnik Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 10/2015 z dnia 13 października 2015r. znak: WKSiW.6220.8.2015.WWs w o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego z kontenerowym punktem odparowania gazu dla zasilania instalacji suszenia wytwórni mas bitumicznych w Strzegomiu”. 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie umieszcza na się na okres 21 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 05.10.2015r

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.  U. z 2013r. poz. 267 ) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne”
 na  wniosek złożony pismem z dnia 6 października 2014r. przez Zakład Wyprawy Skór INTERLEDER, Olszany 36a, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 9/2015 z dnia 05 października 2015r. znak: WKSiW.6220.26.2014.WWs w o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie umieszcza na się na okres 21 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Olszany na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 14.09.2015r

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 9 września 2015r. do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na  środowisko przedsięwzięcia p. n. „Optymalizacja instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, w tym zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Rusko, gm. Strzegom”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z treścią raportu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania  w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia                 16 września 2015r. do dnia 7 października 2015r.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.),  wystąpiono z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia p. n. „Optymalizacja instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, w tym zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Rusko, gm. Strzegom” do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy.

       Po uzyskaniu przedmiotowego uzgodnienia zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia                           3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.) Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Obwieszczenie, umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Rusko i Jaroszów oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl

 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 18.08.2015r

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt.8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Optymalizacja instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, w tym zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Rusko, gm. Strzegom” realizowanego w ramach obiektów istniejących na działce ewidencyjnej nr 1/55, obręb 0015 Rusko, gmina Strzegom, powiat świdnicki Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p. n. „Optymalizacja instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, w tym zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Rusko, gm. Strzegom”
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, p. n. „Optymalizacja instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, w tym zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Rusko, gm. Strzegom”  oraz określił zakres raportu.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Jednocześnie informuję, że:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 16 lipca 2015r. znak:  WOOŚ.4240.394.2015.KZ.1 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia p. n. „Optymalizacja instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, w tym zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Rusko, gm. Strzegom”  istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu określił również zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Jaroszów, we wsi Rusko oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 16.06.2015r

 Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.  U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Wydobywanie granitu ze złoża Strzegom – Kamieniołom 18” realizowanego na działce nr 131, AM-16, obręb Grabina Pn Nr 4 na  wniosek złożony pismem z dnia 12 czerwca 2014r. z późn. uzupełnieniami, przez przedsiębiorstwo Granit Strzegom Spółka Akcyjna, ul. Górnicza 6, 58-150 Strzegom, Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 8/2015 z dnia 16 czerwca 2015r. znak: WKSiW.6220.11.2014.WWs w o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Wydobywanie granitu ze złoża Strzegom – Kamieniołom 18”.
 Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Strzegomia.
Obwieszczenie umieszcza na się na okres 21 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 20.04.2015r

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, stacja demontażu pojazdów, zbieranie i odzysk odpadów w Strzegomiu przy ul. Wojska Polskiego 75” Burmistrz Strzegomia w  dniu 20 kwietnia 2015r. wydał Decyzję Nr 5/2015 znak: WKS.6220.19.2014.WWs o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, stacja demontażu pojazdów, zbieranie i odzysk odpadów w Strzegomiu przy ul. Wojska Polskiego 75”
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości .
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Ogłoszenie wraz z treścią Decyzji Nr 5/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 20 kwietnia 2015r. znak: WKS.6220.19.2015.WWs umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 15.04.2015r

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.  U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Wydobywanie granitu ze złoża Żółkiewka III” realizowanego w granicach działek nr 7 i 8, obręb 0022 Żółkiewka na  wniosek złożony pismem z dnia 12czerwca 2014r. z późn. uzupełnieniami, przez przedsiębiorstwo Granit Strzegom Spółka Akcyjna, ul. Górnicza 6, 58-150 Strzegom, Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 7/2015 z dnia 15 kwietnia 2015r. znak: WKSiW.6220.12.2014.WWs w o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Wydobywanie granitu ze złoża Żółkiewka III”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Strzegomia.

Obwieszczenie umieszcza na się na okres 21 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Żółkiewka oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 14.04.2015r

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne, pochodzących z selektywnej zbiórki w tym odpadów surowcowych, odpadów opakowaniowych i budowlanych”  Burmistrz Strzegomia w  dniu 14 kwietnia 2015r. wydał Decyzję Nr 4/2015 znak: WKS.6220.24.2012.WWs o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne, pochodzących z selektywnej zbiórki w tym odpadów surowcowych, odpadów opakowaniowych i budowlanych”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości .
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Ogłoszenie umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Jaroszów i Rusko oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 13.04.2015r

