☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Czwartek 06.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budżet Obywatelski 2016

Budżet Obywatelski 2016

bo

WYNIKI GŁOSOWANIA MIESZKAŃCÓW
PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI LICZENIA GŁOSÓW I WYBORU PROJEKTÓW ZADAŃ DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA STRZEGOM NA 2016 ROK
Protokół - PDF
 
WYNIKI WERYFIKACJI PROJEKTÓW ZADAŃ ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA STRZEGOM NA 2016 ROK
 
Protokół z weryfikacji projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2016 rok - PDF
 
Lista projektów podlegających głosowaniu – ZADANIA MAŁE - PDF
 
Lista projektów podlegających głosowaniu – ZADANIA DUŻE - PDF
 
Wyciąg z formularzy zgłoszeniowych projektów podlegających głosowaniu (zakres rzeczowy projektów)
 
UWAGA
Projekt nr 1 (zadania małe) - uzgodniono z wnioskodawcą, że w przypadku zakupu sprzętu nagłośnieniowego i przekazania go do SCK, możliwe będzie udostępnienie go nie tylko poszczególnym kołom TPD, ale również innym podmiotom, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Projekt nr 2 (zadania małe) - z uwagi na zagrożenie dewastacji zakupionych hamaków ustalono z wnioskodawcą zmianę miejsca lokalizacji na teren pozostający w zarządzie strzegomskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (plac zabaw dla dzieci obok kortów i boiska sportowego). Nie przypisano działki, ponieważ projekt ma charakter mobilny.
 
Informacje dodatkowe
Rozpoczyna się kolejny etap działań związanych z wdrażaniem budżetu obywatelskiego, tj. czas promocji projektów, która będzie prowadzona przez pomysłodawców projektów zakwalifikowanych do głosowania (w dniach od 5 października do18 października 2015r.).
Poniżej zamieszczamy logo budżetu obywatelskiego do wykorzystania w materiałach promocyjnych:
 
Logo do pobrania - JPG
 
Głosowanie odbędzie się w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Świdnickiej 15-17 w Strzegomiu zgodnie z poniższym harmonogramem:
16.10.2015r. (piątek) 15.00-20.00
17.10.2015r. (sobota) 9.00-12.00 oraz 16.00-20.00
18.10.2015 (niedziela) 10.00-20.00
 
Może wziąć w nim udział każdy mieszkaniec zameldowany na pobyt stały w Strzegomiu, który dnia 26.08.2015r. miał ukończony szesnasty rok życia. Przed głosowaniem należy okazać komisji dokument tożsamości ze zdjęciem i adresem zameldowania oraz numerem PESEL, a osoby niepełnoletnie dodatkowo zgodę opiekuna prawnego na udział w procesie tworzenia budżetu obywatelskiego (zawierającą nr PESEL). W przypadku, gdy posiadany przez głosującego dowód tożsamości nie zawiera adresu zameldowania, głosujący składa w obecności członka Komisji pisemne oświadczenie zawierające adres stałego zameldowania.
 

Od 1 do 15 wrzesnia 2015r. można składać  propozycje projektów zadań inwestycyjnych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na  2016 rok.

Jakie zadania można zgłosić?

Wyodrębniono dwie kategorie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego:
1) zadania małe, których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 100 000,00 zł,
2) zadania duże, których szacunkowa wartość przekracza kwotę 100 000,00 zł i jednocześnie nie przekracza kwoty 300 000,00 zł.
Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego muszą mieć charakter inwestycyjny i mieścić się w zakresie zadań własnych gminy.


Kto może złożyć projekt?

Projekt zadania ma prawo złożyć każda osoba fizyczna, będąca mieszkańcem miasta, zameldowana na pobyt stały na terenie miasta Strzegom, która w dniu 26 sierpnia 2015r.
miała ukończony szesnasty rok życia.
Projekt zadania może złożyć także organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadająca siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie miasta Strzegom.

Czy w procesie tworzenia budżetu obywatelskiego mogą brać udział osoby niepełnoletnie?

Tak, pod warunkiem, że w dniu w dniu 26 sierpnia 2015r. miały ukończony szesnasty rok życia i ich prawny opiekun wyrazi zgodę na udział w tym procesie na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie www.strzegom.pl i w www.bip.strzegom.pl w zakładce „Budżet Obywatelski”, a także w Punkcie Konsultacyjnym.

Jak złożyć projekt?

Projekt zadania składa się na formularzu zgłoszeniowym zawierającym co najmniej 30 podpisów popierających projekt mieszkańców miasta Strzegom, zameldowanych na pobyt stały na terenie miasta, którzy w dniu 26 sierpnia 2015r. mieli ukończony szesnasty rok życia.
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.strzegom.pl i w www.bip.strzegom.pl w zakładce „Budżet Obywatelski”, a także w Punkcie Konsultacyjnym. Należy go wypełnić komputerowo lub pismem maszynowym za wyjątkiem danych osób popierających projekt, które mogą być wpisane ręcznie w czytelny sposób.
W przypadku, gdy projekt składa organizacja pozarządowa – nie ma wymogu zbierania podpisów mieszkańców miasta Strzegom popierających projekt.
Wypełnione formularze należy składać w terminie 1-15 września 2015r. w Wydziale Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w godzinach pracy Urzędu.
Dopuszcza się przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku o terminie wpływu formularza decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Kiedy promować projekt wśród mieszkańców?

Dnia 5 października 2015r. udostępniona zostanie do publicznej wiadomości lista projektów podlegających głosowaniu w miejscowych środkach przekazu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Budżet Obywatelski
Miasta Strzegom”
Okres 05 – 18 października 2015r. będzie czasem promocji projektów podlegających głosowaniu prowadzonej przez zgłaszających projekt.

Gdzie, jak i kiedy można głosować na projekty?

Głosowanie zaplanowano na 16 – 18 października 2015r.
Lokal wyborczy podobnie jak w roku ubiegłym będzie się znajdował w Urzędzie Stanu Cywilnego, przy ul. Świdnickiej 15-17 i będzie czynny w nw. godzinach:
16.10.2015r. (piątek) 15.00-20.00
17.10.2015r. (sobota) 9.00-12.00 oraz 16.00-20.00
18.10.2015r. (niedziela) 10.00-20.00
Głosujący otrzyma dwie karty do głosowania w różnych kolorach – oddzielną do glosowania na projekty małe i projekty duże. Na każdej z kart można będzie wybrać jeden projekt.

Kiedy poznamy wyniki glosowania?

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do dnia 30 października 2015r. na stronie internetowej
www.strzegom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Budżet Obywatelski Miasta Strzegom”.

W okresie 1 września – 30 października 2015r. w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu (parter, pokój nr 15) funkcjonuje Punkt Konsultacyjny, czynny w: 
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-17.30
środa 8.00-16.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-14.30

Szczegółowe informacje dotyczące zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2016 rok można znaleźć poniżej:

Zarządzenie nr 280/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2016 rok

Harmonogram prac nad budżetem obywatelskim

Formularz zgłoszeniowy projektu zadania inwestycyjnego w wersji edytowalnej

Formularz zgody opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w procesie tworzenia budżetu obywatelskiego

  
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-09-01 07:52:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2015-10-20 16:26:13)
 
 
liczba odwiedzin: 5521760

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X