☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Piątek 07.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2019

Ochrona środowiska

Ogłoszenia 2019

 

OBWIESZCZENIE - PDF (18.12.2019)


OBWIESZCZENIE - PDF (05.12.2019)


OBWIESZCZENIE - PDF (22.11.2019)


OBWIESZCZENIE - PDF (15.11.2019)


OBWIESZCZENIE - PDF (12.11.2019)


OBWIESZCZENIE - PDF (22.10.2019)


OBWIESZCZENIE - PDF (16.10.2019)


OBWIESZCZENIE - PDF (27.09.2019)


OBWIESZCZENIE - PDF (13.09.2019)


ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO - PDF (2019.08.30)


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 8.08.2019r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UOOŚ”) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p. n. „Budowa zakładu wytwórni słodu Viking Malt Sp. z o.o. w Strzegomiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną”.
z wniosku spółki: Viking Malt Sp. o.o., ul. Świętokrzyska 27, 09-200 Sierpc wydane zostało postanowienie znak: WKSiW.6220.5.2019.WWs z dnia 8 sierpnia 2019 r. stwierdzające:
1.    Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p. n. „Budowa zakładu wytwórni słodu Viking Malt Sp. z o.o. w Strzegomiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” na terenie działek nr 659/1, 659/2, 658, 642/1, 642/2, 641 obręb Śródmieście przy Al. Wojska Polskiego 70 w Strzegomiu.
2.    Obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia p. n. „Budowa zakładu wytwórni słodu Viking Malt Sp. z o.o. w Strzegomiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” na terenie działek nr 659/1, 659/2, 658, 642/1, 642/2, 641 obręb Śródmieście przy Al. Wojska Polskiego 70 w Strzegomiu.

Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w  Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 Z uwagi na to, że przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko § 3 ust. 1, pkt 98, § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 52b oraz § 3 ust. 2 pkt 99 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  z 2016r. poz. 71) dla których przeprowadzenie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 9 sierpnia 2019r. do 9 września 2019r. w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Strzegomia przed wydaniem decyzji.
Jednocześnie informuję, że:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019r., znak: ZNS.620.5.2019.EK stwierdził, że mając na uwadze uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy ooś w szczególności charakter przedsięwzięcia oraz jego lokalizację w dość bliskiej odległości od zabudowy mieszkaniowej, kierując się ochroną zdrowia ludzi przed skutkami zagrożeń, które wystąpią w środowisku w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy wyraził opinię, iż należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa zakładu wytwórni słodu Viking Malt Sp. z o.o. w Strzegomiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” i określił zakres raportu.
Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie pismem z dnia 25 czerwca 2019r., znak: WR.RZŚ.435.773.2019.NR wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia p. n. „Budowa zakładu wytwórni słodu Viking Malt Sp. z o.o. w Strzegomiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 26 lipca 2019r. znak:  WOOŚ.4220.301.2019.AWL.4 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia p. n. „Budowa zakładu wytwórni słodu Viking Malt Sp. z o.o. w Strzegomiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Strzegomia.
Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 04 czerwca 2019r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 w zw. z art. 79 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r.  poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek złożony pismem z dnia 3 września 2018r. ( z późn. uzupełnieniami) przez Spółkę Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica w dniu 27 września 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Budowa nowej wytwórni mas bitumicznych” na terenie nieruchomości przy ul. Mostowej 1, 58-150 Strzegom.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 22 tj. instalacja do produkcji mas bitumicznych Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  z 2016r. poz. 71).
W dniu 28 maja 2019r. wpłynął Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Właściwy organ do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Strzegomia.

Organami właściwymi  do wydania uzgodnień w sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, RZGW we Wrocławiu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy.

Zawiadamia się jednocześnie wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 5 czerwca 2019r. do 04 lipca 2019r. w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom,  I piętro, pok. 26 w godzinach od 8.00 do 14.00.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w tej sprawie jest Burmistrz Strzegomia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 06 maja 2019r.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) informuję, że w dniu 30 kwietnia 2019r. wpłynęło odwołanie od decyzji nr 1/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 12 kwietnia 2019 roku, znak: WKSiW.6220.19.2017.WWs.
Odwołanie zostało wniesione w terminie.
Pismem z dnia 06 maja 2019r. przesłano odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Graniczna oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 12 kwietnia 2019r.

Na podstawie art. 38 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kontynuacja wydobycia kopaliny ze złoża granitu Graniczna” w miejscowości Graniczna planowanego w granicach istniejącego obszaru górniczego, dz. Nr 91 i nr 94 obręb Graniczna na  wniosek złożony pismem z dnia 25 listopada 2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 07.12.2017r.) przez Prezesa Zarządu Spółki Eurovia S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce oraz Dyrektora Produkcji, Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 1/2019 z dnia 12 kwietnia 2019r. znak: WKSiW.6220.19.2017.WWs o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kontynuacja wydobycia kopaliny ze złoża granitu Graniczna” w miejscowości Graniczna planowanego w granicach istniejącego obszaru górniczego, dz. Nr 91 i nr 94 obręb Graniczna.
Z ww. decyzją oraz niezbędną dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz uzgodnieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek – 8.00 - 16.00
wtorek – 8.00 -17.30
środa – 8.00-.16.00
czwartek 8.00 – 16.00
piątek 8.00 – 14.30.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Strzegomia.