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.  U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Wydobywanie granitu ze złoża Żółkiewka I” realizowanego w granicach działek nr 5/2 i 5/4, obręb 0022 Żółkiewka na  wniosek złożony pismem z dnia 12czerwca 2014r. z późn. uzupełnieniami, przez przedsiębiorstwo Granit Strzegom Spółka Akcyjna, ul. Górnicza 6, 58-150 Strzegom, Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 6/2015 z dnia 13 kwietnia 2015r. znak: WKSiW.6220.13.2014.WWs w o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Wydobywanie granitu ze złoża Żółkiewka I”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Strzegomia.
Obwieszczenie umieszcza na się na okres 21 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Żółkiewka oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 12.03.2015r

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn.zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Eksploatacja granitu ze złoża BORÓW I – Kamieniołom nr 49” realizowanego w granicach działek nr 324, 325, 342, 343, 289/2, obręb Kostrza W ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję nr 2/2015 z dnia 27.01.2015r. znak: WKSiW.6220.23.2013.WWs i popełnił w niej omyłkę pisarską.  Oczywista omyłka stwierdzona w powołanej decyzji polegała na błędnym wpisaniu nr działki 324, zatem decyzję należało sprostować.
Z uwagi na powyższe, organ postanowił z urzędu sprostować oczywistą omyłkę w:
Decyzji nr 2/2015 z dnia 27.01.2015r. znak: WKSiW.6220.23.2013.WWs w ten sposób, że w treści decyzji zapis na str. 2, akapit 2:
„Na części działek nr 289/2 i 342 formowany będzie wał (ekran) chroniący wieś Kostrza od propagacji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza ze strony kopalni”.
zastępuje zapisem:
„Na części działek nr 289/2 i 324 formowany będzie wał (ekran) chroniący wieś Kostrza od propagacji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza ze strony kopalni”.
na str. 8, akapit 2:
„Na części działek nr 289/2 i 342 formowany będzie wał (ekran) chroniący wieś Kostrza od propagacji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza ze strony kopalni”.
zastępuje zapisem:
„Na części działek nr 289/2 i 324 formowany będzie wał (ekran) chroniący wieś Kostrza od propagacji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza ze strony kopalni”.
Załączniku Nr 1 do Decyzji Burmistrza Strzegomia nr 2/2015 z dnia 27.01.2015r. znak: WKSiW.6220.23.2013.WWs w, Charakterystyka Przedsięwzięcia  ten sposób, że w treści charakterystyki zapis na str. 1, akapit 2:
„Na części działek nr 289/2 i 342 formowany będzie wał (ekran) chroniący wieś Kostrza od propagacji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza ze strony kopalni”.
zastępuje zapisem:
„Na części działek nr 289/2 i 324 formowany będzie wał (ekran) chroniący wieś Kostrza od propagacji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza ze strony kopalni”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości .
Ogłoszenie o postanowieniu Burmistrza Strzegomia z dnia 12 marca  2015r. znak: WKS.6220.23.2013.WWs umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 23.02.2015r

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.)  w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.  „Fundamenty pod urządzenie wyciągowe derrik crane typu 2DEPA 40E70 (40T/70m) z montażem urządzenia”  na  wniosek złożony pismem z dnia 14 stycznia 2015r. przez GRANITE VON STRIEGAU Sp. z o.o.  Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 23 lutego  2015r. znak: WKSiW.6220.1.2015.WWs umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.  „Fundamenty pod urządzenie wyciągowe derrik crane typu 2DEPA 40E70 (40T/70m) z montażem urządzenia”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie o decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  23 lutego 2015r. znak: WKSiW.6220.1.2015.WWs  umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na stronie internetowej www.strzegom.pl
 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 23.02.2015r

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.)  w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na zbiórce i przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne wraz z niezbędną infrastrukturą” na  wniosek złożony pismem z dnia .02. 2015r. przez Panią Katarzynę Cyniak,  ASEKO II-USŁUGI EKOLOGICZNE s.c., ul. Sudecka 87/27, 58-500 Jelenia Góra działającą jako pełnomocnik „TOM-DOR”, Tomasz Jabłoński, ul. Rybna, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 23 lutego  2015r. znak: WKSiW.6220.2.2015.WWs umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na zbiórce i przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie o decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  23 lutego 2015r. znak: WKSiW.6220.2.2015.WWs  umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na stronie internetowej www.strzegom.pl
 


 O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 30.01.2015r

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.)  w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.  „Punkt skupu złomu przy ul. Wojska Polskiego 76 w Strzegomiu” na  wniosek złożony pismem z dnia 12 listopada 2014r. ( data wpływu do tut. Urzędu 14.11.2014r.) przez „GUCIOREKS” Marek Gut, ul. Litewska 6/71, 51-354 Wrocław Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 30 stycznia  2015r. znak: WKSiW.6220.30.2014.WWs umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Punkt skupu złomu przy ul. Wojska Polskiego 76 w Strzegomiu”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie o decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  30 stycznia 2015r. znak: WKSiW.6220.30.2014.WWs  umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na stronie internetowej www.strzegom.pl
 
