☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego

Naczelnik Wydziału: Beata Dudzińska 
Tel: (74) 8560541

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

Do kompetencji i zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami a w szczególności gospodarowanie zasobem nieruchomości Gminy, w tym:
  a) zapewnienie wyceny tych nieruchomości,
  b) sporządzanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości,
  c) podejmowanie czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz wystawianie faktur VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości gminnych,
  d) współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządowych,
  e) prowadzenie ewidencji składników mienia komunalnego gminy,
  f) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie,
  g) przygotowanie opracowań geodezyjnych i prawnych, dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości,
  h) składanie wniosków o założenie księgi wieczystej lub wpis w księgach wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność gminy,
 2. prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania i zarządzania nieruchomościami w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę, w drodze przetargu oraz w trybie bezprzetargowym, użytkowanie, użyczenie, trwały zarząd,
 3. nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości w drodze komunalizacji, zakupu, pierwokupu, zamiany i uwłaszczenia,
 4. przejmowanie i przekazywanie nieruchomości,
 5. prowadzenie spraw z zakresu wykonywania prawa pierwokupu i odkupu nieruchomości,
 6. przygotowanie dokumentacji prawnej dotyczącej ustalenia opłat za korzystanie z nieruchomości wchodzących do zasobu Gminy, w tym aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
 7. organizowanie przetargów na zbycie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, najem, dzierżawę,
 8. prowadzenie spraw z zakresu scaleń i podziałów nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz osób prawnych i fizycznych,
 9. prowadzenie spraw z zakresu zbywania nieruchomości wydzielonych pod drogi publiczne (gminne) oraz wyplata odszkodowań właścicielom lub użytkownikom wieczystym,
 10. prowadzenie postępowań w sprawie rozgraniczenia nieruchomości na obszarze gminy Strzegom,
 11. komunalizacja nieruchomości z mocy prawa i na wniosek,
 12. prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz nazewnictwa ulic i placów,
 13. prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym:
  a) przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne oraz wyłączenia gruntów z produkcji,
  b) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie objęcia ochroną gruntów klasy IV,
 14. prowadzenie spraw związanych z rodzinnymi ogrodami działkowymi,
 15. prowadzenie postępowań w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 16. wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości stanowiących własność gminy, za wyjątkiem dróg,
 17. realizowanie zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:
  a) przygotowywanie i realizacja uchwał Rady o przystąpieniu do opracowania lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
  b) przygotowywanie i realizacja uchwał Rady o przystąpieniu do opracowania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  c) wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,
  d) wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
  e) opiniowanie o zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami szczególnymi,
  f) opiniowanie lokalizacji inwestycji w przypadku wystąpienia o opinię przez osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki, pod względem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  g) wydawanie zaświadczeń o zgodności inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  h) udostępnianie do wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  i) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzanie lub zmianę, gromadzenie materiałów z nimi związanych oraz przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących,
  j) analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz wniosków w sprawie opracowania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  k) opracowywanie i przygotowywanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego,
  l) przygotowywanie corocznej informacji dotyczącej liczby wniosków w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu zaplanowania środków na rok następny oraz przyjmowania projektów uchwal w zakresie zmian planu,
  m) weryfikowanie umów sprzedaży sporządzonych w formie aktu notarialnego dotyczących zbycia na terenie gminy nieruchomości niezabudowanych, przygotowywanie i prowadzenie postępowań w zakresie wydawania decyzji w sprawie ustalenia wysokości jednorazowej opłaty planistycznej,
 18. przygotowywanie materiałów oraz współpraca z Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną,
 19. współpraca z organami administracji samorządowej i rządowej w zakresie kształtowania i realizacji polityki przestrzennej w gminie, powiecie, województwie, państwie,
 20. opiniowanie wniosków o udzielenie koncesji na eksploatację złóż w zakresie przeznaczenia nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
 21. przygotowywanie materiałów do opracowań planistycznych nie będących planami miejscowymi (koncepcje zagospodarowania terenu) nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Strzegom,
 22. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
 23. współudział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-05-05 12:41:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Bubula
(2020-02-17 09:03:28)
 
 
liczba odwiedzin: 5531886

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X