☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Podatkowy

Wydział Podatkowy

Naczelnik Wydziału: Ewa Michaluk
Tel: (74) 8560 510

Wydział Podatkowy podlega bezpośrednio Skarbnikowi.

Do kompetencji i zadań Wydziału Podatkowego należy w szczególności:

 1. ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz analiza i kontrola ich realizacji,
 2. rozliczanie deklaracji podatkowych osób prawnych oraz kontrola ich realizacji,
 3. przygotowywanie aktów normatywnych dotyczących podatków i opłat lokalnych,
 4. sprawdzanie rzetelności złożonych informacji i deklaracji podatkowych, w tym prowadzenie czynności sprawdzających - oględziny nieruchomości,
 5. prowadzenie ewidencji podatników, podatków i należności cywilnoprawnych,
 6. gromadzenie dokumentów podatkowych, analiza danych pod względem zgodności ze stanem faktycznym oraz ich przechowywanie,
 7. przeprowadzanie kontroli podatkowych,
 8. wydawanie decyzji w zakresie podatków lokalnych:
  a) określanie oraz ustalanie wysokości zobowiązań podatkowych w drodze decyzji,
  b) rozpatrywanie wniosków w sprawie przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,
  c) rozpatrywanie wniosków w sprawie przyznania ulg w podatkach i opłatach należnych gminie z tytułu:
  - podatku od czynności cywilnoprawnych,
  - karty podatkowej,
  - podatku od spadków i darowizn,
 9. organizowanie poboru należności podatkowych w drodze inkasa,
 10. windykacja podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych z tytułu:
  a) podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
  b) podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych,
  c) podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych,
  d) podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
  e) opłaty od posiadania psów od osób fizycznych,
  f) opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych i prawnych,
  g) czynszu dzierżawnego,
  h) sprzedaży mienia komunalnego,
  i) użytkowania wieczystego gruntów,
  j) przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
 11. kompletowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzania przez właściwe organy egzekucyjne: administracyjne i sądowe postępowań egzekucyjnych,
 12. wydawanie zaświadczeń w zakresie podatków i opłat:
  a) o powierzchni gospodarstwa rolnego,
  b) w sprawie dochodu z gospodarstwa rolnego,
  c) o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości,
  d) stwierdzających, że wnioskodawca jest lub nie jest podatnikiem podatku rolnego na terenie gminy Strzegom,
  e) innych zaświadczeń wydawanych na żądanie wnioskodawcy,
 13. wydawanie zaświadczeń w zakresie należności cywilnoprawnych,
 14. współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 15. sporządzanie wymaganych informacji, analiz i sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych wynikających z zakresu realizowanych przez wydział zadań,
 16. kompletowanie odpowiedniej dokumentacji, weryfikacja i uzupełnianie na jej podstawie istniejących danych o podmiotach i przedmiotach opodatkowania wszystkich podatników miasta i gminy oraz aktualizacja tych danych w celu właściwego opodatkowania dla potrzeb ewidencji podatkowej nieruchomości,
 17. wprowadzanie do systemu informatycznego podmiotów i przedmiotów opodatkowania w szczególności danych wynikających z informacji i deklaracji składanych przez podmioty w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty eksploatacyjnej,
 18. bieżąca weryfikacja danych zawartych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, ewidencji gruntów i budynków oraz innych ewidencjach i rejestrach prowadzonych przez organy administracji publicznej.
 19. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz sporządzanie sprawozdań w zakresie przyznania Gminie dotacji celowej na ten cel i jej rozliczanie,
 20. prowadzenie ewidencji/rejestru psów będących w posiadaniu osób fizycznych oraz postępowań podatkowych mających na celu wyegzekwowanie opłaty od posiadania psów,
 21. bieżąca kompleksowa obsługa klientów.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-05-05 12:58:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2019-06-25 13:13:41)
 
 
liczba odwiedzin: 5531874

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X