☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Funduszy Europejskich

Wydział Funduszy Europejskich

Naczelnik Wydziału: Anna Hałas
Tel: (74) 8560 564

Wydział Funduszy Europejskich podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

Do kompetencji i zadań Wydziału Funduszy Europejskich należy w szczególności:

 1. prowadzenie działań w celu poszukiwania i pozyskiwania środków europejskich oraz pochodzących z innych źródeł zewnętrznych,
 2. analiza możliwości pozyskiwania środków europejskich oraz pochodzących z innych źródeł zewnętrznych na projekty inwestycyjne i projekty tzw. "miękkie" oraz współpraca ze skarbnikiem w zakresie możliwości zapewnienia wkładu własnego z budżetu gminy dla realizacji projektu,
 3. współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie planowania zadań przy sporządzaniu budżetu pod kątem możliwości współfinansowania zadań ze środków europejskich oraz pochodzących z innych źródeł zewnętrznych,
 4. koordynacja przygotowania przez merytoryczne wydziały dokumentacji aplikacyjnej dla projektów planowanych do dofinansowania,
 5. sporządzanie wniosków o dotacje dla projektów planowanych do dofinansowania i weryfikacja kompletności dokumentacji aplikacyjnej,
 6. współpraca z wydziałami merytorycznymi w zakresie działań mających na celu przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wykonywanej przez firmy zewnętrzne dla ujętych w budżecie gminy przedsięwzięć planowanych do dofinansowania,
 7. współpraca z instytucjami udzielającymi wsparcia w ramach programów Unii Europejskiej, krajowych oraz innych, współfinansujących projekty planowane do dofinansowania,
 8. przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umów o dofinansowanie projektów, z wyłączeniem aneksów do umów,
 9. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie realizacji zadań, na które zostały pozyskane środki ze źródeł zewnętrznych, w tym udział w zespołach realizujących te zadania,
 10. monitorowanie zmian w przepisach proceduralnych dotyczących realizacji współfinansowanych projektów i informowanie o zmianach odpowiednie komórki organizacyjne Urzędu, uczestniczące w realizacji projektu,
 11. sporządzanie wniosków o płatność projektów dofinansowanych ze środków europejskich innych niż Europejski Fundusz Społeczny, z wyłączeniem projektów nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000264 „ Cesta kamene/Szlak Kamienia" oraz RPDS.02.01.04-02-0011/16 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom, w szczególności na podstawie dokumentów finansowych i informacji o stanie zaawansowania projektu uzyskanych od koordynatora projektu lub wydziału realizującego.
 12. koordynacja w zakresie przygotowania przez komórki organizacyjne danych niezbędnych w celu składania organom nadzorującym sprawozdań i raportów z realizacji projektów dofinansowanych ze środków europejskich, o których mowa w pkt. 11, w tym również w zakresie utrzymania trwałości tych projektów,
 13. inicjowanie udziału gminy i jej jednostek oraz innych podmiotów i organizacji, w tym organizacji pozarządowych w konkursach i programach celem ubiegania się o dotacje ze źródeł zewnętrznych, w tym informowanie o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu odnośnie publikowania informacji w tym zakresie na stronie internetowej gminy,
 14. prowadzenie bazy danych i monitoringu pozyskanych przez Urząd środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,
 15. koordynacja współpracy Gminy Strzegom z Aglomeracją Wałbrzyską,
 16. koordynacja współpracy Gminy Strzegom ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu",
 17. koordynacja realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015 - 2025, w tym:
  a) obsługa organizacyjna i administracyjna Zespołu ds. Rewitalizacji,
  b) koordynacja procedury monitoringu i ewaluacji programu,
  c) koordynacja procesu wprowadzania modyfikacji i zmian programu.
 18. Z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi:
  1) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, w szczególności w zakresie przygotowania i realizacji wspólnych projektów w celu pozyskiwania środków na przedsięwzięcia służące mieszkańcom gminy
  2) przygotowywanie i realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sprawozdawczość z realizacji tego programu,
  3) zlecanie organizacjom pozarządowym w trybie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych, w tym zlecanie zadań obejmujących działania związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz pomocy społecznej. Nadzór nad ich realizacją i rozliczanie pod względem merytorycznym sprawozdań z ich wykonania. Zatwierdzanie pod względem merytorycznym sprawozdań z realizacji zadań publicznych w ramach prowadzonych spraw,
  4) współpraca z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego,
  5) współpraca z organizacjami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz organizacji pozarządowych,
  6) prowadzenie i aktualizacja baz danych organizacji pozarządowych z terenu gminy Strzegom oraz zakładki w Biuletynie Informacji Publicznej dotyczącej organizacji pozarządowych.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-05-05 12:49:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2019-11-06 12:36:36)
 
 
liczba odwiedzin: 5531908

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X