Budżet Obywatelski 2017

jpg 


UWAGA!

 

ZMIANA ZASAD GŁOSOWANIA NA PROJEKTY

W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA STRZEGOM NA 2017 ROK

 

Z uwagi na fakt, że na skutek weryfikacji propozycji zadań inwestycyjnych w Obszarze Edukacyjnym do głosowania zakwalifikowano po jednym projekcie mały i dużym.

W związku z powyższym należało zmienić zasady głosowania , tak aby umożliwić mieszkańcom Strzegomia podjęcie decyzji, czy są za, czy przeciw realizacji projektów. Treść zarządzenia nr 268/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 4 października 2016r. zmieniającego zasady głosowania można pobrać tutaj <plik>

Uwzględniając treść zarządzenia – głosujący otrzyma  4 karty do głosowania:

1)  niebieską – obejmująca zadania małe z Obszaru Społecznego – na której należy wybrać jeden projekt i wstawić znak „X” w polu z prawej strony obok wybranego projektu,

2)  białą  – obejmująca zadania duże z Obszaru Społecznego – na której należy wybrać jeden projekt i postawić znak „X” w polu z prawej strony obok wybranego projektu,

3)  żółtą – obejmująca zadania małe z Obszaru Edukacyjnego – na której należy wstawić znak „X”  przy odpowiedzi „za” albo „przeciw” realizacji projektu,

4)  zieloną – obejmująca zadania duże z Obszaru Edukacyjnego – na której należy wstawić znak „X”  przy odpowiedzi „za” albo „przeciw” realizacji projektu.

Pozostałe zasady glosowania nie ulegają zmianie.

 

 

WYNIKI WERYFIKACJI PROJEKTÓW ZADAŃ ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA STRZEGOM NA 2017 ROK

 

Protokół z weryfikacji projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2017 rok - PDF

Lista projektów podlegających głosowaniu z podziałem na obszary i kategorie - PDF
Wyciąg z formularzy zgłoszeniowych projektów podlegających głosowaniu (zakres rzeczowy projektów) - PDF

UWAGA

Projekt nr 4 – obszar społeczny, zadanie małe pn. „Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – etap II” – w przypadku zakupu sprzętu nagłośnieniowego i przekazania go do SCK, możliwe będzie udostępnienie go nie tylko poszczególnym kołom TPD, ale również innym podmiotom, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Informacje dodatkowe

Rozpoczyna się kolejny etap działań związanych z wdrażaniem budżetu obywatelskiego, tj. czas promocji projektów, która będzie prowadzona przez pomysłodawców projektów zakwalifikowanych do głosowania (w dniach od 4 października do 23 października 2016r.).

Poniżej zamieszczamy logo budżetu obywatelskiego do wykorzystania w materiałach promocyjnych:

Logo do pobrania - JPG

Głosowanie odbędzie się w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Świdnickiej 15-17 w Strzegomiu zgodnie z poniższym harmonogramem:

21.10.2016r. (piątek) 15.00-19.00

22.10.2016r. (sobota) 9.00-19.00

23.10.2016r. (niedziela) 9.00-19.00

Może wziąć w nim udział każdy mieszkaniec miasta Strzegom, który dnia 08.08.2016r. miał ukończony szesnasty rok życia. Przed głosowaniem należy okazać komisji dokument tożsamości ze zdjęciem oraz numerem PESEL, a osoby niepełnoletnie dodatkowo zgodę opiekuna prawnego na udział w procesie tworzenia budżetu obywatelskiego (zawierającą nr PESEL). W przypadku gdy dokument tożsamości osoby niepełnoletniej nie zawiera nr PESEL – za dokument zawierający ten numer zostanie uznana ww. zgoda opiekuna prawnego.

Wzór zgody - PDF

 

Zasady Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2017 rok.

Od 12 sierpnia do 12 września 2016r. można składać  propozycje projektów zadań inwestycyjnych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na  2017 rok.

Jakie zadania można zgłosić?

Wyodrębniono dwa obszary realizacji zadań inwestycyjnych:

1. Obszar Edukacja, w ramach którego ustalono dwie kategorie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego:
a) zadania małe, których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 20 000,00 zł,
b) zadania duże, których szacunkowa wartość przekracza kwotę 20 000,00 zł i jednocześnie nie przekracza kwoty 80 000,00 zł.

W ramach tego obszaru klasyfikowane będą projekty zlokalizowane na terenie placówek oświatowo- edukacyjnych w mieście Strzegom. Przez teren placówek oświatowo- edukacyjnych rozumie się obszar nieruchomości przekazanych decyzją Burmistrza Strzegomia w trwały zarząd dyrektorowi jednostki oświatowej.

 Wykaz terenów placówek oświatowo- edukacyjnych.

