☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Piątek 14.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2021

Decyzje środowiskowe dla przedsięwzięć

 

Przebudowa dróg wojewódzkich nr DW 374 i DW 382 od m. Jawor (węzeł Jawor Wschód S3) do m. Ząbkowice Śl. (węzeł Jaworek S8) w ramach programu modernizacji dróg

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4, art. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 15.03.2021r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.03.2021r.) uzupełnionego pismem z dnia 09.04.2021 (data wpływu do tut. Urzędu 12.04.2021r.) przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr DW 374 i DW 382 od m. Jawor (węzeł Jawor Wschód S3) do m. Ząbkowice Śl. (węzeł Jaworek S8) w ramach programu modernizacji dróg”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.PDF (29.04.2021)


 

Budowa Biometanowni Rolniczej z Zespołem Kogeneracyjnym w miejscowości Strzegom na Dolnym Śląsku

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4, art. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 1.12.2021r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.01.2021r.) uzupełnionego pismem z dnia 10.02.2021 (data wpływu do tut. Urzędu 15.02.2021r.) przez BZK ENERGY Sp. z o.o., ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Biometanowni Rolniczej z Zespołem Kogeneracyjnym w miejscowości Strzegom na Dolnym Śląsku”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.PDF (26.04.2021)


 

Budowa hali wraz z instalacją do przetwarzania odpadów

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4, art. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 17.03.2021r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.03.2021r.) przez ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o., Rusko 66, 58-120 Jaroszów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa hali wraz z instalacją do przetwarzania odpadów” .

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.PDF (22.04.2021)


 

Wydobywanie kopaliny ze złoża granitu „Goczałków ”- zmiana koncesji ze względu na obniżenie poziomu udokumentowania i wydobywania granitu ze złoża do rzędnej 170 m npm oraz zmiana obszaru górniczego

Zgodnie z art. 49 i art. 61§ 1 i § 4, art. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.256 z późn. zm.) w związku z art.74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 01.02.2021r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.02.2021r.) przez BERGER KRUSZYWA Sp. z o.o. ul Szczecińska 11, 54-517 Wrocław w imieniu , którego działa Pełnomocnik zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża granitu „Goczałków ”- zmiana koncesji ze względu na obniżenie poziomu udokumentowania i wydobywania granitu ze złoża do rzędnej 170 m npm oraz zmiana obszaru górniczego” położonego na działce nr 134, 135, 136 - obręb Żelazów oraz działce 408/27 – obręb Goczałków, gm. Strzegom, powiat świdnicki.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.PDF (08.03.2021)


Budowa Zakładu Produkcji Nawozów Organiczno – Mineralnych w miejscowości Strzegom na Dolnym Śląsku

Na podstawie art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn.zm.) zawiadamiam że na wniosek złożowy pismem z dnia 31.12.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.01.2021r.) wraz z uzupełnieniem przez Archipol Sp. z o.o., Parafialna 69A, 52-233 Wrocław zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Produkcji Nawozów Organiczno – Mineralnych w miejscowości Strzegom na Dolnym Śląsku”.

Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz.1839).

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.PDF (08.03.2021)


 

Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Borów 17 z użyciem materiałów wybuchowych

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 2020r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam, że został zebrany cały materiał dowodowy w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Borów 17 z użyciem materiałów wybuchowych”.

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego.PDF (04.03.2021)

Na wniosek złożony pismem z dnia 12.08.2019r. przez Pana Adriana Pietrasa Wiceprezesa Zarządu Borowskich Kopalni Granitu i Piaskowca Skalimex Sp. z o.o. sp.k., Kostrza, ul. Borowska 9, 58-150 Strzegom, Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 3/2021 z dnia 07.05.2021r. znak: WKSiW.6220.7.2019.JBi o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu Borów 17 z użyciem materiałów wybuchowych”.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji.PDF (07.05.2021)


Budowa studni głębinowej awaryjnej nr. 1a na terenie ujęcia wody w Olszanach gm. Strzegom

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz.256 z późn.zm.)zawiadamiam, że na wniosek złożony pismem z dnia 18.11.2020r. ( data wpływu w tut. Urzędu 18.11.2020 r.) przez Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Strzegomiu, ul. Wesoła 7, 58-150 Strzegom zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Budowa studni głębinowej awaryjnej nr. 1a na terenie ujęcia wody w Olszanach gm. Strzegom”, związanego z instalacją urządzeń wodnych do poboru wody z tej studni.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws studni awaryjnej Olszany.PDF (03.03.2021)


Zmiany technologiczne w zakresie przetwarzania odpadów w instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, w tym zmieszanych odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4, art. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 03.12.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu 07.12.2020r.) przez Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o., Rusko 66, 58-120 Jaroszów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiany technologiczne w zakresie przetwarzania odpadów w instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, w tym zmieszanych odpadów komunalnych”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws zmian technologicznych przetwarzania odpadów.PDF (03.03.2021)


Wykonanie dokumentacji projektowej – usunięcie Zawiercia rury przewodowej DN150 z rurą osłonową na gaz Tomkowice – Lubiechów w m. Grabina

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 2020r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam, że został zebrany cały materiał dowodowy w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie nowego odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 150 MOP 5,5 MPa relacji Tomkowice- Lubiechów w m. Grabina; wyłączeniu z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150, realizowanych w ramach zadania pn.:„ Wykonanie dokumentacji projektowej – usunięcie zwarcia rury przewodowej DN150 z rurą osłonową na gaz Tomkowice – Lubiechów w m. Grabina.”

