☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Piątek 07.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Właściwości Rady Miejskiej

Właściwości Rady Miejskiej

 

Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy:

 

 • Uchwalanie Statutu Gminy.
 • Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.
 • Powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy – na wniosek Burmistrza.
 • Uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu.
 • Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Uchwalanie programów gospodarczych.
 • Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.
 • Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
 • Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:
  1. określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,
  2. emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestcji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę,
  6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  7. określenia zasad wnoszenia, cofnia i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,
  8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,
  9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym,
 • Określenie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań z zakresu właściwości powiatu, województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
 • Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku, podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.
 • Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników.
 • Nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy.
 • Rozpatrywanie skarg dotyczących zadań lub działalności Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, o ile przepisy szczegółowe nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
 • Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.
Wytworzył:
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2008-05-08 08:20:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2008-05-08 08:24:53)
 
 
liczba odwiedzin: 5523790

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X