2. Obszar Społeczny, w ramach którego ustalono dwie kategorie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego:
a) zadania małe, których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 50 000,00 zł,
b) zadania duże, których szacunkowa wartość przekracza kwotę 50 000,00 zł i jednocześnie nie     przekracza kwoty 250 000,00 zł.
W ramach tego obszaru klasyfikowane będą projekty zlokalizowane na terenie miasta Strzegom inne niż kwalifikujące się do Obszaru Edukacja.

Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego muszą mieć charakter inwestycyjny i mieścić się w zakresie zadań własnych gminy.


Kto może złożyć projekt?

Projekt zadania ma prawo złożyć każda osoba fizyczna, będąca mieszkańcem miasta, zamieszkująca na terenie miasta Strzegom, która w dniu 8 sierpnia 2016r. miała ukończony szesnasty rok życia.

Projekt zadania może złożyć także organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadająca siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie miasta Strzegom.

Czy w procesie tworzenia budżetu obywatelskiego mogą brać udział osoby niepełnoletnie?

Tak, pod warunkiem, że w dniu w dniu 8 sierpnia 2016r. miały ukończony szesnasty rok życia i ich prawny opiekun wyrazi zgodę na udział w tym procesie na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie www.strzegom.pl i www.bip.strzegom.pl w zakładce „Budżet Obywatelski”, a także w Punkcie Konsultacyjnym.

Jak złożyć projekt?

Projekt zadania składa się na formularzu zgłoszeniowym zawierającym co najmniej 30 podpisów popierających projekt mieszkańców miasta Strzegom, którzy w dniu 8 sierpnia 2016r. mieli ukończony szesnasty rok życia.
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.strzegom.pl i www.bip.strzegom.pl w zakładce „Budżet Obywatelski”, a także w Punkcie Konsultacyjnym. Należy go wypełnić komputerowo lub pismem maszynowym za wyjątkiem danych osób popierających projekt, które mogą być wpisane ręcznie w czytelny sposób.
W przypadku, gdy projekt składa organizacja pozarządowa – nie ma wymogu zbierania podpisów mieszkańców miasta Strzegom popierających projekt.
Wypełnione formularze należy składać w terminie 12 sierpnia -12 września 2016 r. w Wydziale Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w godzinach pracy Urzędu.
Dopuszcza się przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku o terminie wpływu formularza decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Kiedy promować projekt wśród mieszkańców?

Dnia  4 października 2016r. udostępniona zostanie do publicznej wiadomości lista projektów podlegających głosowaniu w miejscowych środkach przekazu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Budżet Obywatelski Miasta Strzegom”
Okres od 4 – do 23 października 2016r. będzie czasem promocji projektów podlegających głosowaniu prowadzonej przez zgłaszających projekt.

Gdzie, jak i kiedy można głosować na projekty?

Głosowanie zaplanowano na 21 – 23 października 2016r. 


Lokal wyborczy podobnie jak w roku ubiegłym będzie się znajdował w Urzędzie Stanu Cywilnego, przy ul. Świdnickiej 15-17 i będzie czynny w nw. godzinach:
21.10.2016r. (piątek) 15.00-19.00
22.10.2016r. (sobota) 9.00-19.00
23.10.2016r. (niedziela) 9.00-19.00
Głosujący otrzyma 4 karty do głosowania: 2 karty do głosowania z Obszaru Edukacja (oddzielnie do głosowania na projekty małe i projekty duże) oraz 2 karty do głosowania z Obszaru Społecznego (oddzielnie do głosowania na projekty małe i projekty duże). Na każdej z kart można będzie wybrać jeden projekt.

Punkt Konsultacyjny

W okresie 12 sierpnia - 31 października 2016r. w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu (parter, pokój nr 15) funkcjonuje Punkt Konsultacyjny, czynny w:  
w sierpniu:
poniedziałek 7.00-15.00
wtorek 7.00-16.30
środa 7.00-15.00
czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-13.30

we wrześniu i w październiku:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-17.30
środa 8.00-16.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-14.30

Kiedy poznamy wyniki głosowania?

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do dnia 31 października 2016r. na stronie internetowej
www.strzegom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Budżet Obywatelski Miasta Strzegom”.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2017 rok można znaleźć poniżej:

Zarządzenie nr 232/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2017 rok

Harmonogram prac nad budżetem obywatelskim

Formularz zgłoszeniowy projektu zadania inwestycyjnego w wersji edytowalnej

Formularz zgody opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w procesie tworzenia budżetu obywatelskiego


 

 Informacja o wyniku konsultacji społecznych projektu Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom ma 2017 rok

 


Konsultacje społeczne projektu Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2017 rok.

link

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2017 rok.

treść ogłoszenia 


Wyniki głosowania - PDF

Wytworzył:
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2016-07-12 14:46:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2016-10-25 15:46:50)