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego.PDF (01.03.2021)

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4, art. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 02.12.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.12.2020r.) przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Wrocław w imieniu, którego działa Pełnomocnik zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

  • budowie nowego odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN150 MOP 5,5 MPa relacji Tomkowice - Lubiechów w m. Grabina;
  • wyłączeniu z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu w/c DN 150 realizowanej w ramach zadania pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej – usunięcie Zawiercia rury przewodowej DN150 z rurą osłonową na gaz Tomkowice – Lubiechów w m. Grabina”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws gazociągu Tomkowice - Lubiechów w miejscowości Grabina.PDF (02.03.2021)

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia się o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 150 MOP 5,5 MPa relacji Tomkowice – Lubiechów w m. Grabina; wyłączeniu z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 , realizowanego w ramach zadania p.n. „Wykonanie dokumentacji projektowej – usunięcie zwarcia rury przewodowej DN150 z rurą osłonową na gaz Tomkowice – Lubiechów w m. Grabina”.

Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.PDF (23.03.2021)


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stawiska gmina Strzegom

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4, art. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 19.10.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.10.2020r.) uzupełnionego pismem z dnia 19.10.2020 (data wpływu do tut. Urzędu 22.10.2020r.) przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Wesoła 7, 58-150 Strzegom, w imieniu której działa pełnomocnik zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stawiska gmina Strzegom”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws budowy kanalizacji Stawiska.PDF (11.02.2021)

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 2020r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam, że został zebrany cały materiał dowodowy w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stawiska gmina Strzegom” W toku prowadzonego postępowania organ otrzymał:
- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (znak:WOOŚ.4220.108.2021.EK.1), z dnia 26 lutego 2021r. wyrażające opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stawiska gmina Strzegom” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (znak:WR.ZZŚ.1.435.31.2021.EG , z dnia 25 lutego 2021r. wyrażające opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stawiska gmina Strzegom” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy (znak:ZNS.9022.4.4.2021), z dnia 23 lutego 2021r. wyrażające opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stawiska gmina Strzegom” nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws budowy kanalizacji Stawiska.PDF (12.03.2021)

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stawiska, gmina Strzegom” na wniosek złożony pismem z dnia 19.10.2020r. uzupełniony w dniu 22.10.2020r. przez Pana Wojciecha Specylaka reprezentującego Zakład Projektowania „PROJEKT”, Wojciech Specylak, ul. Topolowa 6A, 58-310 Szczawno Zdrój, działającego z pełnomocnictwa Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Wesoła 7, 58-150 Strzegom Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 2./2021 z dnia 29.03.2021r. znak: WKSiW.6220.21.2020.KN o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stawiska, gmina Strzegom”.

Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.PDF (29.03.2021)


Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2887D na odcinku Strzegom – Graniczna - Goczałków - Rogoźnica

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2887D na odcinku Strzegom – Graniczna - Goczałków - Rogoźnica” na wniosek złożony pismem z dnia 03.09.2020r. ( data wpływu do tut. Urzędu w dniu 04.09.2020r.) przez Panią Martę Jodaniewską ul. Dworcowa 5D/7, 99-100 Łęczyca, działającą z pełnomocnictwa Dyrektora Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego Burmistrz Strzegomia wydał Decyzję Nr 1/2021 z dnia 2.02.2021r. znak: WKSiW.6220.19.2020.KN o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2887D na odcinku Strzegom – Graniczna - Goczałków - Rogoźnica”.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji.PDF (02.02.2021)

 

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283, z póź. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020. poz. 256 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.09.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.09.2020r.) złożonego przez Panią Martę Jodaniewską ul. Dworcowa 5D/7, 99-100 Łęczyca, działającą z pełnomocnictwa Dyrektora Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2887D na odcinku Strzegom – Graniczna-Goczałków-Rogoźnica” stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2887D na odcinku Strzegom – Graniczna-Goczałków-Rogoźnica”

Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny.PDF (02.02.2021)

Do decyzji Burmistrza Strzegomia Nr 1/2021 z dnia 2.02.2021 r. znak: WKSiW.6220.19.2020.KN (zgodnie z wymogiem art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 z późn.zm.)

Załącznik do decyzji - charakterystyka przedsięwzięcia.PDF (02.02.2021)


Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu

Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 11081D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu” Burmistrz Strzegomia wydał postanowienie znak: WKSiW.6220.16.2020.KN z dnia 27.01.2021r. stwierdzające:

1. Obowiązek przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 11081D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu”, którego inwestorem jest Gmina Strzegom.

2. Obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 11081D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu”, którego inwestorem jest Gmina Strzegom.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia.PDF (27.01.2021)

Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn.zm) w związku z art. art. 74 ust. 3 oraz art. 63 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283z późn. zm.) zawiadamia się, że postanowieniem z dnia 28.01.2021r. znak WKSiW.6220.16.2020.KN Burmistrz Strzegomia zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 11081D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania.PDF (28.01.2021)

Na podstawie art. 123 zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 69 ust . 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn.zm.) po złożeniu Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko postanawiam podjąć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu” .

Postanowienie odwieszenia postępowania.PDF (13.05.2021)

Zawiadamia się, że na wniosek złożony pismem z dnia 1 lipca 2020r. ( z późn. uzupełnieniami) przez Gminę Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom w imieniu której działa pełnomocnik Pan Hubert Jańczyk ( Biuro projektowo-Usługowe Projektownia Dróg , 26-200 Końskie, ul. Polna11/67 ) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.PDF (13.05.2021)


Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Bubula
(2021-02-01 08:41:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Bubula
(2021-05-13 15:55:19)
 
 
liczba odwiedzin: 5534018

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X