Obwieszczenie umieszcza na się na okres 14 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, we wsi Graniczna oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 07 marca 2019r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UOOŚ”) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p. n. „Budowa nowej wytwórni mas bitumicznych” na terenie nieruchomości przy ul. Mostowej 1, 58-150 Strzegom, dz. Nr 15, AM-6, Obręb Osiedle Wschód Nr 2 z wniosku spółki: Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica, wydane zostało postanowienie znak: WKSiW.6220.21.2018.WWs z dnia 7 marca 2019 r. stwierdzające
1.    Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p. n. „Budowa nowej wytwórni mas bitumicznych” na terenie nieruchomości przy ul. Mostowej 1, 58-150 Strzegom.
2.    Obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia p. n. „Budowa nowej wytwórni mas bitumicznych” na terenie nieruchomości przy ul. Mostowej 1, 58-150 Strzegom.

Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w  Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 Z uwagi na to, że przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko § 3 ust. 1, pkt 22
-  instalacje do produkcji mas bitumicznych Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  z 2016r. poz. 71) dla których przeprowadzenie oceny o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 8 marca 2019r. do 8 kwietnia 2019r. w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I piętro, pokój nr 26, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Strzegomia przed wydaniem decyzji.
Jednocześnie informuję, że:
1.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018r., znak: ZNS.620.48.2016.EK stwierdził, że mając na uwadze uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy ooś w szczególności charakter przedsięwzięcia oraz jego lokalizację w dość bliskiej odległości od zabudowy mieszkaniowej, kierując się ochroną zdrowia ludzi przed skutkami zagrożeń, które wystąpią w środowisku w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy wyraził opinię, iż należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p. n. „Budowa nowej wytwórni mas bitumicznych” i określił zakres raportu.
2.    Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie pismem z dnia 13 grudnia 2018r., znak: WR.RZŚ.435.407.2018.JS wyraził opinię, że po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych wskazał, iż  nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
3.    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 26 lutego 2019r. znak:  WOOŚ.4220.599.2018.KZ.3 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia p. n. „Budowa nowej wytwórni mas bitumicznych” na terenie nieruchomości przy ul. Mostowej 1, 58-150 Strzegom, dz. Nr 15, AM-6, Obręb Osiedle Wschód Nr 2 istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Strzegomia.
Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni  od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
 


OBWIESZCZENIE z dnia 19 lutego 2019 r.

ZAWIADOMIENIE
o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2018r. poz. 2081)  w związku z prowadzonym postepowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobycia kopaliny ze złoża granitu Graniczna wszczętym na wniosek  Spółki Eurovia Kruszywa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
 zawiadamiam Strony postępowania
 iż nie jest możliwe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ustawowym terminie ze względu na bardzo skomplikowany charakter sprawy, obszerny  i skomplikowany materiał dowodowy oraz konieczność wnikliwego przeanalizowania wniosków i uwag Stron.  
 Nowy termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazuje się do dnia 19 kwietnia 2019 r.
Informuję, iż w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie Stron postępowania o czynnościach następuje w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Wskazuje się jako dzień 20 lutego 2019r. jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty).  Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Z aktami sprawy Strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi, I piętro, pok. 26 w godzinach:
poniedziałek – 8.00 - 16.00
wtorek – 8.00 -17.30
środa – 8.00-.16.00
czwartek 8.00 – 16.00
piątek 8.00 – 14.30


OBWIESZCZENIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO

Na podstawie art. 10 § 1  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) w związku z art. 74 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2018r. poz. 2081)  zawiadamiam, że został zebrany cały materiał dowodowy w sprawie  postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na kontynuacji wydobycia kopaliny ze złoża granitu Graniczna.  
Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Spółkę Eurovia Kruszywa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce .

Jednocześnie informuję, że strony postępowania mogą brać czynny udział w postępowaniu, mogą zapoznać się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi, I piętro, pok. 26 w godzinach:
poniedziałek – 8.00 - 16.00
wtorek – 8.00 -17.30
środa – 8.00-.16.00
czwartek 8.00 – 16.00
piątek 8.00 – 14.30
oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, jak również wnieść ewentualne uwagi w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej pod ww. adresem, ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą tutejszego organu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strzegomia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.
Obwieszczenie udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na stronie internetowej www.strzegom.pl., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu  we wsi Graniczna.
 

Wytworzył:
Ewelina Kowalska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-02-01 09:40:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2019-12-18 08:23:34)
 
 
liczba odwiedzin: 5523740

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X