☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Czwartek 06.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Petycje

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 870), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiot petycji:

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję:

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W jakiej formie można wnieść petycje:

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja:

Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin załatwienia petycji:

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.
W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

Zbiorcza informacja o petycjach
 
Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy o petycjach corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.

Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza Strzegomia:

2016

 • Nr 1/2016 z dnia 16.03.2016, podmiot wnoszący petycję: CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy - PDF, odpowiedź - PDF
 • Nr 2/2016 z dnia 12.04.2016, podmiot wnoszący petycję: wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach - PDF, odpowiedź - PDF
 • Nr 3/2016 z dnia 15.04.2016, podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa - PDF, odpowiedź - PDF
 • Nr 4/2016 z dnia 08.08.2016, podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa - PDF, odpowiedź - PDF

2017

 • Nr 1/2017 z dnia 19.07.2017, podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa - PDF, odpowiedź - PDF
 • Nr 2/2017 z dnia 07.09.2017, podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa - PDF, odpowiedź - PDF
 • Nr 3/2017 z dnia 24.10.2017, wnioskodawca: dr Bogusław J. Feder Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki, współwnioskodawca: Szulc-Efekt sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa - PDF, odpowiedź - PDF

2018

 • Nr 1/2018 z dnia 16.04.2018, podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa - PDF, odpowiedź - PDF
 • Nr 2/2018 z dnia 11.09.2018, podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa - PDF, odpowiedź - PDF
 • Nr 3/2018 z dnia 19.09.2018, podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa - PDF odpowiedź - PDF
 • Nr 4/2018 z dnia 06.11.2018, podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa - PDF odpowiedź - PDF

2019

 • Nr 1/2019 z dnia 09.03.2019, podmiot wnoszący petycji: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa - PDF, odpowiedź - PDF
 • Nr 2/2019 z dnia 22.03.2019, wnioskodawca: dr Bogusław J. Feder Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki, współwnioskodawca: Szulc-Efekt sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa - PDF odpowiedź - PDF,
 • Nr 3/2019 z dnia 28.05.2019, podmiot wnoszący petycji: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa - PDF, odpowiedź - PDF
 • Nr 4/2019 z dnia 18.09.2019, podmiot wnoszący petycji: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa - PDF, odpowiedź - PDF
 • Nr 5/2019 z dnia 04.12.2019, podmiot wnoszący petycję; Renata Sutor ul. Rynek 8B, 34-700 Rabka-Zdrój - PDF, odpowiedź - PDF
 • Nr 6/2019 z dnia 09.12.2019, podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna sp.o.o. ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa - PDF, odpowiedź - PDF
 • Nr 7/2019 z dnia 12.12.2019, podmiot wnoszący petycję: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, ul. Kruczkowskiego 4b lok 13, 00-412 Warszawa - PDF, odpowiedź - PDF

2020

 • Nr 1/2020 z dnia 06.05.2020, podmiot wnoszący petycji: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa - PDF, odpowiedź - PDF
 • Nr 2/2020 z dnia 14.12.2020, podmiot wnoszący petycji: Osoba Piotr Sterkowski, ul. Kłodzka 25, 04-913 Warszawa - PDF,
Wytworzył:
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2016-03-17 12:15:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2021-01-13 13:48:07)

 
 
liczba odwiedzin: 5521728

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X