 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 29.01.2015r

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.)  w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Instalacja do produkcji gruntu antropogenicznego i kompozytu mineralno-organicznego w Rusku” na  wniosek złożony pismem z dnia 24.09.2014r. przez ENERGOASH Sp. z o.o., ul. Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław Burmistrz Strzegomia wydał decyzję odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Instalacja do produkcji gruntu antropogenicznego i kompozytu mineralno-organicznego w Rusku”.
 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie o decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  29 stycznia 2015r. znak: WKSiW.6220.25.2014.WWs  umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na stronie internetowej www.strzegom.pl
 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 28.01.2015r

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.)  w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rogoźnicy ” na  wniosek złożony pismem z dnia 24 listopada 2014r. (data wpływu do tut. urzędu 26.11.2014r.) przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „PROGRESS”, mgr inż. Mariusz Szyrner, ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka działającego jako pełnomocnik Gminy Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 28 stycznia  2015r. znak: WKSiW.6220.34.2014.WWs o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rogoźnicy ”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie o decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  28 stycznia 2015r. znak: WKSiW.6220.34.2014.WWs  umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 27.01.2015r

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn.zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Eksploatacja granitu ze złoża BORÓW I – Kamieniołom nr 49” realizowanego w granicach działek nr 324, 325, 342, 343, 289/2, obręb Kostrza Burmistrz Strzegomia w  dniu 27 stycznia 2015r. wydał Decyzję Nr 2/2015 znak: WKS.6220.23.2013.WWs o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Eksploatacja granitu ze złoża BORÓW I – Kamieniołom nr 49” realizowanego w granicach działek nr 324, 325, 342, 343, 289/2, obręb Kostrza.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości .
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn.zm.)   organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Ogłoszenie o Decyzji Nr 2/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 27 stycznia  2015r. znak: WKS.6220.23.2013.WWs umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Kostrza oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 21.01.2015r

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 15 stycznia 2015r. do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na  środowisko p.n. „Wydobywanie granitu ze złoża Strzegom – Kamieniołom 18” realizowanego w granicach działki nr 131, obręb Grabina Pn Nr 4 w Strzegomiu.


Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z treścią raportu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania  w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  22 stycznia 2015r. do dnia 11 lutego 2015r.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.),  wystąpiono z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia p.n. „Wydobywanie granitu ze złoża Strzegom – Kamieniołom 18” realizowanego w granicach działki nr 131, obręb Grabina Pn Nr 4 w Strzegomiu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

       Po uzyskaniu przedmiotowego uzgodnienia zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.) Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Obwieszczenie, umieszcza się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 16.01.2015r

OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie  postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  p.n. „Eksploatacja granitu ze złoża BORÓW I – Kamieniołom nr 49” realizowanego w granicach działek nr 324, 325, 342, 343, 289/2, obręb Kostrza.  

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania w terminie 7 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości mogą zapoznać się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, jak również wnieść ewentualne uwagi.


Informuję, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi, pokój nr 26, I piętro. Urząd Miejski w Strzegomiu przyjmuje:
poniedziałek – 8.00 - 16.00
wtorek – 8.00 -17.30
środa – 8.00-.16.00
czwartek 8.00 – 16.00
piątek 8.00 – 14.30

 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 15.01.2015r

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.)  w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.  „Przebudowa ul. Olszowej w Strzegomiu” na  wniosek złożony pismem z dnia 26 października 2014r. przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „PROGRESS”, mgr inż. Mariusz Szyrner, ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka działającego jako pełnomocnik Gminy Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 15 stycznia  2015r. znak: WKSiW.6220.28.2014.WWs o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.  „Przebudowa ul. Olszowej w Strzegomiu”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie o decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  15 stycznia 2015r. znak: WKSiW.6220.28.2014.WWs  umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na stronie internetowej www.strzegom.pl.


 O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 14.01.2015r

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi gminnej w Goczałkowie Górnym” na  wniosek złożony pismem w dniu 24.11.2014r Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 14 stycznia 2014r. znak: WKSiW.6220.33.2014.WWs umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi gminnej w Goczałkowie Górnym” .

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie wraz z treścią decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  14 stycznia 2014r. znak: WKSiW.6220.33.2014.WWs  umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 


 O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 09.01.2015r.


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rogoźnicy ” Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rogoźnicy ”
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rogoźnicy ”  na środowisko.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Jednocześnie informuję, że:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak: WWOŚ.4240.712.2014.BZ.1 z dnia 30 grudnia 2014r. po zapoznaniu się  z przesłanymi dokumentami wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rogoźnicy ” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy pismem znak: ZNS.620.44.2014.US  z dnia 22 grudnia 2014r. po zapoznaniu się z wnioskiem inwestora wyraził opinię o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia  p.n. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rogoźnicy ”

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ogłoszenie o postanowieniu Burmistrza Strzegomia z dnia  9 stycznia 2014r. znak: WKSiW.6220.34.2014.WWs umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 

Wytworzył:
Ewelina Kowalska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-01-27 14:24:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewelina Kowalska
(2015-12-08 11:22:02)

 
 
liczba odwiedzin: 5533935

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X