Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Platforma służy również do komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej. Usługodawcami są podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zlecone lub powierzone im do realizacji.
Platforma udostępnia usługodawcom infrastrukturę technologiczną do świadczenia obywatelom i przedsiębiorcom podstawowych usług w zakresie komunikacji elektronicznej z administracją. Wśród użytkowników ePUAP znajdują się zarówno jednostki administracji centralnej, jak i samorządy, a wśród nich urzędy gmin.
Wśród usług oferowanych przez ePUAP jest także Profil Zaufany, umożliwiający składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego oraz oparty na mechanizmie pojedynczego logowania, który umożliwia stosowanie tego samego logowania na stronach różnych usługodawców. Profil Zaufany można potwierdzić w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu - Wydział Obsługi Interesantów - pok. 15.

Obszary zastosowania
Udostępnianie podstawowych usług publicznych. ePUAP jako wspólna infrastruktura wykorzystywana przez Instytucje Publiczne do udostępniania własnych usług.
Usługa tzw. pisma ogólnego. Dostępna na ePUAP usługa umożliwiająca skierowanie pisma do dowolnego urzędu, który posiada konto na ePUAP w każdej sprawie, w której nie jest wymagany wzór dokumentu.
Zintegrowany dostęp do elektronicznych usług publicznych. ePUAP jako wspólna infrastruktura dla zintegrowanego („odmiejscowionego”), ujednoliconego, zagregowanego dostępu do wykorzystywanych elektronicznych usług publicznych.
Centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. ePUAP jako repozytorium standardowych wzorów dokumentów (formularzy) elektronicznych stosowanych w procedurach administracyjnych.
Portal interoperacyjności. ePUAP jako narzędzie pracy grupowej dla „organizacji interoperacyjności” pomiędzy systemami teleinformatycznymi Państwa.
Założenia
• zachowanie jawności, otwartości oraz neutralności technologicznej interfejsów systemów teleinformatycznych;
• dążenie do jak największej standaryzacji formatów danych wymienianych pomiędzy instytucjami publicznymi a usługobiorcami oraz pomiędzy samymi instytucjami publicznymi;
• jednolity dostęp do usług (elektronicznych) bez ponoszenia znaczących kosztów.

Link do portalu ePUAP: www.epuap.gov.pl
adres skrytki ePUAP: /16wh48vwri/SkrytkaESP

Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-05-16 09:39:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2019-07-17 09:13:54)