☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Piątek 07.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2018

Ochrona środowiska

Ogłoszenia 2018

 


OBWIESZCZENIE z dnia 17 grudnia 2018 r.


          Stosownie do art. 33 ust. 1 i art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)
BURMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJE
że w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobycia kopaliny ze złoża granitu Graniczna zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, która odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, w Sali Posiedzeń, pokój nr 29a.
Przedmiotem rozprawy będą aspekty oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach od 8.00 do 16.00, w piątki od 8.00 do 14.30.
Zgodnie z art. 95 § 1 kpa na rozprawie można zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Ponadto istnieje możliwość wypowiedzenia się co do wyników postępowania dowodowego.
          Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację ww przedsięwzięcia jest Burmistrz Strzegomia.
          Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie.
Obwieszczenie, umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Graniczna oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl

 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 11 października 2018r

Na podstawie art. 33 ust. 1 w zw. z art. 79 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r.  poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 7 grudnia 2017r. wpłynął wniosek Spółki Eurovia Vinci, Eurovia Kruszywa SA, ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobycia kopaliny ze złoża granitu Graniczna.

W dniu 7 grudnia 2017r. Burmistrz Strzegomia wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobycia kopaliny ze złoża granitu Graniczna.

Z uwagi na to, że planowana działalność zalicza się do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Właściwy organ do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Strzegomia.

Organami właściwymi  do wydania uzgodnień w sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, RZGW we Wrocławiu.

Zawiadamia się jednocześnie wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 16 października 2018r. do 14 listopada 2018r. w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom,  I piętro, pok. 26 w godzinach od 8.00 do 14.00.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w tej sprawie jest Burmistrz Strzegomia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Graniczna oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 24 września 2018r

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r.  poz. 1405 z późn.zm.)  w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania           o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych” na terenie działki nr 466/2 obręb Śródmieście nr 3 przy ul. Wesołej 1 w Strzegomiu na  wniosek złożony pismem z dnia 01.08.2018r. przez Prezesa Zarządu ASET RECYKLING Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 4,  57-300 Kłodzko Burmistrz Strzegomia wydał decyzję odmawiającą wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych” na terenie działki nr 466/2 obręb Śródmieście nr 3 przy ul. Wesołej 1 w Strzegomiu.

Z ww. decyzją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Obwieszczenie o decyzji Burmistrza Strzegomia z dnia  24 września 2018r.znak: WKSiW.6220.19.2018.WWs  umieszcza na się na okres 14 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na stronie internetowej www.strzegom.pl.
  

 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 12 września 2018r

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że:
Wnioskiem z dnia 30 stycznia 2018r. znak: WKSiW.6220.19.2017.WWs Burmistrz Strzegomia wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobycia kopaliny ze złoża granitu Graniczna.
Pismem z dnia 19 czerwca 2018r. znak: WOOŚ.4221.11.2018.EJ.5 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wezwał inwestora  ww. przedsięwzięcia do złożenia wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia.
Z uwagi na konieczność przeanalizowania przedłożonych informacji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu na zasadzie określonej w art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomił tut. organ o niemożności załatwienia przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie.
Ponadto poinformował, że przewidywany termin załatwienia sprawy nastąpi do dnia 5 października 2018r. oraz o przysługującym prawie do ponaglenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zgodnie z art. 37 § 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257) do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 37 ww. ustawy Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Graniczna oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 12 lipca 2018r

Na podstawie art. 38 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa przenośników do transportu kruszywa wewnątrz wyrobiska wraz z koszem zasypowym kruszarki wstępnej w kopalni „Wieśnica” na działce 270/8 – obręb Rogoźnica, AM-2, gm. Strzegom, powiat świdnicki”  na  wniosek złożony pismem z dnia 24 kwietnia 2018r.( z późniejszymi uzupełnieniami) Berger Bau Polska Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 4/2018 z dnia 12 lipca 2018r. znak: WKSiW.6220.8.2018.WWs o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa przenośników do transportu kruszywa wewnątrz wyrobiska wraz z koszem zasypowym kruszarki wstępnej w kopalni „Wieśnica” na działce 270/8 – obręb Rogoźnica, AM-2, gm. Strzegom, powiat świdnicki”.
Z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Legnicy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie umieszcza na się na okres 14 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Rogoźnica oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 

