☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Budżetowy

Wydział Budżetowy

Z-ca Skarbnika, Naczelnik Wydziału Budżetowego: Barbara Duda-Siwek
Tel: (74) 8560 517

Wydział Budżetowy podlega bezpośrednio Skarbnikowi.

Do kompetencji i zadań Wydziału Budżetowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie ewidencji księgowej urzędu - jednostki organizacyjnej oraz budżetu – organu finansowego według przyjętych w jednostce zasad (polityki) rachunkowości,
 2. sprawdzanie otrzymanych od komórek merytorycznych dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym i zbieranie podpisów zatwierdzających do wypłaty od Skarbnika Gminy i Burmistrza oraz dekretowanie dokumentów,
 3. sporządzanie sprawozdań budżetowych, w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, bilans skonsolidowany) Urzędu i Gminy,
 4. prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania w zakresie czeków i druków inwentaryzacyjnych,
 5. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy i instytucjami co do zgodności planowanych i wykonywanych dochodów i wydatków budżetowych,
 6. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, uzgadnianie stanu ewidencyjnego i faktycznego w drodze porównania ustaleń zawartych w arkuszach spisu z natury z ewidencją księgową wynikającą z ksiąg rachunkowych i inwentarzowych oraz ustalenie różnic inwentaryzacyjnych i ujęcie w księgach rachunkowych,
 7. prowadzenie egzekucji należności budżetowych poza należnościami egzekwowanymi przez Wydział Podatkowy, Wydział Gospodarki Lokalowej, Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego,
 8. sporządzanie sprawozdań rocznych statystycznych w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 9. przekazywanie dotacji zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów, rozliczanie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym, innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego i innych dotacji celowych oraz współpraca z pracownikami merytorycznymi w zakresie tych dotacji,
 10. prowadzenie ewidencji, sporządzanie i przekazywanie do urzędu skarbowego deklaracji i plików JKP w zakresie podatku od towarów i usług,
 11. obsługa kasy fiskalnej, wystawianie faktur z tytułu sprzedaży towarów i usług, poza fakturami wystawianymi przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i Wsi oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego,
 12. prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 13. wprowadzanie przelewów do internetowego systemu bankowego,
 14. obsługa kasowa Urzędu i placówek oświatowych Gminy,
 15. naliczanie wynagrodzeń oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla pracowników, zleceniobiorców, radnych, stypendystów, sołtysów oraz członków gminnych komisji,
 16. rozliczanie składek ZUS (sporządzanie raportów, deklaracji) i przekazywanie elektronicznie wymaganych dokumentów do ZUS,
 17. sporządzanie korekt dokumentów rozliczeniowych do ZUS oraz współpraca z ZUS w zakresie uzgadniania indywidualnych kont pracowniczych,
 18. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie rozliczania refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz społecznie użytecznych,
 19. rozliczanie pobranych zaliczek podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym i sporządzanie rocznych deklaracji,
 20. sporządzanie rocznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 21. współpraca z komornikami w celu realizacji zajęć wynagrodzeń,
 22. sporządzanie sprawozdań kwartalnych oraz rocznych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 23. sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 24. sporządzanie projektów zarządzeń i uchwał dotyczących zmian w budżecie oraz projektu uchwały budżetowej zgodnie z otrzymanymi wnioskami, a także innych uchwał związanych z budżetem,
 25. przygotowywanie projektu budżetu na podstawie informacji otrzymanych z wydziałów merytorycznych,
 26. sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego,
 27. elektroniczne przekazywanie zarządzeń i uchwał do wydziałów merytorycznych urzędu, jednostek podległych i Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także przekazywanie ich do publikacji,
 28. sporządzanie opisowego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za okresy półroczne i roczne,
 29. analiza i opracowanie prognoz długu budżetu gminy,
 30. opracowywanie procedur wewnętrznych w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-05-05 12:56:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2019-07-16 12:22:12)
 
 
liczba odwiedzin: 5531921

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X