☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi

Naczelnik Wydziału: Ewelina Kowalska
Tel: (74) 8560 537

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

Do kompetencji i zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi należy w szczególności:

 1. planowanie i nadzór inwestycji oraz remontów dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową,
 2. rozliczanie inwestycji i remontów drogowych zgodnie z zawartymi umowami, w tym weryfikacja kosztów i faktur,
 3. planowanie i nadzór nad wykonawstwem remontów sieci kanalizacji burzowej, przepustów i rowów burzowych,
 4. planowanie i nadzór nad wykonawstwem obiektów małej architektury,
 5. udział w organizowaniu przetargów na drogowe prace inwestycyjne i remontowe,
 6. efektywne wykorzystywanie środków finansowych przeznaczonych na drogowe zadania inwestycyjne i remontowe,
 7. dbałość o ład przestrzenny na terenie gminy i miasta,
 8. prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego, konserwacji nawierzchni ulic, znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym kontrola stanu nawierzchni jezdni, ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic,
 9. przygotowywanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogi, wnioskowanie o zaliczenie dróg do właściwych kategorii oraz zmian tych kwalifikacji,
 10. koordynowanie akcji zimowego utrzymania dróg,
 11. współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych,
 12. planowanie i składanie do projektu budżetu zadań z zakresu remontów, modernizacji i inwestycji drogowych,
 13. obsługa strefy płatnego parkowania,
 14. prowadzenie spraw wynikających z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz ich organizacji,
 15. prowadzenie spraw wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Strzegom w sprawie powierzenia Gminie Strzegom obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Strzegom,
 16. prowadzenie spraw dotyczących organizacji i urządzania targowisk,
 17. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej,
 18. wyznaczanie granic aglomeracji Strzegom, aktualizacja i zmiany planu aglomeracji na potrzeby Krajowego programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
 19. prowadzenie kontroli stanu urządzeń melioracji szczegółowej,
 20. odbiory robót wykonywanych przez spółkę wodną w ramach środków budżetu gminy,
 21. ochrona i kształtowanie środowiska, w tym:
  a) przygotowywanie projektów decyzji zezwoleń drzew i krzewów,
  b) przygotowywanie projektów decyzji dotyczących ograniczeń pracy maszyn i urządzeń technicznych,
  c) przygotowywanie projektów postanowień opinii w sprawie gospodarki odpadami,
  d) przekazywanie informacji do WIOŚ dotyczącej ochrony środowiska przed hałasem oraz ochrony powietrza atmosferycznego,
  e) opiniowanie planów ruchu kopalń,
  f) przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  g) wykonywanie zadań zleconych przez wyższe instytucje w zakresie ochrony środowiska,
  h) współdziałanie z organizacjami ekologicznymi,
  i) realizacja programów z zakresu ochrony środowiska, w tym prowadzenie spraw w ramach programu priorytetowego pn;"Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego", w tym: przyjmowanie ankiet, wniosków o udzielenie dotacji oraz rozliczanie dotacji zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzegom w ramach w/w programu priorytetowego,
 22. prowadzenie spraw dotyczących ochrony zwierząt, w tym:
  a) przygotowywanie projektów decyzji na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne,
  b) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie odebrania właścicielom lub opiekunom zwierząt traktowanych niehumanitarnie,
  c) podejmowanie działań w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych i umieszczania ich w schronisku,
  d) zapobieganie bezdomności zwierząt,
 23. podejmowanie działań w zakresie gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 24. podejmowanie działań w zakresie gotowości zwalczania organizmów kwarantannowych,
 25. podejmowanie działań w zakresie gotowości zwalczania, wydawania zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz sprawowanie nadzoru,
 26. przygotowywanie projektów decyzji nakazujących zniszczenie nielegalnych upraw maku i konopi,
 27. opiniowanie wniosków dotyczących wydzierżawiania obwodów łowieckich oraz rocznych planów łowieckich,
 28. przeprowadzanie mediacji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy dzierżawcą obwodu łowieckiego a rolnikiem,
 29. przeprowadzanie wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz izb rolniczych,
 30. poświadczanie oświadczeń rolników składanych przy zakupie nieruchomości rolnych,
 31. szacowanie strat w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęskami żywiołowymi,
 32. współpraca i współdziałanie ze służbami i jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi,
 33. realizacja zadań z zakresu Funduszu Sołeckiego,
 34. kontrola parków, placów zabaw, terenów leśnych pod kątem niszczenia mienia, zakłócania ładu i porządku publicznego,
 35. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej - obsługa monitoringu wizyjnego.
Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-05-05 12:44:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Bubula
(2020-06-25 16:00:00)
 
 
liczba odwiedzin: 5531943

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X