 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 11 lipca 2018r

Na podstawie art. 38 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-magazynową wraz z rozbudową Polytechnik Urządzenia Ochrony Środowiska DPU Sp. z o.o. polegającej na budowie nowej hali produkcyjnej z wiatą magazynową” na  wniosek złożony pismem z dnia 27 lutego 2018r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.02.2018r.) przez „Polytechnik Urządzenia Ochrony Środowiska DPU”  z siedzibą w Strzegomiu, ul. Jeleniogórska 1a, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 3/2018 z dnia 11 lipca 2018r. znak: WKSiW.6220.4.2018.WWs o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-magazynową wraz z rozbudową Polytechnik Urządzenia Ochrony Środowiska DPU Sp. z o.o. polegającej na budowie nowej hali produkcyjnej z wiatą magazynową”.
Z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Legnicy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie umieszcza na się na okres 14 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 10 lipca 2018r

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że:
Wnioskiem z dnia 30 stycznia 2018r. znak: WKSiW.6220.19.2017.WWs Burmistrz Strzegomia wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobycia kopaliny ze złoża granitu Graniczna.
Pismem z dnia 19 czerwca 2018r. znak: WOOŚ.4221.11.2018.EJ.5 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wezwał inwestora  ww. przedsięwzięcia do złożenia wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia.
Z uwagi na oczekiwanie na odpowiedź oraz konieczność późniejszego przeanalizowania przedłożonych informacji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu na zasadzie określonej w art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomił tut. organ o niemożności załatwienia przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie.
Ponadto poinformował, że przewidywany termin załatwienia sprawy nastąpi do dnia 29 sierpnia 2018r. oraz o przysługującym prawie do ponaglenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zgodnie z art. 37 § 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257) do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 37 ww. ustawy Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Graniczna oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


 O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 21 czerwca 2018r

Na podstawie art. 38 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. wydobywaniu kopaliny ze złoża „BORÓW I kamieniołom 49a” na  wniosek złożony pismem z dnia z dnia 13 marca 2018r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.03.2018r.) przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „PIRAMIDA”  z siedzibą w Kostrzy, ul. Kopernika 30 , 58-150 Strzegom, Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 2/2018 z dnia 21 czerwca 2018r. znak: WKSiW.6220.6.2018.WWs o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. wydobywaniu kopaliny ze złoża „BORÓW I kamieniołom 49a”
Z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zlewnia w Legnicy,  można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie umieszcza na się na okres 14 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Kostrza oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 11 czerwca 2018r

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie  postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n. „Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-magazynową wraz z rozbudową Polytechnik Urządzenia Ochrony Środowiska DPU Sp. z o.o. polegającej na budowie nowej hali produkcyjnej z wiatą magazynową”
Jednocześnie informuję, że strony postępowania w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia mogą zapoznać się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, jak również wnieść ewentualne uwagi.

Informuję, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi, pokój nr 26, I piętro. Urząd Miejski w Strzegomiu przyjmuje:

poniedziałek – 8.00 - 16.00
wtorek – 8.00 -17.30
środa – 8.00-.16.00
czwartek 8.00 – 16.00
piątek 8.00 – 14.30
 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 1 czerwca 2018r

Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r.  poz. 1405 z późn. zm.) informuję, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-magazynową wraz z rozbudową Polytechnik Urządzenia Ochrony Środowiska DPU Sp. z o.o. polegającej na budowie nowej hali produkcyjnej z wiatą magazynową” Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie z dnia 1 czerwca 2018r., znak: WKSiW.6220.4.2018.WWs w którym:
nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-magazynową wraz z rozbudową Polytechnik Urządzenia Ochrony Środowiska DPU Sp. z o.o. polegającej na budowie nowej hali produkcyjnej z wiatą magazynową”
nie stwierdził obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-magazynową wraz z rozbudową Polytechnik Urządzenia Ochrony Środowiska DPU Sp. z o.o. polegającej na budowie nowej hali produkcyjnej z wiatą magazynową”.

Na mocy art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r.  poz. 1405 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia wydaje Burmistrz Strzegomia.
Z ww. postanowieniem oraz materiałami zgromadzonymi w sprawie można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz składać uwagi i wnioski do postępowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strzegomia.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko otrzymano opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy oraz do RZGW  Zarząd Zlewni w Legnicy.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257) do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 14 maja 2018r

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że:
Wnioskiem z dnia 30 stycznia 2018r. znak: WKSiW.6220.19.2017.WWs Burmistrz Strzegomia wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobycia kopaliny ze złoża granitu Graniczna.
Pismem z dnia 2 marca 2018r. znak: WOOŚ.4221.11.2018.EJ.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wezwał inwestora  ww. przedsięwzięcia do złożenia wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia.
Z uwagi na konieczność przeanalizowania przedłożonych informacji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu na zasadzie określonej w art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomił tut. organ o niemożności załatwienia przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie.
Ponadto poinformował, że przewidywany termin załatwienia sprawy nastąpi do dnia 29 czerwca 2018r. oraz o przysługującym prawie do ponaglenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zgodnie z art. 37 § 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257) do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 37 ww. ustawy Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Graniczna oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
   O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 18 kwietnia 2018r

