Budżet Obywatelski 2018

Budżet Obywatelski 2018

WYNIKI WERYFIKACJI PROJEKTÓW ZADAŃ ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA STRZEGOM NA 2018 ROK
 
Protokół z weryfikacji projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2018 rok – PDF 

UWAGA!
W związku z małym zainteresowaniem mieszkańców miasta budżetem obywatelskim oraz małą liczbą projektów, które mogły podlegać głosowaniu – Burmistrz Strzegomia postanowił odwołać glosowanie zaplanowane na 20-22 października 2017 roku.

Odwołanie w części procesu tworzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2018 rok

Zarządzenie 


Zasady Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2018 rok.

Już dziś publikujemy Zasady Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2018 rok,  by umożliwić Państwu zaplanowanie i przygotowanie ciekawych propozycji projektów. Już od 26 czerwca można skorzystać z pomocy Punktu Konsultacyjnego, który udzieli Państwu niezbędnych informacji, bądź pokieruje do właściwego wydziału Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Wzorem lat poprzednich pracownicy urzędu będą służyli wnioskodawcom pomocą przy planowaniu zadań inwestycyjnych. 

Proszę pamiętać, że propozycje projektów zadań inwestycyjnych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego można będzie składać od 7 sierpnia do 11 września 2017r.

Jakie zadania można zgłosić?

Wyodrębniono dwie kategorie zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego:

  1. zadania małe, których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 50 000,00 zł,
  2. zadania duże, których szacunkowa wartość przekracza kwotę 50 000,00 zł i jednocześnie nie przekracza kwoty 300 000,00 zł.
    Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego muszą mieć charakter inwestycyjny i mieścić się w zakresie zadań własnych gminy.

Ile pieniędzy przeznaczamy na realizację zadań?

Pula środków przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa:

  1. małych wynosi 100 000,00 zł,
  2. dużych  wynosi 300 000,00 zł.

Kto może złożyć projekt?

Projekt zadania ma prawo złożyć każda osoba fizyczna, będąca mieszkańcem miasta Strzegom, która w dniu 22 czerwca 2017r. miała ukończony szesnasty rok życia.

Projekt zadania może złożyć także organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadająca siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie miasta Strzegom.

Czy w procesie tworzenia budżetu obywatelskiego mogą brać udział osoby niepełnoletnie?

Tak, pod warunkiem, że w dniu 22 czerwca 2017r. miały ukończony szesnasty rok życia i ich prawny opiekun wyrazi zgodę na udział w tym procesie na odpowiednim formularzu dostępnym pod ogłoszeniem, a także w Punkcie Konsultacyjnym.

Jak złożyć projekt?

Projekt zadania składa się na formularzu zgłoszeniowym zawierającym co najmniej 30 podpisów popierających projekt mieszkańców miasta Strzegom, którzy w dniu 22 czerwca 2017r. mieli ukończony szesnasty rok życia.
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod ogłoszeniem, a także w Punkcie Konsultacyjnym. Należy go wypełnić komputerowo lub pismem maszynowym za wyjątkiem danych osób popierających projekt, które mogą być wpisane ręcznie w czytelny sposób.
W przypadku, gdy projekt składa organizacja pozarządowa – nie ma wymogu zbierania podpisów mieszkańców miasta Strzegom popierających projekt.
Wypełnione formularze należy składać w terminie 7 sierpnia -11 września 2017r. w Wydziale Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w godzinach pracy Urzędu.
Dopuszcza się przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku o terminie wpływu formularza decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Kiedy promować projekt wśród mieszkańców?

Dnia  29 września 2017r. udostępniona zostanie do publicznej wiadomości lista projektów podlegających głosowaniu w miejscowych środkach przekazu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Budżet Obywatelski Miasta Strzegom”
Okres od 29 września do 22 października 2017r. będzie czasem promocji projektów podlegających głosowaniu prowadzonej przez zgłaszających projekt.

Gdzie, jak i kiedy można głosować na projekty?

Głosowanie zaplanowano na 20 – 22 października 2016r. 

Lokal wyborczy podobnie jak w roku ubiegłym będzie się znajdował w Urzędzie Stanu Cywilnego, przy ul. Świdnickiej 15-17 i będzie czynny w nw. godzinach:
20.10.2017r. (piątek) 15.00-19.00
21.10.2017r. (sobota) 9.00-19.00
22.10.2017r. (niedziela) 9.00-19.00
Głosujący otrzyma 2 karty do głosowania: 1 kartę do głosowania na projekty małe i 1 kartę do głosowania na projekty duże. Na każdej z kart można będzie wybrać jeden projekt.

Punkt Konsultacyjny

W okresie 26 czerwca - 27 października 2017r. w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (parter, pokój nr 15) funkcjonuje Punkt Konsultacyjny, czynny w:  

w lipcu i sierpniu:
poniedziałek 7.00-15.00
wtorek 7.00-16.30
środa 7.00-15.00
czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-13.30

w czerwcu, wrześniu i w październiku:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-17.30
środa 8.00-16.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-14.30

Kiedy poznamy wyniki głosowania?

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do dnia 27 października 2017r. na stronie internetowej www.strzegom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Budżet Obywatelski Miasta Strzegom”.

Poniżej zamieszczono niezbędne dokumenty i formularze:

Zarządzenie nr 179/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 22 czerwca 2017r.w sprawie wprowadzenia Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2018 rok 

Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim Miasta Strzegom na 2018 rok 

Formularz Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w procesie tworzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2018 rok 

Formularz zgłoszeniowy projektu zadania inwestycyjnego 


Informacja o wyniku konsultacji społecznych projektu Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom ma 2018 rok  

Konsultacje społeczne projektu Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2018 rok.

Link

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2018 rok.

Treść ogłoszenia

projekt zasad 

 

Wytworzył:
Józef Hernik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-06-02 10:21:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Józef Hernik
(2017-10-03 10:22:15)