☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Piątek 07.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2016

Ochrona środowiska

Ogłoszenia 2016


OBWIESZCZENIE z dnia 12.12.2016

Na podstawie art. 38 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Wydobywanie kopaliny ze złoża granitu „Wieśnica” – zmiana koncesji ze względu na obniżenie poziomu udokumentowania i wydobywania granitu ze złoża” położonego na działkach 259/2, 270/1, 270/2, 270/6, 270/8, 270/9, 270/10, 302/3, 465 – obręb Rogoźnica, AM-2, gm. Strzegom, powiat świdnicki na  wniosek złożony w dniu 31.08.2016r. przez Berger Bau Polska Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 7/2016 z dnia 12 grudnia 2016r. znak: WKSiW.6220.34.2016.WWs o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Wydobywanie kopaliny ze złoża granitu „Wieśnica” – zmiana koncesji ze względu na obniżenie poziomu udokumentowania i wydobywania granitu ze złoża” położonego na działkach 259/2, 270/1, 270/2, 270/6, 270/8, 270/9, 270/10, 302/3, 465 – obręb Rogoźnica, AM-2, gm. Strzegom, powiat świdnicki.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie umieszcza na się na okres 14 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Rogoźnica oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
 


OBWIESZCZENIE z dnia 21.10.2016

Na podstawie art. 38 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Modlęcin gmina Strzegom” na  wniosek złożony pismem z dnia 16 czerwca 2016r. ( data wpływu do tut. Urzędu 22.06.2016r.) przez Pana Bolesława Marciniszyna, przedsiębiorstwo TEXEL Bolesław Marciniszyn, ul. Saperów 5, 58-100 Świdnica działającego z pełnomocnictwa Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 6/2016 z dnia 21 października 2016r. znak: WKSiW.6220.20.2016.WWs o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Modlęcin gmina Strzegom”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz postanowieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie umieszcza na się na okres 14 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Modlęcin oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


OBWIESZCZENIE z dnia 13.10.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:
w dniu 10 października 2016r. do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na  środowisko przedsięwzięcia p. n. „Budowa hali nowych prażarek – 5 sztuk” realizowanego na działce o oznaczeniu geodezyjnym Nr 642/2, obręb Śródmieście Nr 3.

Podaję do publicznej wiadomości i informuję strony postępowania co następuje:
• w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p. n. „Budowa hali nowych prażarek – 5 sztuk” realizowanego na działce o oznaczeniu geodezyjnym Nr 642/2, obręb Śródmieście Nr 3, dla którego prowadzona jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wszczętego na wniosek Pani Bożeny Rysiukiewicz – pełnomocnika inwestora Viking Malt Specialties Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 70, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia przystępuje do procedury udziału społeczeństwa;
• zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Strzegomia;
• przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko § 3 ust. 1, pkt 99
-  browary lub słodownie, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok
w związku z § 3 ust. 2, pkt 2
- przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  z 2016r. poz. 71);
• z treścią raportu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu;
• ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania  w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości tj. od dnia  13 października 2016r. do dnia 4 listopada 2016r.
• zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy ooś, wystąpiono z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, po uzyskaniu przedmiotowego uzgodnienia zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Obwieszczenie, umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
 


OBWIESZCZENIE z dnia 04.10.2016

Na podstawie art. 38 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody powyżej 10 m3/h w nowoodwierconej studni nr 11B na ujęciu wód podziemnych miasta Strzegomia w Olszanach użytkowanych przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu na terenie działki nr 289/3, Obręb Olszany na  wniosek złożony pismem z dnia 13 maja 2016r. ( data wpływu do tut. Urzędu 17.05.2016r. z późniejszymi uzupełnieniami) przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu, ul. Wesoła 7, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 5/2016 z dnia 04 października 2016r. znak: WKSiW.6220.12.2016.WWs o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody powyżej 10 m3/h w nowoodwierconej studni nr 11B na ujęciu wód podziemnych miasta Strzegomia w Olszanach użytkowanych przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu na terenie działki nr 289/3, Obręb Olszany.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie umieszcza na się na okres 14 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Olszany oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


OBWIESZCZENIE z dnia 12.09.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa hali nowych prażarek – 5 sztuk” realizowanego na działce 642/2 Obręb Nr 3 Śródmieście w Strzegomiu  Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p. n. „Budowa hali nowych prażarek – 5 sztuk”.
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, p. n. „Budowa hali nowych prażarek – 5 sztuk”  oraz określił zakres raportu.
Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Strzegomia przed wydaniem decyzji.
Jednocześnie informuję, że:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2016r. znak:  WOOŚ.4240.701.2016.AK.1 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia p. n. „Budowa hali nowych prażarek – 5 sztuk”  istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu określił również zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2016r., znak: ZNS.620.48.2016.EK stwierdził, że należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p. n. „Budowa hali nowych prażarek – 5 sztuk” przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu i określił zakres raportu.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Strzegomia.
Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 