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) informuję, że wnioskiem z dnia 26 marca 2018r. znak: WKSiW.6220.4.2018.WWs Burmistrz Strzegomia wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-magazynową wraz z rozbudową Polytechnik Urządzenia Ochrony Środowiska DPU Sp. z o.o. polegającej na budowie nowej hali produkcyjnej z wiatą magazynową”.
Pismem z dnia 12 kwietnia 2018r. znak: WOOŚ.4220.156.2018.JM.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadomił tut. organ o niemożności załatwienia przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie z uwagi na konieczność wyjaśnień przedłożonej w sprawie dokumentacji.
Ponadto wskazał, że przewidywany termin załatwienia sprawy to 24 maja 2018r. oraz poinformował o przysługującym prawie do ponaglenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zgodnie z art. 37 § 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257) do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 37 ww. ustawy Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 07 marca 2018r

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że:
Wnioskiem z dnia 30 stycznia 2018r. znak: WKSiW.6220.19.2017.WWs Burmistrz Strzegomia wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobycia kopaliny ze złoża granitu Graniczna.
Pismem z dnia 2 marca 2018r. znak: WOOŚ.4221.11.2018.EJ.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wezwał inwestora  ww. przedsięwzięcia do złożenia wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia.
Z uwagi na oczekiwanie na odpowiedź oraz konieczność późniejszego przeanalizowania przedłożonych informacji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu na zasadzie określonej w art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomił tut. organ o niemożności załatwienia przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie. Ponadto poinformował, że przewidywany termin załatwienia sprawy nastąpi do dnia 4 maja 2018r. oraz o przysługującym prawie do ponaglenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zgodnie z art. 37 § 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257) do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 37 ww. ustawy Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Graniczna oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 01 marca 2018r

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4,  art. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 1 i 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r.  poz. 1405 z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 27 lutego 2018r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.02.2018r.) przez Spółkę Polytechnik Urządzenia Ochrony Środowiska DPU Sp. z o.o., ul. Jeleniogórska 1a, 58-150 Strzegom w dniu 28 lutego 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-magazynową wraz z rozbudową Polytechnik Urządzenia Ochrony Środowiska DPU Sp. z o.o. polegającej na budowie nowej hali produkcyjnej z wiatą magazynową”. 
Na mocy art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r.  poz. 1405 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia wydaje Burmistrz Strzegomia.
Z ww. wnioskiem oraz materiałami zgromadzonymi w sprawie można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz składać uwagi i wnioski do postępowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strzegomia.
Przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wskazanych w § 3 ust. 1
pkt 52b - „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: - 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a, - przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  z 2016r. poz. 71).
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy oraz do RZGW  Zarząd Zlewni w Legnicy.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257) do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 15 lutego 2018r.

Na podstawie art. 38 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Wydobycie i przeróbka kopaliny ze złoża granitu „Graniczna III” w Strzegomiu dla Granit Wiatrak Sp. z .oo.”
na  wniosek złożony pismem z dnia 7 września 2017r.(z późniejszymi uzupełnieniami)  przez Spółkę Granit Wiatrak Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu, ul. Aleja Wojska Polskiego 93, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 1/2018 z dnia 15 lutego 2018r. znak: WKSiW.6220.14.2017.WWs o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Wydobycie i przeróbka kopaliny ze złoża granitu „Graniczna III” w Strzegomiu dla Granit Wiatrak Sp. z .oo.”.
Z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Obwieszczenie umieszcza na się na okres 14 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
 
 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 30 stycznia 2018r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 1 i 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r.  poz. 1405 z późn. zm.) informuję, że zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono  o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobycia kopaliny ze złoża granitu Graniczna do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Państwowego  Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Ponadto informuję, iż  w związku z koniecznością wykonania niezbędnych czynności administracyjnych załatwienie sprawy nie może odbyć się w ustawowym terminie, zgodnie z art. 35 § 3  nowy termin załatwienia sprawy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257) do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 37 ww. ustawy Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Graniczna oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl
 

Wytworzył:
Ewelina Kowalska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-02-02 08:19:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewelina Kowalska
(2019-01-14 12:16:30)
 
 
liczba odwiedzin: 5523858

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X