☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Piątek 14.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2017

Ochrona środowiska

Ogłoszenia 2017


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 29 grudnia 2017r.

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4,  art. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 1 i 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r.  poz. 1405 z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 25 listopada 2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 07.12.2017r.) przez Spółkę Eurovia Kruszywa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce w dniu 7 grudnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobycia kopaliny ze złoża granitu Graniczna. 
Na mocy art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r.  poz. 1405 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia wydaje Burmistrz Strzegomia.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem oraz materiałami zgromadzonymi w sprawie można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz składać uwagi i wnioski do postępowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strzegomia.
Przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a tj. wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej niż 25 ha, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  z 2016r. poz. 71).
Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobycia kopaliny ze złoża granitu Graniczna do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257) do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Graniczna oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 3 listopada 2017r.

Na podstawie art. 38 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa przenośników do transportu kruszywa wewnątrz wyrobiska wraz z koszem zasypowym kruszarki wstępnej w kopalni „Wieśnica” na działkach 270/6 i 465 – obręb Rogoźnica, AM-2, gm. Strzegom, powiat świdnicki”

na  wniosek złożony pismem z dnia 21 sierpnia 2017r przez Berger Bau Polska Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 4/2017 z dnia 3 listopada 2017r. znak: WKSiW.6220.13.2017.WWs o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa przenośników do transportu kruszywa wewnątrz wyrobiska wraz z koszem zasypowym kruszarki wstępnej w kopalni „Wieśnica” na działkach 270/6 i 465 – obręb Rogoźnica, AM-2, gm. Strzegom, powiat świdnicki”.
Z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie umieszcza na się na okres 14 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Rogoźnica oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 3 listopada 2017r.

Na podstawie art. 38 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Dostosowanie hali produkcyjnej nr 14 do zabudowy nowej linii do produkcji podkładów strunobetonowych wraz z jej instalacją”

na  wniosek złożony pismem z dnia 10 października 2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.10.2017r.) przez Track Tec S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1 , 00-124 Warszawa Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 5/2017 z dnia 3 listopada 2017r. znak: WKSiW.6220.16.2017.WWs o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Dostosowanie hali produkcyjnej nr 14 do zabudowy nowej linii do produkcji podkładów strunobetonowych wraz z jej instalacją”.

Z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie umieszcza na się na okres 14 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Goczałków oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 2 listopada 2017r.

Na podstawie art. 38 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Wydobywanie kopaliny ze złoża granitu „Goczałków”
na  wniosek złożony pismem z dnia 31 lipca 2017r przez Berger Bau Polska Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 3/2017 z dnia 2 listopada 2017r. znak: WKSiW.6220.12.2017.WWs o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Wydobywanie kopaliny ze złoża granitu „Goczałków”.
Z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie umieszcza na się na okres 14 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Żelazów oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 4 września 2017r.

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 oraz 49 a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wygaśnięcia decyzji Burmistrza Strzegomia o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Szymanowski Potok- odbudowa koryta potoku gm. Strzegom i Dobromierz”, znak: WKSiW.6220.1.2012.EKa z dnia 5 marca 2013r., na wniosek Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu/ Oddział w Świdnicy, ul. Polna Droga 1, 58-100 Świdnica Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie o:
zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia decyzji Burmistrza Strzegomia o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Szymanowski Potok- odbudowa koryta potoku gm. Strzegom i Dobromierz”, znak: WKSiW.6220.1.2012.EKa z dnia 5 marca 2013r.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Informację o postanowieniu umieszcza się na okres 14 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Urzędu Gminy Dobromierz we wsi Modlęcin oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 30 sierpnia 2017r.

Na podstawie art. 38 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Rozbudowa zakładu przeróbczego granitu ZG”Wieśnica” – zabudowa przesiewacza wibracyjnego KQ 21/70/2 w węźle przesiewu linii wraz z przenośnikami taśmowymi w Kopalni Wieśnica położonego na działkach 259/2, 270/6, 270/9 – obręb Rogoźnica AM-2, gm. Strzegom, powiat świdnicki”  na  wniosek złożony pismem z dnia 25 kwietnia 2017r. ( z późn. uzupełnieniami) przez Berger Bau Polska Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 2/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r. znak: WKSiW.6220.4.2017.WWs o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Rozbudowa zakładu przeróbczego granitu ZG”Wieśnica” – zabudowa przesiewacza wibracyjnego KQ 21/70/2 w węźle przesiewu linii wraz z przenośnikami taśmowymi w Kopalni Wieśnica położonego na działkach 259/2, 270/6, 270/9 – obręb Rogoźnica AM-2, gm. Strzegom, powiat świdnicki” .
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających  z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. decyzją, uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie umieszcza na się na okres 14 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Rogoźnica oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
 


 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 1 sierpnia 2017r.

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 14 lipca 2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.07.2017r.) Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu/ Oddział w Świdnicy, ul. Polna Droga 1, 58-100 Świdnica w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Burmistrza Strzegomia o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Szymanowski Potok- odbudowa koryta potoku gm. Strzegom i Dobromierz”, znak: WKSiW.6220.1.2012.EKa z dnia 5 marca 2013r., zostało wszczęte

postępowanie administracyjne

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Burmistrza Strzegomia o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Szymanowski Potok- odbudowa koryta potoku gm. Strzegom i Dobromierz”, znak: WKSiW.6220.1.2012.EKa z dnia 5 marca 2013r.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron  tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Strzegomia. 


Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Urzędu Gminy Dobromierz, wsi Modlęcin oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.

 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 7 kwietnia 2017r.


Na podstawie art. 38 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa hali nowych prażarek – 5 sztuk”- planowanego działce 642/2 Obręb Nr 3 Śródmieście w Strzegomiu  na  wniosek złożony pismem z dnia 19 lipca 2016r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.07.2016r.) przez Pełnomocnika Zarządu Spółki Viking Malt Specialties Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego 70, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017r. znak: WKSiW.6220.32.2017.WWs o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa hali nowych prażarek – 5 sztuk”- planowanego działce 642/2 Obręb Nr 3 Śródmieście w Strzegomiu .
Z ww. decyzją, uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie umieszcza na się na okres 14 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 

 

Wytworzył:
Ewelina Kowalska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-04-18 15:00:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2018-02-02 08:19:42)

 
 
liczba odwiedzin: 5534037

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X