OBWIESZCZENIE z dnia 07.09.2016

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r.  poz. 353) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Modlęcin gmina Strzegom” Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o braku obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p. n. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Modlęcin gmina Strzegom”.
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, p. n. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Modlęcin gmina Strzegom”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Jednocześnie informuję, że:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 25 sierpnia   2016r. znak:WOOŚ.4240.701.2016.AK.2  wyraził opinię, że dla inwestycji p. n. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Modlęcin gmina Strzegom” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem z dnia 14 lipca 2016r. znak: ZNS.620.35.2016.EK wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Modlęcin.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Modlęcin oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


OBWIESZCZENIE z dnia 22.08.2016

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2016r.  poz. 353 z późn. zm.)  w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego i Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374” na  wniosek złożony pismem z dnia 14 lipca 2016r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.07.2016r.) przez Pana Dariusza Rusnaka, Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego INTERPROJEKT – Dariusz Rusnak, ul. Kaczawska 13, Dziwiszów, 58-508 Jelenia Góra działającego z pełnomocnictwa Gminy Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 22 sierpnia 2016r. znak: WKSiW.6220.31.2016.WWs umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego i Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2016r.  poz. 353 z późn. zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, z a pośrednictwem Burmistrza Strzegomia w terminie 14 dni, licząc od dnia w którym obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie o decyzji Burmistrza Strzegomia dnia 22 sierpnia 2016r. znak: WKSiW.6220.31.2016.WWs  umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 


OBWIESZCZENIE z dnia 26.07.2016

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4,  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. poz. 23) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r.  poz. 353) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 14 lipca 2016r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.07.2016r.) przez Pana Dariusza Rusnaka, Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego INTERPROJEKT – Dariusz Rusnak, ul. Kaczawska 13, Dziwiszów, 58-508 Jelenia Góra działającego z pełnomocnictwa Gminy Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego i Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r.  poz. 353) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku  w godzinach urzędowania Urzędu w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego i Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374” jest Burmistrz Strzegomia. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  o opinię przedsięwzięcia p. n. „Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego i Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374” do:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
   plac Powstańców Warszawy 1
   50-951 Wrocław
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
Obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Rusko oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 


OBWIESZCZENIE z dnia 30.06.2016

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4,  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. poz. 23) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r.  poz. 353) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 16 czerwca 2016r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.06.2016r.) przez Pana Bolesława Marciniszyna, Texel, ul. Saperów 5, 58-100 Świdnica działającego jako pełnomocnik Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu, ul. Wesoła 7, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Modlęcin gmina Strzegom”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r.  poz. 353) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Urzędu w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Modlęcin gmina Strzegom” jest Burmistrz Strzegomia. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  o opinię przedsięwzięcia p. n. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Modlęcin gmina Strzegom” do:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
    plac Powstańców Warszawy 1
    50-951 Wrocław
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
Obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Rusko oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


OBWIESZCZENIE z dnia 07.06.2016

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353) w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.  U. z 2016r. poz. 23) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Rusko gmina Strzegom”  na  wniosek złożony pismem z dnia 9 lutego 2016r. ( z późniejszymi uzupełnieniami) przez Pana Bolesława Marciniszyna, przedsiębiorstwo TEXEL Bolesław Marciniszyn, ul. Saperów 5, 58-100 Świdnica działającego z pełnomocnictwa Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 3/2016 z dnia 7 czerwca 2016r. znak: WKSiW.6220.5.2016.WWs w o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Rusko gmina Strzegom”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją, opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie umieszcza na się na okres 14 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Rusko oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
 


OBWIESZCZENIE z dnia 26.04.2016

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r.  poz. 353) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Rusko gmina Strzegom” Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o braku obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p. n. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Rusko gmina Strzegom”
2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, p. n. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Rusko gmina Strzegom”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Jednocześnie informuję, że:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 4 kwietnia   2016r. znak:WOOŚ.4240.227.2016.PS.2  wyraził opinię, że dla inwestycji p. n. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Rusko gmina Strzegom” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem z dnia 21 marca 2016r. znak: ZNS.620.13.2016.EK wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Strzegomia wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Rusko oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 


OBWIESZCZENIE z dnia 20.04.2016

Na podstawie art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusko gmina Strzegom” Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, wydał w dniu 4 kwietnia 2016r. opinię znak: WOOŚ.4240.227.2016.PS.2 (data wpływu do tut. Urzędu 7.04.2016r.) w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusko gmina Strzegom”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. opinią można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie o opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 4 kwietnia 2016r. znak: WOOŚ.4240.227.2016.PS.2   umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Rusko i na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 


OBWIESZCZENIE z dnia 19.04.2016

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353) w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.  U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm. ) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu „Graniczna II” w nowych granicach z użyciem materiałów wybuchowych ”
 na  wniosek złożony pismem z dnia 17 listopada 2015r. ( z późniejszymi uzupełnieniami) przez „GRANIMEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Granicznej 18a, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 2/2016 z dnia 19 kwietnia 2016r. znak: WKSiW.6220.13.2015.WWs w o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu „Graniczna II” w nowych granicach z użyciem materiałów wybuchowych ”. 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie umieszcza na się na okres 21 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Graniczna oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
 


