☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Kultury, Sportu i Promocji

Wydział Kultury, Sportu i Promocji

Naczelnik Wydziału: Wioletta Urban-Smagłowska
Tel: (74) 8560 523

Wydział Kultury, Sportu i Promocji podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

Do kompetencji i zadań Wydziału Kultury, Sportu i Promocji należy w szczególności:

 1. nadzór nad działalnością statutową samorządowych instytucji kultury (Strzegomskie Centrum Kultury, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom),
 2. prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury,
 3. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją samorządowych instytucji kultury,
 4. współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i związkami twórczymi, placówkami oświatowymi, radami sołeckimi wsi oraz fundacjami w zakresie realizacji na terenie Gminy wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, turystycznych i uroczystości patriotyczno-religijnych,
 5. koordynacja uzgodnień i przygotowanie gminnego kalendarza wydarzeń kulturalnych, turystycznych, sportowych i uroczystości patriotyczno-religijnych,
 6. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych oraz realizacja zadań z zakresu przyznawania stypendiów sportowych,
 7. promocja i prowadzenie bazy ofert inwestycyjnych Strzegomia, ze szczególnym uwzględnieniem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „ Inwest - Park" podstrefy Strzegom,
 8. promocja gminy w kraju i za granicą, w tym: prowadzenie kampanii reklamowych o Gminie, organizowanie i współorganizowanie imprez promocyjnych,
 9. opracowanie i bieżąca aktualizacja materiałów drukowanych i audiowizualnych służących budowie wizerunku gminy i kierunkach jej rozwoju oraz upowszechnianie ich w kraju i za granicą - promocja gospodarcza gminy,
 10. aktualizacja zakładek tematycznych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu związanych z promocją zagraniczną gminy,
 11. współpraca z organizacjami działającymi na rzecz promocji gminy, powiatu i województwa,
 12. podejmowanie działań na rzecz rozwoju turystyki na terenie gminy i promocji walorów turystycznych Gminy,
 13. koordynacja spraw związanych z zapewnieniem łatwego dostępu do informacji o gminie dla turystów, gości z kraju oraz inwestorów. Współpraca z Punktem Informacji Turystycznej,
 14. koordynacja działań w ramach Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Strzegom,
 15. monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Strzegom i współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 16. prowadzenie spraw z zakresu przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy,
 17. realizacja wniosków dotyczących pracy wydziału, o przyznanie pomocy na zadania dofinansowywane w ramach małych projektów,
 18. prowadzenie tablicy ogłoszeń Urzędu - umieszczanie informacji z zakresu spraw prowadzonych przez wydział,
 19. organizacja konkursu "Aktywne sołectwa Gminy Strzegom",
 20. organizacja konkursu "Odnów i wygraj" - za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Strzegom,
 21. pozyskiwanie i przygotowywanie materiałów prasowych wraz z dokumentacją fotograficzną z wydarzeń w gminie Strzegom do biuletynu informacyjnego wychodzącego dwa razy w miesiącu oraz ich publikacja w lokalnej prasie celem medialnego budowania pozytywnego wizerunku gminy Strzegom,
 22. redagowanie materiałów do biuletynu informacyjnego,
 23. prowadzenie strony internetowej www.strzegom.pl ,
 24. aktualizacja zakładek tematycznych na stronie internetowej - zakładki główne i tematyczne ( oświata, wieś, organizacje pozarządowe, sport, kultura) oraz zakładki związanej ze współpracą zagraniczną,
 25. redagowanie strony internetowej Urzędu www.strzegom.pl, - zakładka aktualności,
 26. archiwizacja strony internetowej,
 27. obsługa medialna imprez sportowych, kulturalnych, oświatowych oraz wydarzeń z terenu wsi i z zakresu działalności organizacji pozarządowych,
 28. obsługa ekipy Telewizji Internetowej Gminy Strzegom w czasie realizacji newsów i reportaży,
 29. współuczestnictwo przy przeprowadzanych badaniach (ankiety) w zakresie zadań realizowanych przez Urząd oraz przygotowanie corocznego raportu z zakresu badania satysfakcji klienta zgodnie z postanowieniami Księgi Jakości,
 30. współpraca z Młodzieżową Radą Miejską w Strzegomiu,
 31. zapewnienie obsługi medialnej Burmistrza,
 32. prowadzenie zbioru dokumentacji fotograficznej ze wszystkich imprez w gminie Strzegom,
 33. współpraca z przedstawicielami środków masowego przekazu,
 34. koordynowanie przepływu informacji przekazywanych środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Urzędu,
 35. udzielanie odpowiedzi na krytykę i interwencje mediów,
 36. prowadzenie analizy publikacji o tematyce związanej z zakresem działania Gminy,
 37. udostępnianie informacji publicznej dziennikarzom, w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej,
 38. koordynacja spraw związanych z zapewnieniem łatwego dostępu do informacji o gminie dla turystów i gości z kraju oraz inwestorów,
 39. prowadzenie spraw o nadanie orderów i odznaczeń.
 40. Realizacja zadań z zakresu współpracy zagranicznej:
  a) realizacja zadań z zakresu koordynacji spraw związanych z obsługą kontaktów międzynarodowych, w tym: przygotowanie projektów umów i porozumień o współpracy pomiędzy miastem Strzegom a miastami zagranicznymi, nadzorowanie realizacji umów i porozumień,
  b) koordynacja współpracy zagranicznej realizowanej przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne gminy, a w szczególności z miastami partnerskimi,
  c) zapewnienie tłumaczenia na oficjalnych spotkaniach przedstawicieli gminy z partnerami zagranicznymi oraz tłumaczenia korespondencji bieżącej wpływającej do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,
  d) organizacja wizyt delegacji zagranicznych przyjeżdżających do Strzegomia na zaproszenie Burmistrza, w szczególności przedstawicieli miasta partnerskich oraz międzynarodowych organizacji miasta i samorządów, organizowanie konferencji, narad i spotkań Burmistrza z udziałem podmiotów zagranicznych,
  e) prowadzenie spraw finansowych w ramach zadań dotyczących współpracy zagranicznej,
  f) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem wyjazdów zagranicznych przedstawicieli Gminy, raportowanie oficjalnych wyjazdów zagranicznych i prowadzenie rejestru wyjazdów zagranicznych, obsługa wydatków związanych z delegacjami zagranicznymi,
  g) współudział w organizacji imprez promujących Gminę za granicą,
  h) współorganizowanie, w razie potrzeby, spotkań, konferencji, giełd, wystaw, targów, służących promocji gminy na szczeblu międzynarodowym,
  i) koordynacja spraw związanych z przynależnością gminy do organizacji międzynarodowych oraz udziałem przedstawicieli gminy w konferencjach za granicą, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
  j) utrzymywanie kontaktów z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w oparciu o umowy dotyczące współpracy z miastami partnerskimi,
  k) współpraca z mediami z zakresie współpracy zagranicznej gminy,
  l) pozyskiwanie i przygotowanie materiałów do biuletynu informacyjnego wraz z dokumentacją fotograficzną z zakresu współpracy zagranicznej.
Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-05-05 12:54:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Bubula
(2020-06-24 15:01:39)
 
 
liczba odwiedzin: 5531871

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X