OBWIESZCZENIE z dnia 30.03.2016

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4,  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2016r. poz. 353) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 10 lutego 2016r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.03.2016r. z póżn. uzupełnieniami) przez Pana Mariusza Szyrnera, Biuro Projektów i Realizacji „PROGRESS”, ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka działającego jako pełnomocnik Gminy Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa ścieżki rowerowej oraz przebudowa ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu” realizowanego w ramach zadania pn.: ”Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2016r. poz. 353) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku  w godzinach urzędowania Urzędu w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa ścieżki rowerowej oraz przebudowa ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu” realizowanego w ramach zadania pn.: ”Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu” jest Burmistrz Strzegomia. 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji                           o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  o opinię przedsięwzięcia p. n. „Budowa ścieżki rowerowej oraz przebudowa ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu” realizowanego w ramach zadania pn.: ”Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu” do:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
             plac Powstańców Warszawy 1,  50-951 Wrocław
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica
Obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
 


OBWIESZCZENIE z dnia 08.03.2016

 Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4,  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 9 lutego 2016r. (data wpływu do tut. Urzędu 12.02.2016r. z póżn. uzupełnieniami) przez Pana Bolesława Marciniszyna, Texel, ul. Saperów 5, 58-100 Świdnica działającego jako pełnomocnik Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu, ul. Wesoła 7, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Rusko gmina Strzegom”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.) informuję  o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego   w Strzegomiu, pokój nr 26, I piętro, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku  w godzinach urzędowania Urzędu w terminie do 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Rusko gmina Strzegom” jest Burmistrz Strzegomia. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  o opinię przedsięwzięcia p. n. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Rusko gmina Strzegom” do:  
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
             plac Powstańców Warszawy 1
             50-951 Wrocław
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
Obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Rusko oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 


OBWIESZCZENIE z dnia 26.02.2016 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.)  w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Ograniczenie zużycia energii i emisji CO2 poprzez podniesienie sprawności kotłowni miejskiej w Strzegomiu z wykorzystaniem nowoczesnych energetycznych technologii hybrydowych" na  wniosek złożony z dnia 7 stycznia 2016r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.01.2016 r. z późn. uzupełnieniami)  przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego 75, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 26 lutego  2016r. znak: WKSiW.6220.4.2016.WWs umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. . „Ograniczenie zużycia energii i emisji CO2 poprzez podniesienie sprawności kotłowni miejskiej w Strzegomiu z wykorzystaniem nowoczesnych energetycznych technologii hybrydowych".

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie o decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  26 lutego 2016r. znak: WKSiW.6220.4.2016.WWs  umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 


OBWIESZCZENIE z dnia 08.02.2016 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.)  w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa warsztatu do diagnostyki aut osobowych” na  wniosek złożony pismem z dnia  18 stycznia 2016r. przez Pana Romana Rybackiego zam. ul. Kochanowskiego 23/11, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 8 lutego  2016r. znak: WKSiW.6220.2.2016.WWs umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa warsztatu do diagnostyki aut osobowych”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie o decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  8 lutego 2016r. znak: WKSiW.6220.2.2016.WWs  umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na stronie internetowej www.strzegom.pl
 


OBWIESZCZENIE z dnia 26.01.2016 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.)  w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Robotyzacja procesu produkcyjnego w oparciu o holistyczne podejście do obróbki kamienia, źródłem sukcesu rynkowego WRKB-GRANIT Sp. z o.o.”  na  wniosek złożony z dnia 8 stycznia 2016r. (z późn. uzupełnieniami) przez WRKB-GRANIT Sp. z o.o. z siedzibą w Morawie 8, 58-120 Jaroszów Burmistrz Strzegomia wydał decyzję z dnia 26 stycznia  2016r. znak: WKSiW.6220.1.2016.WWs umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Robotyzacja procesu produkcyjnego w oparciu o holistyczne podejście do obróbki kamienia, źródłem sukcesu rynkowego WRKB-GRANIT Sp. z o.o.”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie o decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  26 stycznia 2016r. znak: WKSiW.6220.1.2016.WWs  umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Morawa i na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 


OBWIESZCZENIE z dnia 25.01.2016


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: p.n. „Optymalizacja instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, w tym zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Rusko, gm. Strzegom” Burmistrz Strzegomia w  dniu 25 stycznia 2016r. wydał Decyzję Nr 1/2016 znak: WKS.6220.6.2015.WWs o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Optymalizacja instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, w tym zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Rusko, gm. Strzegom”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości .
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn.zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.
Ogłoszenie umieszcza na się na okres 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Jaroszów i Rusko oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 

 

 

 

Wytworzył:
Ewelina Kowalska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-01-26 14:03:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewelina Kowalska
(2016-12-19 08:54:38)

 
 
liczba odwiedzin: 5523773

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X